Stortinget - Møte tirsdag den 2. februar 2010 kl. 10

Dato: 02.02.2010

Formalia

Minnetaler over tidligere stortingsrepresentanterMons Espelid og Lulla Einrid Fossland.

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

De tidligere stortingsrepresentantene Mons Espelid og Lulla Einrid Fossland er avgått ved døden.

Tidligere stortingsrepresentant Mons Espelid er død, nær 83 år gammel. Han representerte Hordaland og Venstre i perioden 1981–1985.

Mons Espelid var født 22. april 1926 på Askøy, og det var her han hadde sin base. Det var her han startet sin yrkeskarriere som skoletannlege etter endt utdannelse ved Norges Tannlegehøyskole i 1951. Han virket senere en periode som distriktstannlege i Sverige og som skoletannlege på Østlandet før han vendte tilbake til Askøy. Her etablerte han sin egen privatpraksis, som han drev helt fram til 1986. Fra 1963 og helt fram til 1993 var han også tilknyttet Det odontologiske fakultet i Bergen, hvor han underviste tannlegestudenter. En hel generasjon tannleger husker ham i dag som en rolig og lun lærer med stor integritet og faglig grundighet.

Mons Espelid startet sin politiske karriere i lokalpolitikken. I 1975, som var starten på hans periode som fast møtende kommunestyrerepresentant, ble han valgt til ordfører. Han satt som ordfører i to perioder og som varaordfører i én.

Mons Espelid nedla en betydelig innsats i kommunale og offentlige utvalg og påtok seg en rekke frivillige tillitsverv. Han var bl.a. formann i Etterutdanningsrådet ved Det odontologiske fakultet på Universitetet i Bergen, og han var formann i bygningsrådet og i generalplannemnda i Askøy kommune. Han satt både i fagnemnda og i representantskapet i Den norske tannlegeforening. Utover dette satt han i representantskapet for diverse større bedrifter i Hordaland.

Espelid nedla også en stor innsats i Venstres partiorganisasjon, både lokalt og sentralt, bl.a. som medlem i landsstyret og som nestleder i partiet.

Mons Espelid var i sin periode på Stortinget medlem av finanskomiteen. Han var imidlertid en allsidig politiker, og med sin brede politiske innsikt kunne han delta i de fleste politiske debatter. Han hadde et sterkt sosialt engasjement og var spesielt opptatt av helsepolitikk, forsvarspolitikk og nedrustning. Familiepolitikk, skolepolitikk og oppvekstvilkår for barn og unge var også temaer han tok opp ofte. Eldreomsorgen lå også hans hjerte nær. Han brukte også mye av sin tid på Stortinget på miljøpolitikk og naturvern. Som friluftsmann var han selv en ivrig bruker av naturen. Han brukte alltid en del av ferien på fjellet og nedla selv et betydelig arbeid i Naturvernforbundet.

Mons Espelid hadde stor arbeidskapasitet, og han satte seg alltid grundig inn i saksfeltene.

Han var svært opptatt av språk, og han var aktiv i styret i Løvebakken Mållag. Han ville at språket han brukte på Stortingets talerstol, skulle forstås av alle. Han la mye arbeid i å velge riktige ord og formuleringer som gjorde at budskapet hans nådde fram til alle. For dette mottok han en pris fra Norsk Målungdom.

Mons Espelid var også delegat til FNs generalforsamling.

Tidligere stortingsrepresentant Lulla Einrid Fossland døde 3. desember 2009.

Fossland var opprinnelig fra Troms, men ble senere finnmarking. Hun representerte imidlertid Rogaland og Arbeiderpartiet på Stortinget.

Lulla Einrid Fossland og ektefellen, som var tollbetjent, flyttet til mange forskjellige steder i landet. Da de bosatte seg i Kopervik, begynte Fossland å engasjere seg i det politiske og faglige arbeidet. I det sivile var hun ekspeditrise og syerske. Fossland ble tillitsmann ved Samvirkelaget, formann i Karmøy faglige samorganisasjon, formann i AOF, medlem av Karmøy kommunestyre og nominert til Stortinget fra Rogaland Arbeiderparti i 1969.

Lulla Einrid Fossland var vararepresentant i perioden 1969–1973, men møtte som fast representant fra 25. november 1969 etter at stortingsrepresentant Peder Nesheim døde.

Bortsett fra det ene året hun satt i sosialkomiteen, brukte hun mesteparten av tiden i den daværende protokollkomiteen.

I perioden 1973–1977 var Fossland 1. varamann fra Rogaland og møtte en del ganger som representant. Hun var stortingsrepresentant i 4 år og 100 dager.

Lulla Einrid Fossland bodde mange år på Karmøy, hvor hun etter stortingsperioden deltok aktivt i samfunnslivet, bl.a. som medlem av bedriftsforsamlingen ved A/S Norsk Jernverk og som medlem av styret i Norsk Medisinaldepot.

Hun var fortsatt et samfunnsengasjert menneske da hun på sine eldre dager flyttet tilbake til Sør-Varanger, der hun bodde til sin død.

Vi minnes Mons Espelid og Lulla Einrid Fossland med dyp respekt og takknemlighet og lyser fred over deres minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetaler.

Presidenten: Det foreligger tre permisjonssøknader:

  • fra representanten Bård Hoksrud om permisjon i tiden fra og med 2. februar til og med 4. februar for som medlem av Stortingets OSSE-delegasjon å delta i parlamentarisk konferanse om fredsbygging i London og Belfast

  • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Åge Starheim fra og med 2. februar og inntil videre

  • fra representanten Geir Pollestad om omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel, i tiden fra og med 2. februar til og med 5. februar

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknadene behandles straks og innvilges.

  • Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

For Sogn og Fjordane fylke: Anne June Iversen

For Telemark fylke: Kåre Fostervold

For Rogaland fylke: Arne Bergsvåg

Presidenten: Anne June Iversen, Kåre Fostervold og Arne Bergsvåg er til stede og vil ta sete.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Presidenten: Representanten Solveig Horne vil framsette et representantforslag.

Solveig Horne (FrP) [10:09:13]: På vegne av stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Ib Thomsen og meg selv vil jeg fremme forslag om å gi familien full frihet til å dele fødselspermisjonen mellom mor og far.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.