Innhold

2 treff for "forhandling" i dette dokumentet:

1 av

1. Sammendrag

1.1 Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kamzy Gunaratnam, Odd Harald Hovland og Maria Aasen-Svensrud, fra Høyre, Ingunn Foss og Sveinung Stensland, fra Senterpartiet, Ivar B. Prestbakmo og Else Marie Rødby, fra Fremskrittspartiet, lederen Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen, fra Sosialistisk Venstreparti, Andreas Sjalg Unneland, og fra Venstre, Ingvild Wetrhus Thorsvik, fremmer i denne innstillingen forslag til bevilgninger på statsbudsjettet for 2022 under de kapitler som er fordelt til komiteen under rammeområde 5 ved Stortingets vedtak 20. oktober 2021, jf. Innst. 18 S (2021–2022) og Stortingets vedtak 9. november 2021.

Komiteen viser til at komitéinnstillingen omfatter alle administrasjonsgrener under Justis- og beredskapsdepartementet med unntak av kap. 480 Svalbardbudsjettet, samt kap. 490/3490 Utlendingsdirektoratet og kap. 491 Utlendingsnemnda. Kap. 480 inngår i rammeområde 4 (Utenriks), mens kap. 490/3490 og 491 er en del av rammeområde 6 (Innvandring, regional utvikling og bolig).

Komiteen viser videre til at regjeringen Solberg gikk av 14. oktober 2021, og at regjeringen Støre tiltrådte samme dag. Regjeringen Støres tilleggsproposisjon Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) ble lagt frem 8. november 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet orienterte i brev av 4. november 2021 om mindre rettelser i proposisjonen. Brevet er vedlagt innstillingen her.

1.2 Regjeringens budsjettforslag

Nedenfor følger en oversikt over bevilgningsforslaget under rammeområde 5 slik det fremgår av Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) fordelt på kapitler og poster.

90-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet.

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 5

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2021–2022) med Tillegg 1

Utgifter

Høyesterett

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1

125 360 000

Justis- og beredskapsdepartementet

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

495 364 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres

48 582 000

50

Norges forskningsråd

48 732 000

70

Overføringer til private

18 463 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

17 364 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 61 post 1

2 911 052 000

21

Spesielle driftsutgifter

88 110 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

2 777 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

273 431 000

21

Spesielle driftsutgifter

38 388 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

5 044 750 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 430 post 1

103 884 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

38 715 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

100 441 000

70

Tilskudd

36 234 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

1

Driftsutgifter

202 638 000

433

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

138 094 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

10 531 000

70

Tilskudd

25 622 000

440

Politiet

1

Driftsutgifter

20 895 002 000

22

Søk etter antatt omkomne, kan overføres

9 882 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

33 905 000

25

Variable utgifter ved ankomst, mottak og retur i politiets utlendingsforvaltning

132 357 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

134 251 000

48

Tildeling fra EUs grense- og visumfinansieringsordninger, kan overføres

11 000 000

70

Tilskudd

50 956 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

8 010 000

73

Internasjonale forpliktelser, mv., kan overføres

589 792 000

74

Midlertidig destruksjonspant for enkelte typer halvautomatiske rifler

2 000 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

633 998 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

1 214 594 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

94 000 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

313 104 000

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

9 169 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

5 987 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

1 007 539 000

21

Spesielle driftsutgifter

24 299 000

22

Spesielle driftsutgifter – Nødnett, kan overføres

515 487 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

93 544 000

70

Overføringer til private

7 077 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

27 578 000

453

Sivil klareringsmyndighet

1

Driftsutgifter

47 330 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

746 769 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 594 796 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

121 530 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 327 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 394 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

60 904 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

124 255 000

73

Tilskudd til Redningsselskapet

128 043 000

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

379 145 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 480 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

59 582 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 243 193 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

9 264 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

19 487 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

263 959 000

21

Spesielle driftsutgifter

117 865 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

596 755 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

58 065 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

119 798 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

67 129 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

29 245 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

77 945 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

402 912 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

159 910 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 195 000

Sum utgifter rammeområde 5

43 075 340 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

5 896 000

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 048 000

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr

259 495 000

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

25 543 000

3

Diverse refusjoner

2 000 000

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

2 426 000

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

103 764 000

3

Andre inntekter

22 140 000

4

Tilskudd

2 570 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

3

Andre inntekter

1 139 000

3433

Konfliktråd

2

Refusjoner

6 000

3440

Politiet

1

Gebyr – pass og våpen

817 352 000

2

Refusjoner mv.

235 443 000

3

Salgsinntekter

60 561 000

4

Gebyr – vaktselskap og etterkontroll av deaktiverte skytevåpen

4 828 000

6

Gebyr – utlendingssaker

285 457 000

7

Gebyr – sivile gjøremål

774 583 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfinansieringsordninger

65 000 000

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

16 648 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

10 901 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner

18 677 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

124 663 000

2

Refusjoner driftsutgifter Nødnett

34 752 000

3

Diverse inntekter

26 667 000

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Nødnett

76 611 000

5

Abonnementsinntekter og refusjoner Nødnett

489 355 000

6

Refusjoner

7 209 000

3453

Sivil klareringsmyndighet

1

Gebyr

1 750 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

1

Refusjoner

29 095 000

3457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Inntekter

34 309 000

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

4 499 000

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

4 438 000

2

Fri rettshjelp, ODA-godkjente utgifter

5 503 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter

5 000

Sum inntekter rammeområde 5

3 554 333 000

Netto rammeområde 5

39 521 007 000

1.3 Stortingets vedtak om rammesum

Ved vedtak i Stortinget 7. desember 2021 er netto utgiftsramme for rammeområde 5 endelig fastsatt til 39 648 457 000 kroner, jf. Innst. 2 S (2021–2022). De fremsatte bevilgningsforslagene i innstillingen bygger på denne rammen, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd.