Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 6. desember 2023 kl. 8:30

Dato: 06.12.2023
Møteleder: Åsmund Aukrust

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1

    Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 8. desember 2023. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 29. november d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 8. desember.

  • Sak nr. 2

    Utenriksminister Espen Barth Eide vil etter planen redegjøre for følgende: – Forhandlingene med EU om en ny avtale om EØS-finansieringsordninger og avtale om markedsadgang for sjømat – Utenriksministeren vil redegjøre for status etter høstens forhandlingsrunder og videre prosess. – Forordning om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip Utenriksministeren vil orientere om regelverket som har til hensikt å forsterke kontrollsystemet med godkjente klasseselskap, og gir Kommisjonen bøteleggingskompetanse. Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen 8. desember. Den krever Stortingets samtykke pga. myndighetsoverføring til ESA. Proposisjonen til Stortinget vil legges fram våren 2024. – Arbeidet med European Labour Authority og minstelønnsdirektivet – Utenriksministeren vil orientere om status i arbeidet med forordningen om EUs arbeidsmarkedsmyndighet, European Labour Authority. Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen 8. desember. Den må deretter gjennomføres i norsk rett. Utenriksministeren vil videre orientere om oppfølgingen av EUs minstelønnsdirektiv. For å innlemme et direktiv i EØS-avtalen må det være enighet mellom partene om relevans. Norge og de øvrige EØS/EFTA-statene har vurdert at direktivet ikke er EØS-relevant. Europakommisjonen har kommet til motsatt syn og har bedt om en nærmere redegjørelse for vurderingen til EØS/EFTA-statene. – Status for klimadelen av Klar for 55-pakken – Utenriksministeren vil kort orientere om status for arbeidet med å innlemme klimadelene av Klar for 55-pakken i EØS-avtalen.

  • Sak nr. 3

    Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.22.