Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 25. oktober 2017

Dato: 25.10.2017

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Næringsminister Monica Mæland vil redegjøre for følgende: Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip Styrking av arbeidstakerrettigheter for sjøfolk Revisjon av EUs SMB-definisjon Elektronisk identifisering og elektroniske tillitstjenester på det indre marked (eIDAS) Desentralisert håndheving av EØS-konkurransereglene

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 27. oktober 2017. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 18. oktober i d.å., samt liste med de enkelte rettsakter.

 • Sak nr. 3

  EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland vil etter planen redegjøre for følgende: Brexit Status for prosessen Det europeiske råd Orientering om møtet i Det europeiske råd 19.–20. oktober 2017 Artikkel 19 – avtale om handel med basis landbruksvarer Orientering om status for godkjenning på EU-siden. Stortinget gav sin tilslutning 16. juni. EØS-midlene Status i forhandlingene om rammeavtaler Aktuelle saker på justis- og innenrikssamarbeidet med EU Orientering om returarbeid, Europakommisjonens midtveisgjennomgang om migrasjon, status i arbeidet med relokalisering av asylsøkere, samt forlengelse av indre grensekontroll

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.40.