Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk mv.

Dette dokument

 • Innst. 215 S (2023–2024)
 • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
 • Sidetall: 499

Innhold

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Bakgrunn

Denne innstillingen omhandler flere saker vedrørende sittende og tidligere regjeringsmedlemmers håndtering av habilitetsregelverk.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen startet undersøkelser 21. juni 2023, jf. Stortingets forretningsorden § 15 første ledd første punktum. Bakgrunnen var pressemeldingen fra daværende kunnskapsminister Tonje Brenna 20. juni 2023, der hun fortalte om brudd på habilitetsregler.

Den 23. juni 2023 gikk Anette Trettebergstuen av som kultur- og likestillingsminister som følge av brudd på habilitetsregelverket, og 21. juli 2023 gikk Ola Borten Moe av som forsknings- og høyere utdanningsminister som følge av brudd på regjeringens retningslinjer for aksjekjøp og habilitetsregelverket.

Komiteen vedtok i møte 27. juli 2023 å åpne sak om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk mv., jf. Stortingets forretningsorden § 15 første ledd andre punktum.

Den 30. august 2023 holdt daværende utenriksminister Anniken Huitfeldt pressekonferanse der hun orienterte om ektemannens kjøp av aksjer, og 15. september 2023 inviterte Høyre-leder Erna Solberg til pressekonferanse for å orientere om ektemannen Sindre Finnes’ aksjehandel i årene hun var statsminister.

Den 20. oktober 2023 redegjorde næringsminister Jan Christian Vestre i brev til komiteen for at han anså seg inhabil eller nær grensen til inhabil i noen tidligere saker der en ansatt, som han hadde et vennskapsforhold til, fikk midlertidige lederstillinger.

1.2 Komiteens korrespondanse i saken

I perioden fra 21. juni 2023 til 18. januar 2024 har komiteen hatt en omfattende korrespondanse med de enkelte statsrådene som er del av saken, og med tidligere statsminister Erna Solberg. Komiteen har videre sendt en rekke brev til statsminister Jonas Gahr Støre og mange av departementene. Totalt har komiteen sendt 32 brev. Korrespondansen følger som vedlegg til innstillingen.

1.2.1 Redegjørelse fra tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna

Komiteen sendte 21. juni 2023 brev og ba om all relevant informasjon i saken og en skriftlig redegjørelse fra statsråden. Kunnskapsministeren svarte i brev av 27. juni 2023 og skrev innledningsvis:

«Jeg har gjort feil ved håndteringen av spørsmål om min habilitet. Det er alvorlig, og det beklager jeg. Jeg har et ønske om å være åpen og ærlig om denne saken og å rydde opp på best mulig måte. Jeg setter derfor pris på muligheten til å redegjøre for saken for komiteen.»

Vedlagt svarbrevet fulgte en rekke vedlegg med opplysninger i forbindelse med tilskudd til Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, Raftostiftelsen og utnevnelse av lagdommer Frode Elgesem som styremedlem til Wergelandsenteret. Det fremgikk at det var blitt oppnevnt settestatsråd i statsråd 20. juni 2023 for behandling av saker som kan ha betydning for Elgesem.

Komiteen sendte 19 oppfølgende spørsmål i brev datert 29. juni 2023. Spørsmålene ble besvart i brev av 6. juli 2023.

I forbindelse med endringer i regjeringen 16. oktober 2023 ble Tonje Brenna utnevnt som ny arbeids- og inkluderingsminister.

1.2.2 Korrespondanse med statsminister Jonas Gahr Støre

I brev til statsminister Jonas Gahr Støre 29. juni 2023 viste komiteen til korrespondansen med kunnskapsminister Tonje Brenna og stilte ni spørsmål om opplæring og rutiner i regjeringen vedrørende habilitet.

Statsministeren svarte i brev av 20. juli 2023 og viste blant annet til Håndbok for politisk ledelse og retningslinjene «Om Kongen i statsråd». Når det gjaldt komiteens forespørsel om å få tilsendt en oversikt over alle habilitetsvurderingene som var foretatt i regjeringen fra den tiltrådte til dags dato, svarte statsministeren:

«Det er ingen krav til at habilitetsavgjørelser skrives ned eller til at den enkelte fører lister over sine relasjoner eller potensielle habilitetsspørsmål som kan oppstå. Det eksisterer følgelig ingen oversikt over habilitetsvurderingene som er foretatt i regjeringen eller av enkeltstatsråder.»

Vedlagt brevet fulgte en oversikt over tolkningsuttalelser fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om habilitet.

Komiteen sendte 10. august 2023 et brev med 17 nye spørsmål til statsministeren. Komiteen ønsket å foreta en gjennomgang av rutiner og praksis i samtlige departementer knyttet til håndtering av habilitetsregelverket og hadde på denne bakgrunn behov for informasjon om den overordnede praktiseringen av regelverket. Det ble blant annet stilt spørsmål om hvilke rutiner som var etablert for kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer for statsråder og øvrige ansatte i regjeringsapparatet. Svarfrist ble satt til 1. september 2023.

Det fremgår av statsministerens svarbrev av 1. september 2023 at samtlige departementer var bedt om å besvare deler av spørsmålene.

I svarbrevene fra departementene ble det redegjort for praktiseringen av habilitetsregelverket. Vedlagt brevene fulgte lister over utnevnelser/oppnevnelser foretatt av statsråder eller regjeringen til råd, styrer og andre relevante verv eller organ fra oktober 2017 til august 2023.

Svarbrevene med vedlegg har gitt nyttig informasjon som faktagrunnlag i saken. De har også belyst forskjeller i hvordan habilitetsregelverket blir praktisert i de ulike departementene. Svarbrevene følger som vedlegg til komiteens innstilling.

I brev til statsministeren av 14. september 2023 ba komiteen om en redegjørelse for dialogen med utenriksminister Anniken Huitfeldt knyttet til hennes inhabilitet og relevante aksjeposisjoner for utenriksministeren og hennes nærstående. Komiteen stilte videre spørsmål om hvorvidt en statsråd som eier aksjer i oljeselskap, er habil til å delta i en regjerings behandling av utlysning og tildeling av lisenser på norsk sokkel, og andre beslutninger som kan påvirke verdien av disse aksjene. Det ble videre stilt spørsmål om noen statsråd med aksjer i oljeselskap hadde deltatt i behandling av slike saker i sittende eller tidligere regjering.

Statsministeren svarte i brev av 25. september 2023 og redegjorde for dialogen med utenriksministeren. Han redegjorde videre for tidligere statsråd og aksjeeier i oljeselskapet OKEA, Ola Borten Moe, sin deltakelse under behandlingen av utdeling av utvinningstillatelser for petroleum 4. mars 2022.

I brev til statsministeren av 26. september 2023 stilte komiteen spørsmål om aksjehandelen til tidligere statsminister Erna Solbergs ektemann og om det ble iverksatt tiltak for ivaretakelse av statsministerens habilitet.

Statsministeren svarte i brev av 3. oktober 2023. Det fremgikk av svarbrevet:

«Jeg har stor forståelse for ønsket om åpenhet og at Kontroll- og konstitusjonskomiteen ønsker å få belyst saken på en best mulig måte. Samtidig må saken håndteres på en måte som er prinsipielt ryddig og som ikke bryter med vår langvarige praksis hva gjelder forholdet mellom sittende og avgått regjering. På denne bakgrunn har jeg derfor bedt embetsverket ved Statsministerens kontor om å utforme nedenstående svar.»

Vedlagt svarbrevet fulgte flere vedlegg som viste kontakten som hadde funnet sted mellom Sindre Finnes og embetsverket ved Statsministerens kontor (SMK).

I brev til statsminister Jonas Gahr Støre datert 10. oktober 2023 stilte komiteen 15 oppfølgende spørsmål til svarene i brev av 3. oktober 2023. Spørsmålene ble besvart i brev av 16. oktober 2023.

Komiteen sendte 24. oktober 2023 et nytt brev til statsministeren, der komiteen ba om en juridisk gjennomgang av generelle spørsmål om habilitet fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl oversendte 2. november 2023 uttalelsen fra lovavdelingen.

Korrespondansen mellom komiteen og statsministeren følger som vedlegg til komiteens innstilling.

1.2.3 Korrespondanse med departementene

På bakgrunn av svarbrevene fra samtlige departementer 1. september 2023 sendte komiteen oppfølgingsspørsmål til flere av departementene.

I brev til forsvarsminister Bjørn Arild Gram av 14. september 2023 stilte komiteen spørsmål vedrørende praktisering av innsideregelverket i sakene knyttet til våpenproduksjon i Nammo, og eventuell innhenting av en ekstern vurdering om mulig påvirkning av børsverdien. Forsvarsministeren svarte i brev datert 15. september 2023 at det i etterkant av svarbrevet av 1. september 2023 var blitt ferdigstilt en intern gjennomgang i Forsvarsdepartementet av hvorvidt sakskomplekset burde ha blitt håndtert i henhold til innsideregelverket. Det fremgikk at gjennomgangen viste at deler av sakskomplekset sannsynligvis burde ha vært håndtert som innsideinformasjon. Komiteen sendte ytterligere spørsmål til forsvarsministeren i brev av 26. september 2023. Forsvarsministeren svarte i brev av 4. oktober 2023. Det fremgikk blant annet at departementet hadde tatt lærdom av måten tidligere saker var blitt håndtert på, og at praktiseringen av regelverket for håndtering av innsideinformasjon var endret gjennom en ny rutine som ble innført 25. september 2023.

I brev av 14. september 2023 til olje- og energiminister Terje Aasland stilte komiteen spørsmål om en statsråd som eier aksjer i et oljeselskap, er habil til å delta i en regjerings behandling av saker om tildeling av lisenser på norsk sokkel m.m., og om dette har skjedd. Olje- og energiministeren viste i sitt svarbrev av 27. september 2023 til statsministerens svar i brev av 25. september 2023.

I brev til daværende kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik av 14. september 2023 ønsket komiteen presisert hvor mange aksjer tidligere statsråd Bjørn Arild Gram eide i Telenor. Kommunal- og distriktsministeren svarte i brev av 26. september 2023.

I brev til daværende kunnskapsminister Tonje Brenna av 14. september 2023 ba komiteen om å få oversendt alle dokumenter knyttet til enkelte oppnevnelser til Norges forskningsråd og Universitetet i Bergen. Forsknings- og høyere utdanningsministeren oversendte dokumentasjonen 25. september 2023.

I brev til daværende arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen 14. september 2023 ba komiteen om å få oversendt dokumenter knyttet til departementets møter med Kristian Siem og med Arbeidstilsynet i 2014. Arbeids- og inkluderingsministeren oversendte den etterspurte dokumentasjonen 22. september 2023.

Den 26. september 2023 sendte komiteen brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch om hvorvidt departementet noen gang ble kontaktet av noe finansforetak i forbindelse med investeringer gjort av tidligere statsråd Ola Borten Moe, i lys av hans status som en politisk eksponert person. Komiteen sendte samme dag tilsvarende spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre, på bakgrunn av investeringer gjort av tidligere statsministers ektefelle, og til utenriksminister Anniken Huitfeldt, på bakgrunn av investeringer gjort av utenriksministerens ektefelle.

Det fremgikk av svarbrevene at verken Statsministerens kontor eller departementene hadde funnet denne typen henvendelser ved søk i sine arkiver.

1.2.4 Redegjørelse fra tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Komiteen sendte 10. oktober 2023 brev til tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Komiteen viste til de opplysninger som var lagt frem i media om inhabilitet ved behandling av én eller flere saker, og ba på denne bakgrunn om all relevant informasjon i saken og en skriftlig redegjørelse til komiteen. Trettebergstuen sendte 17. oktober 2023 sin redegjørelse til komiteen. Det fremgikk av innledningen:

«23. juni 2023 varslet jeg at jeg ville gå av som Kultur- og likestillingsminister etter å ha oppdaget at jeg har gjort feil i min håndtering av habilitet. Jeg vil derfor i denne redegjørelsen omtale utnevnelse av Bård Nylund i to roller, og også en utnevnelse av Renate Larsen, hvor jeg ikke anså meg inhabil. Jeg vil også omtale prosessen rundt utnevnelse av styreleder i Den Nationale Scene, siden den er omtalt i Kulturdepartementets publiserte tidslinje for saken.»

Redegjørelsen følger som vedlegg 57 til innstillingen.

1.2.5 Redegjørelse fra tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Komiteen sendte 10. oktober 2023 brev til tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Komiteen viste til de opplysninger som var lagt frem i media om inhabilitet ved behandling av én eller flere saker, og ba på denne bakgrunn om all relevant informasjon i saken og en skriftlig redegjørelse til komiteen. Borten Moe sendte 17. oktober 2023 en redegjørelse til komiteen om brudd på habilitetsregelverket i forbindelse med kjøp av aksjer i Kongsberg Gruppen. Redegjørelsen følger som vedlegg 58 til innstillingen.

Stortingsrepresentant Ola Borten Moe sendte 11. januar 2024 utfyllende kommentarer til komiteen på bakgrunn av utredningen fra ekspertutvalget, som ble oppnevnt av komiteen 26. oktober 2023. Borten Moe skrev i en avsluttende kommentar:

«I mitt tilfelle har det som jeg skrev til komiteen i redegjørelsen min kommet opp flere nye forhold og ny kunnskap rundt sakskomplekset i etterkant av at saken kom opp. Og jeg mener det definitivt er grunnlag for en annen vurdering enn den jeg gjorde i juli 2023 der jeg erkjente inhabilitet. Det er mye som trekker i retning av at jeg ikke var inhabil på det tidspunktet beslutningen om kjøp av ammunisjon fra Nammo ble fattet av regjeringen i januar 2023.»

Brevet til komiteen følger som vedlegg 85 til innstillingen.

1.2.6 Redegjørelse fra tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt

Komiteen sendte 14. september 2023 spørsmål til daværende utenriksminister Anniken Huitfeldt i forbindelse med opplysninger til media om ektemannens aksjekjøp. Komiteen ba om all relevant informasjon i saken og en skriftlig redegjørelse. Komiteen ba videre utenriksministeren formidle hvilke råd hun fikk knyttet til ektemannens aksjeposisjoner og i hvilken grad disse ble videreformidlet. Utenriksministeren svarte i brev av 25. september 2023. Vedlagt svaret fulgte blant annet uttalelse fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet datert 28. august 2023 samt en tidslinje i saken.

Komiteen stilte i brev av 10. oktober 2023 seks nye spørsmål til utenriksministeren. Anniken Huitfeldt gikk av som utenriksminister 16. oktober 2023 i forbindelse med endringer i regjeringen. Komiteen mottok redegjørelsen fra den tidligere utenriksministeren 18. oktober 2023. Redegjørelsen følger som vedlegg 59 til innstillingen.

1.2.7 Redegjørelse fra tidligere statsminister Erna Solberg

På bakgrunn av opplysninger som var lagt fram i media, ba komiteen 26. september 2023 tidligere statsminister Erna Solberg om all relevant informasjon i saken og en skriftlig redegjørelse til komiteen. Komiteen ba videre om at redegjørelsen skulle inkludere betraktninger om omfanget av inhabilitet og hvilke råd som ble gitt knyttet til ektemannens aksjeposisjoner, og i hvilken grad disse ble videreformidlet.

Erna Solberg svarte komiteen i brev av 3. oktober 2023. Hun skrev avslutningsvis:

«Jeg er svært lei meg for at jeg har behandlet saker som statsminister hvor jeg har vært inhabil. Habilitetsreglene er viktige både for å sikre at de riktige beslutningene blir fattet, men også for at det skal være mulig å ha tillit til at beslutningene blir fattet på riktig grunnlag. Denne saken bidrar til å svekke denne tilliten. Det er derfor alvorlig at jeg, selv om jeg på tidspunktet ikke var klar over dette, har deltatt i behandlingen av saker mens jeg har vært inhabil.»

Komiteen mottok 6. oktober 2023 en oversikt over Sindre Finnes’ aksje- og derivathandel utarbeidet av hans advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma. Det fremgikk av oversendelsesbrevet:

«Kontroll- og konstitusjonskomiteen ba i brev av 26. september d.å. Erna Solberg om ‘all relevant informasjon i saken’. Da vesentlige deler av den relevante informasjonen tilhører hennes ektemann, Sindre Finnes, er denne oversikten utarbeidet av Elden Advokatfirma på oppdrag fra Sindre Finnes. Vi forstår begrepet ‘saken’ til å omfatte Sindre Finnes’ aksje- og derivathandel i perioden 1. oktober 2013 til 14. oktober 2021.»

I et nytt brev datert 10. oktober 2023 stilte komiteen 15 oppfølgende spørsmål til svarene i brev av 3. oktober 2023.

Erna Solberg besvarte spørsmålene i brev av 17. oktober 2023. Korrespondansen følger som vedlegg til innstillingen.

1.2.8 Redegjørelse fra næringsminister Jan Christian Vestre

Den 20. oktober 2023 redegjorde næringsminister Jan Christian Vestre i brev til komiteen for at han hadde bedt om å få oppnevnt en settestatsråd i saker om arbeidsforhold knyttet til en ansatt i Nærings- og fiskeridepartementet som følge av at Vestre hadde et vennskapsforhold til vedkommende. Det fremgikk at næringsministeren anså seg inhabil eller nær grensen til inhabil i noen tidligere saker der den ansatte fikk midlertidige lederstillinger.

Komiteen stilte oppfølgende spørsmål i brev av 24. oktober 2023 og mottok svarbrev 31. oktober 2023. Det fremgikk at fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth var oppnevnt som settestatsråd i saker som gjaldt den ansatte.

I brev av 5. desember 2023 stilte komiteen ytterligere spørsmål i saken.

Komiteen sendte samtidig brev til settestatsråd Cecilie Myrseth.

Svarbrev fra næringsminister Vestre og fiskeri- og havminister Myrseth ble mottatt 12. desember 2023. Korrespondansen følger som vedlegg til innstillingen.

1.2.9 Forholdet til saker som ligger til behandling i påtalemyndigheten

Saken har en grenseoppgang mot saker som ligger til behandling i påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten har etter maktfordelingsprinsippet en uavhengig rolle. I dette ligger at Stortinget ikke kan påvirke eller overprøve de avgjørelsene som treffes av påtalemyndigheten. En pågående etterforskning om deler av et sakskompleks reiser vanskelige spørsmål om grensen mellom parlamentarisk og konstitusjonell kontroll og strafferettslig etterforskning. Det parlamentariske vurderingstemaet vil imidlertid være noe annet enn det strafferettslige, og en pågående etterforskning kan ikke uten videre hindre Stortinget i å behandle viktige og aktuelle spørsmål. Stortingets oppgave er å føre kontroll med at det er etablert tilfredsstillende kontrollsystemer, og at regjeringen og forvaltningen opptrer i henhold til gjeldende regelverk.

Professor Eirik Holmøyvik sendte 28. juni 2023 en henvendelse til komiteen vedrørende tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuens mulige ansvar for brudd på forvaltningslovens habilitetsregler. Holmøyvik anbefalte komiteen å avklare hvorvidt de aktuelle forholdene kvalifiserte til straff og om de hørte under Riksrettens eller de vanlige domstolenes jurisdiksjon.

Det fremgår av Stortingets forretningsorden § 14 nr. 8 at komiteen behandler saker der Stortinget skal ta stilling til hvorvidt konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende, herunder om Stortingets ansvarskommisjon skal anmodes om å foreta de nødvendige undersøkelser for å klarlegge grunnlaget for slikt ansvar. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Fremskrittspartiet, kom til at forholdene som ble beskrevet i henvendelsen fra Holmøyvik ikke kan påtales ved riksrett, fordi de ikke gjelder brudd på «konstitusjonelle plikter», jf. Grunnloven § 86 første ledd. Det fremgår av Stortingets forretningsorden § 15 tredje ledd første punktum at dersom komiteen finner at forhold i en ekstern henvendelse vedrørende brudd på konstitusjonelle plikter ikke kan påtales ved riksrett, skal henvendelsen oversendes rette påtalemyndighet. På denne bakgrunn oversendte komiteen 14. september 2023 henvendelsen fra Holmøyvik til Riksadvokaten som rette påtalemyndighet. Komiteen skrev avslutningsvis i oversendelsesbrevet:

«Det understrekes at denne oversendelsen følger av Stortingets forretningsorden, og ikke innebærer at komiteen har tatt stilling til om påtalemyndigheten bør vurdere saken nærmere eller om det foreligger et mulig straffbart forhold.»

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet ville isteden anmode Stortingets ansvarskommisjon om å iverksette undersøkelser og avgi tilråding til Stortinget om tiltale for brudd på konstitusjonelle plikter eller henleggelse.

1.2.10 Håndbok for politisk ledelse

Håndbok for politisk ledelse er utarbeidet av Statsministerens kontor.

Håndboken inneholder reglement og veiledning om arbeidsvilkår mv. for departementenes politiske ledelse. Målgruppen er først og fremst politisk ledelse i departementene, og håndboken veileder om betingelsene som gjelder både før tiltredelse, i perioden man er medlem og når man fratrer. Det fremgår under omtalen på regjeringen.no at statsrådsforværelsene, ledere og øvrige deler av embetsverket i departementene også bør kjenne innholdet i håndboken.

Reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse ble fastsatt ved kongelig resolusjon 28. mars 2003 og er senest endret 16. august 2021. Reglementet er tatt inn som kapittel 1 i håndboken. Veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet følger av kapittel 2 til 8. Kapittel 2 til 5 gjelder rolleforståelse og sentrale rettsregler mv. som skal sikre tillit. Kapittel 6 omhandler spørsmål før eller i forbindelse med tiltredelse til stilling i politisk ledelse. Kapittel 7 gjelder arbeidsvilkår mv. som gjelder i tjenestetiden, mens kapittel 8 gjelder spørsmål før eller i forbindelse med fratredelse.

Det fremgår av forordet at håndboken revideres og utvikles fortløpende. De siste årene har håndboken og reglementet vært underlagt mer omfattende revisjoner, blant annet som oppfølging av anbefalinger gitt av Europarådets antikorrupsjonsorgan (GRECO).

Den til enhver tid oppdaterte versjonen av håndboken er tilgjengelig på regjeringen.no. Det trykkes enkelte fysiske eksemplarer av håndboken, men ikke etter hver oppdatering. Dette innebærer at fysiske eksemplarer kan være utdaterte.

Komiteen har som et ledd i arbeidet fått tilsendt seks ulike skriftlige versjoner av Håndbok for politisk ledelse fra perioden 2013–2023. Den første håndboken er fra september 2013, den andre fra januar 2017 og den tredje fra 25. august 2021. I juni 2022 fikk håndboken et eget vedlegg med retningslinjer ved kjøp og salg av finansielle instrumenter. I 2023 ble håndboken oppdatert to ganger – den 10. mai og den 30. august.

Håndbok for politisk ledelse fra Statsministerens kontor i perioden september 2013 til 25. august 2021 hadde følgende retningslinjer ved kjøp og salg av finansielle instrumenter, jf. punkt 15.3 nr. 6 som utdypet habilitetsregelverket når det gjaldt betydningen av en ektefelles eierinteresser for habilitetsvurderingen sett opp mot statsrådens eget aksjeinnehav eller andre eierinteresser:

«Handel med finansielle instrumenter eller inngåelse av kundeforhold foretatt av medarbeidernes ektefelle/registrerte partner/samboer, vil etter forholdene kunne likestilles med disposisjoner foretatt av medarbeideren selv. Det vil være opp til den enkelte medarbeider om vedkommende vil gi melding som nevnt foran i slike tilfeller.»

Dette punktet i håndboken ble endret den 25. august 2021. Punkt 4.3 om habilitetsregler ble utvidet med en ikke uttømmende liste med beskrivelse av typetilfeller som gir grunn til å vurdere habilitet. Ett av punktene i listen er:

«Egne eller nærståendes økonomiske interesser i utfallet av en sak, eksempelvis som følge av eierskap til aksjer.»

Gjeldende utgave av håndboken er oppdatert i august 2023. I denne utgaven er det gjort endringer i kapittel 4 Sentrale rettsregler og retningslinjer som skal sikre tillit.

Tidligere punkt 4.5 «Retningslinjer for kjøp og salg av finansielle instrumenter» og vedlegg 1 med samme tittel ble erstattet av to nye punkter i håndboken:

Punkt 4.4 «Regler og rutiner om behandling av innsideinformasjon» er en kortfattet beskrivelse av hva disse reglene gjelder samt de viktigste forbudene og påbudene som følger av regelverket.

Punkt 4.5 «Retningslinjer for eierskap, kjøp og salg av aksjer og andre finansielle instrumenter» er skrevet på nytt og betydelig utvidet. Det fremgår at politikeren kan 1) selge sine aksjer/finansielle instrumenter, 2) samtykke til en frys av aksjene/de finansielle instrumentene eller 3) overlate forvaltningen til en uavhengig tredjepart (forvalter).

Punkt 4.3 i håndboken omhandler habilitetsregler. Det er vist til habilitetsreglene i forvaltningsloven §§ 6 til 10. Videre er det vist til enkelte typetilfeller som kan gi grunn til å vurdere habilitet, samt til uttalelser fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling.

Statsministerens kontor har utarbeidet egne retningslinjer «Om Kongen i statsråd», ajourført i august 2023. I punkt 11.3 i retningslinjene redegjøres det for håndtering av spørsmål om en statsråds habilitet i forbindelse med behandling av saker i statsråd. Det fremgår blant annet at en statsråd som er inhabil eller nær grensen for inhabilitet i en sak som en annen statsråd fremmer, må si klart fra til statsministeren så snart som mulig, og senest under forberedende statsråd.

I saker der en statsråd er inhabil eller nær grensen for inhabilitet i en sak som skal fremmes av eget departement, blir det gjennomgående oppnevnt en settestatsråd. Retningslinjene gir veiledning om fremgangsmåten for oppnevning av settestatsråd, som skal besluttes av Kongen i statsråd.

Den inhabile statsråden skal ikke delta ved behandlingen av selve saken – verken i departementet eller i Kongen i statsråd. Den inhabile statsråden skal heller ikke delta i politiske drøftelser om saken i departementet eller i regjeringen.

Statsministerens kontor fastsetter også retningslinjene «Om r-konferanser». Den elektroniske versjonen av heftet blir løpende oppdatert og er senest ajourført i desember 2023. Kapittel 7 omhandler regjeringsmedlemmenes habilitet i regjeringskonferanse. Det blir vist til forvaltningsloven §§ 6 til 10 og til punkt 4.3 i Håndbok for politisk ledelse.

1.2.11 Innhenting av juridiske utredninger

I brev til statsminister Jonas Gahr Støre av 24. oktober 2023 ba komiteen om en juridisk gjennomgang av generelle spørsmål om habilitet fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Lovavdelingen ble bedt om å belyse de overordnede forvaltningsrettslige spørsmålene habilitetssakene reiser. Det ble presisert at det ikke var ønskelig at lovavdelingen skulle foreta en konkret vurdering av de aktuelle påståtte habilitetsbruddene. Uttalelsen fra lovavdelingen ble oversendt 2. november 2023 og følger som vedlegg 65 til innstillingen.

Komiteen vedtok 26. oktober 2023 å nedsette et hurtigarbeidende og uavhengig ekspertutvalg. Bakgrunnen for innhentingen av ekstern juridisk kompetanse var å sikre at komiteen kunne vurdere habilitetssakene og konkludere på et solid juridisk grunnlag.

Som medlemmer av utvalget ble oppnevnt professor emeritus dr. jur. Inge Lorange Backer, UiO, professor, ph.d. Ingunn Elise Myklebust, UiB og lagdommer, ph.d. Marius Stub, Borgarting lagmannsrett. Utvalget fikk i sitt mandat de samme spørsmålene som lovavdelingen. Utvalget ble i tillegg bedt om å gjøre en selvstendig og uavhengig vurdering av lovavdelingens uttalelse.

Utvalget leverte sin rapport 30. november 2023. Rapporten følger som vedlegg 71 til innstillingen.

1.3 Kontrollhøringen 7. november 2023

Som ledd i behandlingen av saken avholdt komiteen kontrollhøring i saken 7. november 2023.

Kontrollhøringen bestod av to deler:

Del 1 omhandlet habilitetsbruddene til de enkelte medlemmer av ulike regjeringer.

Del 2 omhandlet regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket.

Inndelingen ble gjort for å skille mellom hvordan den enkelte har håndtert regelverket og hvordan regjeringsapparatet og departementsfellesskapet har forholdt seg til tolkning og rutiner mv. av det samme regelverket.

Komiteen besluttet at høringen skulle omhandle – men ikke begrense seg til – følgende problemstillinger:

Del 1 – Angående habilitetsbruddene til enkeltmedlemmer av ulike regjeringer

 • 1) Hva har påvirket habiliteten, og hvilke beslutninger er fattet i strid med habilitetsregelverket?

 • 2) Hvilke konsekvenser har mulig inhabilitet hatt for beslutningene tatt i regjering, inkludert gyldigheten av vedtak?

 • 3) Hvilke rutiner har eksistert i regjeringsapparatet siden 2013 for å følge og håndtere habilitetsregelverket og å avdekke brudd i forkant av de avdekkede habilitetsbruddene?

 • 4) Hva har den enkelte selv gjort for å forsikre seg om at habilitetsregelverket følges?

Del 2 – Angående regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket

 • 1) Hvilke rutiner har eksistert i regjeringsapparatet siden 2013 for å følge og håndtere habilitetsregelverket og å avdekke brudd i forkant av de avdekkede habilitetsbruddene?

 • 2) Hvilke beslutninger er tatt for å endre regelverk og rutiner i etterkant av habilitetsbruddene?

 • 3) I hvilken grad er regelverk, praksis og rutiner tilpasset for å gjøre det mulig for offentligheten å ettergå mulige habilitetsutfordringer?

 • 4) I hvilken grad er regelverk, praksis og rutiner tilpasset de særlige utfordringer som oppstår ved en statsministers inhabilitet?

Følgende ble invitert og møtte til del 1 av høringen:

 • Tidligere statsminister Erna Solberg

 • Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

 • Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

 • Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt

 • Arbeids- og inkluderingsminister og tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna.

Følgende deltok i del 2 av høringen:

 • Tidligere statsminister Erna Solberg

 • Statsminister Jonas Gahr Støre.

Stenografisk referat fra høringen følger som vedlegg 88 til innstillingen.

1.4 Korrespondanse i etterkant av kontrollhøringen 7. november 2023

Under henvisning til spørsmål som ble stilt fra komitémedlem Carl I. Hagen under høringen 7. november 2023, viste statsministeren i brev av 10. november 2023 til tiltak som er iverksatt fra regjeringens side.

Komiteen sendte 21. november 2023 brev til stortingsrepresentant Erna Solberg og stilte 12 oppfølgingsspørsmål på bakgrunn av uttalelser i kontrollhøringen 7. november 2023 angående Håndbok for politisk ledelse. Brevet ble besvart 28. november 2023.

Komiteen sendte 21. november 2023 også brev til kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery med spørsmål om rutinene i Kultur- og likestillingsdepartementet på bakgrunn av opplysninger som ble gitt av tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen under høringen 7. november 2023. Komiteen ba spesielt om en klargjøring av hva som har vært gjeldende praksis for å foreslå, diskutere og vurdere navn for utnevnelser i departementet. Komiteen mottok svarbrev 28. november 2023.

Som følge av oppslag i media vedrørende manglende journalføring av korrespondansen mellom Sindre Finnes og Statsministerens kontor, sendte komiteen 30. november 2023 brev med tolv spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre.

Komiteen sendte samme dag brev til utenriksminister Espen Barth Eide med spørsmål om journalføring av dokumenter i Utenriksdepartementet som vedrørte Ola Petter Flems aksjehandel og Anniken Huitfeldts habilitet.

Statsministeren svarte i brev av 7. desember 2023. Han skrev innledningsvis at han hadde bedt embetsverket om å utforme svaret, siden spørsmålene fra komiteen gjaldt forhold knyttet til tidligere statsminister Erna Solberg.

Utenriksministeren svarte i brev av 7. desember 2023.

Komiteen sendte 19. desember 2023 brev til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun med spørsmål om habilitetsvurderinger av statssekretær Sindre Lysø, herunder når tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna ble kjent med disse. Komiteen ba blant annet om å få tilsendt habilitetsvurderingene fra hhv. den 10. april og 4. mai 2023. Kunnskapsministeren svarte i brev av 5. januar 2024. Det ble i svarbrevet vist til at det er langvarig konstitusjonell praksis at organinterne dokumenter i departementene ikke gis ut til Stortinget.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendte 16. januar 2024 et nytt brev til komiteen med oppklarende bemerkninger når det gjaldt tidspunktet for når tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna ble gjort kjent med statssekretær Lysøs habilitetsvurdering knyttet til Utøya AS.

I brev til statsminister Jonas Gahr Støre datert 19. desember 2023 stilte komiteen ytterligere spørsmål rundt journalføringen av korrespondanse mellom Statsministerens kontor og Sindre Finnes. Komiteen ba om en klargjøring av om det ble gitt beskjed – politisk og/eller administrativt – om journalføring eller ikke journalføring av dokumentene som ble oversendt komiteen som vedlegg til brev av 3. oktober 2023. Komiteen ba også om å få oversendt kopi av dokumentene med påført avkivstempling og/eller saksomslag.

Statsministeren svarte i brev av 5. januar 2024. Det fremgikk:

«Statsministerens kontor har i svaret på spørsmål 4 i brev 7. desember 2023 redegjort for spørsmål om journalføring av dokumenter knyttet til aksjehandel og/eller habilitetsutfordringer. Både generelt, og i relasjon til de syv nærmere angitte dokumentene, kan kontoret igjen bekrefte at det ikke på noe tidspunkt har vært gitt føringer, hverken fra politisk ledelse og/eller administrativ ledelse, om at dokumenter skal unndras journalføring.»

I brev av 9. januar 2024 stilte komiteen ytterligere spørsmål til statsministeren/SMK. Det ble vist til et oppslag i E24 om at Erna Solberg hadde stått på innsidelister 14 ganger i selskap som hennes ektemann, Sindre Finnes, hadde handlet aksjer i. Komiteen ba om å få tilsendt fullstendig informasjon om innsidelistene. Komiteen ba også om svar på om det fantes flere relevante dokumenter i arkivene på SMK.

Statsministeren svarte i brev av 18. januar 2024. I brevet vises det til at oversiktene E24 fikk delvis innsyn i, er organinterne dokumenter i regjeringen Solberg. I brevet er det inntatt en tabell som angir selskaper som (potensielt) var berørt av saken og tidspunktet tidligere statsminister Solberg ble kjent med saken.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kari Henriksen, Frode Jacobsen og Kirsti Leirtrø, fra Høyre, lederen Peter Frølich og Svein Harberg, fra Senterpartiet, Nils T. Bjørke, fra Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Rødt, Seher Aydar, fra Venstre, Grunde Almeland, og fra Miljøpartiet De Grønne, Lan Marie Nguyen Berg, viser til at det gjennom våren, sommeren og høsten 2023 dukket opp en rekke saker hvor det ble stilt spørsmål ved om sittende og tidligere medlemmer av regjeringen hadde håndtert spørsmål knyttet til habilitet riktig. Den 27. juli 2023 vedtok komiteen å åpne sak. Komiteen understreker at det i denne kontrollsaken både er stilt spørsmål ved regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket og habilitetsbruddene til enkeltmedlemmer av ulike regjeringer.

Komiteen vil understreke at habilitetsreglene for statsråder har et særlig viktig formål i å sikre tillit i befolkningen om de avgjørelsene som tas av landets politiske ledelse.

Komiteen viser i den sammenheng til at det i innledningen til Håndbok for politisk ledelse står:

«Politisk ledelse er avhengig av befolkningens tillit. I tillegg til å etterleve formelle regler og krav, skal politisk ledelse derfor utvise godt skjønn og aktsomhet i og utenfor tjenesten, for å ivareta tilliten til en selv, departementet og regjeringen.»

For komiteen har hensynet til å gjenoppbygge tillit vært en viktig medvirkende årsak til å åpne kontrollsak.

Videre vil komiteen legge til grunn at hensynene bak habilitetsregelverket som sådan skal tillegges vekt når det politiske ansvaret for brudd på regelverket skal vurderes. Bak reglene om inhabilitet i forvaltningsloven er det i hovedsak tre hensyn. Ekspertutvalget nedsatt av komiteen beskriver disse som følger:

«For det første skal de bidra til å sikre at det blir truffet korrekte avgjørelser, og særlig at det ikke blir tatt utenforliggende hensyn når forvaltningen forbereder og avgjør en sak. For det annet skal de bidra til å bygge og opprettholde tillit hos folk til at forvaltningen treffer sine avgjørelser på saklig og uhildet grunnlag. For det tredje tjener de til å beskytte offentlige tjenestepersoner mot å måtte behandle og avgjøre saker der de selv har en særlig interesse i utfallet eller har nær tilknytning til noen som har det. Disse hensynene har betydning både når lovgiverne skal fastsette regler om habilitet, og når disse reglene skal tolkes og anvendes i konkrete situasjoner.»

Selv om bakgrunnen for å åpne sak var de konkrete eksemplene på mangelfull håndtering av habilitetsregelverket, har komiteen overordnet sett på hvordan regjeringsapparatet i bredt har håndtert det nevnte regelverket.

Komiteen viser til at det ble innledet undersøkelser etter at statsråd Tonje Brenna gjennom pressemeldingen 20. juni 2023 erkjente brudd på habilitetsreglene. Det ble da bedt om en skriftlig redegjørelse. Komiteens undersøkelser så i den innledende fasen utelukkende på denne enkeltsaken. Da sakene til Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe etter hvert ble offentlig kjent, så komiteen at det også var behov for å se på underliggende rutiner og praksis. Da komiteen vedtok å åpne sak, var det derfor et sentralt spørsmål hvordan regjeringsapparatet håndterte habilitetsregelverket. Komiteen vil også understreke at det har vært viktig å ikke utelukkende se på hvordan sittende regjering har håndtert det nevnte regelverket, men at også håndteringen under tidligere regjeringer er svært relevant.

Komiteen har ikke avgrenset sitt arbeid til å utelukkende se på habilitetsregelverket. Det har i saksgangen kommet opp en rekke ulike problemstillinger og spørsmål knyttet til annet regelverk. Dette har komiteen funnet naturlig å ta opp og stille spørsmål ved. Eksempler på dette er journalføringsplikten etter offentleglova samt føring av innsidelister etter verdipapirhandelloven.

Komiteen viser til at det foreligger svært mye korrespondanse i saken. Det er gjennomført omfattende skriftlige undersøkelser i saken. Grunnet sakens omfang og kompleksitet, har komiteen hatt behov for å få oppklart svært mange spørsmål. Komiteen vurderte tidlig at det var formålstjenlig å få avklart mange av disse detaljene skriftlig, heller enn å initiere mer omfattende høringer.

Selv om den omfattende informasjonen som er kommet komiteen i hende, har vært viktig for at komiteen skal få tilstrekkelig overblikk, varierer det hvor detaljert komiteen har gått inn i de enkelte dokumenter og opplysninger. Komiteen har prioritert å gå inn i det som har vært relevant for å belyse hovedspørsmålene i saken, både grunnet hensynet til tidsbruk og omfang. Komiteen har eksempelvis ikke gjort en vurdering av hver enkelt av regjeringens oppnevninger til utvalg og styrer. Regjeringen har tilgjengeliggjort utførlige lister med oppnevninger. Dette har bidratt til å gi komiteen overblikk og forståelse for rutiner knyttet til prosessene. Et annet eksempel er oversikten over Sindre Finnes’ aksje- og derivathandel. Denne ble oversendt komiteen 6. oktober 2023. Komiteen har vurdert at det ikke har vært mulig å gå gjennom hver enkelt handel opp mot beslutninger fattet av regjeringen Solberg.

Komiteen viser til at kontrollhøringen i saken ble gjennomført i to deler. Den første delen tok for seg habilitetsbruddene til enkeltmedlemmer av ulike regjeringer. Den andre delen tok for seg regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket. Høringen ble delt slik for å gi tilstrekkelig rom til å stille nødvendige spørsmål både om enkeltsaker og om generell håndtering og rutiner.

Til høringen besluttet komiteen å invitere sittende og tidligere medlemmer av regjeringen som hadde enkeltsaker som var til vurdering i komiteen, samt regjeringssjefene for sittende og forrige regjering. En rekke andre sittende og tidligere statsråder har mottatt spørsmål fra komiteen i forbindelse med saken. Komiteen så likevel ikke behov for å invitere flere til høring enn de som selv har sittet med ansvaret for egne habilitetsbrudd, eller har vært ansvarlig for regjeringskollegiet i sin helhet.

Etter at programmet for høringen var satt, mottok komiteen brev fra Jan Christian Vestre, hvor han redegjorde for egne mulige brudd på habilitetsregelverket. Det ble ikke tatt stilling til om komiteen skulle invitere Vestre til høring før kontrollhøringen 7. november 2023. På komitémøtet 14. november 2023 besluttet komiteen å ikke invitere Vestre til høring, da saken fremsto tilstrekkelig opplyst og nødvendige ekstraopplysninger kunne redegjøres for skriftlig.

Under behandlingen av saken har det kommet opp en rekke spørsmål knyttet til hvordan de juridiske forpliktelsene skal forstås, samt hvordan enkelthjemler skal tolkes og praktiseres. For komiteen har det vært nødvendig å se på flere av disse generelle forvaltningsrettslige problemstillingene om den nærmere fastsettelsen av grensen for habilitet for regjeringsmedlemmer og eventuelle følger av at inhabilitet foreligger.

Det foreligger lite praksis som er relevant for statsråders habilitet spesielt. Av den grunn vurderte komiteen at det var behov for å innhente et juridisk grunnlag for komiteens behandling. Av praksisen som foreligger, er det hovedsakelig uttalelser fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Komiteen opplevde at det var utfordrende å ta stilling til flere av de mest sentrale spørsmålene i saken uten et bedre juridisk grunnlag. Komiteen ba derfor lovavdelingen om en juridisk gjennomgang av generelle spørsmål om habilitet. I tillegg besluttet komiteen 26. oktober 2023 å nedsette et hurtigarbeidende ekspertutvalg for å bistå komiteen med å belyse forvaltningsrettslige problemstillinger i forbindelse med behandlingen av saken. Utvalget hadde som en del av sitt mandat å også gjøre en selvstendig og uavhengig vurdering av lovavdelingens uttalelse. Innhentingen av ekstern juridisk kompetanse sikret at komiteen kunne vurdere habilitetssakene og konkludere på et solid juridisk grunnlag.

Komiteen har brukt mye tid på å behandle saken. Fra komiteen vedtok å åpne sak til innstillingen foreligger, har det vært stor utvikling, særlig i omfang. Det at det har kommet opp flere nye saker og stadig flere temaer, har gjort at komiteen har sett seg nødt til å vurdere tidsrammene for saken flere ganger. Det er også grunnen til at kontrollhøringen først ble holdt tre og en halv måned etter at saken ble åpnet.

2.1 Komiteens kompetanse og rekkevidden av komiteens undersøkelser

Det følger av Stortingets forretningsorden § 14 punkt 8 og § 15 at det tilligger kontroll- og konstitusjonskomiteen å behandle saker om Stortingets kontroll med forvaltningen. Komiteen viser til Dokument nr. 14 (2002–2003) (Frøiland-utvalget) og Innst. S. nr. 210 (2002–2003), samt Dokument 21 (2020–2021) (Harberg-utvalget) og Innst. 143 S (2021–2022) hva gjelder generelle føringer om kontroll- og konstitusjonskomiteens arbeidsområde og kontrollens formål og funksjon.

Komiteens undersøkelser i denne saken berører forholdet til andre kontrollinstitusjoner. Komiteen finner det ikke nødvendig med en drøftelse av de nærmere grenser for kontroll- og konstitusjonskomiteens virksomhet, men fremhever at det tilligger domstolene å føre gyldighetskontroll med forvaltningsvedtak, og at det tilligger påtalemyndigheten å beslutte etterforskning og avgjøre spørsmål om påtale i saker som faller utenfor Riksrettens jurisdiksjon. Komiteen viser i den forbindelse til Stortingets forretningsorden § 15 tredje ledd. Komiteen har derfor ikke formelt tatt stilling til spørsmål om eventuelle saksbehandlingsfeil skal få forvaltningsrettslige konsekvenser, herunder gyldigheten av forvaltningsvedtak og -beslutninger, eller om straffbare handlinger er begått. Formålet med kontrollen er derimot å klargjøre det parlamentariske ansvaret samt avdekke feil, mangler og forbedringspunkter i forvaltningen.

2.2 Kort gjennomgang av gjeldende rett

2.2.1 Om forvaltningsloven

Komiteen viser til at habilitetsregelverket er viktig for å sikre at forvaltningen gjør korrekte vedtak som innbyggerne kan ha tillit til. I tillegg sikrer regelverket at offentlige tjenestepersoner slipper å måtte behandle og avgjøre saker de har en for nær tilknytning til.

Komiteen viser til at spørsmålet om tillit til politikere og forvaltningen er en sentral del av denne saken, og et viktig hensyn som ligger til grunn for habilitetsregelverket. Komiteen vil samtidig understreke at hensynet til å sikre uhildet behandling av en sak må veies mot hensynet til å sikre en god og effektiv behandling av en sak. Ekspertutvalget skriver blant annet følgende:

«Et hensyn som kan tale mot strenge krav til habilitet, er at det kan gjøre det vanskeligere for et forvaltningsorgan å utføre sine oppgaver effektivt når en sak ikke kan behandles av dem som ordinært skulle gjøre det. Særlig strenge habilitetsregler kan også tenkes å gjøre det vanskeligere å sikre en bred og representativ rekruttering til organet. Dette kan tenkes å være uheldig for både hierarkiske og kollegiale organer der organets kompetanse eller legitimitet blir påvirket av bredden i sammensetningen. At forvaltningen løser sine oppgaver på en god og effektiv måte, har betydning for folks tillit til forvaltningen.»

Komiteen viser til at i tråd med gjeldende rett er statsråder, som departementssjefer, forpliktet til å følge de alminnelige reglene om habilitet i offentlig forvaltning, jf. forvaltningsloven § 6. Til tross for at det er et begrenset unntak fra inhabilitetsreglene i paragrafens fjerde ledd, vil det i praksis være få eller ingen tilfeller hvor saker er til behandling i departementet og bestemmelsen ikke skal gjøres gjeldende når den er relevant.

Komiteen viser videre til at reglene tidligere ikke fikk direkte anvendelse på statsråder i egenskap av å være regjeringsmedlemmer. Etter Stortingets Lovvedtak 85 (2021–2022), og ikraftsettelse av endringsloven 1. juli 2022, er det ikke tvilsomt om samme regler gjøres gjeldende for statsråder, både i rollen som departementssjef og som regjeringsmedlem.

Komiteen merker seg at det over tid har vært lagt til grunn i teori og praksis at det også gjelder habilitetsprinsipper som tar utgangspunkt i reglene oppstilt i forvaltningsloven § 6 for statsråder i egenskap av regjeringsmedlemmer. Dette synet har Stortinget tidligere bekreftet, blant annet gjennom Innst. 386 L (2021–2022). Lovavdelingen har i sitt brev til komiteen også bekreftet dette synet ved å vise til det de omtaler som «bred enighet om at det gjaldt ulovfestede habilitetsprinsipper for statsråder når de opptrer som regjeringsmedlemmer». Også ekspertutvalget nedsatt av komiteen bekrefter dette synet.

For komiteen har det av den grunn ikke vært relevant å skille på tiden før og etter lovendringen i 2022. Det er ikke tvil om at det har vært en forventning om at habilitetsprinsippene skal følges i hele virket til et medlem av regjeringen for tidsperioden kontroll- og konstitusjonskomiteen har sett på i denne saken. Av den grunn vil en vurdering av om hvorvidt forpliktelsene etter forvaltningslovens regler om habilitet er fulgt være relevant for komiteens vurdering av den enkelte statsråds ansvar, samt for regjeringsapparatets generelle håndtering.

2.2.2 Om lovavdelingens uttalelser

Komiteen viser til at det i løpet av behandlingen av saken er bedt om juridisk bistand i saken fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet til å vurdere de overordnede forvaltningsrettslige problemstillingene. Denne henvendelsen ble besvart av lovavdelingen via brev fra justis- og beredskapsministeren 2. november 2023. I sitt svar gjennomgår lovavdelingen egne tidligere uttalelser og beskriver gjeldende rett på de områdene komiteen i sin henvendelse trakk frem som relevante. For utførlige beskrivelser og vurdering av gjeldende rett viser komiteen til uttalelsen. Komiteen vil likevel trekke frem noen generelle momenter som særlig aktuelle for saken.

Komiteen ba om en vurdering av når en statsråd plikter å tre ut av behandlingen av en sak hvor hen er inhabil, i forbindelse med at komiteen har sett på problemstillinger knyttet til oppnevnelser til styrer og utvalg. I tråd med forvaltningsloven § 6 kan en statsråd verken «tilrettelegge grunnlaget for» eller «treffe avgjørelse» i en enkeltsak hvor hen er inhabil. Lovavdelingen legger til grunn at som utgangspunkt vil den som er inhabil, være avskåret fra å utføre enhver oppgave som er rettet mot innholdet i den aktuelle avgjørelsen. En praksis hvor man eksempelvis foreslår navn vil derfor, slik komiteen forstår det, være i strid med reglene. Lovavdelingen viser til at det må vurderes om handlingene har en «viss reell eller formell mulighet til å påvirke utfallet».

Et annet forhold lovavdelingen belyser, er grensen for når en statsråd er inhabil som følge av for en enkeltavgjørelse relevante direkte eller indirekte eierinteresser i børsnoterte eller unoterte foretak. Her understrekes det at det ikke foreligger noen anvisning til bestemte beløp eller en bestemt eierandel som vil utgjøre en grense for når det foreligger inhabilitet. Lovavdelingen sier videre:

«Habilitetsspørsmålet må alltid vurderes konkret, og det må gjøres en bred helhetsvurdering av omstendighetene i den aktuelle saken. Hvor stor verdi eller eierandel det må dreie seg om før inhabilitet er aktuelt, vil avhenge av flere faktorer. I tillegg til den absolutte verdien av aksjeposten og den prosentvise eierandelen i selskapet, vil det berørte selskapets interesse i saken, og i forlengelse statsrådens interesse, være av betydning. Det må etter vårt syn ses hen til avgjørelsens karakter og det potensialet den har til å påvirke den aktuelle aksjepostens verdi. Dette kan bero på flere forhold, herunder selskapets størrelse.»

Lovavdelingen uttaler seg i brevet også om betydningen av manglende kunnskap om de faktiske forholdene for vurdering av habilitet og for gyldighet av avgjørelser ved inhabilitet. Komiteen spurte her særlig om hvorvidt det har betydning for vurderingene om det er statsråden selv eller ektefellen som har eierinteresser. Lovavdelingen fremholder at det særlige fellesskapet som foreligger mellom ektefeller, gjør at ektefellens eierinteresser langt på vei likestilles med statsrådens egne. Manglende kunnskap om ektefelles eierinteresser vil som klar hovedregel ikke ha betydning for vurderingen av om statsråden var inhabil. For vurderingen av om en avgjørelse er ugyldig som følge av inhabilitet, vil det ved tilfeller hvor manglende kunnskap kan konstateres, bety at avgjørelsen likevel ikke vil være ugyldig.

2.2.3 Om ekspertutvalgets uttalelser

Komiteen viser til det hurtigarbeidende ekspertutvalget som ble nedsatt av komiteen, og som leverte sin utredning 30. november 2023. For utførlige beskrivelser og vurdering av gjeldende rett, viser komiteen til utredningen.

Utvalgets vurderinger sammenfaller i stor grad med lovavdelingens. Utvalget har likevel, i tråd med sitt oppdrag, gått noe lenger i å vurdere og beskrive de ulike problemstillingene komiteen har reist. Komiteen vil trekke frem et par av punktene hvor utvalgets vurderinger i noen grad avviker fra eller utfyller lovavdelingens.

Utvalget har gått noe lengre enn lovavdelingen i å konkretisere hvor grensen går for når en statsråd er inhabil som følge av for en enkeltavgjørelse relevante direkte eller indirekte eierinteresser i børsnoterte eller unoterte foretak. Samtidig er utvalget, som lovavdelingen, tydelig på at det ikke er holdepunkter for å peke på en absolutt grense, men at det må gjøres konkrete vurderinger i hver enkelt sak.

For spørsmålet om betydningen av manglende kunnskap om de faktiske forholdene for vurdering av habilitet, fremhever utvalget at hensynet til tillit til forvaltningen ofte er avgjørende ved habilitetsvurderingen for en statsråd, der det angis at statsråden ikke kjente til det inhabiliserende forholdet. For spørsmål om forholdet mellom ektefeller, peker utvalget på at livsfellesskapet som ekteskap og fast samboerskap innebærer, gjør at ektefelles eller samboers eierinteresser kan være relevant for habilitetsvurderingen, og trekker frem ekteskapsloven § 39 om gjensidig opplysningsplikt om økonomiske forhold som særlig relevant at statsråder benytter seg av i nødvendig utstrekning for å klarlegge mulige inhabilitetssituasjoner.

Konsekvensen av en slik vurdering er at det vil være noen flere tilfeller hvor en statsråd anses inhabil.

2.2.4 Mer om undersøkelsesplikt og aktsomhetsplikt

Komiteen viser til at et viktig spørsmål i denne saken er om det kan påvises kritikkverdig adferd på grunn av brudd på eller dårlig håndtering av habilitetsregelverket. Ansvaret for å følge habilitetsreglene ligger til den enkelte politiker.

Hvilket ansvar hadde den enkelte for å kjenne til habilitetsregelverket?

Komiteen viser til at ekspertutvalget sier noe om ansvaret en statsråd har på denne måten:

«Det følger av god forvaltningsskikk at relevante forhold blir klarlagt så langt det kan skje på lovlig måte. Habilitetskravene og reglene om avgjørelse av habilitetsspørsmål bygger på en forutsetning om et minstemål av undersøkelser for å klarlegge relevante forhold, avhengig av de konkrete omstendighetene. Når forvaltningslovens § 8 første ledd bestemmer at tjenestemannen ’avgjør selv’ sin habilitet, er det rimelig å forstå dette slik at avgjørelsen må bygge på faktiske forhold som er tilstrekkelig klarlagt.»

Komiteen har stilt særskilte spørsmål om hvilken betydning det får for deltakelsen av oppnevnelsen til utvalg og styrer at en statsråd har en relasjon til en aktuell kandidat, i hvilken grad statsråden kan foreslå navn og på hvilket tidspunkt i en slik prosess statsråden plikter å tre ut av behandlingen av saken.

Om inhabilitet foreligger kan bero på relasjonens karakter, ifølge ekspertutvalget. Uttrykket relasjon er ikke presist. Relasjonen kan være nåtidig eller fortidig og kan variere i omfang, intensitet og varighet. Vurderingen av om inhabilitet foreligger, må ta hensyn til slike forhold. Ifølge ekspertutvalget er det av betydning at relasjonen innebærer en «personlig tilknytning». Kjærlighetsforhold og nære vennskapsforhold er slike forhold av personlig karakter hvor relasjonen i seg selv leder til inhabilitet. Ekspertutvalget skriver videre: «Dette er en rimelig samstemt oppfatning i juridisk litteratur og i Lovavdelingens uttalelser». Komiteen registrerer at det er henvist til blant annet Forvaltningsrett (12. utgave, 2022), hvor det sies at «vennskapet må være virkelig nært eller uvennskapet markant», til Frihagens forvaltningsrett bind 1 (2010), hvor det uttales at «det kreves et klart og nært vennskap» og til NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov, som sier at det «bare er i det nære vennskap og det skarpe og direkte motsetningsforhold som i seg selv fører til inhabilitet». Ekspertutvalget skriver videre:

«på den annen side vil samarbeidsforhold i og kontakt gjennom yrkeslivet, organisasjonslivet eller politisk virksomhet som utgangspunkt ikke lede til inhabilitet.»

Komiteen mener det er verdt å nevne at i forbindelse med at det skal tas en nærmere vurdering av de konkrete forholdene i saken, også bør hensyntas hvilken valgfrihet statsråden rettslig eller reelt sett har hvis en oppnevning etter regelverket eller praksis skal skje i samsvar med forslag fra en organisasjon. Ekspertutvalget mener at valgfriheten i et slikt tilfelle vil være begrenset.

Etter forvaltningsloven § 6 er inhabilitet også til hinder for at den inhabile kan «tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse». Ekspertutvalgets forståelse utelukker at «en statsråd kan bringe på bane et inhabiliserende navn, selv om statsråden deretter fratrer i saken». Videre viser ekspertutvalget til at en alminnelig regel om at en fagstatsråd ikke kan bringe på bane et inhabiliserende navn som mulig eller aktuell kandidat, av lovavdelingen i deres utredning av 2. november 2023 er ansett som gjeldende rett. Komiteen viser videre til omtalen av forvaltningsloven i punkt 2.2.

I hvilken grad bør statsråder bedømmes som om de selv innehar økonomiske interesser?

Komiteen viser til utredningen av visse spørsmål om statsråders habilitet av 30. november 2023, der det uavhengige ekspertutvalget som ble oppnevnt av komiteen den 26. oktober 2023, uttaler følgende på side18-19:

«Hovedgrunnen til at en ektefelles eller samboers eierinteresser kan være relevant for habilitetsvurderingen, ligger derfor i det livsfellesskapet som ekteskap og fast samboerskap innebærer. Det gjelder selv om utviklingen i senere år klart har gått i retning av å se partene som selvstendige individer. Aktiva som den ene parten har, vil i praksis ofte komme den andre til nytte eller representere en økonomisk trygghet også for denne. Det nære forholdet i et livsfellesskap vil også gjøre at partene søker å støtte og unngå å skade hverandre og hverandres interesser. Sett utenfra vil det gjerne være en forventning om at det skjer.

I forvaltningsrettslig litteratur og i Lovavdelingens uttalelser har man på denne bakgrunn lagt betydelig vekt på en ektefelles eierinteresser ved habilitetsvurderingen. Frihagen gir uttrykk for at ’[d]en nære tilknytning mellom ektefeller og det inntrykk av felles interesser utenverden i hvert fall lett vil få, taler således for at en går nokså langt i å identifisere en med ektefellen’. Flere av sakene nevnt under (2) viser at ektefellens eierinteresser har vært avgjørende for at en statsråd ble ansett inhabil i en forvaltningssak som angikk et selskap der ektefellen var aksjeeier.

Vi legger etter dette til grunn at en ektefelles eierinteresser langt på vei vil ha samme betydning for habilitetsvurderingen som statsrådens eget aksjeinnehav eller andre eierinteresser. Det bør imidlertid neppe uttrykkes slik at ektefeller identifiseres med hverandre. Spørsmålet om interesser knyttet til ektefellen føre til inhabilitet, må stadig besvares ut fra at samlet vurdering basert på lovens kriterier i § 6 annet ledd første punktum.»

Komiteen viser til at lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet uttaler seg tilsvarende i brev av 28. august 2023 om anmodning om habilitetsvurdering for tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (JDLOV-2023-3763 Huitfeldt) side 7. Her refereres JDLOV-2017-3452, hvor lovavdelingen besvarte spørsmål fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om anvendelsen av habilitetsreglene i forvaltningsloven når en departementsansatt eller dennes nærstående eier eller handler aksjer i et selskap, samtidig som den ansatte i sin stilling forvalter statens eierskap i selskapet. Tilfellene der det er nærstående som har eierinteresser i et selskap der den departementsansatte er involvert i eierskapsforvaltningen, er omtalt i punkt 3.4 i uttalelsen:

«Som påpekt i Frihagen, Inhabilitet etter forvaltningsloven (1985) s. 224 taler ’den nære tilknytning mellom ektefeller og det inntrykk av felles interesser utenverden i hvert fall lett vil få, ... for at en går nokså langt i å identifisere en med ektefellen i disse tilfellene’. Som et utgangspunkt må det derfor antas at en tjenestemann lett vil måtte anses inhabil dersom ektefellen har en slik eierinteresse i et selskap som staten forvalter eierskapet til, at ektefellen selv ville vært inhabil til å delta ved departementets behandling av saken, jf. også Frihagen, op.cit. s. 223. Identifikasjon mellom ektefeller står sterkest nettopp der det er spørsmål om forretningsmessig gevinst, økonomiske interesser mv. I andre tilfeller står identifikasjonssynspunktet svakere, se Frihagen, op.cit. s. 187-188, jf. s. 180-181. Det er likevel grunn til å fastholde at en tilknytning gjennom ektefellen prinsipielt er mer avledet enn om tjenestemannen selv eide aksjene mv. Tilsvarende synspunkter må etter vårt syn normalt legges til grunn i forholdet mellom samboere (Frihagen, Inhabilitet (1985) synes på s. 181 å ha et annet syn når det gjelder samboere; se sitatet like nedenfor).»

Komiteen viser til at Håndbok for politisk ledelse fra Statsministerens kontor i perioden september 2013– 25. august 2021 blant annet hadde følgende retningslinjer ved kjøp og salg av finansielle instrumenter i punkt 15.3 nr. 6:

«Handel med finansielle instrumenter eller inngåelse av kundeforhold foretatt av medarbeidernes ektefelle/registrerte partner/samboer, vil etter forholdene kunne likestilles med disposisjoner foretatt av medarbeideren selv. Det vil være opp til den enkelte medarbeider om vedkommende vil gi melding som nevnt foran i slike tilfeller.»

Komiteen viser til at dette punktet i Håndbok for politisk ledelse fra Statsministerens kontor ble endret den 25. august 2021. Håndbok for politisk ledelse punkt 4.3 om habilitetsregler ble utvidet med en beskrivelse av visse typetilfeller som gir særlig grunn til å vurdere habilitet. Ett av punktene i listen er «Egne eller nærståendes økonomiske interesser i utfallet av en sak, eksempelvis som følge av eierskap til aksjer».

Hvilken plikt har den enkelte til å undersøke?

Komiteen viser til at den enkelte politiker selv er ansvarlig for å vurdere sin habilitet, jf. forvaltningsloven § 8, noe som innebærer at den enkelte politiker har et visst ansvar for å ha oversikt over faktiske forhold som kan påvirke vedkommendes habilitet. Derfor blir spørsmålet hvor langt denne plikten strekker seg.

Komiteen viser til lovavdelingens uttalelse av 28. august 2023 (JDLOV-2023-3763 Huitfeldt):

«Når det gjelder spørsmålet om hvilken informasjon en statsråd har plikt til å skaffe seg for vurdering av egen habilitet, tar vi utgangspunkt i de konkrete forholdene i saken her. Som det fremgår av redegjørelsen i punkt 2, fører den nære forbindelsen det er mellom ektefellers økonomi til at en ektefelles eierinteresse i et selskap som er part eller har direkte interesser i en sak, langt på vei må behandles på samme måte som om det var statsråden selv som var eier.

[…]

Etter vårt syn innebærer dette at en statsråd i en situasjon som dette, og som er kjent med at ektefellen eier enkeltaksjer, som et utgangspunkt vil ha en plikt til å skaffe seg den faktiske kunnskapen om ektefellens eierinteresser som er nødvendig enten for å ta stilling til egen habilitet i saker vedkommende skal delta i behandlingen av, eller for å sette regjeringen i stand til å vurdere spørsmålet når saken skal behandles i regjeringskonferanse eller statsråd.»

Ekspertutvalget drøftet også undersøkelsespliktens rekkevidde:

«Enhver tjenestemann må forutsettes å ha oversikt over forhold knyttet til seg selv som kan medføre inhabilitet, selv om det i praksis nok forekommer at man kan overse relevante forhold, for eksempel hvis de ligger litt tilbake i tiden. Det er derimot ikke gitt at tjenestemannen har kunnskap om forhold ved andre som hun eller han ’har nær personlig tilknytning til’ (forvaltningsloven § 6 annet ledd), og som kan medføre inhabilitet. Det er særlig her en undersøkelsesplikt vil ha betydning.

Omfanget av undersøkelsesplikten kan variere, både med sakens art, karakter og betydning, og med vedkommendes rolle i behandlingen av saken. Det taler for at denne undersøkelsesplikten kan være mest omfattende i saker som behandles i statsråd eller treffes av den enkelte statsråd, ofte etter en drøfting i regjeringen. Undersøkelsesplikten vil antakelig være mer avdempet i saker hvor departementsansatte treffer avgjørelse etter delegasjon.

[…]

Omfanget av undersøkelsesplikten kan som nevnt variere, og kan by på tvil. Hva som kreves av undersøkelser, er avhengig av hvor nær den aktuelle relasjonen er. Det kan vanskelig kreves av selv en statsråd at vedkommende fra samtlige som hun eller han ’har nær personlig tilknytning til’, innhenter kunnskap om sider ved deres liv og virke som kan ha betydning for saker som statsråden kan komme til å behandle. Den kretsen som en har nær personlig tilknytning til, vil uten videre omfatte ektefelle eller samboer, barn og foreldre, men kan også omfatte flere. Hvis det foreligger en konkret foranledning, kan undersøkelsesplikten bli mer aktuell. Det livsfellesskapet som ligger i et ekteskap eller et fast samboerskap, tilsier generelt at undersøkelsesplikten er mer omfattende når det gjelder en ektefelle eller samboer. I enkelte tilfeller vil dessuten en ektefelles eller samboers disposisjoner kunne få mer konkrete virkninger for vedkommendes rettslige eller faktiske situasjon.

Hvilke muligheter det rettslig er for å få oversikt over aktuelle forhold, har betydning for hvor langt undersøkelsesplikten strekker seg. Ektefeller har etter ekteskapsloven § 39 en gjensidig opplysningsplikt om økonomiske forhold. En ektefelle kan derfor kreve opplysninger om skattemeldingen og fastsetting av formues- og inntektsskatt for den andre ektefellen fra denne og fra skattemyndighetene, og kan dessuten kreve opplysninger fra finansierings- og forsikringsforetak og andre som har midler til forvaltning. Det synes rimelig å vente at en statsråd benytter seg av dette i nødvendig utstrekning for å klarlegge mulige inhabilitetssituasjoner.»

Hvilke krav stilles til aktsomhet?

Komiteen viser også til at det foreligger et aktsomhetskrav når det gjelder kunnskap om habilitetsreglene og viser til ekspertutvalgets uttalelse:

«Når det gjelder rettsreglene om habilitet, fritar ikke manglende kunnskap for et eventuelt ansvar for at man ikke har satt seg inn i dem. Her som på andre rettsområder gjelder det et krav om å kjenne rettsreglene i hovedtrekk, selv om reglene kan være uklare. Med forbehold for uavklarte tvilsomme tolkingsspørsmål kan dette sies å bety et strengt aktsomhetskrav når det gjelder kunnskap om habilitetsreglene.»

Komiteen viser til utredningen av visse spørsmål om statsråders habilitet av 30. november 2023, der det uavhengige ekspertutvalget som ble oppnevnt av komiteen den 26. oktober 2023 uttaler på side 17 til 18 at:

«I den konkrete helhetsvurderingen som vanligvis må gjøres for å ta stilling til om aksjeinnehav eller annen eierandel ’kan svekke tilliten til [en statsråds] upartiskhet’, og dermed gi grunnlag for inhabilitet.»

Forskjellige momenter har betydning i tillegg til eierinteressens omfang:

 • Forvaltningen av eierinteressen kan etter omstendighetene ha en viss betydning.

 • Om eierskapet er direkte eller indirekte, har betydning.

 • Forvaltningssakens betydning for foretaket spiller en rolle i habilitetsvurderingen.

 • Også forvaltningssakens karakter kan ha betydning.

 • Hvilken rolle statsråden har i behandlingen av saken, kan være relevant for habilitetsvurderingen.

Komiteen viser videre til at statsminister/statsråd som tjenestemann hadde en plikt til å være aktsom og unngå tvil om habilitet. Ekspertutvalget beskriver aktsomhetsplikten slik:

«En aktsomhetsplikt kunne da tenkes å ha betydning f.eks. der man er i tvil om man selv, eller noen man har en relasjon til, har så mange aksjer eller eierandeler i et selskap at det gir grunnlag for inhabilitet. Følgen vil være at man stiller ytterligere spørsmål eller foretar undersøkelser for å klarlegge antallet, eller viker sete fordi det er usikkert om man har nådd det punktet der inhabilitet slår inn.

En annen forståelse av aktsomhetsplikten gjelder hvordan tjenestemenn og politikere vurderer sin egen situasjon opp mot de rettslige rammene. Ettersom disse kan være vage i kantene og innebære skjønnsmessige helhetsvurderinger, er ikke slike vurderinger av habilitet alltid en enkel øvelse. En aktsomhetsplikt kan da bety at hvis det er tvilsomt om gitte faktiske omstendigheter medfører inhabilitet etter forvaltningsloven, skal man legge til grunn at det foreligger inhabilitet. Et eksempel er at man har en venn som i sin tid sto en meget nær, og som har interesser i saken, men at det er så lenge siden dette vennskapet ble pleiet at man er usikker på om relasjonen kan anses som ’særegen’.»

Komiteen viser videre til at de som er blant landets fremste tillitsvalgte, er under en ekstra stor forventning om å opptre aktsomt. Det vises til ekspertutvalget, som uttaler følgende:

«Spørsmålet om en aktsomhetsplikt må vurderes i lys av hvor viktig det er å unngå at en som i realiteten er inhabil, likevel gjør tjeneste, og hvor uheldig det vil være at den som ordinært skulle gjøre tjeneste, fratrer. En som utfører offentlig tjeneste, er vanligvis pliktig til å gjøre dette og kan ikke unnlate å utføre tjenesten når hun eller han selv finner det for godt. En oppgave kan likevel som utgangspunkt overføres til andre på samme eller høyere stillingsnivå i forvaltningsorganet når det er hensiktsmessig for å utføre organets oppgaver. En slik hensiktsmessighetsvurdering kan bidra til å unngå inhabilitet og sikre allmenn tillit til organets arbeid. Det kan gi et rettslig grunnlag for praksis med bruk av settestatsråd i tilfeller hvor en statsråd ’er nær grensen for inhabilitet’. Denne praksisen kan også bygges på Grunnloven § 12 annet ledd første punktum, som bestemmer at ’Kongen fordeler forretningene blant statsrådets medlemmer således som han finner det tjenlig.’

Det er vanskelig å si noe bestemt om hva det ligger i et krav til aktsomhet ved habilitetsvurderinger etter gjeldende rett. Det kan være større grunn til å anta at det er en aktsomhetsplikt dersom det er tvil om det foreligger forhold som klart vil utløse inhabilitet, enn dersom de aktuelle forholdene bare gjør at man er i grensesonen for inhabilitet.»

2.3 Gjennomgang av regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket over tid

2.3.1 Fellesrutiner for regjeringen

Rutiner før og ved tiltredelse i forrige regjering

Komiteen viser til del 2 av høringen 7. november 2023, hvor Erna Solberg redegjorde for hvilke rutiner for å håndtere habilitetsregelverket som var iverksatt under hennes regjering. Komiteen registrerer at Solbergs beskrivelse av det kun kaller «de mer formelle rutinene embetsverket la til rette for» i stor grad samsvarer med det Støre beskriver for sittende regjering, ved at politisk ledelse straks etter tiltredelse får en e-post med informasjon om og lenke til Håndbok for politisk ledelse, og at alle nye statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere blir gitt en opplæring på SMK med «grundig gjennomgang av sentrale saksbehandlingsregler, der habilitetsreglene blir viet særlig oppmerksomhet».

Komiteen registrerer videre at Solberg under høringen omtalte det hun kalte «politiske rutiner som i utgangspunktet ikke involverte embetsverket». Solberg omtalte partienes samtaler med den enkelte kandidat før utnevnelse som den viktigste av disse rutinene. Solberg bekreftet at det ble benyttet et eget skjema til denne samtalen, at alle statsråder hadde slike samtaler med henne, og at alle statssekretærer og politiske rådgivere hadde det med statssekretærer fra de partiene de skulle jobbe for. Komiteen legger til grunn at denne samtalen fyller samme funksjon som samtalene som Støres stabssjef har hatt med flertallet av statsrådene i hans regjering.

I tillegg tok Solberg opp at alle utnevnelser til styrer, råd og utvalg, med noen unntak, skulle drøftes i regjeringslunsjene. Hovedformålet var opprinnelig ikke habilitet, men Solberg informerte om at

«i disse diskusjonene kom også habilitet ofte opp, enten ved at statsråder erklærte seg inhabile eller forlot møterommet når et navn kom opp, eller ved at de kunne spørre kolleger om råd dersom de var i tvil om egen habilitet. På den måten fungerte diskusjonene i regjeringslunsjene som en ekstra sjekk og bidro til økt bevissthet rundt det.»

Solberg bemerket også at gjennom de årene hun var statsminister, ble det en gradvis strengere praksis når det gjaldt habilitet. Hun beskrev at «den siste tiden ble det eksempelvis avtalt at aksjer enten måtte selges eller fryses, eller en kombinasjon av disse». Komiteen registrerer at denne praksisen opprinnelig ikke ble videreført av dagens regjering, men nå er innført i form av en rutine og skrevet inn i håndboken, slik Støre redegjorde for i høringen:

«For det første oppfattet jeg at hun hadde noen frys-rutiner og hadde tilpasset det for enkelttilfeller. Det var ikke ting som sto i håndboken, eller som var regler som skulle følges. Det jeg har gjort i sommer, etter en veldig rask høringsprosess internt med Finansdepartementet og relevante myndigheter, er å skrive det inn i håndboken. Nå gjelder at hvis man kommer med aksjer, må man enten fryse, selge eller sette bort forvaltningen av dem. Nå er det et regelverk som gjelder.»

Rutiner før og ved tiltredelse i sittende regjering

Komiteen viser til statsminister Jonas Gahr Støres brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen av 20. juli 2023. I brevet opplyses det om at potensielle habilitetsutfordringer er et tema allerede i den samtalen som mulige nye statsråder har med Støres stabssjef i forkant av tiltredelsen. I samtalen gjennomgår stabssjefen blant annet de generelle aktsomhetsreglene som alle må følge, i tillegg til en gjennomgang av spørsmål av særskilt relevans for den enkelte kandidaten. I denne forbindelse vil komiteen vise til del 1 av kontrollhøringen 7. november 2023, der tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt uttalte følgende:

«Nei, jeg hadde ikke det. Sannheten er vel at når det gjelder dette forholdet, min manns aksjeinnehav, var ikke det tema på disse vetting-samtalene uansett. Vi hadde samtale da dette oppsto, om at det ikke hadde vært en slik vetting-samtale, og at vi skulle foreta den ganske raskt etterpå. Vi konkluderte begge med at en vetting-samtale omkring disse spørsmålene ikke hadde endret situasjonen, for det var ikke rutine for å spørre om ektefellers aksjeinnehav. Det sa hun også, at dette var som å åpne en helt ny dør. Det var hennes ord. Det var et område det overhodet ikke har vært fokusert på i noe av det politiske liv.»

Basert på Anniken Huitfeldts påpekning av at «det var ikke rutine for å spørre om ektefellers aksjeinnehav» på disse samtalene, kan det være grunnlag for å betvile hvor relevante disse samtalene var for praktiske habilitetsspørsmål. For øvrig avkreftet Huitfeldt at hun selv hadde en slik samtale ved utnevnelse.

Dette understøttes av at Huitfeldt også uttalte følgende i samme høring:

«Det var fokus på metoo, det var fokus på pendlerleiligheter, og det var fokus på gaver. Jeg har blitt fortalt av andre at hennes vetting var basert på dette. Verken hun eller andre stilte spørsmål om ektefellers aksjeinnehav, så dette mener jeg i stor grad har vært en blindsone i politikken, og det var også en blindsone for meg.»

2.3.2 Statsministerens kontor

Komiteen understreker at rutinene og håndteringen av habilitetsregelverket som omtales under denne overskriften, gjelder internt på Statsministerens kontor (SMK). SMKs rolle som koordinerende ledd for regjeringen som helhet i forbindelse med habilitet, omtales under punkt 2.4 Felles rutiner og praksis for regjeringen.

Komiteen legger til grunn at SMK har en koordinerende rolle i regjeringsapparatet og i liten grad har egne forvaltningsoppgaver. For statsministeren er habilitetsspørsmål knyttet til behandlingen av saker som fremmes av øvrige regjeringsmedlemmer til behandling i regjering eller statsråd.

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til at nåværende statsminister Jonas Gahr Støre opplyser i sitt svarbrev av 1. september 2023 om at han ved tiltredelse hadde en samtale med regjeringsråden ved Statsministerens kontor om habilitetsreglene og mulige interessekonflikter.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til statsministerens svarbrev av 1. september 2023, der han informerer om at alle i politisk ledelse ved Statsministerens kontor (SMK) jevnlig får påminnelse om habilitetsreglene. Det foreligger ikke i tilknytning til SMK en generell, skriftlig rutine om praktiseringen av habilitetsreglene, utover det som følger av Håndbok for politisk ledelse.

Statsministeren informerer også om en praksis der han, dersom han blir kjent med en sak der han kan være inhabil, først gjør «en egen vurdering av spørsmålet. Om det oppstår tvil, vil jeg rådføre meg med mitt embetsverk og eventuelt innhente en vurdering av Lovavdelingen». Han informerer videre om at som leder av regjeringen og av hensyn til «full tillit» til hans upartiskhet, opererer han med en «noe lavere terskel» for å be om lovavdelingens vurdering. Dersom en sak der statsministeren, en statssekretær eller en politisk rådgiver ved SMK er inhabil blir identifisert, blir dette formidlet til relevante saksbehandlere og politisk stab på SMK samt til det aktuelle departementet. Støre informerer videre om at de i så fall ikke vil delta i noen deler av behandlingen av den aktuelle saken. Det er embetsverket ved Statsministerens kontor som deretter sørger for at de ikke mottar saksdokumenter om den aktuelle saken.

Nylige endringer

Komiteen viser til statsministerens svarbrev av 1. september 2023. I brevet redegjør Støre for flere nye endringer som han har innført for regjeringsfellesskapet, men ikke for SMK i særdeleshet. Endringene som er innført for regjeringsfellesskapets habilitet, omtales under punkt 2.4 Felles rutiner og praksis for regjeringen.

2.3.3 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til daværende arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persens svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at habilitet og mulige habilitetsutfordringer tas opp i innledende samtaler mellom departementsråden og nye statsråder. Det tas en særskilt gjennomgang av aktuelle temaer for ny politisk ledelse i departementet, herunder en orientering om habilitetsregelverket. Persen informerer videre om at habilitet er ett av punktene som inngår i det skriftlige materialet fra departementet til ny politisk ledelse ved tiltredelse. Dette ligger også tilgjengelig elektronisk for hele departementet.

I de tilfeller der det avdekkes inhabilitet, vil dette videreformidles til berørte ekspedisjonssjefer for å sikre at avdelingene får nødvendig kjennskap.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til daværende arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persens svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det er løpende kontakt mellom politisk ledelse og embetsverk knyttet til habilitet. Persen informerer videre om at Håndbok for politisk ledelse er godt kjent for politisk ledelse. Politisk ledelse kan be om bistand i enkeltsaker fra embetsverket i departementet eller lovavdelingen.

I de tilfellene der embetsverket er blitt bedt om å foreta en særskilt skriftlig habilitetsvurdering, vil dette arkiveres i departementets saks- og arkivsystem.

Dersom statsråden er inhabil, vil hun be SMK om at det oppnevnes en settestatsråd.

Nylige endringer

Komiteen viser til daværende arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persens svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at hovedtrekkene i håndtering av habilitet ikke er endret siden 2017, men at praksisen med systematisk arkivering av særskilte skriftlige habilitetsvurderinger i embetsverket sitt saks- og arkivsystem er innskjerpet i perioden.

2.3.4 Barne- og familiedepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til barne- og familieminister Kjersti Toppes svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at Barne- og familiedepartementet har en rutine knyttet til habilitet som gjelder alle ansatte i departementet, i tillegg til politisk ledelse. Toppe informerer videre om at i løpet av de to første ukene etter tiltredelse, gjennomføres det et møte mellom politisk ledelse og embetsverket der habilitetsreglene blir gjennomgått. Fra embetsverkets side deltar normalt departementsråden, leder for administrasjonsavdelingen og en jurist.

Komiteen viser til at det i brevet fra Toppe opplyses om at hvis det oppstår en situasjon der habiliteten til statsråden må vurderes nærmere, vil embetsverket gjøre en vurdering. Statsråden tar deretter stilling til sin habilitet etter å ha mottatt vurdering fra embetsverket.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til barne- og familieminister Kjersti Toppes svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at politisk ledelse skal orientere departementsråden eller ekspedisjonssjefen på det aktuelle fagområdet om mulig inhabilitet. Embetsverket kan bidra med en vurdering av habilitet som blir lagt fram for den aktuelle politikeren. Enklere saker blir avklart ved en samtale, mens mer kompliserte saker blir utredet skriftlig. Ved krevende saker kan lovavdelingen bli bedt om uttalelse. Statsråden informeres også om saker som gjelder andre medlemmer av den politiske ledelsen i departementet.

Saker som gjelder tildeling av tilskudd, blir lagt frem for politisk ledelse før utbetaling slik at habilitet kan vurderes. Som forberedelse til neste års budsjett, blir en egen oversikt over alle navngitte tilskuddsmottakere som blir foreslått i Barne- og familiedepartementets proposisjon 1 S lagt frem for hele politisk ledelse. Politisk ledelse må returnere oversikten til embetsverket med bekreftelse på hvorvidt vedkommende er habil ved tildeling.

En settestatsråd blir utnevnt hvis statsråden er inhabil. Embetsverket forbereder da saken for endelig beslutning hos en settestatsråd. Ved inhabilitet hos øvrig politisk ledelse blir saken håndtert av annen statssekretær eller statsråden selv.

Toppe opplyser videre om at det normalt ikke finnes en skriftlig oversikt over habilitetsvurderinger fordi de har ulik form og kan gjøres muntlig.

Toppe opplyser også om at Barne- og familiedepartementet ikke har en egen rutine om rapportering av privatøkonomiske forhold for politisk ledelse.

Nylige endringer

Komiteen viser til barne- og familieminister Kjersti Toppes svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det ikke er foretatt endringer i Barne- og familiedepartementets praktisering av habilitetsregelverket siden 2017.

2.3.5 Energidepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til energiminister Terje Aaslands svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at politisk ledelse gjennomfører en samtale med departementsråden etter utnevnelse der habilitetsreglene og potensielle interessekonflikter er tema. Denne samtalen bygger videre på gjennomgangen som er holdt på Statsministerens kontor. Aasland opplyser videre om at privatøkonomiske forhold som kan medføre eller oppfattes å medføre habilitetsutfordringer eller interessekonflikter, er blant de øvrige temaene som tas opp.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til energiminister Terje Aaslands svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at den innledende samtalen om habilitet og den løpende dialogen om habilitet gir grunnlag for at statsråden løpende kan vurdere «hvilke konsekvenser dette måtte ha for relevante saksporteføljer og konkrete saker som er til behandling i departementet eller regjeringen». Dersom det kommer frem forhold som kan få betydning for habilitet, kan den relevante fagavdelingen i departementet eller lovavdelingen bli bedt om å gjøre en habilitetsvurdering.

Departementet har etiske retningslinjer tilgjengelig på departementets intranett.

Nylige endringer

Komiteen viser til energiminister Terje Aaslands svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det ikke er foretatt endringer i departementets rutiner for å ivareta habilitetsreglene siden 2017. Aasland opplyser imidlertid om at en gjennomgang av habilitetspraksis foretatt av ham sommeren 2023, har medført større oppmerksomhet om habilitetsspørsmål i departementet.

2.3.6 Finansdepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til finansminister Trygve Slagsvold Vedums svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at Finansdepartementet utarbeider en egen velkomstmappe med relevant informasjon for politisk ledelse i departementet som blir utlevert ved tiltredelse. Mappen gjennomgås umiddelbart etter tiltredelse med politisk ledelse. Embetsverket har praksis for å gjennomføre en samtale med nye statsråder for å blant annet kartlegge mulige habilitetsutfordringer.

Det er videre fast praksis at øvrig politisk ledelse i Finansdepartementet ved tiltredelse tilbys en individuell samtale med gjennomgang av regler og bistand i konkrete vurderinger av habilitet. I samtalene deltar to ekspedisjonssjefer i departementet, hvorav den ene er leder for administrasjonsavdelingen. Disse rutinene innebærer også vurdering av habilitet på bakgrunn av privatøkonomiske forhold.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til finansminister Trygve Slagsvold Vedums svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det er et uttalt stående tilbud om samtaler med departementets embetsverk for tilsvarende spørsmål i det løpende arbeidet. Embetsverket bistår i vurdering av habilitet hos politisk ledelse i konkrete saker eller saksområder, enten som sparringspartner eller ved å gi en rettslig vurdering når det er grunn til tvil.

Dersom det konkluderes med inhabilitet eller nær grensen for inhabilitet innenfor et saksområde, informerer Vedum om at embetsverket vil komme med tilråding om videre håndtering av dette, med vurdering av eventuelle konsekvenser for saksporteføljen og for konkrete saker som er til behandling i departementet eller i regjeringen.

Vedum informerer videre om at han er påpasselig med å minne politisk ledelse i Finansdepartementet om habilitetsreglene. Han opplyser om at han opplever at det er høy kunnskap og bevissthet om habilitetsregelverket i politisk ledelse og i embetsverket.

Den enkelte gjør løpende vurderinger av egen habilitet, og som oftest gjøres dette individuelt og skriftliggjøres ikke.

Nylige endringer

Komiteen viser til finansminister Trygve Slagsvold Vedums svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det ikke er foretatt endringer i departementets rutiner for å ivareta habilitetsreglene siden 2017.

2.3.7 Forsvarsdepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til forsvarsminister Bjørn Arild Grams svarbrev til komiteen av 31. august 2023. I brevet opplyses det om at departementsråden ved tiltredelse gjennomfører individuelle samtaler med politisk ledelse hvor regelverk og ansvar påpekes.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til forsvarsminister Bjørn Arild Grams svarbrev til komiteen av 31. august 2023. I brevet opplyses det om at Gram har løpende dialog med departementsråden for å sikre at habilitetsutfordringer avdekkes og vurderes. Departementsråden har også løpende dialog med ekspedisjonssjefene i departementet for å sikre bevissthet rundt habilitet, både i den generelle saksbehandlingen innenfor departementets ansvarsområder og i forbindelse med budsjettprosesser. Gram påpeker like fullt at det er den enkelte politikers ansvar å ivareta egen habilitet.

Gram opplyser videre om at han har anledning til å be departementets juridiske kompetansemiljø og lovavdelingen om bistand til å gjøre en habilitetsvurdering.

Settestatsråd benyttes når beslutninger fattes, dersom det avdekkes konkrete saksområder eller pågående saker hvor det foreligger inhabilitet eller er tvil knyttet til dette.

Nylige endringer

Komiteen viser til forsvarsminister Bjørn Arild Grams svarbrev til komiteen av 31. august 2023. I brevet opplyses det om at det ikke er foretatt endringer i Forsvarsdepartementets praktisering av habilitetsregelverket siden 2017.

2.3.8 Helse- og omsorgsdepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at Helse- og omsorgsdepartementet har som fast praksis at politisk ledelse ved tiltredelse får et notat fra departementets administrasjonsavdeling med orientering om habilitetsreglene. I notatet blir den enkelte bedt om å redegjøre skriftlig eller muntlig for eventuelle habilitetsutfordringer som kan være innenfor departementets ansvarsområde. Det stilles også i denne forbindelse spørsmål om eventuelle eierskap av virksomheter, aksjer osv. som kan ha betydning for habilitet innenfor departementets ansvarsområde. Det mest vanlige er at det blir gjennomført en samtale med jurist fra administrasjonsavdelingen med særlig ansvar for habilitet i departementet. I særlige tilfeller blir Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling kontaktet for en vurdering. Med bakgrunn i dette blir det skrevet et notat som redegjør for departementets vurdering av vedkommendes habilitet i forbindelse med tiltredelse. Notatet blir godkjent av departementsråden.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at utover arbeidet som gjøres ved tiltredelse (som beskrevet over), vil den enkelte politiker vurdere sin egen habilitet løpende. I særlige tilfeller drøftes det med departementsråden og administrasjonsavdelingen.

Kjerkol omtaler videre at det i 2021 ble bedt om en oversikt fra politisk ledelse om noen hadde finansielle instrumenter som oversteg grenseverdier som var omtalt i de daværende retningslinjene fra SMK om kjøp og salg av finansielle instrumenter. Det ble ikke rapportert inn noe fra politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet da det ikke var aktuelt.

Nylige endringer

Komiteen viser til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at den praksisen som Kjerkol har beskrevet i sitt svarbrev, «nå» er skriftliggjort. Videre vil departementsråden framover delta på habilitetssamtale med politisk ledelse. Forut for disse endringene har det ifølge Kjerkol ikke blitt gjennomført endringer i departementets rutiner siden 2017.

2.3.9 Justis- og beredskapsdepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til justis- og beredskapsminister Emilie Mehls svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at departementsråden gjennomfører en samtale med statsråden etter utnevnelse. Blant temaene som tas opp er habilitetsreglene og potensielle interessekonflikter inkludert tidligere arbeidsforhold, vennskap og eierskap. Dette vurderes opp mot departementets ansvarsområder for å avklare mulige utfordringer. Embetsverket og lovavdelingen kan bistå med habilitetsvurdering ved behov.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til justis- og beredskapsminister Emilie Mehls svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det er løpende åpenhet og dialog mellom statsråden og departementsråden om mulige habilitetsutfordringer. Det er ifølge Mehl også høy bevissthet om temaet generelt i departementet. Områder hvor statsråden ønsker økt bevissthet blir gjort kjent for øvrig ledelse i departementet.

Dersom inhabilitet forekommer, vil det ifølge Mehl bli fremmet sak om settestatsråd. Det vil i så fall foreligge en skriftlig begrunnelse. Det eksisterer for øvrig klare rutiner som sikrer at øvrig politisk ledelse ikke er involvert i sakene.

Mehl opplyser om at tross manglende krav om skriftlighet, vil en skriftlig vurdering være aktuell dersom habilitetsspørsmålet er tvilsomt. Dersom lovavdelingen blir anmodet om tolkningsuttalelse, vil denne alltid være skriftlig.

Mehl informerer videre om at habilitet og interessekonflikter overfor statssekretærer er et tema i tilknytning til autorisasjonssamtalen som gjennomføres av departementsråden. Komiteen viser til at autorisasjonssamtale er påkrevet for personer som skal få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, jf. sikkerhetsloven kapittel 8.

For øvrig informerer Mehl om følgende:

«Justis- og beredskapsdepartementet følger opp at politikerne i departementet er kjent med rutinene som er angitt i Håndbok for politisk ledelse og reglene for registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser. […] Det er høy bevissthet om forvaltningsloven, innsideregelverk mv. i departementet. Det føres innsidelister i tråd med regelverket for børssensitive saker. Forvaltningslovens regler om habilitet, arkivlov og offentleglova er også jevnlig på agendaen ved fagsamlinger for politisk ledelse og for departementets øvrige ansatte.»

Nylige endringer

Komiteen viser til justis- og beredskapsminister Emilie Mehls svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det ikke er foretatt endringer i departementets rutiner for å ivareta habilitetsreglene siden 2017, men at det er økt åpenhet og dialog rundt tematikken.

2.3.10 Klima- og miljødepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eides svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at politisk ledelse i departementet ved tiltredelse får en skriftlig orientering om habilitetsreglene. I tillegg har departementsråden en gjennomgang med statsråden hvor habilitet er ett av temaene. Hvis samtalen viser at det er forhold knyttet til habilitet som det er grunn til å være oppmerksom på i fremtidige saker, skal denne informasjonen deles med de relevante avdelingene. Det vil ifølge Eide da utarbeides rutiner for saksbehandling knyttet til de konkrete sakene. Tilsvarende gjelder hvis det dukker opp habilitetsproblematikk på et senere tidspunkt.

Politisk ledelse får informasjon om de tilskuddsordningene som departementet forvalter og de mest sentrale i sektoren for øvrig. Departementet har rutine på å vurdere habilitet dersom politikerne foreslår å navngi mottakere av tilskuddsmidler.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eides svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at Klima- og miljødepartementet ikke har egne rapporteringsrutiner for politisk ledelse som omfatter privatøkonomiske forhold.

Nylige endringer

Komiteen viser til daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eides svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det ikke er foretatt endringer i departementets rutiner for å ivareta habilitetsreglene siden 2017.

2.3.11 Kommunal- og distriktsdepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til daværende kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsviks svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at departementsråden vil gjennomføre samtale med statsråden etter utnevnelse. I denne samtalen er habilitet ett av temaene. Statsråden kan få bistand fra embetsverket til å gjøre vurderingene. Departementet vil kunne innhente råd fra lovavdelingen. Gjelsvik opplyser videre om at departementsråden også har samtaler med øvrig politisk ledelse der habilitet er tema.

Departementsråden viser til Håndbok for politisk ledelse for nærmere omtale av regelverket. Denne håndboken er også tilgjengelig elektronisk på intranettet.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til daværende kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsviks svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at i arbeidet med statsbudsjett og revidert statsbudsjett blir det utformet et skjema med oversikt over alle direkte tilskudd fra departementet til navngitte organisasjoner og lignende. Alle i politisk ledelse og departementsråden må signere på at de ikke har bindinger til noen av disse organisasjonene.

Gjelsvik informerer om at ved inhabilitet vil departementsråden informere de aktuelle avdelingene og øvrig politisk ledelse. Også SMK informeres, og om nødvendig vil det bli nedsatt en settestatsråd.

Gjelsvik opplyser om at departementet ikke har rutiner for rapportering om privatøkonomiske forhold. Det er ifølge Gjelsvik imidlertid vanlig at statsråden informerer departementsråden om eventuelle endringer i Stortingets register som vil ha betydning for saker som blir håndtert i departementet.

Nylige endringer

Komiteen viser til daværende kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsviks svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det ikke er foretatt endringer i departementets rutiner for å ivareta habilitetsreglene siden 2017.

2.3.12 Kultur- og likestillingsdepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jafferys svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at i Kultur- og likestillingsdepartementet får politisk ledelse utlevert et informasjonshefte ved tiltredelse. Heftet inneholder informasjon fra Håndbok for politisk ledelse vedrørende habilitet og opplysningsplikt om økonomiske verv og interesser og kjøp av finansielle tjenester. Dette heftet blir gjennomgått i departementsrådens første samtaler med ny politisk ledelse. Én til to dager etter tiltredelse gjennomføres det normalt også en samtale mellom departementsråden og politisk ledelse for å kartlegge eventuelle utfordringer knyttet til habilitet.

Det blir ifølge Jaffery også minnet om regjeringsmedlemmenes plikt til å registrere verv og økonomiske interesser i Stortingets register for verv og økonomiske interesser.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jafferys svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at i Kultur- og likestillingsdepartementet vil det i samtale mellom departementsråden og politisk ledelse ofte komme fram navn elle saker der politisk ledelse er inhabil. I tvilstilfeller bistår departementet med vurderinger. I enkelte saker ber departementet lovavdelingen om uttalelse. Det er en forventning om at den enkelte politiker selv foretar løpende vurderinger av egen habilitet, og departementet har ikke utarbeidet etablerte rutiner utover den enkelte politikers egne oppfølging av egen habilitet fordi det, ifølge Jaffery, vil «undergrave ansvaret den enkelte har for forløpende å vurdere sin egen habilitet».

I brevet opplyses det videre om at det ikke føres en oversikt over departementets bistand i forbindelse med politisk ledelses habilitetsvurderinger.

Komiteen viser til at komiteen har mottatt motstridende informasjon knyttet til to forhold i Kultur- og likestillingsdepartementet. For det første, om hva som har vært praksis når det gjelder å foreslå navn til styreposisjoner og lignende. I høringen 7. november 2023 uttalte tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen følgende:

«I [Kultur- og likestillings-]departementet ble det praktisert slik at en kan foreslå personer en er inhabil overfor, men at en må fratre og ikke være en del av vurderingen og beslutningen.»

Videre beskrev Trettebergstuen i høringen at

«den praksisen [med at en kan foreslå personer en er inhabil overfor] sto også departementsråden bak og redegjorde for da vi i våre første møter med SMK i juni begynte å gå gjennom disse tingene.»

I nåværende kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jafferys brev til komiteen fra 28. november 2023 hevdes det imidlertid at det

«ikke [har] vært vanlig praksis at politisk ledelse i departementet har foreslått personer de er inhabile ovenfor og at embetsverket deretter har arbeidet videre på vanlig måte med disse navnene.»

I alle tilfeller mener komiteen at problemet med denne feilaktige praksisen understrekes av konsekvensen som videre beskrives i brevet fra 28. november 2023:

«embetsverket [la] til grunn at da navneforslaget kom fra statsråden selv, var det ikke habilitetsutfordringer ved å utnevne Stiegler.»

For det andre, opplyste Trettebergstuen i høringen 17. november 2023 om at «Tina Stiegler var en av dem som sto på listen over folk jeg var inhabil overfor fra starten av». Det legges til grunn at «fra starten av» refererer til den innledende dialogen om habilitet mellom daværende statsråd og departementsråd. I Jafferys brev til komiteen fra 28. november 2023 hevdes det imidlertid at:

«Trettebergstuen hadde ved tiltredelsen opplyst at [Tina Stiegler og Trettebergstuen] var venner, men sa ikke at de var spesielt nære venner. Vennskap er i seg selv ikke til hinder for å bli vurdert til verv. Embetsverket var derfor ikke klar over at Trettebergstuen og Stiegler var så nære venner at forholdet medførte inhabilitet.»

Selv om komiteen ikke har foretatt undersøkelser som gjør det mulig å avgjøre om departementet eller Trettebergstuen har rett, framstår det på det rene at politisk ledelse og embetsverket ikke har hatt samme forståelse av rutiner og deres respektive ansvar når det gjelder habilitet i etterkant.

Nylige endringer

Komiteen viser til kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jafferys svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at Kultur- og likestillingsdepartementet nylig har

«etablert en ekstra påminnelse til politisk ledelse i saker som omhandler økonomi og utnevnelser. I slike saker må politikerne nå aktivt gjøre en skriftlig påtegnelse på saken der de bekrefter at de ikke er inhabile til å treffe beslutningen.»

2.3.13 Kunnskapsdepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til daværende kunnskapsminister Tonje Brennas svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at Kunnskapsdepartementet sommeren 2023 utarbeidet en skriftlig rutine for oppfølging av habilitetsreglene overfor politisk ledelse. I henhold til denne rutinen skal politisk ledelse så snart som mulig etter tiltredelse ha en samtale med departementsråden og én til to ekspedisjonssjefer om habilitet, bindinger og mulige interessekonflikter. Formålet med samtalen er å identifisere mulige relasjoner og bindinger som politikeren selv og embetsverket bør være oppmerksom på i forbindelse med embetsførselen og funksjonen som politiker i regjeringssystemet, for å best mulig sikre at mulige habilitetsutfordringer håndteres korrekt. Relevant informasjon fra samtalen deles med aktuelle avdelinger i departementet. Ved behov utarbeides det rutiner for saksbehandling knyttet til konkrete saker eller saksområder der habilitet kan være en problemstilling.

Brenna opplyser om at Kunnskapsdepartementet fram til sommeren 2023 ikke har hatt egne skriftlige rutiner om oppfølging av habilitetsreglene overfor politisk ledelse. Habilitetsspørsmål har vært en del av departementsrådens innledende samtale med statsråden og øvrige i politisk ledelse, som også frem til nå har hatt som formål å bidra til oppmerksomhet om habilitetsspørsmål og å identifisere mulige bindinger og relasjoner som politikeren selv og embetsverket bør være oppmerksom på i forbindelse med embetsførselen. Departementsråden har gjort egne uformelle notater under samtalene.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til daværende kunnskapsminister Tonje Brennas svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at samtalene mellom politisk ledelse på den ene siden og departementsråden og én til to ekspedisjonssjefer på den andre siden, omhandlende habilitet, bindinger og mulige interessekonflikter, gjentas jevnlig.

Juridisk avdeling i Kunnskapsdepartementet bistår med konkrete habilitetsvurderinger ved behov, med mindre særskilte forhold tilsier at vurderingen gjøres av lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Politikeren tar deretter avgjørelsen om egen habilitet.

Brenna informerer om at i Kunnskapsdepartementet vil et spørsmål fra en statsråd om bistand normalt medføre at det gjøres en skriftlig vurdering av habiliteten. Det er kun de skriftlige vurderingene som arkiveres. Det kan forekomme at en statsråd diskuterer spørsmål om habilitet med departementsråden. Dersom det i en slik samtale om temaet blir avdekket tvil om statsrådens habilitet, vil dette etter vanlig praksis føre til en skriftlig vurdering som blir arkivert.

Brenna opplyser videre om at departementet ikke har egne rapporteringsrutiner for politisk ledelse som omfatter privatøkonomiske forhold.

Nylige endringer

Komiteen viser til daværende kunnskapsminister Tonje Brennas svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at Kunnskapsdepartementet sommeren 2023 utarbeidet skriftlig rutine for oppfølging av habilitetsreglene overfor politisk ledelse.

2.3.14 Landbruks- og matdepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til landbruks- og matminister Geir Pollestads svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at nye statsråder i Landbruks- og matdepartementet så raskt som mulig etter tiltredelse gjennomfører en samtale med departementsråden der habilitetsreglene og mulige interessekonflikter er blant temaene som tas opp. Departementet har videre en rutinemessig gjennomgang av reglene for innsyn, saksbehandling og habilitet for ny politisk ledelse. Denne blir holdt av en jurist i administrasjonsavdelingen. Her blir de enkelte punktene i habilitetsregelverket utdypet. Det oppfordres sterkt til at selv den minste tvil om egen habilitet blir tatt opp til vurdering av embetsverket.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til landbruks- og matminister Geir Pollestads svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at dersom statsråden er inhabil, blir det fremmet sak om settestatsråd. Det finnes ifølge statsråden rutiner for at andre i politisk ledelse heller ikke involveres i slike saker. Ved behov for nærmere vurdering av habilitet vil embetsverket kunne hjelpe. Det er også mulig å be om en uttalelse fra lovavdelingen.

Pollestad opplyser videre om at jevnlig åpenhet og dialog mellom statsråden og departementsråden er en forutsetning for god oppfølging av habilitetsregelverket. Komiteen legger til grunn at en slik påpekning fra statsråden også innebærer at det praktiseres jevnlig åpenhet og dialog.

Pollestad informerer også om at departementet følger opp at politikerne i departementet er kjent med rutinene i Håndbok for politisk ledelse og reglene for registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser. Det spesifiseres ikke av Pollestad hvordan, når og av hvem denne oppfølgingen foretas.

Pollestad informerer om at det føres innsidelister i tråd med regelverk for børssensitive saker.

Nylige endringer

Komiteen viser til landbruks- og matminister Geir Pollestads svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det ikke er foretatt endringer i hovedtrekkene av Landbruks- og matdepartementets praktisering av habilitetsregelverket siden 2017. Pollestad påpeker imidlertid at oppmerksomheten rundt habilitet er styrket, og at det er mer åpenhet og dialog om tematikken. Videre informerer Pollestad om at departementsråden nylig har innarbeidet en rutine hvor det i saker om oppnevnelse eller tildeling av medlemmer til styrer, råd, verv o.l. skal dokumenteres i saksbehandlingssystemet at egen habilitet er vurdert.

2.3.15 Nærings- og fiskeridepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til næringsminister Jan Christian Vestres svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at i løpet av de første dagene etter tiltredelse vil statsråden bli orientert av departementsråden og/eller assisterende departementsråd om habilitetsspørsmål generelt. Statsråden blir oppfordret til å sette seg godt inn i Håndbok for politisk ledelse. Rutinene knyttet til embetsverkets gjennomgang av habilitetsregelverket, gjelder alle i politisk ledelse. I etterkant bes alle i politisk ledelse om å fylle ut et skjema eller på annen måte redegjøre for relevant informasjon til embetsverket. Administrasjonen gjennomgår de innhentede opplysningene fra det enkelte medlem av politisk ledelse og bemerker om det er noe vedkommende etter administrasjonens vurdering bør være oppmerksom på. Vestre understreker at embetsverkets vurdering er av generell karakter, og ikke er ment å erstatte en konkret habilitetsvurdering i den enkelte saken.

I tillegg blir medlemmer i politisk ledelse bedt om å gjøre en egenvurdering av om vedkommende selv har identifisert saker eller saksområder hvor vedkommende vurderer seg inhabil eller er kjent med forhold som kan gi opphav til inhabilitet eller interessekonflikter.

I disse innledende samtalene vil statsråden for øvrig få informasjon om at departementet har et system for å registrere forhold som kan reise problemstillinger knyttet til habilitet. Avhengig av behov kan administrasjonen også være behjelpelig med at statsråden får rapportert inn til Stortingets register. Komiteen legger til grunn at Vestre her omtaler to ulike systemer, ett som er departementets og ett som er Stortingets.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til næringsminister Jan Christian Vestres svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at embetsverket i departementet bistår i vurderingen av habilitetsspørsmål dersom statsråden eller øvrige medlemmer av politisk ledelse ber om det, eller dersom embetsverket av andre grunner gjøres oppmerksom på personer/saker vedkommende har en særlig forbindelse til. Lovavdelingen kan også bli bedt om en uttalelse. Vestre informerer videre om at det kan være aktuelt å endre arbeidsfordelingen mellom statssekretærer hvis inhabilitet skulle tilsi det. Informasjon om inhabilitet deles også med relevante avdelinger i departementet.

Nylige endringer

Komiteen viser til næringsminister Jan Christian Vestres svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det ikke er foretatt endringer i departementets rutiner for å ivareta habilitetsreglene siden 2017. Vestre informerer imidlertid om at bevisstheten er styrket, blant annet ved at embetsverket i 2018 utarbeidet en presentasjon som holdes for nye medlemmer av politisk ledelse. Vestre viser videre til at fram til utgangen av juli 2023 inneholdt skjemaet som politisk ledelse ble bedt om å fylle ut, også melding om eierskap og handel i finansielle instrumenter. Denne delen av skjemaet skulle sikre rapportering i henhold til tidligere gjeldende retningslinjer i daværende utgave av Håndbok for politisk ledelse og tidligere gjeldende retningslinjer for handel med verdipapirer i Nærings- og fiskeridepartementet. Etter at Håndbok for politisk ledelse ble endret og Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet nye retningslinjer for handel med verdipapirer, endret Nærings- og fiskeridepartementet sin praksis når det gjaldt skjemaet politisk ledelse ble bedt om å fylle ut ved tiltredelse.

Vestre opplyser også om at det i slutten av august 2023 ble besluttet at statsråder skal orienteres om planlagte administrative utnevnelser/oppnevnelser i forkant og på egnet vis, slik at ansvarlig statsråd kan vurdere om foreslåtte kandidater vil kunne føre til problemstillinger særlig knyttet til habilitet.

2.3.16 Samferdselsdepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det gjennomføres en én-til-én-samtale med departementsråden hvor departementsråden gjennomgår hovedinnholdet i Håndbok for politisk ledelse, informerer om habilitetsregelverket og diskuterer mulige habilitetskonflikter «med vedkommende». Dersom det kommer fram forhold som kan medføre habilitetsutfordringer, vil det kunne gjøres en vurdering i departementet eller av lovavdelingen. Noen dager etter den innledende samtalen gjennomfører departementsråden en oppfølgingssamtale for å høre om det har kommet opp problemstillinger knyttet til habilitet etter at vedkommende i politisk ledelse har tenkt seg enda mer om. Departementsråden inviterer ifølge Nygård til åpenhet om disse spørsmålene fordi nye saker kan dukke opp og personlige relasjoner kan være i utvikling. Nygård informerer også om at dersom det framkommer inhabilitet, skal denne informasjonen deles med relevante avdelinger. Ved behov vil det bli utarbeidet egne rutiner for saksbehandling innen saksområder der det forekommer inhabilitet.

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at Samferdselsdepartementet har én valgkomité per selskap hvor departementet er eier. Valgkomiteen utarbeider en innstilling til styresammensetning for de ulike selskapene som deretter forelegges for politisk ledelse.

Nygård informerer om at Samferdselsdepartementet ikke har skriftlige rapporteringsrutiner som omfatter privatøkonomiske forhold i politisk ledelse.

Nylige endringer

Komiteen viser til samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det ikke er foretatt endringer i departementets rutiner for å ivareta habilitetsreglene siden 2017.

2.3.17 Utenriksdepartementet

Opplæring ved tiltredelse

Komiteen viser til daværende utenriksminister Anniken Huitfeldts svarbrev til komiteen av 1. september 2023 og 18. oktober 2023, samt del 1 av høringen 7. november 2023. Her opplyser Huitfeldt om at ny statsråd har innledende samtale med departementsråden snarlig etter utnevnelsen. Der gjennomgås blant annet spørsmål knyttet til habilitet og mulige interessekonflikter. Dersom det framkommer forhold som fordrer nærmere vurderinger, kan statsråden når som helst konsultere med embetsverket eller be lovavdelingen om en uttalelse. Huitfeldt opplyser videre at politisk ledelse rapporterer om aksjeinnehav ved tiltredelse og ved eventuelle endringer i dette. Komiteen vil imidlertid påpeke at Huitfeldt under høringen 7. november 2023 problematiserte at utenriksråden «fikk absolutt ingen opplæring i hvordan disse samtalene skulle gjennomføres […]. Han kan ikke huske at han har fått gjennomgang av hvordan disse samtalene skal foregå, verken i departementsrådslunsjer eller på skriftlig måte», og understrekte videre at det ikke fantes én strukturert mal som utenriksråden skulle bruke som sikret at alle nødvendige spørsmål ble stilt. Huitfeldt sa også at det «var veldig fokus på […] aksjer som kunne havne på mitt bord. Det var der fokuset var og i mindre grad på saker som vi behandlet i kollegiet». I brevet til komiteen 18. oktober 2023 skriver også Huitfeldt at utenriksråden anså at en grundig gjennomgang av habilitet «var et ansvar som eventuelt ville ligge hos SMK som arbeidsgiver og ikke Utenriksdepartementet».

Praktisering og opplæring underveis

Komiteen viser til daværende utenriksminister Anniken Huitfeldts svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at arbeid med habilitet er en løpende prosess, hvor alle tar stilling til sin egen habilitet. Huitfeldt beskriver at det er bevissthet i organisasjonen om habilitetsregler og hensynene som ligger bak disse.

Huitfeldt opplyser videre om at det vil bli oppnevnt settestatsråd hvis departementet skal treffe avgjørelse i en sak hvor statsråden er inhabil eller nær grensen for inhabilitet.

Huitfeldt informerer om at hun ved ett tilfelle har benyttet settestatsråd, da i forbindelse med personalspørsmål for en av utenrikstjenestens medarbeidere på grunn av personlig vennskapsforhold. Huitfeldt påpeker imidlertid at oppmerksomheten rundt habilitet er styrket.

Nylige endringer

Komiteen viser til daværende utenriksminister Anniken Huitfeldts svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyses det om at det ikke er foretatt endringer i Utenriksdepartementets rutiner for å ivareta habilitetsreglene siden 2017.

2.3.18 Departementenes håndtering av habilitetsregelverket oppsummert

Komiteen viser til brev fra samtlige departementer om rutiner og praksis og hvilke endringer som er innført nylig.

Gjennomgangen viser at det er store forskjeller mellom departementene i håndteringen av habilitetsregelverket med utgangspunkt i håndboken og opplæringen som gis ved Statsministerens kontor. Rutinene i det enkelte departement etter at ny politisk ledelse har fått opplæring er i ulik grad skriftliggjort og systematisert i det enkelte departement. I alle departementer er det dialog mellom embetsverket og politisk ledelse om habilitet. Når det avdekkes inhabilitet, sørger embetsverket for at sakene ikke blir fremlagt for den som er inhabil i politisk ledelse. Alle departementer er kjent med muligheten for å be lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om en skriftlig habilitetsvurdering. De fleste departementer har ikke endret sine rutiner siden 2017.

Hvilke rutiner og hvilken praksis som følges i det enkelte departement for å bistå i å informere om og til å gjøre en habilitetsvurdering når en statsråd er usikker og trenger hjelp, varierer også fra departement til departement. Departementene har forskjellige arbeidsoppgaver, og som følge av dette vil vurderingene av habilitet ha ulik inngang. En annen forskjell er om det finnes rutiner for hvor mye embetsverket bistår med å hjelpe politisk ledelse med å skaffe seg oversikt over departementsporteføljen for å gjøre det mulig å vurdere sin egen habilitet. Barne- og familiedepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet skiller seg ut fra de andre departementene ved at de har skriftlige rutiner i forbindelse med budsjettarbeidet der politisk ledelse må dokumentere sin habilitet overfor navngitte tilskuddsmottakere.

Utenriksdepartementet har gitt uttrykk for usikkerhet rundt hvor ansvaret ligger, om det er Statsministerens kontor eller departementet som har opplæringsansvaret. Dette har medført at det i enkelte tilfeller har oppstått uklarheter i hvordan reglene skal forstås mellom embetsverk og politisk ledelse.

De fleste departementer gir uttrykk for at bevisstheten rundt habilitet har økt og at det er økt skriftlighet om praktiseringen. Det er i større grad innført rutiner hvor habilitetsvurderingen skal dokumenteres i saksbehandlingssystemet i senere tid.

Tabelloversikt over departementenes rutiner

Departement

Rutine

SMK

Det foreligger ikke i tilknytning til SMK en generell, skriftlig rutine om praktiseringen av habilitetsreglene, utover det som følger av Håndbok for politisk ledelse.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Habilitet er ett av punktene som inngår i det skriftlige materialet fra departementet til ny politisk ledelse ved tiltredelse. Dette ligger også tilgjengelig elektronisk for hele departementet.

Barne- og familiedepartementet

BFD har en rutine knyttet til habilitet som gjelder alle ansatte i departementet i tillegg til politisk ledelse. I løpet av de to første ukene etter tiltredelse gjennomføres det et møte mellom politisk ledelse og embetsverket der habilitetsreglene blir gjennomgått.

[…]

Saker som gjelder tildeling av tilskudd blir lagt fram for politisk ledelse før utbetaling slik at habilitet kan vurderes. Som forberedelse til neste års budsjett, blir en egen oversikt over alle navngitte tilskuddsmottakere som blir foreslått i BFDs proposisjon 1 S lagt fram for hele politisk ledelse. Politisk ledelse må returnere oversikten til embetsverket med bekreftelse på hvorvidt vedkommende er habil ved tildeling.

Energidepartementet

Politisk ledelse gjennomfører en samtale med departementsråden etter utnevnelse der habilitetsreglene og potensielle interessekonflikter er tema. Denne samtalen bygger videre på gjennomgangen som er holdt på Statsministerens kontor. Aasland opplyser videre om at privatøkonomiske forhold som kan medføre eller oppfattes å medføre habilitetsutfordringer eller interessekonflikter, er blant de øvrige temaene som tas opp.

Finansdepartementet

Finansdepartementet utarbeider en egen velkomstmappe med relevant informasjon for politisk ledelse i departementet som blir utlevert ved tiltredelse. Mappen gjennomgås umiddelbart etter tiltredelse med politisk ledelse. Embetsverket har praksis for å gjennomføre en samtale med nye statsråder for å blant annet kartlegge mulige habilitetsutfordringer.

Forsvarsdepartementet

Departementsråden gjennomfører individuelle samtaler med politisk ledelse ved tiltredelse.

Helse- og omsorgsdepartementet

Politisk ledelse får ved tiltredelse et notat fra departementets administrasjonsavdeling med orientering om habilitetsreglene. I notatet blir den enkelte bedt om å redegjøre skriftlig eller muntlig for eventuelle habilitetsutfordringer som kan være innenfor departementets ansvarsområde. Det stilles også i denne forbindelse spørsmål om eventuelle eierskap av virksomheter, aksjer osv. som kan ha betydning for habilitet innenfor departementets ansvarsområde. Det mest vanlige er at det blir gjennomført en samtale med jurist fra administrasjonsavdelingen med særlig ansvar for habilitet i departementet.

Justis- og beredskapsdepartementet

Departementsråden gjennomfører en samtale med statsråden etter utnevnelse. Blant temaene som tas opp, er habilitetsreglene og potensielle interessekonflikter inkludert tidligere arbeidsforhold, vennskap og eierskap. Dette vurderes opp mot departementets ansvarsområder for å avklare mulige utfordringer.

Klima- og miljødepartementet

Politisk ledelse i departementet får ved tiltredelse en skriftlig orientering om habilitetsreglene. I tillegg har departementsråden en gjennomgang med statsråden hvor habilitet er ett av temaene. Departementet har rutine på å vurdere habilitet dersom politikerne foreslår å navngi mottakere av tilskuddsmidler.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Departementsråden gjennomfører samtale med statsråden etter utnevnelse. I denne samtalen er habilitet ett av temaene.

[…]

I arbeidet med statsbudsjett og revidert statsbudsjett blir det utformet et skjema med oversikt over alle direkte tilskudd fra departementet til navngitte organisasjoner og lignende. Alle i politisk ledelse og departementsråden må signere på at de ikke har bindinger til noen av disse organisasjonene.

Kultur- og likestillingsdepartementet

I KUD får politisk ledelse utlevert et informasjonshefte ved tiltredelse. Heftet inneholder informasjon fra Håndbok for politisk ledelse vedrørende habilitet og opplysningsplikt om økonomiske verv og interesser og kjøp av finansielle tjenester. Dette heftet blir gjennomgått i departementsrådens første samtaler med ny politisk ledelse. Én til to dager etter tiltredelse gjennomføres det normalt også en samtale mellom departementsråden og politisk ledelse for å kartlegge eventuelle utfordringer knyttet til habilitet.

Kunnskapsdepartementet

Fram til sommeren 2023 har ikke Kunnskapsdepartementet hatt egne skriftlige rutiner om oppfølging av habilitetsreglene overfor politisk ledelse. Habilitetsspørsmål har vært en del av departementsrådens innledende samtale med statsråden og øvrige i politisk ledelse, som også frem til nå har hatt som formål å bidra til oppmerksomhet om habilitetsspørsmål og å identifisere mulige bindinger og relasjoner som politikeren selv og embetsverket bør være oppmerksomme på i forbindelse med embetsførselen. Departementsråden har gjort egne uformelle notater under samtalene.

[…]

Kunnskapsdepartementet har ikke egne rapporteringsrutiner for politisk ledelse som omfatter privatøkonomiske forhold.

[…]

Kunnskapsdepartementet utarbeidet sommeren 2023 skriftlig rutine for oppfølging av habilitetsreglene overfor politisk ledelse.

Landbruks- og matdepartementet

Nye statsråder i LMD gjennomfører så raskt som mulig etter tiltredelse en samtale med departementsråden der habilitetsreglene og mulige interessekonflikter er blant temaene som tas opp. LMD har videre en rutinemessig gjennomgang av reglene for innsyn, saksbehandling og habilitet for ny politisk ledelse. Denne blir holdt av en jurist i administrasjonsavdelingen. Departementsråden har nylig innarbeidet en rutine om at i saker om oppnevnelse eller tildeling av medlemmer til styrer, råd, verv o.l., skal det dokumenteres i saksbehandlingssystemet at egen habilitet er vurdert.

Nærings- og fiskeridepartementet

I løpet av de første dagene etter tiltredelse vil statsråden bli orientert av departementsråden og/eller assisterende departementsråd om habilitetsspørsmål generelt. Statsråden blir oppfordret til å sette seg godt inn i Håndbok for politisk ledelse. Rutinene knyttet til embetsverkets gjennomgang av habilitetsregelverket gjelder alle i politisk ledelse. I etterkant bes alle i politisk ledelse om å fylle ut et skjema eller på annen måte redegjøre for relevant informasjon til embetsverket. Administrasjonen gjennomgår de innhentede opplysningene fra det enkelte medlem av politisk ledelse og bemerker om det er noe vedkommende etter administrasjonens vurdering bør være oppmerksom på. Embetsverkets vurdering er av generell karakter, og ikke er ment å erstatte en konkret habilitetsvurdering i den enkelte saken.

Samferdselsdepartementet

Det gjennomføres en én-til-én-samtale med departementsråden hvor departementsråden gjennomgår hovedinnholdet i Håndbok for politisk ledelse og informerer om habilitetsregelverket og diskuterer mulige habilitetskonflikter «med vedkommende». Dersom det kommer fram forhold som kan medføre habilitetsutfordringer, vil det både kunne gjøres en vurdering i departementet eller av lovavdelingen. Noen dager etter den innledende samtalen gjennomfører departementsråden en oppfølgingssamtale for å høre om det har kommet opp problemstillinger knyttet til habilitet etter at vedkommende i politisk ledelse har tenkt seg enda mer om. Departementsråden inviterer ifølge Nygård til åpenhet om disse spørsmålene fordi nye saker kan dukke opp og personlige relasjoner kan være i utvikling. Nygård informerer også om at dersom de framkommer inhabilitet, skal denne informasjonen deles med relevante avdelinger. Ved behov vil det bli utarbeidet egne rutiner for saksbehandling innen saksområder der det forekommer inhabilitet.

Utenriksdepartementet

Ny statsråd har innledende samtale med departementsråden snarlig etter utnevnelsen. Der gjennomgås blant annet spørsmål knyttet til habilitet og mulige interessekonflikter. Dersom det framkommer forhold som fordrer nærmere vurderinger, kan statsråden når som helst konsultere med embetsverket eller be lovavdelingen om en uttalelse. Politisk ledelse rapporterer om aksjeinnehav ved tiltredelse og ved eventuelle endringer i dette.

2.4 Felles rutiner og praksis for regjeringen

2.4.1 Felles rutiner og praksis før og ved tiltredelse

Komiteen viser til at alle departementer har opplæring, rutiner og kontroll for å håndtere habilitetsregelverket. Komiteen viser videre til at flere departementer har endret rutiner i etterkant av habilitetssakene det siste året, for bedre å kunne unngå at slike saker kan komme opp i fremtiden. Komiteen merker seg likevel at det er til dels stor forskjell på hvordan man driver opplæring og følger dette opp, og komiteen mener regjeringen bør etterstrebe at den beste praksisen blir lagt til grunn i alle departementer i fremtiden.

Statsminister Støre svarte i høringen på spørsmål fra saksordfører Almeland om vetting-samtaler:

«Jeg vil først si at det egentlig omhandler forhold som ikke er direkte dekket av mange av de forholdene vi diskuterer her, forvaltningslovens ulike bestemmelser. Disse samtalene, der vi får noen gode spørsmål å stille, som innspill fra Statsministerens kontor, – men det skjer før vi har tiltrådt – er egentlig samtaler som skal kartlegge egnetheten til å bli statsråd, mellom påtroppende statsminister og potensielle statsråder. De er ikke ment å skulle kartlegge en framtidig habilitetssituasjon.»

Komiteen vil understreke at vetting-samtalene er viktige samtaler som handler om å kartlegge egnetheten til å bli statsråd. Disse samtalene er ikke ment som en opplæring i habilitetsregelverket. Gitt omfanget av mulige habilitetssituasjoner en statsråd kan befinne seg i, er de heller ikke egnet til å kartlegge potensielle habilitetssituasjoner i detalj. Dette ansvaret ligger til den enkelte statsråd, og må løses av den enkelte med bistand fra sitt departement.

Videre beskriver Støre i brevet av 20. juli 2023 at politisk ledelse straks etter tiltredelse får en e-post med informasjon om og lenke til Håndbok for politisk ledelse. Komiteen viser til at Håndbok for politisk ledelse utarbeides og oppdateres av Statsministerens kontor, og er en samlet oversikt over det til enhver tid gjeldende reglementet om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse og veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet.

Komiteen viser til at det i håndboken gis overordnet informasjon om og veiledning til enkelte sentrale rettsregler og retningslinjer som politisk ledelse er omfattet av, og som blant annet skal sikre tillit til beslutningene som fattes av departementene og regjeringen.

Komiteen merker seg at alle i politisk ledelse i departementene ved tiltredelse skal gjøre seg kjent med og følge innholdet i håndboken, og at statsrådsforværelsene, ledere og øvrige deler av embetsverket i departementene også skal kjenne innholdet i håndboken.

Komiteen merker seg at håndboken oppdateres, og også har tatt inn flere forhold som denne saken berører som ikke var beskrevet tidligere.

Under del 2 av kontrollhøringen 7. november trakk Støre fram Håndbok for politisk ledelse som «det viktigste». Nyutnevnte statsråder får også utlevert retningslinjene «Om Kongen i statsråd». Støre informerer også om at alle nye statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere blir gitt en opplæring på SMK med «grundig gjennomgang av sentrale saksbehandlingsregler […]. Habilitetsreglene ble viet særlig oppmerksomhet». Komiteen vil i denne forbindelse vise til del 1 av kontrollhøringen 7. november 2023, der både Anniken Huitfeldt, Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe gir uttrykk for at denne opplæringen behandlet habilitetstematikk overfladisk.

Komiteen viser for eksempel til at Trettebergstuen uttalte følgende:

«Jeg mener også at den opplæringen vi statsråder fikk knyttet til habilitet da vi tiltrådte, i etterpåklokskapens lys burde vært grundigere. Den gikk overhodet ikke inn i håndtering av habilitet i prosess. Den gikk kun inn i hva habilitet kunne være, og hva inhabilitet kunne være, men ikke hvordan man håndterer prosessen knyttet til habilitet i et departement.»

Borten Moe uttalte om samme tematikk:

«For det første opplevde jeg i alle fall – altså etterlatt inntrykk – at det var mer en gjennomgang av hvordan man kunne håndtere verdipapir, enn hvordan man ikke kunne gjøre det. Det ble oppsummert av statsministeren med at nå er tiden for ’day trading’ definitivt over. Med andre ord var det for langsiktige investeringer ikke noe regelverk som tilsa at det ikke var mulig.»

Støre informerer videre om at når det gjelder privatøkonomiske forhold, har ikke SMK en rapporteringsordning for politisk ledelse. Komiteen viser til statsministerens svarbrev av 3. oktober 2023. I brevet opplyses det om at til og med juni 2022 hadde regjeringspolitikere en plikt til å melde fra til eget departement om eget eierskap i aksjer mv. Grensen for meldeplikt var først på 50 000 kroner, før grensen i 2017 ble nedjustert til 20 000. Ordningen ble imidlertid avviklet i juni 2022, som følge av at det ble klart at en registreringsordning krever hjemmel i lov, jf. Prop. 224 L (2020–2021) side 5. Komiteen registrerer at statsministeren advarer om at en registreringsordning kan skape falsk trygghet hos den som avgir opplysningene for at habiliteten blir ivaretatt av andre enn en selv. Dette medfører en risiko for uklarhet i spørsmålet om hvem som er ansvarlig for å følge opp at habilitet vurderes i enkeltsaker. Komiteen legger for ordens skyld til at statsråder fortsatt har plikt til å registrere sine verv og økonomiske interesser i henhold til den til enhver tid gjeldende registreringsordningen som gjelder for stortingsrepresentanter.

Komiteen viser til Innst. 140 S (2023–2024), Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser og om representantforslag om å styrke habilitetsreglene og gjenreise tillit til demokratiet, som ble behandlet i Stortinget 9. januar 2024.

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne påpeker at regjeringsmedlemmers utøvende makt tilsier at det videre må vurderes en rapporteringsordning som er strammere enn for stortingsrepresentanter.

2.4.2 Felles rutiner og praksis underveis

Komiteen viser videre til høringen 7. november 2023. I høringen understreket Jonas Gahr Støre at:

«Det er viktig at vi ikke vanner ut dette ansvaret som ligger på hver enkelt av regjeringsmedlemmene. Vi kan altså be om råd og bistand, støtte oss på veiledning og få opplæring. Alt dette er viktig, og på de fleste områder skjer det en styrking av rutiner, men til syvende og sist er det uansett den enkelte som selv må vurdere eller sørge for å få vurdert sin habilitet.»

Han påpekte også når det gjaldt den enkelte statsråds ansvar for å sette seg inn i lover og regler:

«Det må man gjøre på en oppsøkende måte. Man kan ikke vente på å bli fortalt hva regelen går ut på, eller hva som er de faktiske forhold. Det er bare den enkelte selv som kan ha den fulle oversikt over relasjoner og bindinger i sitt eget liv, og som i sin tur kan lede til inhabilitet.»

Komiteen viser til statsminister Støres svarbrev av 1. september 2023, der han informerer om at regjeringsmedlemmene får «jevnlige påminnelser om habilitetsreglene [av ham] f.eks. i forberedende statsråd eller andre fora der oppnevninger er tema».

Komiteen viser videre til Støres brev til komiteen 20. juli 2023. I brevet trekker Støre også fram betydningen av forberedende statsråd for habilitet knyttet til oppnevnelser av personer til styrer, råd og utvalg. Forberedende statsråd er et møte hvor sakene som skal behandles i neste statsrådsmøte, gjennomgås, inkludert oppnevnings- og utnevningssaker. Der leses navnene til relevante personer opp. Er en statsråd inhabil i en oppnevningssak, skal vedkommende avstå fra å delta i behandlingen av den.

2.4.3 Nylige endringer i fellesrutiner

Komiteen viser til statsminister Støres svarbrev av 1. september 2023, der han opplyser om at han vil

«igangsette et arbeid med å fastsette felles føringer for innledende samtaler mellom embetsverk og politisk ledelse i alle departementer […]. I tillegg vil jeg legge opp til at det med jevne mellomrom sendes en skriftlig påminnelse og orientering om det som eventuelt er nytt på relevante rettsområder, og at det med jevne mellomrom settes av tid til regjeringens møter til en forberedt presentasjon av et utvalg rettsregler og retningslinjer som skal sikre tillit.»

Komiteen viser til del 2 av høringen 7. november 2023 hvor Støre videre understreker at regjeringen nå har videreutviklet opplæringen og veiledningen:

«Alle i politisk ledelse i departementene og på Statsministerens kontor har fått en ny gjennomgang av habilitetsreglene etter juni. Vi har fastsatt nye felles retningslinjer for den opplæringen av politisk ledelse som skal skje i alle departementer. De kom i midten av oktober. De er detaljerte og sikrer nå en mye mer enhetlig opplæring på tvers av regjeringen. Disse inneholder en oversikt over temaer statsråden skal få opplæring i.»

Videre opplyste Støre i høringen om at Håndbok for politisk ledelse ble oppdatert i august 2023, hvor det ble presisert at politikere som har aksjer eller andre finansielle instrumenter må velge mellom salg, frys eller at en uavhengig forvalter tar hånd om porteføljen, og hvor plikten til å skaffe seg kunnskap om ektefelles eierinteresser ble tydeliggjort. I oktober 2023 ble rutinene for å vurdere habilitet i regjeringskonferanser oppdatert, og de er nå skriftlige. I oktober ble det videre fremmet en proposisjon til Stortinget som foreslår en innføring av samme registreringsplikt for statssekretærer og politiske rådgivere som for statsråder.

Komiteen vil også understreke at uformelle rutiner som i sitt innhold har et formelt preg, bør formaliseres. Et formelt preg vil de for eksempel ha dersom det er rutiner som er utformet for å ivareta lovregler, som habilitetsregelverket. Ved utviklingen av håndbøker, rutiner og retningslinjer o.l. vil det etter komiteens oppfatning være enklere og ryddigere å forholde seg til nedskrevne rutiner som det er åpenhet rundt og som er gjort kjent for alle i regjeringsapparatet, embetsverket og allmennheten. Det sikrer også erfaringsoverføring fra en regjering til den neste ved regjeringsskifter.

2.5 Andre relevante saker som har kommet opp under behandlingen

2.5.1 Føring av innsidelister

Komiteen viser til Ola Borten Moes brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen av 17. oktober 2023 og til muntlig høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen 7. november 2023. I brevet skriver Borten Moe at:

«På regjeringsnivå i Norge føres det etter min erfaring helt unntaksvis innsidelister. (Jeg har vært på en, og da i et sakskompleks som jeg vil betegne som langt mindre markedssensitivt enn flere andre saker jeg kan tenke på.) Jeg vil tro praksisen på departementsnivå er varierende. Nå skal man ikke overdrive hvor mye markedssensitiv informasjon det er i regjeringssystemet, men noe er det fra tid til annen. At det da ikke føres innsidelister, i kombinasjon med at det ikke har vært rapporteringsplikt hverken for deg selv eller nærstående, politikere eller embetsverk er i ettertid sett uforsvarlig. Og veldig annerledes den praksis som er etablert i børsnoterte selskaper, banker og andre som kommer i kontakt med markedssensitiv informasjon.»

Komiteen viser til at det under høringen kom frem at det var ført innsidelister for regjeringsmedlemmene i den sittende regjeringen i flere saker enn bare én.

Komiteen viser videre til brevet fra statsministeren, utformet av embetsverket ved Statsministerens kontor, av 18. januar 2024. I dette brevet beskriver de rammene for føring av innsidelister:

«Plikten til å føre innsidelister etter markedsmisbruksforordningen artikkel 18, jf. verdipapirhandelloven § 3-1, gjelder for ’[u]tstedere eller personer som opptrer på deres vegne eller for deres regning’. SMK faller i likhet med departementene utenfor denne gruppen. Det innebærer at de detaljerte kravene i markedmisbruksforordningen om blant annet innsidelisters innhold og format, oppdatering og oppbevaring og rapportering og tilsyn fra Finanstilsynet, ikke gjelder for SMK. Kontoret fører derfor ikke innsidelister i verdipapirhandellovens forstand og praksis har variert. For å sikre en forsvarlig saksbehandling og informasjonsforvaltning i saker som innebærer behandling av innsideinformasjon, eller andre saker som har vært ansett som forretningssensitive, har det imidlertid vært vanlig å føre en oversikt over hvem som får tilgang til slik informasjon. Oversikter er et egnet virkemiddel til å bidra til at informasjonsflyten i saker som inneholder slik informasjon blir begrenset og kontrollerbar. De som er ført på en oversikt har gjennomgående ikke blitt informert om dette knyttet til den enkelte sak, men ansatte og politisk ledelse på SMK har fått opplæring i og er alltid forpliktet til å ivareta sin taushetsplikt i henhold til blant annet forvaltningsloven, verdipapirhandelloven og sikkerhetsloven.

SMKs oversikter er knyttet til saker/sakskomplekser som har vært planlagt behandlet og/eller faktisk er behandlet i regjeringen eller av et utvalg av statsråder som opptrer på regjeringens vegne. Den enkelte oversikt er med andre ord ikke nødvendigvis knyttet direkte til et selskap. En sak kan for eksempel gjelde regelverk eller rammebetingelser som i større eller mindre grad berører ett eller flere selskaper. Siden verdipapirhandellovens regler om føring av innsidelister uansett ikke gjelder for SMK, er det i flere tilfeller utarbeidet lister av forsiktighetsgrunner selv om saken ikke inneholdt innsideinformasjon etter verdipapirhandelloven, men som for eksempel har vært ansett som forretningssensitiv.»

Komiteen merker seg i denne sammenheng at Sivilombudet har hatt problemer med å få tilgang på innsidelister fra Statsministerens kontor, og i et brev fra Sivilombudet til Statsministerens kontor fremgår det:

«Ombudet mener det er nødvendig for å kontrollere avgjørelsen om å avslå krav om innsyn i innsidelister, at listene oversendes hit.»

Komiteen viser til at statsminister Støre i sitt svarbrev av 1. september 2023 informerer om at Finansdepartementet 10. juli 2023 «sendte ut en mal for rutine for behandling av innsideinformasjon til Statsministerens kontor og departementene». Han informerer videre om at «rutinemalen kan brukes som et utgangspunkt».

Komiteen viser til forsvarsminister Bjørn Arild Grams svarbrev til komiteen av 1. september 2023. I brevet opplyser Gram om at saker knyttet til våpenproduksjon ved Nammo ikke ble håndtert som innsidesaker. Han informerer videre om at siden Nammo ikke er et børsnotert selskap, vil

«spørsmålet om innsideregelverket kom til anvendelse bero på en konkret vurdering av hvorvidt ikke offentliggjorte opplysninger om de aktuelle anskaffelsene var egnet til å påvirke aksjekursen til Kongsberg-gruppen ASA via deres indirekte eierskap til NAMMO-konsernet.»

Komiteen viser til brev av 4. oktober 2023 fra forsvarsminister Gram til komiteen, der han på spørsmål fra komiteen utdyper hvilke deler av sakskomplekset som sannsynligvis burde vært håndtert som innsideinformasjon. Det fremgår blant annet:

«Departementet tar lærdom av måten disse sakene er håndtert på og har endret praktisering av regelverket for håndtering av innsideinformasjon. Ny rutine ble innført fra 25. september i år. Formålet med rutinen er å sikre lovlig og forsvarlig behandling av innsideinformasjon i departementet. Rutinen redegjør for regelverket og legger til rette for standardisert føring av innsidelister og standardisert kommunikasjon til de som er ført på innsidelister.»

2.5.2 Journalføring og oppfølging av offentleglova

Komiteen viser til kontroll- og konstitusjonskomiteens brev til statsminister Jonas Gahr Støre av 26. september 2023, statsministerens påfølgende svarbrev til komiteen av 3. oktober 2023 og statsministerens brev til komiteen av 7. desember 2023. I sitt brev til statsministeren etterspør komiteen «all korrespondanse mellom Statsministerens kontor og tidligere statsminister Solbergs ektefelle som angår hans investeringer». Det kommer fram i en mediesak fra E24, datert 26. november 2023 med tittel «Slik holdt Erna Solbergs nærmeste brev, dokumenter og mannens navn unna offentligheten», at e-poster og dokumenter om Finnes’ aksjehandler og Solbergs habilitet ble lagt i et internt papirarkiv, i stedet for å journalføre dem. Komiteenregistrerer at Statsministerens kontor (SMK) både uttrykker at disse dokumentene er såkalt organinterne, at de dermed kan unntas offentlighet, og at grunnen til at SMK gav innsyn var for å utvise meroffentlighet, og at dokumentene «skulle ha vært journalført.»

Komiteen mener det er uheldig at Statsministerens kontor ikke hadde journalført disse dokumentene. Komiteen legger til grunn at forvaltningen følger de krav som gjelder etter arkivloven og offentleglova.

Komiteen viser i den forlengelse til det som fremkom av svarbrevet fra Statsministerens kontor av 7. desember 2023:

«I forbindelse med henvendelsen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen har Statsministerens kontor vært i kontakt med tidligere administrativ ledelse på kontoret. Tidligere regjeringsråd Nina Frisak og tidligere ekspedisjonssjef Heidi Heggenes bekrefter begge at det ikke på noe tidspunkt har vært gitt føringer fra politisk ledelse og/eller administrativ ledelse om at dokumenter som omfattes av journalføringsplikten skal unndras journalføring. Det samme bekrefter regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo og ekspedisjonssjef Therese Steen, som tiltrådte henholdsvis juli 2016 og oktober 2018.

Som gjennomgangen under spørsmål 1 viser, har det vært noe korrespondanse med Finnes om forhold knyttet til habilitet og aksjer. Vurderingen av hvorvidt denne var journalføringspliktig er også redegjort for under svaret på spørsmål 1. Vurderingene ble på vanlig måte gjort for hver enkelt sak, og det var som nevnt aldri fattet noen generell beslutning om at korrespondanse med Finnes ikke skulle journalføres.»

Komiteen viser til at kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. 153 S (2021–2022) om Riksrevisjonens oppfølging av Dokument 3:10 (2016–2017) om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning, understreket at arkivering, journalføring og åpenhet er med på å styrke den demokratiske debatten og tilliten til styringen av Norge, og peker på at ansvarlige departementer løpende må vurdere nye tiltak på området. Komiteen viser til at en samlet komité da ga uttrykk for følgende:

«Komiteen viser til at Statsministerens kontor mener de ikke har noe overordnet ansvar for departementenes etterlevelse av regelverket, verken konstitusjonelt eller organisatorisk. Komiteen har forventninger til at det også fra Statsministerens kontor gis klare politiske føringer om at dette arbeidet må forbedres. Det vil bidra til bedre etterlevelse, mer åpenhet og økte muligheter for innsyn og demokratisk kontroll.»

Komiteen viser til Tonje Brennas svarbrev til kontroll- og konstitusjonskomiteen av 27. juni 2023 og 6. juli 2023, hvor det kommer fram at tekstmeldinger mellom Brenna og Elgesem fra 3. mars og 4. mars ikke ble journalført før 17. juni 2023.

Komiteen viser til at Brenna i høringen uttalte at tekstmeldingen «ble journalført i det øyeblikket vi begynte å nøste i denne saken, og det var for sent».

Komiteen mener det er uheldig at tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna ikke journalførte denne private tekstmeldingen i tråd med lovens krav. Komiteen legger til grunn at forvaltningen følger de krav som gjelder etter arkivloven og offentleglova.

2.5.3 Særlig om statsråder som politisk eksponerte personer etter hvitvaskingsloven

Komiteen har i løpet av behandlingen av saken også sett på hvorvidt enkeltdepartement har blitt kontaktet av finansforetak i forbindelse med enkeltstatsråders investeringer. Dette grunnet at finansforetak etter hvitvaskingsloven er pålagt å undersøke om deres kunde, personer som kan handle på vegne av kunden eller reell rettighetshaver er politisk eksponert person eller nært familiemedlem til en politisk eksponert person. Dersom det enkeltvis eller rutinemessig hadde vært slike henvendelser fra finansforetak, ville det spilt inn i vurderingen om hvorvidt det i regjeringsapparatet har vært rutiner for å fange opp eierinteresser som kunne påvirke habilitet til medlemmer av regjeringen.

Komiteen viser til at Utenriksdepartementet 2. oktober 2023 og Statsministerens kontor og Kunnskapsdepartementet 3. oktober 2023 alle avviste at det hadde vært slik kontakt med finansforetak. Komiteen vurderer derfor at dette sporet ikke er relevant for saken.

2.6 Gjennomgang av habilitetssakene til enkelte regjeringsmedlemmer og rutinene til ulike regjeringer

2.6.1 Om bruken av kritikkvedtak

Komiteen peker på at tilliten velgerne har til politikerne, politikken og de politiske institusjonene, er et av demokratiets viktigste fundament, og at mangel på tillit kan og vil føre til en forvitring av demokratiet og redusere oppslutningen om det. Komiteen mener at sakene som er kommet opp rundt manglende habilitet i viktige politiske beslutninger, gjør det nødvendig for Stortinget å ta ansvar gjennom å foreslå nødvendige endringer for å redusere risikoen for at slike saker kan skje på nytt, og sørge for at skadene på tilliten minimeres. Komiteen mener derfor det er helt nødvendig at ansvaret for det som har gått galt plasseres et sted, og at vi som politikere tar ansvar sammen for å gjenreise tilliten når den har fått seg en alvorlig knekk. Komiteen mener vi må sørge for at vi gjør tiltak langs flere akser for å sikre oss at dette kommer på plass. For det første må Stortinget plassere ansvaret et sted for det som har gått galt. For det andre må Stortinget avdekke svakheter i dagens praksis, regelverk og rutiner. For det tredje må vi sikre mer åpenhet og at offentligheten og pressen får økt innsyn.

Komiteen viser til at tilliten til demokratiet og våre institusjoner er et felles ansvar, og at vi alle har et ansvar for å bygge opp tilliten igjen. Samtidig vil komiteen understreke at vi ikke kan se bort fra at noen personer, på bakgrunn av de sakene som har versert i offentligheten det siste året, har et ekstra stort ansvar for å gjenreise denne tilliten. Komiteen vil understreke at i siste instans er det er velgerne som bestemmer om denne tilliten finnes, og at det er gjennom valg at velgerne gir uttrykk for hvem som får og mister deres tillit.

Komiteen mener at selv om tillit først og fremst skapes og ødelegges gjennom vår evne til å ta tak i de problemene folk og samfunn står i, er det samtidig av avgjørende betydning at vi også tar tak i de feilene som handler om politikernes egne oppførsel og handlinger. Komiteen viser til at det er av avgjørende betydning for vårt parlamentariske demokrati at statsråder, på dette punktet forstått som å omfatte alle regjeringsmedlemmer, tar politisk ansvar for feil som skjer på deres vakt, og at dette prinsippet gjelder uavhengig av personlig skyld.

Politisk ansvar innebærer i ytterste forstand å gå av, hvis sakens alvor tilsier dette. Komiteen viser videre til at en viktig del av Stortingets kontrollfunksjon er å plassere politisk ansvar dersom en statsråd eller regjering ikke gjør dette i tilstrekkelig grad selv. Komiteen viser til at Stortinget over lang tid har utviklet en praksis når det gjelder vurdering og tildeling av slikt ansvar, og at dette kan skje både gjennom kritikk i merknads form, vedtak av ulik grad av kritikk, eller i ytterste konsekvens forslag om mistillit. Komiteen har sett til tidligere praksis i arbeidet med å fastslå hva som vil være riktig reaksjonsform for Stortinget i de enkeltsakene komiteen har undersøkt.

Komiteen viser for det første til at tidligere praksis tilsier at en statsråd som har tatt politisk ansvar for en feil ved å gå av, ikke møtes med forslag om kritikk i Stortinget, siden avgang må ses på som den mest alvorlige måte å ta slikt ansvar på. At dette har vært praksis går blant annet fram av Innst. S. nr. 171 (2007–2008), hvor kontroll- og konstitusjonskomiteen i praksis avsluttet sin sak idet tidligere barne- og likestillingsminister trakk seg som statsråd. I Innst. 47 S (2012–2013) fikk Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet kritikk fra komiteen i form av en merknad, mens ansvarlig statsråd ikke gjorde det, ettersom statsråden hadde gått av.

Komiteen viser for det andre til at tidligere praksis tilsier at statsråder som har blitt sittende etter å ha gjort noe Stortinget har funnet kritikkverdig, kan møtes med vedtak om kritikk i et sakskompleks hvor en annen statsråd har gått av. At dette har vært praksis går også fram av Innst. 47 S (2012–2013), der komiteen fant det lite tilfredsstillende og kritikkverdig at utenriksministeren og utviklingsministeren unnlot å gjennomføre en klar bestilling fra Stortinget, og uttrykte dette i form av en merknad.

Komiteen viser for det tredje til at tidligere praksis tilsier at også en statsråd fra en avgått regjering, eller den avgåtte regjering selv, kan få kritikk i merknads eller vedtaks form, og at dette kan skje også selv om stortingsperioden hvor den aktuelle feil ble begått er over. I Innst. 161 S (2013–2014) om Mongstad fikk tidligere regjering et kritikkvedtak mot seg som lyder som følger:

«Stortinget finner den tidligere regjeringens arbeid med fullskala CO2-fangst og -lagring ved Mongstad-anlegget kritikkverdig.»

Komiteen viser til at et flertall i samme innstilling stilte seg bak følgende merknad mot forhenværende miljøvernminister og forhenværende olje- og energiminister:

«Flertallet mener de to nå avgåtte statsrådenes forsøk på å fremstille den endelige skrinleggingen av fullskalaanlegget på Mongstad som en styrking av satsingen på fangst og -lagring av CO2, er kritikkverdig.»

Komiteen viser også til at et flertall i komiteen tidligere i inneværende periode kom med kritikk i merknads form mot tidligere næringsminister og tidligere kommunalminister i Innst. 492 S (2022–2023).

Komiteen mener at i en sak som omhandler habilitet, som i sin natur er knyttet til personlige vurderinger hos den enkelte statsråd, er det naturlig at en form for kritikk kan rettes mot både sittende og avgåtte statsråder og regjeringer. Komiteen mener videre at det er naturlig å vektlegge om statsrådene har tatt et parlamentarisk ansvar for sine handlinger, som for eksempel ved å melde et ønske om å fratre som statsråd. Komiteen peker på at Trettebergstuen og Borten Moe selv uttalte at de valgte å be om å fratre sin stilling, og det er på bakgrunn av tidligere innstillinger naturlig at kritikk mot dem fremmes i form av merknader og ikke i vedtaks form.

Komiteen peker videre på at Huitfeldt og Solberg ikke gjorde dette, henholdsvis fordi Huitfeldt ble bedt om å fratre av statsminister Støre med hovedsakelig en annen begrunnelse enn det kritikkverdige forholdet, og fordi Solberg ikke fikk flertall for sin regjering av velgerne.

Komiteen peker på at Solberg ikke fikk mulighet til å ta parlamentarisk ansvar siden saken dukket opp i etterkant, men at det etter komiteens syn ikke er avgjørende for hvorvidt Stortinget bør anse det parlamentariske ansvaret som oppfylt eller ikke. Komiteen legger dermed til grunn at kritikkvedtak kan og bør rettes mot sittende eller avgåtte regjeringer, personer som fortsatt innehar en statsrådposisjon og personer som har gått av uten at det var den kritikkverdige handlingen som var bakgrunn for fratredelsen. Komiteen mener at kritikk rettet mot andre bør uttrykkes i merknads form.

Komiteen viser til at Stortinget har tatt stilling til en rekke forslag til kritikkvedtak gjennom årenes løp, og at disse har vært svært ulikt formulert. Forslag som inneholder formuleringen «Stortinget beklager at regjeringen…» vil oppfattes som et mistillitsforslag. Noen tilsvarende føring finnes ikke for kritikkvedtak. Komiteen registrerer at utover 2000-tallet har Stortinget behandlet en rekke forslag til kritikkvedtak som har inneholdt formuleringer om at den aktuelle statsråd eller regjering har opptrådt «kritikkverdig» eller «sterkt kritikkverdig». I forslagene har forholdene ved flere anledninger blitt betegnet som «alvorlig» eller «svært alvorlig».

Komiteen viser til at det i denne innstillingen fremsettes ulike forslag til kritikkvedtak. Komiteen har bevisst benyttet ulike formuleringer for å gradere kritikknivåene. Formuleringen «sterkt kritikkverdig» mener komiteen er hensiktsmessig å regne som det sterkeste kritikknivået Stortinget har til rådighet for kritikkvedtak.

Komiteen viser videre til at mistillitsvedtak er det sterkeste virkemiddelet Stortinget har til disposisjon for å holde en statsråd eller regjering parlamentarisk ansvarlig. Komiteen viser til at konsekvensen av et slikt vedtak er regulert i Grunnloven § 15, og at kjernen i den norske parlamentarismen er at en statsråd eller regjering som har fått vedtatt mistillit mot seg, må søke avskjed og innvilges dette. Komiteen mener derfor at mistillitsforslag ikke er egnet som virkemiddel mot avgåtte statsråder.

Komiteen har ved vurderingen av graden av kritikk, herunder om det skal fattes kritikkvedtak og i vurderingen av om det skal fremmes vedtak om kritikk eller vedtak om sterk kritikk, lagt vekt på flere forhold. Komiteen har ved denne vurderingen særlig lagt vekt på omfanget av inhabiliteten, om statsrådene var klar over de faktiske forholdene som ledet til inhabilitet, om gjeldende retningslinjer for habilitet ble fulgt, om eventuelle feiltrinn var en direkte del av embetsførselen eller ikke, og om det er grunn til å regne med at inhabiliteten har innvirket og påvirket gyldigheten av beslutninger og/eller vedtak.

Komiteen mener videre at kritikkverdige forhold kan foreligge når en statsråd selv har begått feil i tjenesten, men også for feil som begås av for eksempel det departement statsråden har ansvaret for. Kritikkverdige forhold i en parlamentarisk tradisjon er ikke nødvendigvis avhengig av personlig skyld. Komiteen peker på at det av dette følger at kritikkverdige forhold heller ikke er avhengig av at en statsråd har hatt personlig befatning med feilen eller at statsråden har vært klar over den. Komiteen mener videre at hvordan en statsråd har håndtert en feil, og hva som har blitt gjort eller ikke gjort for å forhindre den, kan virke formildende eller forsterkende i komiteens vurdering av grad av alvor og kritikk.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, mener det er avgjørende at norsk politikk preges av en ansvarskultur. Det må innebære at statsråder og andre i viktige verv i vårt demokrati tydelig aksepterer sitt ansvar for feil som skjer i det departementsområdet statsråden styrer.

Flertallet viser til at to statsråder har gått av som følge av habilitetssakene som behandles i denne innstillingen, og understreker at dette er den aller tydeligste og mest alvorlige måte en statsråd kan ta politisk ansvar på.

Flertallet mener regjeringen og de avgåtte statsrådene på denne måten har bidratt til å understreke betydningen av å opprettholde en ansvarskultur i norsk politikk.

Komiteens medlemmer fra Høyre kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at det at to statsråder har valgt å fratre sine stillinger som statsråd, innebærer at regjeringen som sådan har bidratt til å understreke betydningen av å opprettholde en ansvarskultur i norsk politikk. Disse medlemmer viser i den anledning til at tre statsråder i Støre-regjeringen ikke har fratrådt sine stillinger tross brudd på habilitetsregelverket. Disse medlemmer kan imidlertid slutte seg til at de statsrådene som har valgt å trekke seg, henholdsvis Trettebergstuen og Borten Moe, tydelig har tatt ansvar i disse sakene. Disse medlemmer viser i den anledning til omtalen i punkt 2.6.6 og 2.6.8, der komiteen har lagt vekt på dette ved vurderingen av kontroll- og konstitusjonskomiteens parlamentariske kontroll og kritikk.

Disse medlemmer vil videre fremheve at det tilligger Stortinget å føre parlamentarisk kontroll med regjeringen, herunder å vurdere spørsmålet om Stortinget har tilstrekkelig tillit til en sittende statsråd eller regjering, jf. Grunnloven § 15. Disse medlemmer vil i den sammenheng fremheve at det ikke er naturlig at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité uttrykker synspunkter vedrørende ansvarskultur, utover å tilkjennegi sine synspunkter på de saker komiteen har til behandling.

2.6.2 Vurdering av regjeringens rutiner

Komiteen mener det er riktig å understreke denne sakens alvor ved å rette kritikk mot både tidligere og sittende regjering. Det er i øverste instans avgåtte og sittende statsministers ansvar, men det fritar hverken de involverte statsrådene eller andre partier som satt i regjering, ansvar for situasjonen som har oppstått, eller for ansvaret de alle har for å gjenopprette tilliten sammen.

Komiteen mener at bedre opplæring, rutiner og praksis kunne ha redusert sannsynligheten for at disse feilene hadde blitt begått, men vil understreke at dette ikke er sikkert. Komiteen viser i den anledning til at både Trettebergstuen, Borten Moe og Huitfeldt tok til orde for at opplæringen de fikk ved Statsministerens kontor burde vært bedre. Komiteen mener til tross for dette at tilbakemeldingen fra departementene viser en såpass ulik praksis at det er hevet over enhver tvil at det var og er betydelige mangler i måten regjeringen i fellesskap forholder seg til habilitetsregelverket på. Komiteen vil videre vise til brev fra statsminister Støre datert 10. november 2023, som gir en samlet oversikt over de tiltak som er iverksatt fra regjeringens side for å kunne håndheve habilitetsregelverket på en bedre måte. I brevet kommer det blant annet frem at det nå er innført felles retningslinjer for opplæringen av politisk ledelse i departementene, en oppdatering av Håndbok for politisk ledelse slik at alle som har aksjer må velge mellom salg, frys eller at en uavhengig forvalter tar hånd om porteføljen og en oppdatering av SMKs rutiner for å vurdere habilitet i regjeringskonferanser og i Kongen i statsråd.

Komiteen mener dette adresserer noe av det komiteen har avdekket av ulik praksis i departementene og som har skapt usikkerhet om hvordan habilitetsreglene skal forstås. En oppsummering av departementenes praksis er nærmere omtalt i punkt 2.3. I denne sammenhengen vil imidlertid komiteen understreke at svakhetene i praktiseringen av habilitetsreglene burde vært oppdaget og rettet opp på et langt tidligere tidspunkt. Den sittende regjeringen så vel som de foregående, hadde flere anledninger til å gjennomgå rutiner og praksis uten at dette medførte at de grunnleggende ulikhetene og praktiseringen i de ulike departementene ble adressert.

Komiteen mener Statsministerens kontor helt tilbake til 2012 burde initiert og fastsatt felles retningslinjer for den opplæringen som skal skje av politisk ledelse i alle departementer. Det burde etter komiteens syn også vært igangsatt et arbeid som tok sikte på å finne en mønsterpraksis for hvordan departementene i større grad skulle kunne bistå politikerne med å følge habilitetsreglene. I stedet har de departementene som har en historie med avgåtte statsråder som følge av manglende habilitetsvurdering innført egne rutiner, som da BFD innførte det uten at andre departementer vurderte om dette var relevant også for dem.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre peker også på at regjeringen Solberg hadde en praksis med å gjennomgå alle potensielle utnevnelser i regjeringslunsjer, noe disse medlemmer mener fremstår som en god praksis. Disse medlemmer merker seg at denne rutinen er noe regjeringen Støre ikke fulgte opp, men avviklet. Disse medlemmer viser til at det er grunn til å anta at flere av utnevnelsene som ble foretatt av inhabile statsråder i regjeringen Støre, ville blitt gjennomgått i regjeringslunsjene dersom denne praksisen ble videreført.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet peker videre på at en videreføring av denne rutinen derfor kunne avverget at statsrådene Brenna og Trettebergstuen foretok utnevnelsene hvor det i ettertid er blitt avdekket inhabilitet.

Komiteens medlemmerfra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener det tyder på at habilitetsproblematikk ikke ble tatt på tilstrekkelig alvor av den sittende regjeringen, men merker seg at det har blitt gjennomført en rekke endringer og forbedringer i tiden etter at de ulike habilitetssakene så dagens lys.

Disse medlemmer viser videre til omtalen under punkt 2.3.1, der det fremkommer at regjeringen Støre ikke videreførte Solberg-regjeringens praksis der det ble avtalt at aksjer enten måtte selges eller fryses, eller en kombinasjon av disse.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser i den anledning til at en videreføring av denne ordningen ville kunne økt bevissthet rundt utfordringene ved statsråders aksjedisposisjoner, og at habilitetsproblematikken som følge av Bortens Moes aksjedisposisjoner mest sannsynlig kunne vært unngått dersom regjeringen Støre hadde videreført denne praksisen.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er likevel tilfredse med at regjeringen Støre nå i etterkant av Borten Moes avgang som statsråd, har gjeninnført denne ordningen, og at det er ytterligere tydeliggjort og forankret gjennom føringene i Håndbok for politisk ledelse.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt viser til at praksisen i regjeringen Solberg ikke var nedskrevet eller formalisert, men var en praksis internt i regjeringen Solberg. En slik praksis vil ikke naturlig overføres ved et regjeringsskifte. Flertallet mener det er umulig å ta stilling til hvilke utslag en slik intern praksis fra regjeringen Solberg hypotetisk sett ville hatt i saker under regjeringen Støre. Det er ikke grunnlag for å vurdere om denne praksisen kunne avverget konkrete brudd på habilitetsreglene.

Komiteens medlemmer fra Høyre stiller seg uforstående til hvorfor det ikke er grunnlag for å vurdere om rutineendringer fra regjeringen Støre kunne avverget konkrete brudd på habilitetsreglene. Disse medlemmer viser til at det aktuelle punktet omhandler «vurdering av regjeringens rutiner» og at det i den forlengelse er naturlig å fremheve relevante rutineendringer ved tiltredelsen til regjeringen Støre. Disse medlemmer viser i den anledning til at en samlet komité i punkt 2.4.3 har omtalt regjeringens nylige endringer av rutiner, hvor komiteen blant annet trekker frem endringene som angår muligheten til å handle aksjer og andre finansielle instrumenter.

Komiteen vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag:

«Stortinget finner det kritikkverdig at regjeringen Støre har hatt mangelfulle rutiner for å forhindre brudd på habilitetsregelverket.»

«Stortinget finner det kritikkverdig at regjeringen Solberg hadde mangelfulle rutiner for å forhindre brudd på habilitetsregelverket.»

2.6.3 Tonje Brenna

Komiteen viser til daværende kunnskapsminister Tonje Brennas brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen av 27. juni 2023, 6. juli 2023, 1. september 2023 og 3. oktober 2023. Komiteen viser videre til del 1 av høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen 7. november 2023.

Habilitet ifm. vennskap og andre nære relasjoner

Komiteen er kjent med at Brenna ikke vurderte sin habilitet overfor Utøya AS da Kunnskapsdepartementet bevilget støtte til et prosjekt som var sentralt for aksjeselskapet, og at hun vurderte seg som habil overfor Frode Elgesem og utnevnte Elgesem til styremedlem i Wergelandsenteret – til tross for at hun var inhabil.

Komiteen registrerer at Brenna er nær venn med tre av styremedlemmene i Utøya AS, og at hun i høring 7. november 2023 slo fast at

«min habilitet overfor de tre styremedlemmene i Utøya AS er opplagt. Jeg er helt åpenbart inhabil overfor dem.»

Det er imidlertid først 16. mai 2023 at Brenna innser at hun må gjøre en konkret habilitetsvurdering overfor Utøya AS i forbindelse med tildeling av midler til et prosjekt kalt «22. juli og demokratisk medborgerskap» (heretter «prosjektet») – som Wergelandsenteret siden 2017 har mottatt tilskudd til fra Kunnskapsdepartementet for å drive. I statsbudsjettene for 2022 og 2023 hadde Brenna som kunnskapsminister ansvaret for tilskuddet til prosjektet. På grunn av at Utøya AS spiller en helt sentral rolle for prosjektet, blir tilskuddet til Wergelandsenteret i habilitetssammenheng sett på som økonomisk støtte til Utøya AS.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne registrerer at på tross av Brennas selvstendige undersøkelses- og aktsomhetsplikt, var det statssekretær Sindre Lysøs konklusjon, i samråd med departementet, om at han var inhabil overfor Utøya AS, som gjorde Brenna bevisst på sin egen manglende vurdering av egen habilitet i saken.

Komiteen er kjent med at Brenna fram til 14. juni 2023 vurderte at hun var habil i forhold til Frode Elgesem, men at hun 14. juni kom fram til at dette var en feilaktig vurdering da deres felles erfaring med å håndtere oppfølgingen av terroren 22. juli 2011 «binder [dem] sammen på en spesiell måte». Komiteen registrerer at juridisk avdeling i Kunnskapsdepartementet 14. juni 2023 vurderte at Brenna ikke var inhabil i saker som berører Frode Elgesem, men at Brenna, som i alle tilfeller selv er ansvarlig for å avgjøre om hun er inhabil eller ikke, kom til en annen konklusjon. Det innebærer at hun hadde vært inhabil overfor ham siden hun tiltrådte som kunnskapsminister i oktober 2021. Raftostiftelsen, som Elgesem er styreleder i, mottar tilskuddsmidler fra Brennas departement, og bevilgningen ble økt av Stortinget i desember 2021 som en del av budsjettforhandlingene med Sosialistisk Venstreparti, jf. Innst 12 S (2021–2022).

Komiteen registrerer videre at Elgesem sendte en tekstmelding til Brenna 3. mars 2023 der han påpekte mulig habilitetsproblematikk som følge av deres relasjon:

«Kjære Tonje! Gratulerer med super opptreden både i Politisk kvarter og andre kanaler. Sterk medvind for tiden! Veldig riktig, fortjent og bra! Jeg vil bare minne deg om (og du vet det kanskje allerede) at det er en del kontakt mellom dine folk i KD og Rafto-stiftelsen for tiden i saken om mulig bevilgning til nytt Rafto-bygg i Bergen. Det er uansett ikke noe i veien for at ditt dept utreder saken, men jeg antar at det blir politisk nivå på et tidspunkt. Saken er selvfølgelig veldig viktig for Rafto, men jeg er ikke helt sikker på hvordan en habilitetsvurdering vil falle ut. Jeg vil bare at du er klar over dette i god tid slik at det kan håndteres ryddig fra alle sider – og slik at saken ikke skaper noen problemer for deg. God helg! Frode»

Videre både foreslo og utnevnte Brenna 13. april 2023 Elgesem til styremedlem i Wergelandsenteret.

Komiteen registrerer at på tross av Brennas selvstendige undersøkelses- og aktsomhetsplikt, vurderte Brenna seg ikke som inhabil til beslutningene som direkte og indirekte vedrørte Elgesem i etterkant av tekstmeldingen.

2.6.4 Konklusjon

Komiteen deler Brennas vurdering av at

«[hun] burde ikke vært involvert i forberedelsene av statsbudsjettet knyttet til Raftostiftelsen i 2022 og 2023. [Hun] burde ikke vært involvert i beslutninger i statsbudsjettet for 2022 og 2023 knyttet til skoleprosjektet ‘22. juli og demokratisk medborgerskap’. Og [hun] burde ikke oppnevnt Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret,»

som hun meddelte komiteen under høringen 7. november 2023.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, mener statsråd Brenna burde vurdert i hvilken grad Wergelandsenterets tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til skoleprosjektet «22. juli og medborgerskap» involverte Utøya AS.

Etter at statsråd Brenna vurderte seg inhabil overfor Wergelandsenteret, ba hun om bistand fra embetsverket for å vurdere sin habilitet overfor Elgesem. Selv om embetsverkets vurdering var at Brenna ikke var inhabil overfor Elgesem, kom statsråd Brenna likevel frem til at hun var inhabil overfor Elgesem etter å ha vurdert sitt forhold til ham grundigere. Som følge av denne nye vurderingen, burde ikke statsråd Brenna vært involvert i forberedelsene av statsbudsjettet knyttet til Raftostiftelsen i 2022 og 2023, og heller ikke oppnevnt Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret.

Flertallet mener at Elgesems tekstmelding, hvor han ber Brenna om å være oppmerksom på eventuell inhabilitet i forbindelse med mulig tilskudd til nytt bygg for Raftostiftelsen, burde ledet til at statsråd Brenna gjorde en grundigere vurdering av hvorvidt hun var habil overfor Elgesem. Flertallet vil likevel understreke at bevilgningen på 3 mill. kroner til prosjektering av nytt bygg (Raftohuset) ikke ble foreslått av Kunnskapsdepartementet, men ble vedtatt som en del av budsjettavtalen i Stortinget.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstrepartiet og Rødt, har i arbeidet med denne saken fastslått at politisk ansvar ikke er avhengig av personlig skyld. Videre har dette flertallet lagt vekt på at det er avgjørende at norsk politikk preges av en ansvarskultur og at en statsråds håndtering av sine feil og hva som er gjort eller ikke gjort for å forhindre den, vil virke inn på komiteens vurdering av graden av kritikk.

Dette flertallet mener det var riktig og viktig at Brenna tok et tydelig politisk ansvar for feilene som ble begått, og at hun utviste ansvarlighet ved å åpent og ærlig informere offentligheten om at hun hadde gjort alvorlige feil i håndteringen av sin habilitet.

Komiteen viser til at statsråd Brenna burde vurdert sin habilitet overfor Wergelandsenteret på et tidligere tidspunkt. Det er også statsrådens ansvar at departementets rutiner ikke var egnet til å avdekke at koblingen mellom Wergelandsenteret og Utøya AS var å anse som økonomisk støtte til Utøya AS. Statsråd Brenna burde vurdert sin habilitet overfor Elgesem på et tidligere tidspunkt. Som følge av at dette ikke ble gjort, var arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna i sin tid som kunnskapsminister inhabil i disse sakene.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til at Brenna først 14. juni 2023 endret mening om sin habilitet overfor Elgesem. Dette til tross for at det var kjent både i departementet og i offentligheten at Wergelandsenteret og Utøya AS var tett knyttet sammen, og at Elgesem selv sendte en tekstmelding til Brenna med en påminnelse om at det var en mulig habilitetsproblematikk mellom disse to.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne anser det som et skjerpende moment at inhabiliteten trolig virket inn på oppnevnelsen av Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til at Brenna ikke vurderte sin habilitet overfor Utøya AS da Kunnskapsdepartementet bevilget økonomisk støtte til et prosjekt som var helt sentralt for aksjeselskapet, at hun vurderte seg som habil overfor Frode Elgesem og bevilget tilskuddsmidler og tildelte 3 mill. kroner til Raftostiftelsen hvor Elgesem var styreleder, samt utnevnte Elgesem til styremedlem i Wergelandsenteret – til tross for at hun var inhabil. Disse medlemmer viser til at på tross av Brennas selvstendige undersøkelses- og aktsomhetsplikt, var det ikke hun selv som ble klar over disse forholdene, men at en ny vurdering først ble gjort etter at hun ble klar over hennes statssekretærs habilitetsvurdering overfor Utøya AS.

Disse medlemmer registrerer at Kunnskapsdepartementet hele tiden har visst at penger ble tildelt til Wergelandsenteret, og at dette framkommer i regjeringens budsjettdokumenter og tildelingsbrev. Disse medlemmer påpeker også at det er offentlig kjent at Utøya AS er sentralt for Wergelandsenterets virksomhet. Disse medlemmer mener derfor at det er påfallende at Tonje Brenna ikke meldte seg inhabil overfor Utøya AS da hun tiltrådte som statsråd. Disse medlemmer bemerker at det er uheldig at det tok to måneder fra statssekretær Sindre Lysø startet en prosess for å avklare sin habilitet overfor Utøya AS, til statsråden gjorde det samme.

Komiteen viser til at settestatsråd Tvinnereim i ettertid har besluttet at oppnevnelsen av Elgesem til styreverv i Wergelandsenteret er ugyldig. Komiteen mener til tross for dette at det var bra at Brenna til slutt på eget initiativ meldte seg inhabil om forholdene og mener dette er en formildende omstendighet.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, fremmer følgende forslag:

«Stortinget mener det er kritikkverdig at arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna i sin tid som kunnskapsminister var inhabil ved tildelingen av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, og ved utnevnelsen av Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret.»

Komiteens medlemmer fra Høyre vil fremheve at Brenna i brev til komiteen av 6. juli 2023 opplyste at hun hadde vært inhabil ved prosesser både i arbeidet med statsbudsjett for 2022 og 2023. Videre fremkommer det i samme brev at inhabiliteten også gjelder bevilgningsbeslutninger rettet mot Raftostiftelsen. Disse medlemmer bemerker i den anledning at ovennevnte kritikkvedtak ikke dekker alle tilfellene der det har foreligget inhabilitet.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag:

«Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna i sin tid som kunnskapsminister var inhabil i behandlingen av flere saker.»

2.6.5 Anette Trettebergstuen

Komiteen viser til stortingsrepresentant og tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuens brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen av 17. oktober 2023 og til muntlig høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen 7. november 2023.

Habilitet ifm. vennskap og andre nære relasjoner

Komiteen viser til at Trettebergstuen den 23. juni 2023 informerte om at hun ville gå av som kultur- og likestillingsminister etter å ha oppdaget at hun hadde gjort feil i sin håndtering av habilitet. Det er på det rene at feilene knytter seg til to utnevnelser av Bård Nylund, selv om hun var inhabil overfor ham. Opprinnelig – på pressekonferanse 23. juni 2023 – informerte Trettebergstuen om at hun også var inhabil i forbindelse med utnevnelse av Renate Larsen. På høringen 7. november 2023 informerte hun imidlertid om at dette hadde vært en feilvurdering fra hennes side og at hun ikke har vært inhabil overfor Larsen. Komiteen ser det ikke som hensiktsmessig å skulle gjøre en selvstendig vurdering av hvorvidt Trettebergstuen rent faktisk var inhabil overfor Larsen eller ikke, men opplyser om sakskomplekset all den tid det har vært gjenstand for komiteens arbeid over tid.

Komiteen er kjent med at samtlige av Trettebergstuens feil knytter seg til at hun fram til 20. juni 2023 var av den oppfatning at når en statsråd er inhabil overfor en kandidat for utnevnelse, kan statsråden «være med i forberedelsene av utnevnelse, men at selve utnevnelsen må foretas av andre».

Komiteen er kjent med at Bård Nylund er en nær venn av Trettebergstuen, og at Trettebergstuen «alltid [har] visst at [hun] er inhabil knyttet til Nylund». I oktober 2021 fikk statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD), Gry Haugsbakken, beskjed fra LO om at de ønsket Bård Nylund representert i Likestillings- og mangfoldsutvalget. Dette forslaget ble videreformidlet til relevant fagavdeling i KUD, som deretter spurte Nylund om han ville delta, og sendte et administrativt brev om tiltredelse. Utnevnelsen skjedde uten at Trettebergstuen hadde kunnskap om det, men under hennes politiske og konstitusjonelle ansvar. Dette er et tilfelle av avledet inhabilitet. Trettebergstuen opplyser om at hun ikke tok eget initiativ for å forsikre seg om at hun var habil overfor vedkommende som ble utnevnt.

Komiteen er videre kjent med at Trettebergstuen foreslo Nylund som kandidat da politisk ledelse i mars 2023 hadde en intern dialog om hvem som skulle bli ny styrerepresentant i Norsk Folkemuseum. Trettebergstuen informerte i samtale om at hun ville erklære seg inhabil overfor Nylund. Deretter foreslo daværende statssekretær i KUD, Odin Adelsten Bohmann, overfor relevant fagavdeling at Nylund kunne vurderes som ny styrerepresentant. Ifølge Trettebergstuen forventet både hun og Bohmann at fagavdelingen ville vurdere deres foreslåtte kandidat og formidle dette som et notat til politisk ledelse. Det var politisk ledelses oppfatning at Trettebergstuen når hun mottok et slikt notat, var nødt til å formelt tilkjennegi at hun var inhabil og starte prosess for å nedsette settestatsråd. Fagavdelingen returnerte imidlertid aldri et notat, fordi dette var et suppleringsvalg. Isteden ringte saksbehandler i fagavdelingen til Nylund og opplyste om at han var ønsket som styremedlem, et tilbud han takket ja til. Fagavdelingen orienterte muntlig i et sjefsmøte på et senere tidspunkt at Nylund hadde akseptert tilbudet. I dette møtet var Bohmann ikke til stede, og det er uvisst om Trettebergstuen var til stede.

Komiteen er kjent med at Anette Trettebergstuen ikke lenge etter 20. juni 2023 fikk bistand fra «en jurist» i Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) til å gjøre en «rask» habilitetsvurdering knyttet til forholdet til Renate Larsen. Denne vurderingen konkluderte med at Trettebergstuen var inhabil overfor Larsen. Komiteen registrerer at Trettebergstuen, som i alle tilfeller selv er ansvarlig for å vurdere om hun er inhabil eller ikke, på tross av denne vurderingen allerede i brevet hun sendte komiteen 17. oktober 2023 sår tvil om hvorvidt hun rent faktisk var inhabil overfor Larsen. I høringen 7. november 2023 uttalte Trettebergstuen at det «har vært og er min klare vurdering at vennskapet ikke er så nært at det utløser inhabilitet».

I alle tilfeller opplyser Trettebergstuen om at hun i november 2022 deltok på et møte med ekspedisjonssjef og departementsråd hvor de drøftet ulike navn til verv i ulike kulturinstitusjoner. Ett av navnene som Trettebergstuen foreslo, var Renate Larsen. Hun oppgav samtidig at de kjente hverandre. I januar 2023 ringte Trettebergstuen til Larsen og spurte om hun var ledig for styreverv generelt, og Larsen skal ha svart at hun ville vurdere verv i kultursektoren. I mars 2023 valgte den relevante fagavdelingen å intervjue Larsen til et verv i Den Norske Opera & Ballett. Renate Larsen ble i juni 2023 utnevnt som styremedlem her.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne registrerer at Anette Trettebergstuen under høringen 7. november 2023 meddelte følgende:

«Jeg var også bevisst på – husker jeg – at det heller ikke skal være til ulempe at man har kjennskap til mennesker.»

Tilsvarende meddelte Anniken Huitfeldt i høringen følgende:

«Kulturlivet er fullt av veldig mange mennesker, og jeg vil gå så langt som å si at hvis man var kompetent og kjente meg da jeg var kulturminister, var det en ulempe, for jeg var såpass redd for å gjøre feil.»

Dette medlem påpeker at det framstår som underlig å kalle det å ha mektige venner for en ulempe.

2.6.6 Konklusjon

Komiteen viser til at Anette Trettebergstuen var inhabil da hun utnevnte Nylund og Larsen til styreverv. At Trettebergstuen var av den oppfatning at når en statsråd er inhabil overfor en kandidat for utnevnelse, kan statsråden «være med i forberedelsene av utnevnelse, men at selve utnevnelsen må foretas av andre», er for komiteen uforståelig. Komiteen viser til at det i daværende versjon av Håndbok for politisk ledelse under punkt 4.3 Habilitetsregler fremgikk at

«[e]n inhabil statsråd kan ikke delta i noen deler av behandlingen av den aktuelle saken, hverken i forberedende møter, dokumenthåndtering eller på andre måter, heller ikke etter at det er oppnevnt settestatsråd.»

Komiteen mener derfor saken er svært alvorlig, men konstaterer at statsråden har tatt politisk ansvar for dette ved å gå av. Komiteen går derfor ikke inn i noen videre vurdering av kritikk eller ansvarsforhold for denne statsråden.

2.6.7 Ola Borten Moe

Komiteen viser til stortingsrepresentant og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moes brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen av 17. oktober 2023 og 11. januar 2024 og til muntlig høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen 7. november 2023.

Habilitet ifm. aksjeeierskap

Komiteen er kjent med at Borten Moe 21. juli 2023 annonserte at han ønsket å gå av som forsknings- og høyere utdanningsminister grunnet at han ved to tilfeller deltok i regjeringens behandling av kjøp fra Nammo uten at han i forkant av behandlingene vurderte om hans eierpost i Kongsberg Gruppen medførte at han var inhabil overfor Nammo. Komiteen understreker at koblingen mellom Nammo og Kongsberg Gruppen er at Kongsberg Gruppen eier 50 pst. av finske Patria, som igjen eier 50 pst. av Nammo. Komiteen registrerer at Borten Moe 21. juli 2023 anerkjente at denne eierposten gjorde ham inhabil, men at han i brevet fra 17. oktober 2023 sier at han ville ha «vurdert erkjennelsen av egen inhabilitet annerledes enn jeg gjorde 21. juli i år».

Komiteen vil også i denne sammenheng henvise til høringen, der Borten Moe uttalte at:

«Bare for å være pinlig nøyaktig på det: Jeg sier ikke til komiteen verken nå i dag eller i redegjørelsen min at jeg var habil. Det jeg sier, er at det – etter mitt skjønn – er et åpent spørsmål med utgangspunkt i det vi vet nå, med alle de sakene og den praksis som har vært rullet opp.»

Undersøkelsesplikt og aktsomhetsplikt

Komiteen registrerer at selv om Borten Moe uttrykker tvil ved hvorvidt hans aksjeeierskap medførte inhabilitet, så uttrykte han i sitt brev 17. oktober 2023 at han var av den oppfatning at «norsk forsvarsindustri [er] for tett på enhver regjering til at man som statsråd kan sitte med eierskap i forsvarsbedrifter». Under høringen 7. november 2023 gikk han lenger ved å si at

«det som likevel er hevet over enhver tvil […] er at det å sitte som statsråd og eie eller kjøpe enkeltaksjer er uhyre problematisk.»

Videre at:

«Gitt størrelsen på det universet regjeringen direkte eller indirekte kan komme i befatning med, er det i alle fall krevende å klare å holde oversikt som enkeltperson.»

Komiteen tolker Borten Moe på dette grunnlag dit hen at han mener det i praksis er svært krevende å overholde undersøkelses- og aktsomhetsplikten som statsråd dersom du eier enkeltaksjer – formodentlig gitt nåværende støttefunksjoner.

Borten Moe vedgår også at én av feilene han har gjort er at han ikke har hatt kjennskap til at Kongsberg Gruppen hadde eierskap i et selskap som igjen hadde eierskap i det selskapet som regjeringskollegiet fattet beslutninger om 12. januar og i mars 2023.

Habilitet ifm. beslutninger i regjeringsfellesskap

Videre belyser Borten Moes sak, etter komiteens mening, problemstillinger knyttet til habilitet overfor beslutninger i eget departement vs. beslutninger i regjeringsfellesskapet. Komiteen viser til at det først var etter en lovendring i 2022 at habilitetsreglene ble gjort gjeldende for statsrådene når de opptrer i kraft av å være regjeringsmedlemmer i statsråd, forberedende statsråd og regjeringskonferanse. Komiteen viser til at Borten Moe under høringen 7. november erkjente at han

«ikke [har] hatt god nok oppmerksomhet rundt de sakene som behandles i regjering som kollegium, altså det åpenbare faktum at regjeringen også er et kollegium, ikke bare et møtepunkt for den enkeltes konstitusjonelle ansvar.»

2.6.8 Konklusjon

Komiteen er av den oppfatning at Borten Moes sak belyser at det kan være vanskelig å avgjøre hvor stor en økonomisk eksponering må være for at den kan gjøre deg inhabil og hvor lav den må være for å regnes som bagatellmessig. Komiteen viser til at både lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og det juridiske ekspertutvalget har uttalt seg om dette. Begge understreker at det ikke eksisterer en fast grense, men peker på flere momenter som kan bidra til vurderingen av hvorvidt eierinteressen er av bagatellmessig karakter. Ekspertutvalget uttaler følgende om beløpsgrense:

«Skal vi etter dette likevel antyde noen beløpsmessige utgangspunkter, som må sammenholdes med momentene nevnt under (3) nedenfor, antar vi at en aksjepost med en markedsverdi på inntil kr 10 000 neppe vil føre til inhabilitet uten at saken har ekstraordinær betydning for selskapet. Dette kan ses som konkret utslag av at habilitetsvurderingen ikke blir påvirket av bagatellmessige aksjeposter. På den annen side vil aksjeposter med en markedsverdi som overstiger ca. kr 50 000, normalt medføre inhabilitet hvis selskapet er part i eller reelt berørt av saken. Også ved mindre aksjeposter kan inhabilitet inntre ut fra en samlet vurdering av omstendighetene, og særlig lett hvis sakens utfall kan få nevneverdig betydning for aksjekursen.»

Komiteen registrerer at Borten Moe i høringen 7. november 2023 uttalte at dersom det hadde vært klare regler i regjeringen om at man ikke kan handle eller sitte med enkeltaksjer, så «hadde denne situasjonen helt åpenbart ikke oppstått».

Komiteen merker seg at Borten Moe under høringen var tydelig på at habilitet, ansvar og tillit er uløselig knyttet til hverandre og at han trakk konsekvensen av dette. Han uttalte blant annet at

«Jeg tror det hadde vært uhyre krevende, for ikke å si umulig, å skulle ha sittet som statsråd, med den tilliten man er nødt til å ha, i ukene og månedene som fulgte.»

Komiteen viser til at Borten Moe i sin tid som statsråd kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen, og eide aksjer da regjeringen inngikk en betydelig avtale om kjøp av ammunisjon av Nammo som er deleid av Kongsberg Gruppen ASA gjennom gruppens eierskap i finske Patria. Komiteen deler Borten Moes oppfatning av at det er krevende å gjøre en vurdering av habilitet i en situasjon der verdien av aksjene i det aktuelle underselskapet er begrenset. Komiteen peker på at Borten Moe uansett ikke gjorde en selvstendig vurdering av dette forholdet, og at en oppmerksomhet rundt forholdet og en selvstendig vurdering av dette i forkant av regjeringens beslutning må kunne forventes, uavhengig av utfallet av vurderingen. Komiteen viser videre til at det fulgte av daværende versjon av Håndbok for politisk ledelse punkt 4.5 at statsråden «skal generelt utvise en betydelig grad av aktsomhet ved sine disposisjoner i aksjemarkedet», og at det er grunn til å stille spørsmål ved om Borten Moe ved sine aksjedisposisjoner mens han var statsråd i tilstrekkelig grad overholdt retningslinjen. Komiteen mener derfor saken er svært alvorlig, men konstaterer at statsråden har tatt politisk ansvar for dette ved å gå av. Komiteen går derfor ikke inn i noen videre vurdering av kritikk eller ansvarsforhold for denne statsråden.

Komiteens medlemmer fra Høyre mener at det i likhet med sakene til Huitfeldt og Solberg er grunn til å særskilt fremheve noen formildende og nyanserende omstendigheter. På bakgrunn av det indirekte eierskapet (som følge av at Borten Moe hadde aksjer i Kongsberg Gruppen ASA, som er deleier av Patria Industries, som igjen er deleier av Nammo AS), verdien av eierinteressen samt statsrådens rolle i behandlingen av sakene, er det slik disse medlemmer ser det langt fra sikkert at Borten Moe var inhabil da han deltok i regjeringens behandling av saker knyttet til våpenproduksjon i Nammo i henholdsvis januar og mars 2023. Disse medlemmer viser i den anledning også til at det på dette tidspunktet heller ikke forelå inngående veiledning og retningslinjer for grensedragningen for når habilitet foreligger ved eierinteresser, som i ettertid har blitt utarbeidet på bakgrunn av sakene vedrørende Huitfeldt og Solberg. Det synes derfor heller ikke rimelig at Borten Moe skal klandres for eventuelt manglende vurderinger av habiliteten som da baserer seg på retningslinjer som har utkrystallisert seg i ettertid.

Når disse medlemmer likevel har funnet det riktig å omtale saken som svært alvorlig, er dette begrunnet med den særskilte forventningen til aktsomhet som bør kreves av statsråder ved disposisjoner i aksjemarkedet, slik det også fremkom i Håndbok for politisk ledelse, og som det etter disse medlemmers syn er naturlig å stille forventinger om når statsråder foretar betydelige investeringer i norske selskaper.

Disse medlemmer merker seg likevel vel Borten Moes synspunkt om at klarere regler i regjeringen ville hindret situasjonen. Disse medlemmer er enige i at utfordringene med statsråders disposisjoner i det norske aksjemarkedet burde vært tydeliggjort.

2.6.9 Anniken Huitfeldt

Komiteen viser til stortingsrepresentant og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldts brev til komiteen av 1. september 2023, 25. september 2023, 2. oktober 2023 og 18. oktober 2023, samt til del 1 av høringen 7. november 2023.

Habilitet ifm. ektefelles aksjeeierskap

Komiteen er kjent med at Huitfeldt på pressekonferansen 30. august 2023 orienterte om at hun den 6. august 2023 ble kjent med at hennes ektefelle, Ola Flem, hadde foretatt kjøp og salg av aksjer i perioden etter at hun tiltrådte. Den 16. august fikk Huitfeldt en mer fullstendig oversikt over Flems aksjeinvesteringer – en oppstilling som viste at han siden Huitfeldt tiltrådte hadde gjennomført i underkant av 100 kjøp og salg av enkeltaksjeposter i selskaper notert på Oslo Børs. Ettersom Utenriksdepartementet har ansvar for eksportkontroll, ønsker komiteen å trekke fram at Flem sommeren 2023 eide aksjer i Kongsberg Gruppen ASA i elleve uker.

Aktsomhet

Komiteens inntrykk er at Huitfeldt mente hun ivaretok sin aktsomhetsplikt gjennom å

«vise [sin] mann relevante utdrag fra daværende utgave av Håndbok for politisk ledelse og ved å be ham være forsiktig og utvise særlig aktsomhet ved kjøp og salg av aksjer for å unngå mistanke om innsidehandel knyttet til saker departementene kan ha til behandling.»

samt å

«melde fra til [henne] om han handlet aksjer i betydelig grad.»

Flem på sin side skal ikke ha delt noen opplysninger om sitt selskaps aksjedisponeringer med Huitfeldt, og ifølge Huitfeldt vært av den oppfatning at å unngå å informere Huitfeldt ville bidra til å ivareta nødvendig aktsomhet. I brevet fra 18. oktober 2023 påpeker Huitfeldt at hun burde ha gjort mer for å følge opp hvordan Flem fulgte opp informasjonen hun videreformidlet til ham ved tiltredelse i oktober 2021 om behovet for aktsomhet.

Hun bekrefter dette i høringen, der hun uttalte følgende:

«Så jeg gjorde ikke nok, men jeg trodde jo jeg gjorde nok. Jeg viste ham håndboka, sa hva han skulle være forsiktig med, og så fikk vi – og jeg kjenner meg litt igjen i det Borten Moe sier her – nærmest en slags opplæring i hvordan man skulle ha aksjer og opptre aktsomt. Man skulle ikke handle i budsjettvinduet, og man skulle unngå ’daytrading’, og så viser det seg at dette altså er et minefelt. Det viser seg også – noe som i hvert fall var ny innsikt for meg, og jeg tror også for veldig mange andre – at ektefellers aksjeinnehav i stor grad skal baseres som om det er mitt eget.»

Omfang av inhabilitet

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, viser til gjennomgangen av Utenriksdepartementets rutiner, hvor det fremgår at utenriksråden hadde gitt uttrykk for at han ikke hadde fått opplæring i hvordan samtalene med ny statsråd skulle gjennomføres og at det ikke fantes en strukturert mal som utenriksråden skulle bruke som sikret at alle nødvendige spørsmål ble stilt. Flertallet vil understreke at Huitfeldt etter sin første samtale med utenriksråden opplyste om alle de aksjene hun på daværende tidspunkt visste at ektemannen eide.

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne vil likevel understreke at manglende rutiner og opplæring i departementet og manglende undersøkelser ikke forandrer på verken undersøkelsesplikten eller faktisk inhabilitet, og at saken er med på å belyse et større problem på tvers av skiftende regjeringer med aksjehandel i regjeringsmedlemmers husstand. Disse medlemmer viser til Huitfeldts uttalelser i høringen om at «handel med aksjer ikke har vært godt nok håndtert i hele vårt politiske system», og synspunkter om at verken medlemmer av regjeringen eller ektefeller bør handle enkeltaksjer etter tiltredelse og hvordan dette må underlegges rapportering og offentliggjøring, og deler i stor grad disse vurderingene.

Komiteen registrerer at Huitfeldt understreker at det vil være en «nærmest umulig oppgave» å avgjøre om hun faktisk har vært inhabil, og at vurderingene «er sammensatte og ikke helt enkle». Huitfeldt opplyser om at det er identifisert saker innen eksportkontroll hvor hun kan ha vært inhabil, men på grunn av lovbestemt taushetsplikt kan hun ikke dele detaljer om dette. Hun opplyser også om at hun ikke kan utelukke at hun har vært inhabil i regjeringens behandling av saker knyttet til våpendonasjoner til Ukraina, ettersom hennes mann eide aksjer i Kongsberg Gruppen ASA – eksempelvis regjeringens donasjon av NASAMS-luftvernmateriell til Ukraina, offentliggjort 12. juli 2023.

Undersøkelsesplikt

Komiteen regner det på det rene at Huitfeldt ikke har hatt tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre habilitetsvurderinger på egne vegne. Det aktualiserer undersøkelsesplikten og om Huitfeldt gjorde nok for å skaffe seg denne informasjonen. I den forbindelse registrerer komiteen at Huitfeldt erkjenner at «hun burde gjort langt mer for å få oversikt over [sin] ektemanns aksjehandel tidligere enn [hun] gjorde.»

Videre erkjente hun følgende:

«Jeg burde jo ha sagt at jeg må vite alt du har til enhver tid, det må du rapportere til meg. Det er den feilen jeg gjorde.»

Gyldighet

Hvorvidt vedtak fattet av Huitfeldt i perioden hvor hun kan ha vært inhabil er gyldige, adresseres av lovavdelingens tolkningsuttalelse i saken. Lovavdelingen viser her til forvaltningsloven § 41, som regulerer når enkeltvedtak er gyldige på tross av at det er begått feil i saksbehandlingen:

«Dersom statsråden faktisk ikke var kjent med at ektemannen hadde eierinteresser i et bestemt selskap, vil inhabiliteten ikke kunne ha virket inn på vedtakets innhold. Avgjørelser hun har truffet i saken, eller vært med å tilrettelegge grunnlaget for, vil derfor være gyldige på tross av hennes inhabilitet.»

2.6.10 Konklusjon

Komiteen tar Huitfeldts påstand om at dersom Håndbok for politisk ledelse «hadde vært mer presis om å oppgi ektefellers aksjeinnehav fra dag én, hadde denne saken vært unngått» til etterretning.

Komiteen bemerker imidlertid at det i daværende versjon av Håndbok for politisk ledelse sto følgende om egne og nærstående aksjer i forbindelse med habilitet under punkt 4.3 Habilitetsregler:

«Følgende typetilfeller gir grunn til å vurdere habilitet (listen er ikke uttømmende):

[…]

Egne eller nærståendes økonomiske interesser i utfallet av en sak, eksempelvis som følge av eierskap til aksjer.»

Komiteen viser til at Anniken Huitfeldt deltok i en rekke beslutninger som direkte eller indirekte påvirket selskaper som hennes ektemann hadde aksjer i.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, viser til at Huitfeldts ektemann tilsynelatende må ha vært av den oppfatning at det at han ikke valgte å informere Huitfeldt om hvilke aksjer han investerte i, ville bidra til å ivareta nødvendig aktsomhet. Flertallet vil samtidig understreke at Huitfeldt hadde en plikt til å undersøke hvorvidt ektemannen fortsatt handlet med aksjer.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre viser til at Huitfeldt tilsynelatende må ha vært av den oppfatning at det at ektemannen ikke valgte å informere Huitfeldt om hvilke aksjer han investerte i, ville bidra til å ivareta nødvendig aktsomhet.

Disse medlemmer finner det uforståelig at dette var den rådende oppfatningen, og mener dette ikke er en formildende faktor.

Komiteen viser videre til at det eksplisitt fremgikk av daværende versjon av Håndbok for politisk ledelse at «[e]gne eller nærståendes økonomiske interesser i utfallet av en sak, eksempelvis som følge av eierskap til aksjer» var ett av fem typetilfeller som ble listet opp i den ikke uttømmende listen over typetilfeller som ga grunn til å vurdere habilitet.

Komiteen finner det derfor uforståelig at Huitfeldt tilsynelatende var av den oppfatning at det ikke var nødvendig å etterspørre hvilke selskaper ektefellen eide eller handlet aksjer i.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget mener det er kritikkverdig at tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i sin tid som utenriksminister var inhabil i flere saker.»

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fremmer følgende forslag:

«Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i sin tid som utenriksminister var inhabil i flere saker.»

Komiteens medlemmer fra Høyre mener at det i likhet med saken til Borten Moe og Solberg er grunn til å særskilt fremheve noen formildende og nyanserende omstendigheter. Disse medlemmer stiller seg bak komiteens samlede konklusjon i saken. Disse medlemmer vil likevel understreke at det ikke foreligger noen holdepunkter som tilsier at det inhabiliserende forholdet – ektefellens ukjente eierinteresser – rent faktisk kan ha virket inn på noen av beslutningsprosessene som Huitfeldt har deltatt i. Disse medlemmer begrunner dette med at Huitfeldt naturlig nok ikke var klar over ektefellens ukjente eierinteresser i de tidsperiodene saksbehandlingen foregikk. Det er derfor etter disse medlemmers syn ikke noe grunnlag for å mistenke at det ikke er truffet riktige avgjørelser, eller at Huitfeldt har tatt utenforliggende hensyn i forberedelsene eller avgjørelsene av sakene som Huitfeldt har deltatt i.

Disse medlemmer registrerer videre at statsminister Støre på pressekonferansen 30. august 2023 uttrykte tillit til Huitfeldt som utenriksminister på tross av brudd på habilitetsreglene, og at Huitfeldt ikke anstrengte seg tilstrekkelig for å undersøke hvilke selskaper ektefellen hadde investert i. Disse medlemmer viser til at Støre blant annet uttalte følgende på pressekonferansen 30. august 2023:

«For å oppsummere: Inntil nå så har det vært strenge krav til aktsomhet beskrevet i politisk håndbok også for nærstående. Det har vært klart, men ikke fullt ut presist. Det er det nå.

Og jeg er trygg på at, for å si det sånn, hvis den formuleringen vi nå legger inn i håndboken hadde stått der da Anniken tiltrådte, og hun satte seg inn i håndboken, hun tok den med seg hjem og forela den for sin ektemann og hun hadde den oppe i diskusjon i departementet, så ville hun unngått denne situasjonen. Og det er også en hovedgrunn, på bakgrunn av den kunnskapen jeg har nå, til at jeg har tillit til at Anniken kan fortsette som utenriksminister.»

2.6.11 Erna Solberg

Komiteen viser til stortingsrepresentant og tidligere statsminister Erna Solbergs brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen av 3. oktober 2023, 17. oktober 2023 og 28. november 2023. Komiteen viser videre til muntlig høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen 7. november 2023.

Habilitet ifm. ektefelles aksjeeierskap

Komiteen er kjent med at Erna Solberg 15. september 2023 gjennom en pressekonferanse informerte om at omfanget av hennes ektemann Sindre Finnes’ aksjehandler medførte at hun var inhabil i flere saker hun behandlet da hun var statsminister. Det er snakk om til sammen over 3 000 handler. Mye av dette er kortsiktige handler, og det inkluderer handler med såkalte derivater, det vil si verdipapirer som er mer eksponert for svingningene i kursen på den underliggende aksjen eller indeksen. Finnes har også tilpasset sine eierposisjoner mot slutten av hvert år, slik at aktiviteten skulle holdes skjult for Solberg og offentlig tilgjengelig registre.

Komiteen registrerer videre at Solberg under høringen understreker at da hun tiltrådte som statsminister, var hun godt kjent med at ektefellers aksjer kunne lede til inhabilitet, og at det var hennes ansvar å klargjøre slike eventuelle forhold hos sin ektemann som kunne lede til inhabilitet. Hun uttalte blant annet at

«La meg så si noe om min konkrete sak. Da jeg tiltrådte som statsminister, var det godt kjent at ektefellers aksjer kunne lede til inhabilitet. Det var også klart at jeg som statsminister, som enhver annen politiker, hadde ansvar for å klargjøre eventuelle forhold hos min ektemann som kunne lede til inhabilitet for meg.»

Slik komiteen har fått opplyst, gjorde Solberg dette gjennom å be ektemannen gjennomføre et møte med embetsverket på Statsministerens kontor (SMK) for å klargjøre forhold som kunne skape habilitetsutfordringer. Det var kjent at kortsiktig aksjehandel var et slikt forhold, og embetsverket tilrådde at det ble innhentet veiledning fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet dersom denne virksomheten skulle videreføres.

I høringen uttalte Solberg at:

«Min ektemann og jeg ble enige om at den beste måten å følge opp anbefalingen fra embetsverket på ville være at den kortsiktige aksjehandelen opphørte.»

Slik Solberg gjengir det, ble hun og Finnes imidlertid enige om at Finnes’ kortsiktige aksjehandel skulle opphøre. Han skal også ha informert henne om at han solgte noen aksjer, og at han orienterte SMK om hvilke aksjer han valgte å beholde. Solberg oppgir selv at hun hadde

«den klare oppfatning at han forstod at han ikke kunne handle slik han hadde gjort tidligere og hvorfor det måtte være slik.»

Komiteen understreker at det i dag er på det rene at dette ikke medførte riktighet. Finnes har drevet omfattende aksjehandler, inkludert kortsiktige, og Solberg sier at «han informerte imidlertid verken SMK eller meg om den skjulte virksomheten som pågikk samtidig».

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne registrerer at Sindre Finnes har orientert SMK om hvilke aksjer han valgte å beholde, uten nødvendigvis å orientere sin ektefelle direkte. Dette medlem påpeker at det er påfallende at Erna Solberg for egen del ikke har etterlyst denne informasjonen i forbindelse med at den ble gitt til SMK.

Når det gjelder omfang av inhabilitet, erkjenner komiteen at det er vanskelig for både Solberg og andre å fastslå nøye i etterkant. Solbergs eget estimat er at det er «trolig snakk om en rekke tilfeller».

Det framstår på det rene at Solberg har vært inhabil i en rekke tilfeller på grunn av ektemannens skjulte aksjehandler. I tillegg registrerer komiteen at Solberg også vedgår at hun ikke kan fullstendig utelukke å ha vært inhabil i konsesjonssaken til Lyse Kraft DA i 2021 der Norsk Hydro var part, på grunn av informasjon som hun var kjent med.

Komiteen viser til at Solberg i sitt brev til komiteen 3. oktober 2023 uttalte:

«Det har i pressen vært reist spørsmål om jeg, på bakgrunn av informasjonen jeg da hadde, burde meldt meg inhabil i konsesjonssaken til Lyse Kraft DA i 2021 der Norsk Hydro er part. Som nevnt over har det kommet veiledning fra Lovavdelingen i slike spørsmål den siste tiden som gjør det tydelig for meg nå i ettertid at jeg den gang burde ha innhentet råd om min habilitet i denne saken. Men jeg ser også at jeg, for å være på den sikre siden, burde ha bedt om et slikt råd i 2021 uansett ettersom jeg var kjent med at min ektemanns eierpost hadde økt på dette tidspunktet. Jeg kan med det jeg nå vet ikke fullstendig utelukke at rådet ville vært å avstå fra å delta i behandlingen av saken.»

Blant annet i lys av lovavdelingens tolkningsuttalelse fra august 2023, har Solberg kommet til at hun burde ha bedt om råd til å vurdere sin habilitet overfor konsesjonssaken til Lyse Kraft DA i 2021 der Norsk Hydro er part. Hun var på tidspunktet da saken ble behandlet kjent med at hennes manns eierpost i Norsk Hydro hadde økt.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne bemerker at selv om Erna Solberg ikke nødvendigvis visste om sin ektemannens aksjer, kan hun likevel ha blitt påvirket av sin ektemann med utgangspunkt i hans egeninteresser.

Undersøkelsesplikt og aktsomhetsplikt

Et sentralt spørsmål slik komiteen ser det, er hvorvidt Solberg har overholdt sin undersøkelsesplikt overfor mannens aksjehandel. Komiteen registrerer at Solberg under høringen 7. november 2023 selv stilte spørsmålet om hun «kunne eller burde ha oppdaget den skjulte aktiviteten». Hun slår også fast at dette er hennes ansvar, og at «det [er] klart for meg at jeg burde ha spurt og gravd mer om dette».

I samme høring på et senere tidspunkt sier imidlertid Solberg at

«det var nødvendig at jeg visste hvilke selskaper vi eide i, i tilfelle det kom opp en sak og det ville kunne bli stilt nye spørsmål knyttet til det. Derfor var det viktig å vite om større oppkjøp, nye oppkjøp og mindre endringer, sånn at vi visste hvilke sektorer det gjaldt. Det var min vurdering på det tidspunktet, og jeg mener at det oppfylte undersøkelsesplikten, for det ville betydd at jeg hadde visst i hvilke selskaper vi måtte gjøre grundigere undersøkelser hvis det kom en sak som hadde påvirkning på de selskapene.» (komiteens utheving)

Solberg oppgir at gjennom årene hun var statsminister, bidro de diskusjonene hun hadde med ektemannen om hans aksjer, medieomtalen av visse aksjeposisjoner og salg av enkeltaksjer på ulike tidspunkt, til å «befeste troen på at han visste hva som var problematiske for meg» snarere enn å gi grunnlag for å innhente mer informasjon. Hun oppgir videre at hun med noen års mellomrom sjekket aksjeporteføljen til Finnes gjennom aksjonærregisteret. Hun oppgir også at én skattemelding, for året 2020 som ble mottatt av henne våren 2021, hadde en økning i hans formue som kunne gitt grunnlag for at hun innhentet mer informasjon. Dette ble ikke gjort.

Komiteen viser til at i sakene relatert til eierskap i Norsk Hydro, hvor den daværende statsministeren var kjent med ektemannens eierinteresser, omtales videre i innstillingen.

Gyldighet

Når det gjelder gyldigheten av Solbergs vedtak gjort når hun har vært inhabil, registrerer komiteen at lovavdelingens tolkningsuttalelse i saken til Anniken Huitfeldt adresserer dette forholdet. Lovavdelingen viser her til forvaltningsloven § 41, som regulerer når enkeltvedtak er gyldige på tross av at det er begått feil i saksbehandlingen:

«Dersom statsråden faktisk ikke var kjent med at ektemannen hadde eierinteresser i et bestemt selskap, vil inhabiliteten ikke kunne ha virket inn på vedtakets innhold. Avgjørelser hun har truffet i saken, eller vært med å tilrettelegge grunnlaget for, vil derfor være gyldige på tross av hennes inhabilitet.»

Påvirkningsarbeid

Komiteen viser til statsminister Jonas Gahr Støres svarbrev til komiteen av 7. desember 2023 der det slås fast at ved Solbergs tiltredelse, var det slik at «flere av spørsmålene om habilitet knyttet seg til [Finnes’] arbeidsforhold i Norsk Industri». Komiteen er kjent med at Finnes, da Solberg var statsminister, jobbet i NHO-foreningen Norsk Industri. Komiteen viser til høringen 7. november 2023 og registrerer at i Finnes’ møte med embetsverket i SMK ved Solbergs tiltredelse, var også en gjennomgang av hans arbeidsoppgaver et tema. Her kom det fram at han på det tidspunktet noen ganger jobbet med å tilrettelegge for tariffavtaler. Embetsverket mente at dette arbeidet burde vurderes opp mot Solbergs habilitet. Solberg opplyser imidlertid om at behovet for en slik vurdering falt bort ettersom Finnes’ arbeidssituasjon endret seg og han ikke lenger var del av arbeidet med tariffavtaler. Komiteen registrerer videre at Solberg advarer mot at det at aktørene i trepartssamarbeider gjensidig «søker å påvirke hverandre til å treffe gode beslutninger for fellesskaper […] ikke bør framstilles som suspekt eller negativ, snarere tvert imot». Hun viser også til at «en rekke politikere beveger seg mellom politiske verv og ulike roller i organisasjoner som utgjør partene i arbeidslivet», at «mange har også, som jeg, nærstående som er tillitsvalgt eller ansatte i slike organisasjoner» og slår fast at «som et klart utgangspunkt har dette ikke i seg selv vært ansett å lede til inhabilitet i saker organisasjonene er opptatt av».

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, mener daværende statsminister Erna Solberg selv hadde ansvaret for å sikre sin habilitet, noe hun bekreftet under høringen.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, mener derfor spørsmålet er om hun har tatt tilstrekkelig ansvar for å sikre sin egen habilitet. Dette flertallet mener man derfor må ta stilling til følgende:

 • 1. I hvilken grad bør Erna Solberg bedømmes som om hun selv var eier av de aktuelle aksjene

  • a. Kan hun identifiseres med Sindre Finnes?

  • b. Hvilken plikt hadde hun til å undersøke ektefellens aksjeinnehav og andre eierskap av betydning for hennes habilitet?

  • c. Har Erna Solberg oppfylt sin plikt til å holde seg orientert om forhold av betydning for sin habilitet?

 • 2. Burde Erna Solberg i løpet av perioden som statsminister blitt kjent med eierskapet til Sindre Finnes på grunn av konkrete hendelser?

 • 3. Handlet Erna Solberg på en kritikkverdig måte i konkrete saker hun var kjent med Sindre Finnes’ aksjeeierskap?

1. I hvilken grad bør Erna Solberg bedømmes som om hun selv var eier av de aktuelle aksjene

a. Kan hun identifiseres med Sindre Finnes?

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, vil vise til hva ekspertutvalget og lovavdelingen har sagt om dette (gjengitt på side 12 i innstillingen) og mener å kunne slå fast at Erna Solberg ved vurdering av habilitetsspørsmålet kan bedømmes som om hun selv var innehaver av de aktuelle aksjene og verdipapirene.

Flertallet viser til at tidligere statsminister Solberg i sitt svarbrev til kontroll- og konstitusjonskomiteen av 28. november 2023 uttalte følgende på spørsmål om formuleringen i Håndbok for politisk ledelse punkt 15.3 nr. 6 i perioden september 2013 til 25. august 2021 innebar at statsrådenes og deres ektefellers aksjehandel var ansett som et likestilt grunnlag for å vurdere statsrådenes habilitet:

«Jeg har uansett lagt til grunn at min ektefelles aksjer har betydning for min habilitet. Det følger av de alminnelige habilitetsreglene i forvaltningsloven. Derfor ba jeg min ektefelle om å ha et møte med embetsverket på Statsministerens kontor før jeg tiltrådte som statsminister. Her ga han SMK full oversikt over sine aksjeinvesteringer. På bakgrunn av møtet valgte han som kjent å selge seg ned i noen selskaper og vi avtalte at han skulle avslutte den kortsiktige handelen samt orientere meg om større endringer, det vil si økninger i eksisterende porteføljer og eventuelle nye selskaper slik at jeg hadde et grunnlag for å vurdere min habilitet.»

Flertallet viser til at tidligere statsminister Solberg i sitt brev til komiteen av 28. november 2023 unnlater å bekrefte om hun la til grunn at habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven innebar at hun anså at ektefellens eierinteresser langt på vei har samme betydning for habilitetsvurderingen som statsrådens eget aksjeinnehav eller andre eierinteresser da det ble iverksatt tiltak etter møtet mellom statsminister Solbergs ektefelles og embetsverket på Statsministerens kontor før hun tiltrådte som statsminister. Siden påtroppende statsminister Solberg ikke ba om veiledning fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet før tiltredelsen, er det ikke dokumentert hvilken lovforståelse hun la til grunn for sine habilitetsvurderinger som statsminister gjennom sin regjeringsperiode.

b. Hvilken plikt hadde hun til å undersøke ektefellens aksjeinnehav og andre eierskap av mulig betydning for hennes habilitet?

Basert på uttalelsene fra henholdsvis ekspertutvalget og lovavdelingen, (gjengitt på side 13 i innstillingen) konkluderer et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, med at daværende statsminister Erna Solberg hadde en undersøkelsesplikt som omfattet aksjeeierskapene til Sindre Finnes. Dette gjaldt særlig for saker som ble behandlet i statsråd. Som ektefelle av Sindre Finnes hadde Erna Solberg mulighet til å be om «opplysninger om skattemelding og fastsetting av formues- og inntektsskatt for den andre ektefellen fra denne og fra skattemyndigheten, og kan dessuten kreve opplysninger fra finansierings – og forsikringsforetak og andre som har midler til forvaltning». Dette flertallet viser til at ekspertutvalget mente, basert på ekteskapsloven § 39, at det synes rimelig å vente at en statsråd benytter seg av dette i nødvendig utstrekning for å klarlegge mulige inhabilitetssituasjoner og mener at det er rimelig å vente at Erna Solberg hadde benyttet denne muligheten.

c. Har Erna Solberg oppfylt sin plikt til å holde seg orientert om forhold av betydning for sin habilitet?

Dette flertallet viser til at Erna Solberg skrev følgende i brev av 3. oktober 2023 til komiteen om hvordan hun opptrådde for å ivareta sin habilitet på grunn av Sindre Finnes’ aksjeeierskap:

«Før jeg tiltrådte, ba jeg min ektemann ha et møte med embetsverket for å klargjøre hvordan blant annet hans aktivitet i finansmarkedene måtte håndteres. I et notat datert 11. oktober 2013 oppsummerer embetsverket, basert på informasjon gitt i dette møtet, at hans aktivitet kunne skape utfordringer for min habilitet. Det fremkommer ikke av notatet, men slik jeg husker det var det kjent for embetsverket at han drev med ulike typer kortsiktig handel. Med kortsiktig handel mener jeg handel med aksjer med en tidshorisont ned mot få dager samt tilsvarende handel med finansielle instrumenter som kan stige i verdi når den underliggende aksjen eller indeks stiger eller synker i verdi. Det fremkommer også av notatet at det ikke bør handles med aksjer før regjeringen har lagt frem sitt nye forslag til statsbudsjett.

Embetsverket anbefalte at dersom aktiviteten i finansmarkedene skulle opprettholdes, så burde Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling bes om en nærmere vurdering. Jeg ble imidlertid enig med min ektemann om at hans aktivitet i aksjemarkedet skulle begrenses. I samtaler oss imellom ble det avklart at den kortsiktige handelen skulle opphøre, han skulle selge seg ut av noen selskaper og orientere meg og embetsverket ved SMK om hvilke aksjer han valgte å beholde. Dette fulgte han opp ved at han senere solgte seg ned i en del aksjer og orienterte SMK om hvilke aksjer han valgte å beholde. Basert på møtet og dialogen han hadde med embetsverket, og mine samtaler med han, hadde jeg den klare oppfatning at han forstad at han ikke kunne handle slik han hadde gjort tidligere og hvorfor det måtte være slik. Basert på tilbakemeldingene fra han, som jeg formidlet til embetsverket på kontoret, så man ikke lenger noe behov for å be om en juridisk vurdering knyttet til kortsiktig handel. Jeg har imidlertid ikke oppfattet at var noe form for «forbud» eller forventning om at han aldri skulle kjøpe eller selge aksjer så lenge jeg var statsminister. Han var aldri pålagt å rapportere kjøp og salg til SMK. Han ga likevel informasjon til kontoret om sitt eierskap og enkelte senere endringer slik at man kunne være oppmerksom på de aktuelle selskapene som han hadde et langsiktig eierskap i. Jeg legger til grunn at han, basert på samtalene med meg og/eller embetsverket, hadde oppfattet at den informasjonen han ga var nyttig for SMK for at de skulle kunne bidra til å vurdere min habilitet selv om ansvaret for vurderingen lå hos meg. Han informerte imidlertid verken SMK eller meg om den skjule virksomheten som pågikk samtidig.»

Solberg beskrev det slik i høringen:

«Avtalen dreide seg om at han skulle opplyse meg om hvilke aksjer han hadde, sånn at jeg kunne vurdere habiliteten, og at han ikke skulle drive ’day trading’. Jeg hadde ikke noe grunnlag for å tro at det ikke skjedde, og han opplyste meg om hvilke aksjer han på ulike tidspunkt hadde, når det var gjort større endringer.»

Videre sa hun følgende:

«Jeg oppfatter at jeg gjorde det som på det tidspunktet var naturlig å gjøre med tanke på undersøkelsesplikten: Jeg laget en avtale med min mann om at jeg skulle være oppdatert på disse sakene. Så har jeg sagt at jeg i ettertid, i etterpåklokskapens lys – altså med den klokskapen man får når ting har skjedd og ting har vist seg – burde ha spurt og gravd mer. Det har jeg også skrevet i to runder til komiteen at jeg burde ha gjort, basert på at det viste seg at han gjorde noe annet enn det jeg trodde. Jeg må innrømme at jeg lever i et ekteskap hvor jeg har trodd på min mann.»

Dette flertallet viser til svarbrev til komiteen utformet av embetsverket ved Statsministerens kontor den 3. oktober 2023:

«Det ble avholdt et møte mellom embetsverket på Statsministerens kontor og Sindre Finnes tidlig i oktober 2013 for blant annet å avklare forhold som kunne ha betydning for påtroppende statsministers habilitet. På bakgrunn av opplysninger i møtet, utarbeidet kontoret et notat til Finnes. Notatet ble oversendt Finnes i e-post 11. oktober 2013 med kopi til Julie Margrethe Brodtkorb i Høyre.

I notatet ble Finnes opplyst om at hans handel med aksjer ville skape utfordringer for påtroppende statsminister. Det fremgikk at det ville oppstå vanskeligheter med å holde seg orientert om bevegelsen i porteføljen, og at det ville være vanskelig å ha oversikt over porteføljens betydning for hennes habilitet i behandlingen av saker i regjeringen. Det ble uttrykt at hvis hans handel med aksjer fortsatte, ville det etter kontorets oppfatning være nødvendig at de rettslige problemstillingene dette medførte ble forelagt Finansdepartementet og eventuelt Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Deretter informerte påtroppende statsminister Solberg Statsministerens kontor om at Sindre Finnes var innforstått med at han ikke kunne fortsette med kortsiktig aksjehandel etter at hun tiltrådte som statsminister. Gitt denne opplysningen var det etter Statsministerens kontor sin vurdering ikke behov for veiledning fra Finansdepartementet eller Lovavdelingen knyttet til habilitetsutfordringer slik aksjehandel kunne gi.»

Slik det ble avdekket i pressen og gjennom tidligere statsminister Solbergs pressekonferanse 15. september 2023, går det også frem av høringen at ektefellens aksjehandel ikke stoppet opp og tidligere statsminister Solberg erkjente at hun burde ha spurt og gravd mer for å avdekke den skjulte aktiviteten.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, oppfatter den muntlige avtalen mellom påtroppende statsminister Solberg og hennes ektemann slik at Sindre Finnes ble gitt et betydelig ansvar for å vurdere og melde inn hvilke handler som var relevante for å vurdere statsministerens habilitet. Flertallet registrerer også at tidligere statsminister Solberg var av den klare oppfatning at Sindre Finnes forsto at han ikke kunne handle aksjer slik han hadde gjort og hvorfor han ikke kunne og burde gjøre det. På tross av at hun visste at mannen fortsatt handlet aksjer, ba hun ikke om en fullstendig oversikt over hans aksjeportefølje, men ba mannen informere om «større aksjekjøp og store endringer i aksjeporteføljen», slik at hun kunne ha «grunnlag for å stille nye spørsmål hvis det dukket opp enkeltsaker hvor hun måtte vurdere sin habilitet». Flertallet oppfatter at det dermed var ektemannen som måtte gjøre de første vurderingene av hva som kunne påvirke habiliteten til Solberg mens hun var statsminister.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, viser til at Erna Solberg valgte å ta ansvaret for å ivareta sin habilitet og sin undersøkelsesplikt ved å inngå en avtale som baserte seg på stor grad av tillit til Sindre Finnes. Hun valgte å ikke benytte seg av de mulighetene hun hadde som ektefelle til å kreve opplysninger om ektefellens økonomiske forhold, jf. ekteskapsloven § 39. Heller ikke benyttet hun seg av muligheten hun som statsminister hadde til å få de rettslige problemstillingene forelagt Finansdepartementet eller lovavdelingen.

Dette flertallet har forståelse for at et ekteskap bygger på et tillitsforhold, og at man i stor grad er avhengig av å stole på hverandre. Samtidig bygger også demokratiet på tillit. Statsministeren er landets fremste tillitsvalgte og skal forvalte tilliten til hele folket. Da er det rimelig å forvente at Erna Solberg som statsminister gjorde de undersøkelsene hun hadde mulighet til for å ivareta sin habilitet som statsminister. Dette flertallet mener det er et brudd på den undersøkelsesplikten en statsminister har å ikke undersøke sin ektefelles aksjeportefølje utover å ha diskusjoner med ektefellen. Dette flertallet mener det er viktig å informere ektefellen om viktigheten av å ivareta statsministerens habilitet, slik vi oppfatter at tidligere statsminister Solberg gjorde, men understreker at dette ikke ivaretar undersøkelsesplikten i tråd med vurderingene fra både lovavdelingen og ekspertutvalget.

Dette flertallet viser til at det foreligger et strengt aktsomhetskrav når det gjelder kunnskap om habilitetsregelverket og viser til ekspertutvalgets uttalelse (gjengitt på side 13 i innstillingen) hvor det tydelig fremkommer at en har et ansvar for å kjenne rettsreglene og at manglende kunnskap ikke fritar en for ansvar, og at dette kan sies å bety et strengt aktsomhetskrav når det gjelder kunnskap om habilitetsreglene.

Dette flertallet viser til at Erna Solberg selv trodde hun gjorde det som var nødvendig med tanke på undersøkelsesplikten, jf. hennes uttalelse i høringen sitert over. Samtidig var ikke dette tilstrekkelig ut fra den plikten hun faktisk har, som beskrevet av lovavdelingen og ekspertutvalget. Dette flertallet kan derfor ikke se at Erna Solberg har oppfylt dette strenge aktsomhetskravet gjennom sin forståelse av undersøkelsesplikten.

Dette flertallet registrerer at Erna Solberg også skriver at Sindre Finnes skulle «orientere meg og embetsverket ved SMK om hvilke aksjer han valgte å beholde», samtidig som hun understreker at hun «ikke oppfattet at var noe form for «forbud» eller forventning om at han aldri skulle kjøpe eller selge aksjer så lenge jeg var statsminister. Han var aldri pålagt å rapportere kjøp og salg til SMK». For dette flertallet er det litt uklart hva en slik avtale egentlig innebar av forpliktelser, gitt at Sindre Finnes rapporterte noen handler til SMK, men på langt nær alle.

Videre viser dette flertallet til høringen hvor saksordfører Almeland stiller spørsmål om valget av muntlig avtale mellom Solberg og ektefellen og klargjør at «den dialogen er i etterkant ikke skriftliggjort». Dette flertallet registrerer at statsminister Solberg ikke kan dokumentere at hennes vurdering av egen habilitet da hun tiltrådte i 2013, er i tråd med habilitetsreglene i forvaltningsloven og føringene i Håndbok for politisk ledelse. Det foreligger således ingen dokumentasjon på om statsminister Solberg la til grunn den samme tolkningen av habilitetsregelverket som det uavhengige ekspertutvalget og lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet for den muntlige avtalen hun hadde med sin ektemann om aksjeinnehav og aksjehandel gjennom sin regjeringsperiode. Det er derfor ikke mulig å etterprøve om det var utformingen av avtalen mellom Solberg og Finnes som hadde mangler, eller om det var oppfølgingen av avtalen som var mangelfull.

2. Burde Erna Solberg i løpet av perioden som statsminister blitt kjent med eierskapet til Sindre Finnes på grunn av konkrete hendelser?

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, viser til at Solberg har erkjent at hun burde ha spurt og gravd mer:

«Avslutningsvis vil jeg gjerne understreke at det er mitt ansvar å avklare egen habilitet. Det inkluderer å ha kjennskap til forhold hos min ektemann som kan ha betydning for min habilitet. Jeg trodde jeg hadde avklart det og hadde god oversikt over det. Når det i ettertid viser seg at han likevel har drevet omfattende handel i det skjulte, er det klart for meg at jeg burde ha spurt og gravd mer om dette.»

I løpet av årene Erna Solberg var statsminister oppstod det en rekke hendelser som omhandlet Sindre Finnes aksjeeierskap og formue. Disse er dokumentert gjennom dokumentene Statsministerens kontor sendte komiteen som vedlegg til brev av 3. oktober 2023.

 • 6. november 2014: NRK publiserer sak om at Sindre Finnes nekter å offentliggjøre hvor han eier aksjer. Sindre Finnes varsler statssekretær Sigbjørn Aanes om NRKs interesse, og orienterer ekspedisjonssjef Heggenes og regjeringsråd Frisak ved SMK om salg av aksjer.

 • 28. september 2017: Dagbladet publiserer sak om at Sindre Finnes har aksjer i bompengeselskap. Erna Solberg sier følgende i saken: «Jeg er opptatt av å være ryddig og derfor har vi gjort vurderinger av hans aksjeinvesteringer for å være sikker på at ingen av disse er slik at de påvirker min habilitet, skriver statsministeren i eposten.» Sindre Finnes var i forbindelse med saken i dialog med SMK. Dagbladet omtaler verdier i Q-Free som er godt over det dobbelte av hva Finnes hadde ved regjeringsskiftet, og antallet aksjer er godt over firedoblet.

 • 31. juli 2019: Faktisk.no publiserer sak om Sindre Finnes’ bompengeaksjer. Svar i saken fra statssekretær Runde Alstadsæter, som har innhentet sitat fra Sindre Finnes også.

 • Våren 2021: I skattemeldingen for 2020 øker Sindre Finnes’ ligningsformue med 1,1 mill. kroner (45 pst.).

Under høringen avviste tidligere statsminister Erna Solberg at disse henvendelsene skulle ha fungert som noe form for advarsler, og sa følgende om disse hendelsene under høringen:

«Et relevant spørsmål er selvfølgelig om jeg kunne eller burde ha oppdaget den skjulte aktiviteten. De mediesaker som var knyttet til hans eierskap, bekreftet for meg de opplysningene han hadde gitt meg. Da han ønsket å foreta en langsiktig investering i et mindre oppstartsselskap, kontaktet han embetsverket på kontoret for å avklare om det ikke ville være noen utfordringer for min habilitet knyttet til det. Det som fremgikk av aksjonærregisteret de gangene jeg så over hva som var oppført der, stemte også med det han hadde fortalt meg. Jeg hadde altså ingen grunn til å mistro de opplysningene han ga meg.»

Flertallet tar til etterretning at Solberg mente disse hendelsene bekreftet de opplysningene han hadde gitt henne. Erna Solberg hadde valgt en ordning der Sindre Finnes selv skulle si fra, og med det overlatt til ektefellen å gjøre vurderinger av hvilke aksjeposisjoner som var problematiske for henne som statsminister. På den bakgrunn forstår flertallet at den daværende statsministeren kunne oppfatte det på den måten. Samtidig er det hennes eget ansvar å vurdere habiliteten sin og å gjøre nødvendige undersøkelser.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, viser til at skattemeldingen for 2020 viste en betydelig vekst i ligningsformue. Erna Solberg ble spurt om dette i høringen, og svarte følgende:

«Erna Solberg (H): Opp gjennom alle årene frem til 2020 har endringene i ligningene vært helt forklarlige med operasjoner i vår egen familie – hvem som har kjøpt bil, hvem som har betalt, hvem som har gjort den typen endringer som er kommet, og andre ting. Det er et hopp i 2020, og jeg må bare si at jeg på det tidspunktet leverte inn ligningen min veldig raskt. Dette er altså våren 2021, og vi sto i ganske mange andre saker. Jeg hadde ikke noe grunnlag for å tenke at jeg, basert på den historikken, hadde noen mistanke. …

Audun Lysbakken (SV): Men spørsmålet var egentlig: Er det ikke naturlig for en statsminister å sjekke skattemeldingen grundig?

Erna Solberg (H): Jo. Jeg sjekker jo min egen skattemelding grundig, og jeg har levert på de endringene som måtte være. I 2021 gjorde jeg det raskt fordi det så ut som det var en helt kurant ligning for mitt vedkommende, ingen store endringer, og jeg hadde inntekt fra ett sted: Statsministerens kontor.»

Ligningen viste en betydelig vekst i formue, både relativt sett og i reell verdi. Dette flertallet har vansker med å forstå at det kunne fremstå som noe som kunne «vært helt forklarlige med operasjoner i vår egen familie» for Erna Solberg. Dette flertallet har ikke grunnlag for å fastslå om Erna Solberg bet seg merke i endringen i formue, men registrer at hun ikke foretok seg noe i etterkant av denne skattemeldingen. Dette flertallet mener at denne opplysningen som hun fikk i sin egen skattemelding, burde gi grunnlag for å iverksette undersøkelser i tråd med undersøkelsesplikten hun hadde som statsminister, og muligheten for å undersøke hun hadde som ektefelle. Erna Solberg skrev selv i brev til komiteen 3. oktober 2023 at dette var «imidlertid en økning i hans formue som kunne gitt grunnlag for spørsmål». Dette flertallet mener derfor at hun på grunn av skattemeldingen for 2020 burde undersøkt grundigere og kunne blitt kjent med aksjeeierskapet til Sindre Finnes mens hun var statsminister.

3. Handlet Erna Solberg på en kritikkverdig måte i konkrete saker hun var kjent med Sindre Finnes’ aksjeeierskap?

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, registrerer at Solberg i sitt svar til komiteen sier at det er umulig å gå igjennom alle sakene regjeringen har hatt til behandling for å klarlegge i hvilke saker hun kan ha vært inhabil. Flertallet tar det til etterretning. Flertallet vil likevel gå grundigere inn i tidligere statsminister Solbergs vurdering av sin habilitet i forbindelse med en sak som involverte Norsk Hydro i 2016, der hun var kjent med at Sindre Finnes eide aksjer for betydelige verdier.

Flertallet viser til at Solberg i høringen selv erkjent at hun kjente til Sindre Finnes eierskap i Norsk Hydro, og at hun var klar over at han økte investeringene før hun som statsminister deltok på behandlingen av konsesjonssaken.

Flertallet viser til at Norsk Hydro var blant de selskapene som i 2013 ble notert i oversikten over selskaper statsminister Solberg burde være spesielt oppmerksom på når det gjaldt habilitet etter møtet mellom Solbergs ektefelle og embetsverket på Statsministerens kontor før hun tiltrådte som statsminister. I høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen den 7. november 2023 kom det frem at det ble gjort en muntlig vurdering av statsminister Solbergs habilitet både i forbindelse med lovendringen i 2016 og i konsesjonssaken til Lyse Kraft DA i 2021 der Norsk Hydro er part. Flertallet viser til at konklusjonen i Solbergs muntlige habilitetsvurdering var at det ikke var grunnlag for inhabilitet i konsesjonssaken, jf. tidligere statsminister Solbergs uttalelse i komiteens høring den 7. november 2023:

«Det er sånn at jeg foretok en habilitetsvurdering, og den ble altså muntlig drøftet opp mot Sindres eierinteresser i forbindelse med fremleggelsen og lovendringen i 2016. Jeg klarer ikke å tidfeste akkurat når i 2015 eller 2016 det var en diskusjon om det hadde noen betydning eller ikke. Det var det da klart at den ikke hadde. Da konsesjonssaken om Lyse Kraft kom opp senere, i 2021, var jeg klar over at Sindre hadde økt sine investeringer i Norsk Hydro, men ikke så mye at det var tilstrekkelig til at utfallet ville vært noe annet på det tidspunktet.

Den saken hadde også en helt annen side. Det er at den ikke var noe vanskelig. Det var ikke noe spørsmål, det var ikke noen store skjønnsmessige vurderinger knyttet til den saken. Det var en situasjon hvor man hadde rettskrav på å få konsesjon så lenge de faktiske kravene var oppfylt, og det var en sak som altså gikk rett gjennom i regjeringen.»

Flertallet viser til at i brevet til komiteen av 3. oktober 2023 har tidligere statsminister Solberg begrunnet hvorfor hun ikke burde ha meldt seg inhabil ved behandlingen av konsesjonssaken i 2021 med at «det prinsipielle var avklart i forbindelse med lovendringen i 2016 og lå derfor til grunn for behandlingen i 2021».

Flertallet viser til at i brev til komiteen den 17. oktober 2023 utdypet tidligere statsminister Solberg dette med at så lenge vilkårene i vannfallsrettighetsloven § 37 a er oppfylt, har søker rettslig krav på å få omgjøring av tidligere fastsatte vilkår om tidsbegrensning og hjemfall innvilget.

Flertallet viser til at vilkårene i vannfallsrettighetsloven § 37 a ble vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. 332 L (2015–2016) den 7. juni 2016 og var på konsesjonstidspunktet i 2021 gjeldende § 25 i loven, jf. Stortingets behandling av Innst. 438 L (2016-2017):

«Det kreves konsesjon fra departementet for erverv av andel i ansvarlig selskap som direkte eller indirekte innehar rettigheter som det kreves konsesjon eller vedtak etter loven her for å kunne erverve. Det kan ikke gis konsesjon som medfører at et selskap, et foretak, et lag eller en sammenslutning ikke oppfyller vilkårene i § 5. Den offentlige eiermajoriteten skal gjennom flertallskrav, selskapsorganer, bestemmelser om endringer av selskapsavtalen og øvrige forhold sikres full rådighet over selskapet og fallrettighetene på tilsvarende måte som i et selskap med begrenset ansvar. Departementet kan til enhver tid og uten hinder av taushetsplikt kreve dokumentasjon for at det foreligger reelt offentlig eierskap. For øvrig gjelder § 23 tilsvarende så langt den passer.»

Av både lovtekst og forarbeider følger at bestemmelsen ikke gir en «uttømmende angivelse av de vesentligste minstekravene» og at det var rom for skjønn:

 • I lovproposisjonen fra 2016, jf. Prop. 96 L (2015–2016), omtaler departementet forslaget til ny § 37 a som «en ikke-uttømmende angivelse av de vesentligste minstekravene til reelt offentlig eierskap».

 • Ved fremleggelsen av lovproposisjonen i 2016 valgte Olje- og energidepartementet å ikke følge Justis- og beredskapsdepartementets innspill i høringen den 25. januar 2016 om at «det bør klargjerast direkte i ordlyden i lova kva for vilkår eit selskap må oppfylle for å få konsesjon, og om det skal liggje føre eit rettskrav på konsesjon dersom vilkåra er oppfylte».

 • Olje- og energidepartementet i Prop. 96 L (2015–2016) uttaler i stedet at:

  «Departementet mener at det ikke er hensiktsmessig å fastsette detaljerte krav i lov, forskrift eller standardavtaler som foreslått av Justis- og beredskapsdepartementet, LVK og Hordaland fylkeskommune. Departementet mener det er behov for å gjøre en helhetsvurdering av selskapsreguleringen, herunder selskapsavtalen, i det enkelte tilfellet ved konsesjonsbehandling».

 • Konsesjonen i 2021 ble innvilget «etter en helhetsvurdering, hvor departementet har vurdert de momenter som er trukket frem i Prop. 96 L (2015–2016)», jf. kgl.res. 11. juni 2021 20/2003.

 • Det var ikke gitt andre tilsvarende konsesjoner etter lovendringen i 2016 før konsesjonen til Lyse kraft DA i 2021, jf. olje- og energiministerens svar av 8. januar 2021 til energi- og miljøkomiteen ved behandlingen av Dokument 8:82 S (2020–2021) Representantforslag om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg.

Flertallet registrerer at tidligere statsminister Solberg i sitt svar til komiteen av 28. november 2023 ikke vektla de momenter som taler for at det var rom for skjønn i konsesjonssaken, blant annet at de spesielle vilkårene for ansvarlige selskap i § 25 i lovproposisjonen fra 2016 ble omtalt av departementet som «en ikke-uttømmende angivelse av de vesentligste minstekravene til reelt offentlig eierskap» og at ved fremleggelsen av lovproposisjonen i 2016 valgte Olje- og energidepartementet å ikke følge Justis- og beredskapsdepartementets innspill i høringen den 25. januar 2016 om at

«det bør klargjerast direkte i ordlyden i lova kva for vilkår eit selskap må oppfylle for å få konsesjon, og om det skal liggje føre eit rettskrav på konsesjon dersom vilkåra er oppfylte.»

Flertallet kan på dette grunnlag ikke se at tidligere statsminister Solberg har vektlagt de momentene komiteen trekker fram som bakgrunn for spørsmålet i brev av 21. november 2023 når hun opprettholder sin konklusjon om at søkeren hadde rettslig krav på omgjøring av tidligere fastsatte vilkår. Flertallet legger til grunn at det var et rom for skjønn i konsesjonssaken som ikke ble vurdert i statsminister Solbergs habilitetsvurdering og viser til at tidligere statsminister Solberg i sitt svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen har unnlatt å vurdere de momentene i komiteens spørsmål som tilsa at det var rom for skjønn i konsesjonssaken til Lyse Kraft DA i 2021 der Norsk Hydro var part.

Flertallet understreker at Norsk Hydro var blant de selskapene som i 2013 ble notert i oversikten over selskaper statsminister Solberg burde være spesielt oppmerksom på når det gjaldt habilitet, etter møtet mellom Solbergs ektefelle og embetsverket på Statsministerens kontor før hun tiltrådte som statsminister. Det var et direkte eierskap som allerede var ansett å ha en viss betydning. Konsesjonssaken var et enkeltvedtak med betydning for ett konkret selskap. Vedtaket hadde stor økonomisk betydning for selskapet og berørte samtidig omfattende offentlige interesser. I komiteens høring den 7. november 2023 bekreftet tidligere statsminister Solberg at da konsesjonssaken om Lyse Kraft DA kom opp i 2021 var hun klar over at ektemannen hadde økt sine investeringer i Norsk Hydro. Disse hensynene samlet utgjør omstendigheter som tilsier at det ikke kan utelukkes at det forelå «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten» til tidligere statsminister Solbergs habilitet da konsesjonssaken ble behandlet i kgl. res. 11. juni 2021 20/2003 med statsminister Solberg til stede i statsrådet, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd første punktum. Slik flertallet har vist i sin gjennomgang av saken, er det ikke grunnlag for Solbergs uttalelse i høringen om at det ikke var skjønnsmessige vurderinger i saken, og at det var en situasjon hvor man hadde et rettskrav på å få konsesjon så lenge de faktiske kravene var oppfylt.

Flertallet viser videre til at Erna Solberg som tjenestemann hadde en plikt til å være aktsom og unngå tvil om habilitet. Ekspertutvalget beskriver aktsomhetsplikten slik:

«En aktsomhetsplikt kunne da tenkes å ha betydning f.eks. der man er i tvil om man selv, eller noen man har en relasjon til, har så mange aksjer eller eierandeler i et selskap at det gir grunnlag for inhabilitet. Følgen vil være at man stiller ytterligere spørsmål eller foretar undersøkelser for å klarlegge antallet, eller viker sete fordi det er usikkert om man har nådd det punktet der inhabilitet slår inn.»

Flertallet viser videre til at hun som statsminister og landets fremste tillitsvalgte er under en ekstra stor forventning om å opptre aktsomt. Det vises til ekspertutvalget (gjengitt på side 14 i innstillingen) hvor det fremkommer at aktsomhetsplikten må vurderes i lys av hvor viktig det er at en som i realiteten er inhabil likevel gjør tjeneste, og at en hensiktsmessighetsvurdering kan bidra til å unngå inhabilitet og sikre allmenn tillit til organets arbeid.

Flertallet mener derfor at hun som en del av sin aktsomhetsplikt var forpliktet til å foreta nødvendige vurderinger av egen habilitet i konsesjonssaken til Lyse Kraft DA i 2021.

Oppsummert mener flertallet at daværende statsminister Erna Solberg ikke vurderte sentrale momenter for habilitetsvurdering, som kunne tilsi en annen konklusjon enn den hun selv kom fram til, under behandlingen av konsesjonssaken til Lyse Kraft DA i 2021, der Norsk Hydro var part. Disse momentene burde hun ha vurdert for å ivareta sin aktsomhetsplikt.

Komiteens medlemmer fra Høyre merker seg at flertallet i komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, synes å forutsette at Solberg pliktet å ta kontakt med finansinstitusjonen ektefellen brukte for sine aksjedisposisjoner, og med hjemmel i ekteskapsloven løpende kreve innsyn i ektefellens bankkonto og transaksjonshistorikk og føre kontroll med disse.

Disse medlemmer vil understreke at en slik forventning synes å innebære en helt ny praksis og forventing som, etter det disse medlemmer er kjent med, ikke har vært praktisert av noen statsråd eller regjering tidligere. Disse medlemmer vil understreke at en slik tolkning og forventing fra Stortinget vil være ny, og etter disse medlemmers syn anlegge en uheldig presedens.

Disse medlemmer vil i den anledning også fremheve at en forventning om å føre intensiv kontroll med transaksjonshistorikk, med mindre det foreligger særlige grunner til dette, synes å gå vesentlig lenger enn den veiledningen som følger av Håndbok for politisk ledelse og de endringene som er foretatt etter at sakene vedrørende Huitfeldt og Solberg har kommet opp. Disse medlemmer stiller seg imidlertid positive til formuleringen som er skrevet inn i håndboken på bakgrunn av avklaringene som kom etter Huitfeldt sin sak, om at det på generelt grunnlag foreligger en plikt til å skaffe seg faktisk kunnskap om ektefellers eierinteresser som eventuelt kan lede til inhabilitet for politikeren, jf. dagens Håndbok for politisk ledelse punkt 4.5.

Disse medlemmer viser i den anledning til at en slik forventning også vil kunne påvirke hvilke kontrollkrav som stilles til statsråder i deres vurdering av øvrige relevante opplysninger de får forelagt fra nærstående om blant annet økonomiske interesser eller andre bindinger til virksomheter og organisasjoner.

Disse medlemmer viser videre til lovavdelingens tolkningsuttalelse av 28. august 2023, som var tilknyttet Huitfeldt sin sak. Lovavdelingen ga uttrykk for spørsmålet om i hvilken grad en statsråd eller annen offentlig tjenestemann har plikt til å skaffe seg opplysninger om sin ektefelle eller samboers eierinteresser mv., ikke uttrykkelig har vært omtalt i tidligere uttalelser fra lovavdelingen.

Disse medlemmer viser videre til at Støre uttalte følgende på pressekonferansen 30. august 2023 i forbindelse med endringene som ble gjort på bakgrunn av Huitfeldt sin sak:

«Nå har vi flyttet oss til et annet tema, nærstående til statsråder. Det finnes det en setning på i Håndboka. Nå finnes det 13 sider til fra Lovavdelingen, som har gått gjennom dette.

Det handler om retningslinjene for nærståendes økonomiske interesser. Det gjaldt blant annet spørsmålet om hvilken plikt en statsråd har til å skaffe seg opplysninger om sin ektefelles finansielle investeringer, som kan være relevante for vurderingen av sin egen habilitet. Og Lovavdelingen skriver i sitt notat viktige avklaringer som vil få betydning for habilitetssaker fremover og som jeg vil sørge for at blir reflektert i retningslinjene, slik at de står der svart på hvitt.

(...)

Kortversjonen av det som endres, er at en statsråd nå har en tydelig plikt å skaffe seg oversikt over hvilke aksjer ektefellen har. Dette vil nå eksplitt stå i Håndbok for politisk ledelse.

For å oppsummere: Inntil nå har det vært strenge krav for aktsomhet beskrevet i politisk håndbok også for nærstående. Det har vært klart, men ikke fullt ut presist. Det er det nå.»

Disse medlemmer viser videre til at statsminister Støre uttalte følgende til Dagbladet 5. september 2023:

«Dette med nærstående var omtalt i Håndboka, men ikke veldig konkret. Det er tydelig at man skal være aktsom, men Lovavdelingens avklaring om plikten til å skaffe seg oversikt over alle enkelthandlene, var klargjørende.

Dette ble første gang man gjorde en utredning av hvor grensen går for hva nærstående kan ha av interesser, påpeker Støre.

Dette hadde ikke Lovavdelingen drøftet tidligere og presentert slik notatet gjør. (...)»

Disse medlemmer stiller seg bak statsminister Støres vurdering av at avklaringen fra lovavdelingen var klargjørende og at det vil få betydning fremover.

Disse medlemmer merker seg at et flertall i komiteen fremhever avtalen tidligere statsminister Solberg inngikk med sin ektemann som en del av oppfølgningen av veiledningen med SMK om at kortsiktig handel skulle opphøre og at ektefellen skulle orientere Solberg om større endringer. Disse medlemmer vil fremheve at inhabiliteten som har oppstått i etterkant, ikke har sammenheng med disposisjoner innenfor denne avtalen, men etter det opplyste skyldes disposisjoner som ektefellen var klar over at falt utenfor avtalen, og som det ble gjort aktive grep for å skjule. Disse medlemmer vil fremheve at det derfor ikke er mangler ved denne avtalen som har ledet til at Solberg i ettertid har vært inhabil i flere saker, men at inhabiliteten har oppstått som følge av manglende etterlevelse av avtalen som ble inngått.

Disse medlemmer registrerer at flertallet i komiteen gjentatte ganger fremhever, og bygger sin argumentasjon på, at Norsk Hydro var blant selskapene som ble notert ned på listen over selskaper Solberg burde være spesielt oppmerksom på. Disse medlemmer vil fremheve at dette virker å bero på en misforståelse. Disse medlemmer viser til at det eksplisitt kommer frem av svarbrevet fra embetsverket ved SMK datert 16. oktober 2023 at dokumentet et flertall i komiteen henviser til, var en intern oversikt og et hjelpedokument for embetsverket som ikke ble forelagt tidligere statsminister Solberg.

Disse medlemmer tar videre til etterretning at flertallet fremhever at Solberg ikke kan dokumentere habilitetsvurderinger foretatt i 2013, og at det ikke foreligger dokumentasjon på om Solberg la til grunn samme tolkning av habilitetsregelverket i 2013 som lovavdelingen og det eksterne ekspertutvalgets tolkningsuttalelser har lagt til grunn for sine uttalelser tilknyttet sakene i 2023.

Disse medlemmer bemerker for det første at hverken forvaltningsloven eller Håndbok for politisk ledelse stiller krav om at habilitetsvurderinger skal eller skulle være skriftlige.

Disse medlemmer bemerker for det andre at habilitetsvurderinger etter forvaltningsloven skal vurderes konkret. Slik disse medlemmer ser det, virker det derfor å bero på en misforståelse av regelverket hvis flertallet i komiteen er av den oppfatning at Solberg skulle foreta en generell habilitetsvurdering for fremtidige saker ved tiltredelsen i 2013.

Disse medlemmer fremhever for det tredje at det etter disse medlemmers syn er vanskelig å se hvordan Solberg i 2013 skulle kunne vurdere sin habilitet på bakgrunn av avklaringer som fremkommer av tolkningsuttalelser fra 2023.

Disse medlemmer merker seg at flertallet i komiteen baserer store deler av sin kritikk på en tolkningsuttalelse fra 2023, samtidig som Støre på pressekonferansen 30. august 2023 fremhevet at tolkningsuttalelsen innebar avklaringer som vil få betydning for habilitetssaker fremover.

Disse medlemmer viser videre til flertallets omtale av Solbergs habilitetsvurdering i forbindelse med konsesjonssaken til Lyse Kraft DA i 2021. Disse medlemmer mener det må bero på en misforståelse hvis flertallet i komiteen er av den oppfatning at det forhold at det skulle foretas en helhetsvurdering av selskapsreguleringen for å vurdere om lovens krav til offentlig eierskap var oppfylt, innebærer at behandlingen av konsesjonssøknaden var overlatt til forvaltningens (frie) skjønn. Tvert imot hadde Stortinget lovfestet at konsesjon skulle innvilges så fremt kravet til offentlig eierskap var oppfylt. I den anledning fremhever disse medlemmer at spørsmålet om Lyse Kraft DA oppfylte lovens krav til offentlig eierskap ikke var tvilsomt.

Disse medlemmer viser videre til at Solberg har gitt uttrykk for at hun burde ha innhentet råd om habilitet i den saken.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, registrerer at komiteens medlemmer fra Høyre synes det er

«vanskelig å se hvordan Solberg i 2013 skulle vurdere sin habilitet på bakgrunn av avklaringer som fremkommer av tolkningsuttalelser fra 2023.»

Flertallet viser til at forvaltningsloven har inneholdt regler for habilitet siden den ble vedtatt i 1967. Forvaltningslovens habilitetsregler har derfor vært bindende for enhver regjering siden den gang. At aksjeeierskap kunne lede til inhabilitet, er heller ingen ny problemstilling.

Flertallet viser til at tidligere statsminister Erna Solberg var godt kjent med dette da hun gikk på som statsminister i 2013, og viser til at hun i høringen sa følgende:

«Da jeg tiltrådte som statsminister, var det godt kjent at ektefellers aksjer kunne lede til inhabilitet. Det var også klart at jeg som statsminister, som enhver annen politiker, hadde ansvar for å klargjøre eventuelle forhold hos min ektemann som kunne lede til inhabilitet for meg.»

Flertallet mener at selv om oppmerksomheten rundt habilitetsproblemstillinger har utviklet seg, så må man legge til grunn at regelverket i hovedsak har vært det samme. Det medfører muligheten til å avklare gjeldende rett var fullt til stede også for Erna Solberg da hun var statsminister, og at det ikke hadde vært unaturlig å få flere rettslige sider ved dette nærmere avklart all den tid hun var kjent med at ektefellen hadde aksjer. Flertallet merker seg i den forbindelse at embetsverket ved Statsministerens kontor i notatet sendt Sindre Finnes og Solbergs statssekretær Brodtkorb, påpekte nødvendigheten av å forelegge de rettslige problemstillingene for Finansdepartementet og eventuelt også lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Flertallet viser også til at komiteens medlemmer fra Høyre mener en forventning om å benytte seg av de muligheter man som ektefelle har etter ekteskapsloven § 39 «synes å innebære en helt ny praksis og forventning». Flertallet viser til ekspertutvalgets vurdering og har stilt seg bak denne. Videre vil flertallet understreke det var Erna Solberg selv som valgte å avvise embetsverkets tilbud om bistand, og i stedet valgte å trekke håndteringen av sin ektefelles aksjeeierskap til den private sfæren - med det hun omtaler som en avtale mellom henne selv og Sindre Finnes om at han fortsatt kunne kjøpe og selge aksjer så lenge han informerte henne om endringer av betydning, men ikke lenger skulle drive kortsiktig handler.

Flertallet mener at Erna Solbergs valg om å avvise embetsverkets bistand og heller håndtere sin ektefelles aksjeinvesteringer i den private sfæren, skjerper hennes ansvar for å holde seg oppdatert over aksjeinvesteringene og betydningen av disse for hennes habilitet.

Komiteens medlemmer fra Høyre har ikke gitt uttrykk for at habilitetsregler ikke har vært gjeldende tidligere, eller at det ikke har vært kjent at ektefellers eierinteresser var relevant for statsråders habilitet. Det er tvert imot godt dokumentert at både tidligere statsminister Solberg og Statsministerens kontor var opptatt av dette blant annet i forbindelse med Solbergs tiltredelse som statsminister i 2013.

Når disse medlemmer har fremhevet at Solberg i 2013 av naturlig årsaker ikke har kunnet vurdere sin habilitet på bakgrunn av avklaringene i 2023, er det en henvisning til uttalelsen til flertallet i komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, om at:

«Det foreligger således ingen dokumentasjon på om statsminister Solberg la til grunn den samme tolkningen av habilitetsregelverket som det uavhengige ekspertutvalget og lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet for den muntlige avtalen hun hadde med sin ektemann om aksjeinnehav og aksjehandel gjennom sin regjeringsperiode.»

Disse medlemmer mener i den forbindelse at det er naturlig å forvente at Solberg vurderte sin habilitet på bakgrunn av retningslinjene og veiledningen hun fikk om dette på gjeldende tidspunkt, og ikke tolkningsuttalelsene fra 2023.

Disse medlemmer vil videre fremheve at det, slik disse medlemmer ser det, er misvisende å hevde at

«det var Erna Solberg selv som valgte å avvise embetsverket tilbud om bistand, og valgte i stedet å trekke håndteringen av sin ektefelles aksjeeierskap til den private sfæren (…)».

Disse medlemmer viser i den forbindelse til svarbrevet fra Statsministerens kontor datert 3. oktober 2023, der følgende fremkommer:

«Deretter informerte påtroppende statsminister Solberg Statsministerens kontor om at Sindre Finnes var innforstått med at han ikke kunne fortsette med kortsiktig aksjehandel etter at hun tiltrådte som statsminister. Gitt denne opplysningen var det etter Statsministerens kontor sin vurdering ikke behov for veiledning fra Finansdepartementet eller Lovavdelingen knyttet til habilitetsutfordringer slik aksjehandel kunne gi.»

Disse medlemmer mener det derfor ikke er dekning for påstanden om at Solberg har avvist embetsverkets tilbud om bistand, når Solberg valgte ett av to skisserte alternativer fra embetsverket, og embetsverket på bakgrunn av dette ikke mente det var behov for ytterligere veiledning fra Finansdepartementet eller lovavdelingen.

Disse medlemmer vil understreke at saken både er alvorlig og kritikkverdig, og at det etter disse medlemmers syn derfor er viktig at omtalen av de respektive sakene ikke fremstilles på en måte som etterlater misvisende inntrykk av at veiledning ikke ble fulgt.

Disse medlemmer viser for øvrig til at flertallets fremstilling av disse medlemmers synspunkter ikke er riktig. Det er forventningen om å ta kontakt med ektefellens finansinstitusjon og føre kontroll med transaksjonshistorikk, som disse medlemmer har gitt uttrykk for at vil innebære en helt ny praksis. Disse medlemmer er ikke kjent med at dette har blitt praktisert tidligere, og viser i den anledning til den nåværende formuleringen av denne plikten i dagens versjon av Håndbok for politisk ledelse.

2.6.12 Konklusjon

Komiteen viser til at Erna Solberg 15. september 2023 gjennom en pressekonferanse informerte om at omfanget av hennes ektemann, Sindre Finnes, sine aksjehandler medførte at hun var inhabil i flere saker hun behandlet da hun var statsminister. Komiteen viser videre til at Solberg har gitt uttrykk til komiteen for at det trolig er snakk om en rekke tilfeller der det har foreligget inhabilitet. Komiteen viser videre til at Solberg har trukket frem at hun på bakgrunn av ektefelles aksjehandler har vært inhabil i saker tilknyttet Norsk Hydro, nærmere bestemt behandlingen av Prop. 96 L (2015–2016) og konsesjonssaken til Lyse Kraft DA i 2021. Komiteen mener at det er sentralt å vurdere om Solberg i tilstrekkelig grad har overholdt sin undersøkelsesplikt overfor ektemannens aksjehandel.

Dette underbygges av at Solberg selv sier at hun slår også fast at dette er hennes ansvar, og at «det [er] klart for meg at jeg burde ha spurt og gravd mer om dette».

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, mener daværende statsminister Erna Solberg på grunn av undersøkelsesplikten burde undersøkt ektemannens aksjehandel bedre.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, viser til at som statsminister hadde Erna Solberg løpende ansvar for å vurdere sin egen habilitet ut fra kravene i habiltetsregelverket om at ektefellens eierinteresser langt på vei ville ha samme betydning for habilitetsvurderingen som hennes eget aksjeinnehav, både som statsminister og medlem av statsrådet. Dette flertallet understreker at som statsminister hadde Erna Solberg det øverste ansvaret for retningslinjer og regelverksfortolkning ved Statsministerens kontor. Dette flertallet registrerer at tidligere statsminister Solberg henviser til embetsverkets vurderinger i sine svar på komiteens spørsmål om hvilke vurderinger som ble gjort knyttet til endringer i regelverksfortolkningen i Håndbok for politisk ledelse som ble utstedt ved Statsministerens kontor i hennes regjeringsperiode.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, viser til at embetsverket ved Statsministerens kontor i brev til komiteen av 18. januar 2024 uttaler følgende:

«For øvrig bemerkes at det ikke er mulig å gjøre en vurdering av hvilke saker hun kan ha vært inhabil i som følge av mannens aksjer uten en gjennomgang av samtlige saksdokumenter behandlet i regjering, regjeringens sikkerhetsutvalg, på SMK, i departementet mv. Regjeringen Solberg behandlet mellom 11 000 og 12 000 saker i regjering (inklusive regjeringens koronautvalg) og rundt 700 saker i regjeringens sikkerhetsutvalg.

I tillegg kom budsjettmaterialet til de ulike budsjettprosessene og andre saker behandlet i politisk ledelse. En rekke av disse sakene kan direkte eller indirekte ha berørt selskaper hvor Finnes på det aktuelle tidspunktet hadde aksjer. Det vil på denne bakgrunn i praksis være en tilnærmet uoverkommelig oppgave å ta stilling til i hvilke saker tidligere statsminister Solberg har vært inhabil som følge av ektemannens aksjeerverv.»

Flertallet understreker at statsministeren er regjeringens leder og ansvarlig leder for alt arbeid ved Statsministerens kontor. Omfanget av saker som direkte eller indirekte kan ha berørt selskaper hvor Finnes på det aktuelle tidspunktet hadde aksjer, viser hvor problematisk det er at daværende statsminister Erna Solberg ikke fikk gjort en bedre vurdering av forholdene rundt egen habilitet.

Flertallet viser til at Erna Solberg har vedkjent seg å ha vært inhabil, men at omfanget av hennes inhabilitet ikke er mulig å kartlegge sett i sammenheng med det betydelige antall saker hun har vært involvert i, og det betydelige omfanget av aksjeeierskapet. Dette er i seg selv svært alvorlig.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, kan ikke se at tidligere statsminister Solberg gjennom komiteens behandling av hennes håndtering av habilitetsregelverket har kunnet legge fram dokumentasjon som viser at hun har håndtert egen habilitet i tråd med regelverket i forvaltningsloven og Håndbok for politisk ledelse, en håndbok hun selv hadde ansvar for at ble praktisert i regjeringen.

Dette flertallet viser til at Erna Solberg må bedømmes som om hun selv var eier av de aktuelle aksjene. Daværende statsminister Erna Solberg hadde en undersøkelsesplikt som omfattet aksjeeierskapene til Sindre Finnes. Som ektefelle av Sindre Finnes hadde Erna Solberg mulighet til å be om

«opplysninger om skattemelding og fastsetting av formues- og inntektsskatt for den andre ektefellen fra denne og fra skattemyndigheten, og kan dessuten kreve opplysninger fra finansierings – og forsikringsforetak og andre som har midler til forvaltning.»

Dette flertallet viser til at ekspertutvalget mente at «det synes rimelig å forvente at en statsråd benytter seg av dette i nødvendig utstrekning for å klarlegge mulige inhabilitetssituasjoner». Dette flertallet mener det er rimelig å forvente at Erna Solberg hadde benyttet denne muligheten for å klarlegge egne mulige habilitetssituasjoner. Dette flertallet viser til at daværende statsminister Erna Solberg ikke oppfylte undersøkelsesplikten slik den er beskrevet i vurderingene fra både lovavdelingen og ekspertutvalget. Tidligere statsminister Solberg mente hun gjorde det som var naturlig å gjøre etter undersøkelsesplikten. Hun har derfor ikke forstått undersøkelsesplikten korrekt. Hun har heller ikke oppfylt det strenge aktsomhetskravet hun har for å forstå undersøkelsesplikten. Hun foretok seg heller ikke noe som følge av opplysningen som hun fikk i sin egen skattemelding for 2020. Dette flertallet mener opplysningen om at Sindre Finnes’ formue hadde økt med 1,1 mill. kroner burde gi grunnlag for å iverksette undersøkelser i tråd med undersøkelsesplikten hun hadde som statsminister, og muligheten for å undersøke hun hadde som ektefelle. Det er for dette flertallet også uklart hvordan gjentatte medieoppslag om Finnes’ aksjehandler ikke ga grunnlag for å iverksette flere undersøkelser. Solberg viser til at oppslagene fungerte som en bekreftelse på hennes oppfatning av at Sindre Finnes meldte fra om aksjeaktiviteten sin. Etter dette flertallets syn fremstår det som en bekreftelsesfelle som kunne vært unngått dersom hun hadde oppfylt undersøkelsesplikten sin ellers.

Dette flertallet viser til at daværende statsminister Erna Solberg ikke vurderte sentrale momenter for habilitetsvurdering, som tilsier en annen konklusjon enn den hun selv kom fram til, under behandlingen av konsesjonssaken til Lyse Kraft DA i 2021, der Norsk Hydro var part og statsminister Solberg la til grunn sin egen habilitetsvurdering. Disse momentene burde hun ha vurdert for å ivareta sin aktsomhetsplikt.

Dette flertallet mener det er svært alvorlig at Erna Solberg, som landets fremste tillitsvalgte, ikke vurderte sin habilitet i tråd med habilitetsregelverket, slik det følger av forvaltningsloven. Hun vurderte heller ikke sin habilitet i tråd med Håndbok for politisk ledelse slik den var utformet i hennes regjeringstid, hvor ektefellers aksjeinnehav var likestilt med egne økonomiske interesser i en sak.

Slik dette flertallet ser det, viser Solbergs håndtering av sin habilitet i denne saken at hun ikke ser ut til å ta hensyn til kjernen i habilitetsspørsmålet om at folket skal ha tillit til at beslutninger som treffes, er upartiske og korrekte.

Dette flertallet er enige med ekspertutvalget i at

«[d]et er viktig for den allmenne tilliten til styringssystemet at folk ikke kan få inntrykk av at en statsråd utøver sin myndighet til fordel for seg og sine.»

Politikere skal ta avgjørelser som er bra for landet, og ikke kunne mistenkes for å gi fordeler til seg og sine. Feil kan skje, og for å rette opp tilliten må folk se at feil som er begått, får konsekvenser. Dette flertallet er enig med statsminister Støre, som i høringen understreket hvor viktig det er å opprettholde folks tillit til politikken gjennom å ta ansvar for feil som er begått.

Tidligere statsminister Solberg sa i sin innledning i høringen 7. november 2023 at hennes sak «bidrar til å svekke denne tilliten», til at riktige beslutninger blir fattet og at de fattes på riktig grunnlag. Hun trakk derimot ikke frem svekkelsen av den allmenne tilliten til politikken denne saken har medvirket til. På spørsmål om hun ville ha måttet gå av hvis habilitetsbruddene hadde blitt avdekket da hun fortsatt var statsminister, valgte hun å trekke frem at en statsminister måtte ha tillit hos et flertall i Stortinget.

Dette flertallet tviler ikke på at Solberg i sin tid som statsminister har tatt beslutninger som hennes regjering har ment var til folkets beste. Det dette flertalletimidlertid mener, er at Solberg ikke har tatt ansvar for at tilliten til de demokratiske institusjonene og det politiske systemet har blitt svekket etter avsløringen av hennes manns handel med aksjer gjennom hennes åtte år som statsminister uten at hun anstrengte seg for å avdekke at det skjedde. Dette er etter dette flertallets mening ikke forenlig med den tilliten som kreves for å være regjeringens øverste leder, og landets fremste tillitsvalgte.

Komiteen vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag:

«Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at Erna Solberg i sin tid som statsminister var inhabil i flere saker behandlet av hennes regjering.»

Komiteens medlemmer fra Høyre mener at det i likhet med saken til Borten Moe og Huitfeldt er grunn til å særskilt fremheve noen nyanserende omstendigheter. Disse medlemmer stiller seg bak den samlede komités konklusjon i saken. Disse medlemmer vil likevel understreke at det ikke foreligger noen holdepunkter som tilsier at det inhabiliserende forholdet – ektefellens ukjente eierinteresser – rent faktisk kan ha virket inn på noen av beslutningsprosessene som Solberg har deltatt i. Disse medlemmer begrunner dette med at Solberg naturlig nok ikke var klar over ektefellens ukjente eierinteresser i de tidsperiodene saksbehandlingen foregikk. Det er derfor etter disse medlemmers syn ikke noe grunnlag for å mistenke at det ikke er truffet riktige avgjørelser, eller at Solberg har tatt utenforliggende hensyn i forberedelsene eller avgjørelsene av sakene som hun har deltatt i.

Hva gjelder merknaden fra et flertall i komiteen, viser disse medlemmer til bemerkningene som fremgår av punkt 2.6.10. Disse medlemmer understreker at det ikke gjelder noen dokumentasjons- eller skriftlighetskrav for habilitetsvurderinger, slik flertallet virker å forutsette, ved at de gjentatte ganger fremhever og vektlegger at det ikke foreligger dokumentasjon på habilitetsvurderinger. Disse medlemmer viser i den forbindelse til omtalen i punkt 2.7.4. om at det av flere grunner kan være hensiktsmessig med rutineendringer som sikrer større grad av skriftlighet ved habilitetsvurderinger fremover. Disse medlemmer vil likevel fremheve at kontrollsakene i dette sakskomplekset bør vurderes på bakgrunn av daværende regler og retningslinjer.

Komiteen vil understreke at man ikke mener at det er noen dokumentasjons- eller skriftlighetskrav for habilitetsvurderinger, men at større grad av notoritet ville kunne bidratt til å øke tilliten til de vurderinger som er gjort og som åpenbart ikke har fungert tilfredsstillende.

2.6.13 Jan Christian Vestre

Komiteen viser til at den 20. oktober 2023 redegjorde næringsminister Jan Christian Vestre i brev til komiteen for at han hadde bedt om å få oppnevnt en settestatsråd i saker om arbeidsforhold knyttet til en ansatt i Nærings- og fiskeridepartementet som følge av et vennskapsforhold til vedkommende. Det fremgikk at næringsministeren anså seg inhabil eller nær grensen til inhabil i noen tidligere saker der den ansatte fikk midlertidige lederstillinger.

Komiteen viser til at det det ble stilt oppfølgende spørsmål i brev av 24. oktober 2023 og at svarbrev ble mottatt 31. oktober 2023. Komiteen mener saken i all hovedsak stiller seg annerledes enn de andre sakene i denne innstillingen, og er av en langt mindre alvorlig karakter. Komiteen viser til at Vestre ikke var involvert i beslutningene om å midlertidig ansette Sandvik, ikke hadde foreslått henne til noen lederoppgaver, og heller ikke hadde vært orientert om at Sandvik fikk midlertidige lederstillinger. I tillegg legger komiteen vekt på at embetsverket var kjent med vennskapet, og at lederne som forberedte beslutningene, var kjent med det og vurderte at det ikke var til hinder. Komiteen er ut over dette enig med næringsministeren i at han også burde ha informert departementsråden om vennskapet.

Komiteen viser til at Vestre ikke selv informerte departementet om relasjonen til Sandvik, på tross av at han i ettertid har kommet frem til at vennskapsforholdet er av en slik karakter at han er inhabil eller nær grensen for inhabilitet ved behandling av eventuelle utnevnelser, ansettelser og andre personalspørsmål knyttet til Sandvik. Komiteen viser til at Vestre har opplyst til komiteen at han forsikret seg om at embetsverket var kjent med vennskapet, men at statsråden også burde «bedt om en egen samtale med departementsråden om det».

Komiteen finner det uheldig at Vestre ikke selv informerte departementet om relasjonen til Sandvik. Komiteen mener likevel overtredelsen er betydelig mindre alvorlig enn de øvrige habilitetssakene i dette sakskomplekset. Komiteen viser til at Vestre ikke var involvert i beslutningene og at den eventuelle inhabiliteten er av et begrenset omfang og ikke har påvirket gyldigheten av noen beslutninger. Komiteen mener av den grunn at det ikke er riktig å fremme et kritikkvedtak mot næringsminister Vestre.

2.7 Habilitetsregelverket og veien videre

Komiteen er av den oppfatning at det er flere forhold som er gjennomgått i denne innstillingen som understreker hvor viktig det er å gjøre konkrete tiltak for å sikre tilliten mellom velgerne og politikerne. Komiteen er opptatt av at vi gjør det vi kan for å minimere sjansen for at dette kan skje på nytt gjennom å gjøre forbedringer i regler og rutiner, samt at vi sikrer offentligheten og pressen innsyn i prosessene for å bidra til at potensielle fremtidige saker avdekkes.

Sakene om regjeringsmedlemmers inhabilitet og aksjedisposisjoner understreker et grunnleggende politisk ansvar og behov for å gjenreise tilliten til demokratiet. En forutsetning for et fungerende demokrati er at Stortinget har tilstrekkelig mulighet for kontroll med regjeringen for å garantere ansvarligheten i det politiske systemet. I denne saken må de overordnede rammene for habilitet vurderes. Det er også viktig for å fastholde et tydelig og transparent regelverk på tvers av skiftende regjeringer med nødvendig demokratisk forankring. Dette vil ansvarliggjøre regjeringen og dens medlemmer overfor Stortinget i større grad enn i dag.

Komiteen er videre av den oppfatning, og har beskrevet dette tidligere, at det er tatt flere grep fra regjeringens side for å klargjøre regelverket, bedre opplæringen og ha bedre rutiner for å unngå at slike situasjoner oppstår i fremtiden.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Dokument 8:1 S (2023–2024) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen og Seher Aydar om å styrke habilitetsreglene og gjenreise tillit til demokratiet, som ble lagt fram som Rødts tiltakspakke for å gjenreise tilliten til demokratiet, og at punktene 1–6 i henhold til merknader i Innst. 207 S (2023–2024) behandles i innstillingen.

Dette medlem viser til at maktpersoners forbindelser og habilitet ved oppnevnelser er grunnleggende, prinsipielle spørsmål. Derfor tok dette medlem og Rødt da komiteen opprettet kontrollsak i juli, initiativ til at komiteens arbeid med habilitetssakene skulle ha en helhetlig og prinsipiell tilnærming, og en gjennomgang som også tok for seg hvordan slike spørsmål har vært håndtert over tid gjennom skiftende regjeringer. Det handlet blant annet om å undersøke de ulike departementenes og Statsministerens kontors praktisering og kontroll med habilitetsreglene, herunder om rutinene er like fra departement til departement, og hvorvidt rutinene har endret seg over tid. Komiteens undersøkelser har understrekt behovet for endringer. Vi må få på plass et regelverk som er vanskelig å misforstå eller misbruke. Det er et politisk ansvar å forbedre reglene, og både Stortinget og regjeringen har et ansvar for å bidra til dette.

2.7.1 Om departementale rutiner

Komiteen viser til at gjennomgangen tidligere i denne innstillingen viser at det er store forskjeller mellom departementene i hvordan de lærer opp politisk ledelse i habilitetsreglene, og hvordan oppfølgingen og håndteringen er underveis. Komiteen mener det er åpenbart at departementene kan ha noe å lære av hverandre. Komiteen understreker at regjeringen selv bestemmer hvordan departementene og SMK organiseres.

Erfaringene fra denne saken bør brukes til å gjøre en analyse på tvers av alle departementene for å vurdere hvordan opplæring i habilitetsregelverket skal gjennomføres, hvordan det skal praktiseres underveis og hvordan embetsverket bør bistå politisk ledelse. Basert på analysen mener komiteen at det kan være en god idé å utforme en mønsterpraksis, som alle departementer legger til grunn. Målet bør være å heve kvaliteten på opplæringen og sikre bedre håndtering av habilitetsregelverket i alle departementer. Særlig er det relevant å se på hvordan embetsverket bistår politisk ledelse med å skaffe seg oversikt over departementsporteføljen for å gjøre det mulig for politisk ledelse å vurdere sin egen habilitet.

Komiteen ser det som sannsynlig at bedre rutiner i departementene vil være et viktig bidrag til å forhindre framtidige brudd på habilitetsregelverket. Komiteen vil peke på at Barne- og familiedepartementet har som rutine at en oversikt over tilskuddsmottakere i departementets budsjettproposisjon legges fram for politisk ledelse, som så returnerer denne til embetsverket med bekreftelse på habilitet ved tildeling. Komiteen viser til at Kommunal- og distriktsdepartementet praktiserer en lignende ordning. Komiteen mener dette er eksempler på ordninger som, fra komiteens perspektiv, burde vært gjennomført i alle departementer.

Komiteen mener også det vil være hensiktsmessig for regjeringen å vurdere å innføre en rutine i samtlige departementer hvor politisk ledelse forelegges en oversikt over mottakere i departementets budsjettproposisjon og bekrefter sin habilitet overfor disse. En lignende rutine med skriftlig bekreftelse på habilitet kan gjennomføres i forbindelse med utnevnelser.

Komiteen vil derfor fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en tverrgående analyse av hvordan departementene driver opplæring i habilitetsregelverket, hvordan det praktiseres, og hvordan embetsverket bistår politisk ledelse. Basert på dette ber Stortinget regjeringen om å vurdere å utforme en felles mønsterpraksis som legges til grunn som et minimum i alle departementene.»

2.7.2 Om oppfølging av NOU 2019: 5

Komiteen viser til forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Det er så langt ikke avklart hvordan utvalgets forslag til endringer i habilitetsreglene vil bli fulgt opp ut over enkeltendringer. Komiteen mener det er behov for fortgang i oppfølgingen av dette arbeidet. Det vil være et viktig første steg for å følge opp flere uklarheter i dagens regelverk som er beskrevet i utredningen, og som illustreres gjennom komiteens behandling av regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk mv. Eksempler på relevante tema er sidestilling av samboerskap med ekteskap og at vesentlig økonomisk interesse i en sak uten videre skal lede til inhabilitet.

På denne bakgrunn fremmer komiteen følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme en proposisjon med forslag til fornyelse av habilitetsreguleringen i forvaltningsloven basert på NOU 2019:5. Proposisjonen må fremmes i tide for at den kan behandles av Stortinget i inneværende stortingsperiode.»

2.7.3 Om behov for helhetlig gjennomgang for utarbeidelse av nye regler og rutiner

Komiteen viser til at komiteens behandling av regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk mv. tydelig har avdekket mangler på systemnivå ved håndtering av habilitet og ved håndtering av nærliggende temaer som innsideinformasjon og aksjeeierskap.

Komiteen viser til innlegget med tittel «Regelverket: Grunnlova, regjeringsinstruksen, forvaltningslova, ’håndboken’ holdt av professor Eirik Holmøyvik på Habilitetsseminar, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 26. oktober 2023. Holmøyvik drøftet dagens situasjon, hvor mye av habilitetsregelverket er rundskrivstyrt:

«ein må ha eit bevisst og heilskapleg forhold til kva reglar som bør følgje av Grunnlova, som ikkje lett kan endrast av verken regjeringa eller Stortinget, kva reglar som bør følgje av lov, som regjeringa ikkje kan bestemme sjølv, og kva reglar som bør følgje av instruks, som ei regjering ikkje kan endre eller fråvike utan ny kongeleg resolusjon, og kva ’reglar’ som kan stå i ei handbok og endrast og fråvikast fortløpande av statsministeren.»

Komiteen viser til at regjeringens arbeid er regulert på ulike nivå, både gjennom konstitusjonelle regler, formell lov, regjeringsinstruksen og håndbøkene «Håndbok for politisk ledelse», «Om r-konferanser», «Om Kongen i statsråd» og «Regjeringens forhold til Stortinget». Komiteen stiller spørsmål ved om denne måten å både beskrive og regulere rutiner og regler kan fremstå som uoversiktlig, og også kan føre til uklart regelverk.

Komiteen mener derfor regjeringen på egnet måte bør gjennomføre en gjennomgang av gjeldende rutiner og regelverk, der man både er tydeligere på hvilke føringer som er regulert på hvilket nivå, og samtidig vurderer hva som bør reguleres på hvilket nivå (henholdsvis konstitusjonelt, formell lov, instruks, håndbok). Hensikten vil være å sikre et klarere, bedre og mer pedagogisk rammeverk for utøvelsen av rollen i politisk ledelse.

Komiteens medlem fra Rødt mener det er avgjørende at alle partigruppene inviteres til å være representert, i tillegg til relevant fagkompetanse, og inviteres til å komme med innspill til mandatet.

Komiteen fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte gjøre en gjennomgang av gjeldende rutiner og regelverk, der man både er tydeligere på hvilke føringer som er regulert på hvilket nivå, og samtidig vurderer hva som bør reguleres på hvilket nivå.»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Rødt og Miljøpartiet de Grønne viser i denne forbindelse til Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECOs anbefaling til Norge om å etablere «håndhevbare sanksjoner» og «troverdig og effektiv kontroll og godkjenning», som i henhold til oppfølgingsrapporten for femte evalueringsrunde godkjent i 92. plenumsmøte (Strasbourg, 28. november til 2. desember 2022) ikke er gjennomført.

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede og vurdere sine muligheter til å sanksjonere mot brudd på habilitetsreglene og overprøve statsråders habilitetsvurderinger.»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at konsekvenser av saksbehandlingsfeil som inhabilitet også har en side til forvaltningsrettens regler om ugyldighet. Disse medlemmer viser i den anledning til at flere av sakene som omtales i denne innstillingen, har ledet til at vedtak og/eller beslutninger har blitt ugyldige. Disse medlemmer viser til utnevnelsene av venner foretatt av Brenna og Trettebergstuen i ettertid er ansett å være ugyldige, og at de utnevnte personene dermed har mistet sine verv. Disse medlemmer viser videre til at gode grunner derimot taler for at feil som ikke kan ha påvirket innholdet til vedtaket, ikke skal lede til ugyldighet, jf. også beskrivelsen og oppfølgningen av dette i NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Disse medlemmer viser til at det virker å være tilfellet for inhabiliteten som i ettertid er oppdaget for hhv. Borten Moe, Huitfeldt, Solberg og Vestre, og også de omtalte bevilgningsbeslutningene foretatt av Brenna.

2.7.4 Om notoritet og åpenhet

Komiteen viser til at komiteens undersøkelser har synliggjort et behov for å skriftliggjøre habilitetsvurderinger i større grad og praktisere noe større åpenhet rundt habilitetsvurderingene, særlig der embetsverket har bistått politisk ledelse med habilitetsvurderinger. Komiteen mener det bør finnes enkle og lite arbeidskrevende rutiner for å sikre tilstrekkelig sporbarhet og transparens. Slike rutiner vil i tillegg ha den positive pedagogiske funksjon at den vil øke bevissthetsnivået til dem som er involvert i saksbehandling rundt vurderinger av habilitet. En økt skriftlighet vil etter komiteens syn kunne bidra til bedre saksbehandling og bedre parlamentarisk kontroll. Kombinert med en større åpenhet rundt skriftlige habilitetsvurderinger, vil man også tilrettelegge for at mediene og offentligheten skal kunne ettergå opplysninger, til syvende og sist med mål om å sikre høy tillit til forvaltningens vedtak. Samtidig legger komiteen til grunn at en tjenestemann ved alle avgjørelser eller tilretteleggingen for en avgjørelse har vurdert habiliteten sin, og at man ved å ta del i en avgjørelse samtidig gir uttrykk for at man har oppfylt forvaltningslovens krav til saksbehandlingen, herunder habilitetsreglene. Komiteen mener at hensynet til skriftlighet må veies mot hensynet til å ha en effektiv forvaltning og et regelverk som lar seg praktisk gjennomføre. Komiteen viser også til at det er viktig at politisk ledelse skal kunne få bistand til habilitetsvurderingen i fortrolighet. Forholdet som vedkommende ønsker å undersøke, kan være av svært personlig karakter, og det er viktig at hensynet til åpenhet ikke kommer i veien for politisk ledelses mulighet til å ha fortrolige drøftelser med sitt embetsverk.

Komiteen registrerer at lovavdelingens uttalelser om habiliteten til statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere er skriftlige og åpne. Komiteen mener det fremstår som om terskelen for å be om bistand fra lovavdelingen fremstår som høy, og at det kan være hensiktsmessig om regjeringen vurderer om den bør senkes.

På denne bakgrunn fremmer komiteen følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å innføre en rutine om å skriftliggjøre habilitetsvurderinger gjort av statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.»

«Stortinget ber regjeringen vurdere en større grad av åpenhet om habilitetsvurderinger som foretas i departementene av politisk ledelse i departementene.»

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer i arkivloven og offentleglova som gjør det enklere å finne og få innsyn i dokumenter som er relevante for statsråders, statssekretærers og politiske rådgiveres habilitet.»

2.7.5 Om aksjehandel

Komiteen viser til pressemelding fra Statsministerens kontor 30. august 2023 om at Statsministerens kontor oppdaterer Håndbok for politisk ledelse og skjerper retningslinjene for kjøp og salg av aksjer for politikere i regjeringsapparatet:

«Hvis politikerne har aksjer når de tiltrer, kan de velge mellom å selge dem, ’fryse’ eierskapet eller få noen andre til å forvalte aksjene. I håndboka blir det også tydeligere hva en politiker skal gjøre dersom ektefellen eier aksjer.»

Komiteen viser til at det uavhengige ekspertutvalget som var oppnevnt av komiteen, legger til grunn at «en ektefelles eierinteresser langt på vei vil ha samme betydning for habilitetsvurderingen som statsrådens eget aksjeinnehav eller andre eierinteresser». Ekspertutvalget påpeker at hovedgrunnen til at en ektefelles eller samboers eierinteresser kan være relevant for habilitetsvurderingen, ligger i det livsfellesskapet som ekteskap og fast samboerskap innebærer.

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til at etter endringene i Håndbok for politisk ledelse er spørsmålet om aksjesalg for politikere i regjeringsapparatet fortsatt ikke tilstrekkelig regulert i lovverk, og det er fortsatt mangler og mulige gråsoner i hvordan retningslinjene er formulert for ektefelle og andre man lever sammen med i et ekteskapslignende forhold.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere om det skal innføres en regel som har som utgangspunkt at en statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver er inhabil hvis man eier aksjer i selskaper som direkte eller indirekte kan bli påvirket av en regjerings beslutning.»

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne mener enkle og firkantede regler er den beste måten å sikre at det ikke oppstår gråsoner av tvil rundt hvordan habilitetsregelverket skal forstås.

Disse medlemmer mener sakene som nå er avdekket, viser at rommet for skjønn, og dermed også for å gjøre feil, er for stort når det gjelder eierskap av aksjer og andre finansielle instrumenter. Disse medlemmer mener hovedregelen må være at handel i aksjer og andre finansielle instrumenter er forbudt for statsråder, statssekretærer og regjeringens politiske rådgivere. Disse medlemmer understreker at det skal kunne gis visse unntak etter søknad, men disse skal da være konkret begrunnet.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre et forbud mot at statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i regjering handler i aksjer og andre finansielle instrumenter så lenge personen har dette vervet.»

Komiteens medlem fra Rødt viser til Innst. 121 L (2023–2024), jf. Prop 12 L (2023–2024), hvor Stortinget etter forslag fra Rødt har vedtatt at kravene til registreringen av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser til enhver tid er minimum like strenge som kravene for stortingsrepresentanter, slik at de folkevalgte fortsatt beholder kontrollen over regjeringen. Stortinget vedtok også å be regjeringen utrede forslag til registrering av verv og økonomiske interesser for regjeringspolitikeres medlemmer av husholdningen, inkludert ektefeller og samboere, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Dette medlem viser videre til Innst. 140 S (2023–2024), jf. Dokument 8:1 S (2023–2024) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen og Seher Aydar om å styrke habilitetsreglene og gjenreise tillit til demokratiet, punkt 7, hvor Stortinget vedtok endringer i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser. I innstillingen fremkommer det at de vedtatte endringene også skal gjelde for regjeringen i henhold til tidligere vedtak, og at flertallet i merknadsform har varslet at presidentskapet skal komme tilbake til Stortinget angående åpenhet om særskilte eierinteresser og verv mv. hos representantenes nærstående og en egnet regulering av registrering av representantenes nærstående sine interesser.

Komiteens medlemmer fra Rødt og Miljøpartiet Grønne viser til at skal et forbud mot aksjehandel ha nødvendig effekt, må det også gjelde for statsrådenes ektefeller og andre medlemmer av deres familieøkonomi. Reglene åpner fortsatt for at statsråders ektefeller kan kjøpe og selge aksjer, selv om dette utløser problemer med habilitet og kontroll, slik komiteens undersøkelser har avdekket.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget om lovregulering av kjøp og salg av aksjer og andre finansielle instrumenter som forbyr statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere, samt medlemmer av deres husstand, å kjøpe og selge aksjer eller andre finansielle instrumenter etter tiltredelse.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til komiteens samlede oppfordring under punkt 2.7.3 om at regjeringen på egnet måte bør gjennomføre en gjennomgang av gjeldende rutiner og regelverk, og vurdere hva som bør reguleres på hvilket nivå. Disse medlemmer viser også til de tidligere omtalte endringene i Håndbok for politisk ledelse, der det er lagt betydelig klarere og strengere føringer for økonomiske disposisjoner. Videre viser disse medlemmer til følgende uttalelse i Innst. 121 L (2023–2024), side 3:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til at regjeringen har uttalt at den ønsker å se nærmere på forslag knyttet til registrering av regjeringspolitikeres medlemmer av husholdningens verv og økonomiske interesser. Disse medlemmer merker seg også at et forslag som omhandler dette, må ta hensyn til både Grunnloven og menneskerettighetene. Videre viser disse medlemmer til at forslag om å registrere regjeringspolitikeres medlemmer av husholdningen også må ta hensyn til personvern. Disse medlemmer merker seg at regjeringen har bedt Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling se nærmere på disse spørsmålene.»

På denne bakgrunn, holdt sammen med den konstitusjonelle ansvarsfordelingen der regjeringen selv organiserer arbeidet sitt, ser ikke disse medlemmer behov for disse forslagene.

2.7.6 Andre relevante temaer

Tidligere bindinger

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne viser til at det en rekke ganger har oppstått kontroverser når tidligere ansatte i PR-byråer og lignende virksomheter har trådt inn i regjeringsapparatet. Disse medlemmer viser til at tidligere arbeidsgiver i slike situasjoner kan hindre at politikerens tidligere oppdragsgivere blir offentlig kjent. Disse medlemmer understreker at denne problemstillingen også handler om habilitet, og at det derfor er naturlig å ta spørsmålet opp i forbindelse med den opprydningen som Stortinget og regjeringen nå foretar. Disse medlemmer mener krav om åpenhet rundt tidligere oppdragsgivere er et åpenbart nødvendig tiltak, og at innføring av dette vil være en viktig del av de endringer som nå gjøres for å gjenopprette og bevare tillit til de folkevalgte.

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt viser til at forslag om åpenhet rundt oppdragsgivere er fremmet i Stortinget tidligere, og at det er gjort vedtak som fortsatt gjelder. Disse medlemmer viser til Innst. 54 L (2018–2019), og vedtak i Stortinget om å be regjeringen utrede og sende på høring forslag om «opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer til å registrere sine tidligere oppdragsgivere og oppdragenes innhold der vedkommende, de siste to år før tiltredelse, har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser». Disse medlemmer viser til at dette anmodningsvedtaket er omtalt i Meld. St. 4 (2023–2024):

«Departementet sette hausten 2019 ned ei arbeidsgruppe for å utgreie forslaget. Arbeidsgruppa vart leia av Regjeringsadvokaten og hadde medlemmar frå Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet. Arbeidsgruppa leverte si utgreiing i juni 2022.

Departementet arbeider med å vurdere oppmodingsvedtaket i samband med oppfølging av Europarådet sitt antikorrupsjonsorgan Group of States Against Corruption (GRECO) sin femte evalueringsrapport til Noreg og vil kome tilbake til Stortinget om saka på eigna måte.»

Disse medlemmer understreker at det har gått svært lang tid siden Stortingets vedtak, og mener regjeringen må følge det opp umiddelbart. Disse medlemmer viser videre til at Meld. St. 4 (2023–2024) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2022–2023 ligger til behandling i komiteen. Disse medlemmer fremmer her forslag om å styrke Stortingets tidligere vedtak ved ikke å begrense registreringsperioden til to år, og ved å slå fast at en lovendring skal fremmes.

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser slik at tidligere oppdragsgivere samt innholdet i oppdragene skal oppgis.»

Særlig om forvaltningsloven § 41

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til lovavdelingens uttalelser om forvaltningsloven § 41, som regulerer når enkeltvedtak er gyldige på tross av at det er begått feil i saksbehandlingen:

«Dersom statsråden faktisk ikke var kjent med at ektemannen hadde eierinteresser i et bestemt selskap, vil inhabiliteten ikke kunne ha virket inn på vedtakets innhold. Avgjørelser hun har truffet i saken, eller vært med å tilrettelegge grunnlaget for, vil derfor være gyldige på tross av hennes inhabilitet.»

Dette medlemregistrerer at lovavdelingen tolker forvaltningsloven § 41 dithen at kjennskap til families økonomiske interesser er avgjørende for vedtakets innhold. Dette medlem mener at denne tolkningen av forvaltningsloven § 41 kan åpne for villet uvitenhet.

Dette medlem vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen stille krav om at en statsråd skal ha et selvstendig ansvar for å ha kjennskap til sine og sin families økonomiske interesser.»

«Stortinget ber regjeringen vurdere å revidere forvaltningsloven § 41 slik at lovteksten i mindre grad kan åpne for villet uvitenhet.»

3. Forslag fra mindretall

Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre:
Forslag 1

Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i sin tid som utenriksminister var inhabil i flere saker.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 2

Stortinget ber regjeringen vurdere om det skal innføres en regel som har som utgangspunkt at en statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver er inhabil hvis man eier aksjer i selskaper som direkte eller indirekte kan bli påvirket av en regjerings beslutning.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser slik at tidligere oppdragsgivere samt innholdet i oppdragene skal oppgis.

Forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet:
Forslag 4

Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna i sin tid som kunnskapsminister var inhabil i behandlingen av flere saker.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 5

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre et forbud mot at statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i regjering handler i aksjer og andre finansielle instrumenter så lenge personen har dette vervet.

Forslag fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 6

Stortinget ber regjeringen utrede og vurdere sine muligheter til å sanksjonere mot brudd på habilitetsreglene og overprøve statsråders habilitetsvurderinger.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer i arkivloven og offentleglova som gjør det enklere å finne og få innsyn i dokumenter som er relevante for statsråders, statssekretærers og politiske rådgiveres habilitet.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovregulering av kjøp og salg av aksjer og andre finansielle instrumenter som forbyr statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere, samt medlemmer av deres husstand, å kjøpe og selge aksjer eller andre finansielle instrumenter etter tiltredelse.

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 9

Stortinget ber regjeringen stille krav om at en statsråd skal ha et selvstendig ansvar for å ha kjennskap til sine og sin families økonomiske interesser.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen vurdere å revidere forvaltningsloven § 41 slik at lovteksten i mindre grad kan åpne for villet uvitenhet.

4. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding under romertall I, II, V, VI, VII, VIII, IX og X fremmes av en samlet komité.

Komiteens tilråding under romertall III fremmes av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

Komiteens tilråding under romertall IV fremmes av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Komiteen har for øvrig ingen merknader og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

Stortinget finner det kritikkverdig at regjeringen Støre har hatt mangelfulle rutiner for å forhindre brudd på habilitetsregelverket.

II

Stortinget finner det kritikkverdig at regjeringen Solberg hadde mangelfulle rutiner for å forhindre brudd på habilitetsregelverket.

III

Stortinget mener det er kritikkverdig at arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna i sin tid som kunnskapsminister var inhabil ved tildelingen av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, og ved utnevnelsen av Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret.

IV

Stortinget mener det er kritikkverdig at tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i sin tid som utenriksminister var inhabil i flere saker.

V

Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at Erna Solberg i sin tid som statsminister var inhabil i flere saker behandlet av hennes regjering.

VI

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en tverrgående analyse av hvordan departementene driver opplæring i habilitetsregelverket, hvordan det praktiseres, og hvordan embetsverket bistår politisk ledelse. Basert på dette ber Stortinget regjeringen om å vurdere å utforme en felles mønsterpraksis som legges til grunn som et minimum i alle departementene.

VII

Stortinget ber regjeringen fremme en proposisjon med forslag til fornyelse av habilitetsreguleringen i forvaltningsloven basert på NOU 2019: 5. Proposisjonen må fremmes i tide for at den kan behandles av Stortinget i inneværende stortingsperiode.

VIII

Stortinget ber regjeringen på egnet måte gjøre en gjennomgang av gjeldende rutiner og regelverk, der man både er tydeligere på hvilke føringer som er regulert på hvilket nivå, og samtidig vurderer hva som bør reguleres på hvilket nivå.

IX

Stortinget ber regjeringen vurdere å innføre en rutine om å skriftliggjøre habilitetsvurderinger gjort av statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

X

Stortinget ber regjeringen vurdere en større grad av åpenhet om habilitetsvurderinger som foretas i departementene av politisk ledelse i departementene.

Vedlegg

Vedlegg finnes kun i PDF, se merknadsfelt.

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 28. februar 2024

Peter Frølich

Grunde Almeland

leder

ordfører