Stortinget - Møte tirsdag den 31. januar 2006 kl. 10

Dato: 31.01.2006

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere lagtingspresident Thor Haakon Knudsen er gått bort, 78 år gammel.

Han var født 30. mai 1927 i Tønsberg. Han tok examen artium i 1947, etterfulgt av militærtjeneste i Tysklandsbrigaden. Allerede før militærtjenesten hadde han begynt som journalistelev i Tønsbergs Blad, hvor han var til 1956, da han begynte i Høyres Pressebyrå. Han var redaksjonssekretær i Høyres Pressebyrå 1958–68 og politisk redaktør samme sted fra 1968 til 1970. I 1970 ble han ansatt som redaktør i Sandefjords Blad. I perioden 1970–71 var Thor Knudsen permittert fra avisen mens han var statssekretær i Forsvarsdepartementet.

Gjennom 12 år representerte Thor Knudsen Vestfold på Stortinget, valgt av Høyre. Han ble første gang valgt ved stortingsvalget i 1977 og satt frem til stortingsvalget i 1989. I åtte år – fra 1981 til 1989 – var Thor Knudsen medlem av Stortingets presidentskap, som president i Lagtinget.

På Stortinget kom Thor Knudsen først og fremst til å engasjere seg i forsvars- og sikkerhetspolitikken – saksområder som i 1970- og 1980-årene, midt under den kalde krigen, var blant de helt sentrale i den politiske debatt både i og utenfor Stortinget. Thor Knudsen var gjennom alle sine år på Stortinget medlem av forsvarskomiteen, hvor han i to perioder var nestleder, og av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite. Han deltok også i NATOs parlamentarikerforsamling og var i årene 1985–89 leder av Stortingets delegasjon til denne forsamlingen. Han var medlem av Høyres gruppestyre fra 1981 til 1989 og var i samme periode medlem av Høyres sentralstyre. Fra 1983 var han medlem av Høyres Europapolitiske utvalg.

Også utenfor Stortinget engasjerte Thor Knudsen seg sterkt i forsvars- og sikkerhetspolitikk. Han var styremedlem i Folk og Forsvar i en årrekke og formann fra 1980. Han var styremedlem i Den norske Atlanterhavskomite i flere år. Hans viktigste arena utenfor Stortinget var kanskje allikevel Norges Forsvarsforening, hvor han var aktiv både lokalt og sentralt. Thor Knudsen var president i Norges Forsvarsforening i årene 1989–95.

Thor Knudsen stod solid forankret i Høyres verdikonservative tradisjon. Han hadde alltid sitt partis ve og vel for øye, men enda høyere stod det ansvaret han følte for å bidra sitt til Norges frihet og selvstendighet. Han opplevde okkupasjonsårene som ung, og det var nok den sterkeste drivkraften bak hans alltid glødende engasjement for forsvarssaken og for samarbeidet med Norges vestlige allierte.

Det var lett å like Thor Knudsen. Han var en omgjengelig mann – alltid med et smil og en lun replikk. Høyres leder, Erna Solberg, karakteriserte i sin nekrolog Thor Knudsen som en «politikkens gentleman», og det er en karakteristikk alle vi som hadde gleden av å kjenne Thor Knudsen i Stortinget, lett kan slutte oss til.

Vi minnes Thor Haakon Knudsen for hans virke i Stortinget og lyser fred over hans minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representantene Anne Margrethe Larsen, Per Olaf Lundteigen, Olav Gunnar Ballo, Britt Hildeng og Hans Olav Syversen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Åsa Elvik fra og med 31. januar og inntil videre

  • fra Senterpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Rune J. Skjælaaen fra og med 1. februar og inntil videre

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  • 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    For Hordaland fylke: Sigrid Brattabø Handegard

    For Nordland fylke: Geir-Ketil Hansen

Presidenten: Geir-Ketil Hansen er til stede og vil ta sete.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Per Ove Width. – Andre forslag foreligger ikke, og Per Ove Width anses enstemmig valgt som settepresident for Stortingets møte i dag.

Statsråd Kristin Halvorsen overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Torbjørn Hansen vil fremsette et privat forslag.

Torbjørn Hansen (H) [10:09:06]: Jeg vil på vegne av representantene Trond Helleland, Petter Løvik, Øyvind Halleraker, Jan Tore Sanner og meg selv fremme forslag om å pålegge flyselskapene å offentliggjøre kanselleringsinformasjon og andre tiltak som kan bedre konkurranseforholdene og passasjerrettighetene i norsk luftfart.

Presidenten: Representanten Svein Flåtten vil fremsette et privat forslag.

Svein Flåtten (H) [10:09:41]: På vegne av representantene Jan Tore Sanner, Peter Skovholt Gitmark, Gunnar Gundersen og meg selv har jeg gleden av å fremlegge et forslag om at det ved klager på ligningstakster for annen fast eiendom legges til grunn den samme behandling som nå gjelder for boliger og fritidsboliger.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.