Stortinget - Møte fredag den 28. september 2018

Dato: 28.09.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Møte fredag den 28. september 2018

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Det foreligger to permisjonssøknader:

 • fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe om permisjon for representanten Hans Fredrik Grøvan fredag 28. september for å delta i De forente nasjoners 73. ordinære generalforsamling i New York

 • fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Torhild Bransdal fredag 28. september

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

 • Per Sverre Kvinlaug og Tove Welle Haugland

Presidenten: Per Sverre Kvinlaug og Tove Welle Haugland er til stede og vil ta sete.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende to brev til Stortinget. Det første brevet, datert 13. august 2018, lyder:

«Endring i regjeringens sammensetning og endring blant statssekretærene

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. august 2018 kl. 1300 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

Statsråd Per Sandberg gis avskjed i nåde.

Society and media manager Harald Tom Nesvik utnevnes til statsråd og overtar styret av fiskerisaker i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Roy Angelvik gis avskjed som statssekretær i 50 pst. stilling for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær i 50 pst. stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Roy Angelvik fortsetter i 50 pst. stilling for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet

Statssekretær Veronica Isabel Pedersen gis avskjed som statssekretær for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 13. august 2018 kl. 1500.»

Det andre brevet, datert 31. august 2018, lyder:

«Endring i regjeringens sammensetning og endring blant statssekretærene

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. august 2018 kl. 1100 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

Statsråd Ketil Solvik-Olsen gis avskjed i nåde.

Statsråd Terje Søviknes gis avskjed i nåde.

Statsråd Jon Georg Dale overtar styret av Samferdselsdepartementet.

Stortingsrepresentant Bård André Hoksrud utnevnes til statsråd og overtar styret av Landbruks- og matdepartementet.

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg utnevnes til statsråd og overtar styret av Olje- og energidepartementet.

Statssekretærene Anders Bjørnsen Werp, Tommy Skjervold og Brage Baklien gis avskjed som statssekretærer for statsråd Ketil Solvik-Olsen og utnevnes på nytt til statssekretærer for statsråd Jon Georg Dale i Samferdselsdepartementet.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal gis avskjed som statssekretær for statsråd Jon Georg Dale og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Bård André Hoksrud i Landbruks- og matdepartementet.

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde gis avskjed som statssekretær for statsråd Terje Søviknes og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds gis avskjed som statssekretær for statsråd Tor Mikkel Wara og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Roy Angelvik gis avskjed som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen og fortsetter som statssekretær i 100 pst. stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Veronica Isabel Pedersen gis avskjed som statssekretær for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Gruppeleder Anne Bramo konstitueres som statssekretær for statsråd Åse Michaelsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 31. august 2018 kl. 1400.»

Presidenten vil foreslå at de refererte brevene vedlegges protokollen.

– Det anses vedtatt.

Første vararepresentant for henholdsvis Nordland og Telemark fylker, Dagfinn Henrik Olsen og Stine Margrethe Knutsdatter Olsen, har tatt sete som representanter for den tid representantene Kjell-Børge Freiberg og Bård Hoksrud er medlemmer av regjeringen.

Statsråd Kjell-Børge Freiberg vil overbringe 18 kongelige proposisjoner.

Statsråd Kjell-Børge Freiberg overbrakte 18 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Sak nr. 1 [13:08:45]

Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen

Presidenten: Det skal velges nytt varamedlem til valgkomiteen, og presidenten ber om forslag.

Hans Andreas Limi (FrP) (fra salen): Jeg foreslår Solveig Horne.

Presidenten: Solveig Horne er foreslått som nytt varamedlem til valgkomiteen.

Andre forslag foreligger ikke, og presidenten antar at det kan voteres på vanlig måte.

Votering:

Solveig Horne ble enstemmig valgt som nytt varamedlem til valgkomiteen.

Sak nr. 2 [13:09:20]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt medlem og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling (Innst. 412 S (2017–2018))

Voteringer

Votering
Votering i sak nr. 2

Valgkomiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som nytt medlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges: Sivert Bjørnstad.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges: Hans Andreas Limi.

Votering:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Referatsaker

Sak nr. 3 [13:10:06]

Referat

 • 1. (480) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (Lovvedtak 68 (2017–2018))

  2. lov om endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak) (Lovvedtak 69 (2017–2018))

  3. lov om endring i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn (Lovvedtak 84 (2017–2018))

  4. lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse (Lovvedtak 85 (2017–2018))

  5. lov om endring i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere (Lovvedtak 86 (2017–2018))

  6. lov om endringar i lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner (Lovvedtak 87 (2017–2018))

  7. lov om endringar i barnelova (Lovvedtak 88 (2017–2018))

  8. lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (Lovvedtak 89 (2017–2018))

  9. lov om endring i gjeldsordningsloven (Lovvedtak 90 (2017–2018))

  10. lov om endring i gravferdsloven (Lovvedtak 91 (2017–2018))

  11. lov om endring i folketrygdloven (Lovvedtak 92 (2017–2018))

  12. lov om endring i opplæringslova (Lovvedtak 93 (2017–2018))

  13. lov om endringar i skatteloven (Lovvedtak 94 (2017–2018))

  14. lov om endring i pasientskadeloven (Lovvedtak 95 (2017–2018))

  15. lov om endring i barnetrygdloven (Lovvedtak 96 (2017–2018))

  16. lov om endring i friskolelova (Lovvedtak 97 (2017–2018))

  17. lov om endring i konsesjonsloven (Lovvedtak 98 (2017–2018))

  18. lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven (Lovvedtak 99 (2017–2018))

  19. lov om endring i bidragsinnkrevingsloven (Lovvedtak 100 (2017–2018))

  20. lov om endring i barnehageloven (Lovvedtak 101 (2017–2018))

  21. lov om endringar i skattebetalingsloven (Lovvedtak 102 (2017–2018))

  22. lov om endring i matrikkellova (Lovvedtak 103 (2017–2018))

  23. lov om endring i merverdiavgiftsloven (Lovvedtak 104 (2017–2018))

  24. lov om endring i sosialtjenesteloven (Lovvedtak 105 (2017–2018))

  25. lov om endring i a-opplysningsloven (Lovvedtak 106 (2017–2018))

  26. lov om endring i utenrikstjenesteloven (Lovvedtak 107 (2017–2018))

  27. lov om endringar i skatteforvaltningsloven (Lovvedtak 108 (2017–2018))

  28. lov om endring i folkeregisterloven (Lovvedtak 109 (2017–2018))

  29. lov om endringar i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 110 (2017–2018))

  30. lov om endring i eierseksjonsloven (Lovvedtak 111 (2017–2018))

  31. lov om endringar i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i eigedomsskattelova (Lovvedtak 112 (2017–2018))

  32. lov om endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr og strålevernloven (overtredelsesgebyr mv.) (Lovvedtak 72 (2017–2018))

  33. lov om endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.) (Lovvedtak 73 (2017–2018))

  34. lov om endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.) (Lovvedtak 80 (2017–2018))

  35. lov om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.) (Lovvedtak 78 (2017–2018))

  36. lov om endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.) (Lovvedtak 77 (2017–2018))

  37. lov om endringer i politiloven mv. (tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter - punktbevæpning) (Lovvedtak 79 (2017–2018))

  38. lov om endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner) (Lovvedtak 59 (2017–2018))

  39. lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) (Lovvedtak 81 (2017–2018))

  40. lov om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn) (Lovvedtak 82 (2017–2018))

  41. lov om endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar) (Lovvedtak 71 (2017–2018))

  42. lov om endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.) (Lovvedtak 60 (2017–2018))

  – er sanksjonert under 22. juni 2018

 • 2. (481) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 9 (2017–2018))

  Enst.: Nr. 1–2 vedlegges protokollen.

 • 3. (482) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klimakvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker (Prop. 101 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4. (483) Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) (Prop. 106 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (484) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om å evaluere omorganisering av Arkivverket og sikre regionale arkivtjeneste (Dokument 8:248 S (2017–2018))

 • Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt punkt 1, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (tas ikke under behandling).6. (485) Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen) (Prop. 104 LS (2017–2018))

 • 7. (486) Lov om register over reelle rettighetshavere (Prop. 109 L (2017–2018))

 • 8. (487) Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv) (Prop. 110 L (2017–2018))

 • 9. (488) Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 29. august 2018 (Prop. 114 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 6–9 sendes finanskomiteen.

 • 10. (489) Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007 (Prop. 105 LS (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt B, som sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11. (490) Lov om arv og dødsboskifte (arveloven) (Prop. 107 L (2017–2018))

 • 12. (491) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.) (Prop. 108 S (2017–2018))

 • 13. (492) Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet) (Prop. 115 L (2017–2018))

 • 14. (493) Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.) (Prop. 120 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 11–14 sendes justiskomiteen.

 • 15. (494) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2017 (Meld. St. 16 (2017–2018))

 • 16. (495) Sametingets virksomhet 2017 (Meld. St. 18 (2017–2018))

 • 17. (496) Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap) (Prop. 111 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 15–17 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 18. (497) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) (Prop. 116 L (2017–2018))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for presidentskapet til uttalelse før innstilling avgis.

 • 19. (498) Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.) (Prop. 117 L (2017–2018))

 • 20. (499) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi (Dokument 8:246 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 19–20 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 21. (500) Forslag fra sivilombudsmannen om endringer i sivilombudsmannsloven

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for presidentskapet til uttalelse før innstilling avgis.

 • 22. (501) Endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret) (Prop. 112 L (2017–2018))

 • 23. (502) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA - statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon) (Prop. 118 S (2017–2018))

 • 24. (503) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken) (Prop. 119 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 22–24 sendes næringskomiteen.

 • 25. (504) Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø - Seljord i Telemark (Prop. 113 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 26. (505) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 19 (2017–2018))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Da er vi kommet til avslutningen av det 162. storting – det første storting i inneværende valgperiode. Presidenten vil gjerne si noen ord om virksomheten i den sesjonen som nå ligger bak hos.

Stortingsrepresentantene har fremmet 248 representantforslag. Det er rekord. Det er blitt levert inn 2 370 skriftlige spørsmål. Det er også rekord. Stortinget har denne sesjonen vedtatt 429 anmodninger. Også det overgår alle tidligere sesjoner. Jeg tror vi har dekning for å si at det 162. storting har vært et aktivt storting. Et annet tall som vitner om det, er de totalt 412 innstillingene som er avgitt i løpet av sesjonen. Det er et høyt antall for en første sesjon i en valgperiode.

Den 8. mai i år ble Grunnloven endret da Stortinget vedtok en ny formulering om Kongens immunitet i § 5. Det ble også vedtatt noen språklige justeringer i enkelte paragrafer i Grunnloven på nynorsk.

Stortinget har behandlet 149 proposisjoner fra regjeringen denne sesjonen. Sentrale saker som kan nevnes, er EUs tredje energimarkedspakke, ny sikkerhetslov og ny kommunelov.

Regjeringen har fremmet 19 meldinger og holdt 16 redegjørelser for Stortinget.

Presidenten vil til slutt gjerne takke for innsatsen til alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk. Jeg erklærer herved forhandlingene i det 162. storting for avsluttet. Samtidig ber presidenten representantene undertegne den fremlagte protokoll.

Møtet hevet kl. 13.14

Stortingets forhandlingsprotokoll ble deretter skrevet under av de tilstedeværende representanter: Tone Wilhelmsen Trøen, Nils T. Bjørke, Eva Kristin Hansen, Sverre Myrli, Bente Stein Mathisen, Kari Kjønaas Kjos, Abid Q. Raja, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Eirik Sivertsen, Trond Helleland, Kristin Ørmen Johnsen, Heidi Nordby Lunde, Elise Bjørnebekk-Waagen, Arne Nævra, Mazyar Keshvari, Kjell Ingolf Ropstad, Kari Henriksen, Trygve Slagsvold Vedum, Anniken Huitfeldt, Emilie Enger Mehl, Norunn Tveiten Benestad, Nils Aage Jegstad, Kristian Tonning Riise, Kjersti Toppe, Geir Pollestad, Hans Andreas Limi, Astrid Nøklebye Heiberg, Sivert Bjørnstad, Solveig Horne, Åsunn Lyngedal, Tuva Moflag, Kari Elisabeth Kaski, Ingrid Heggø, Jonny Finstad, Per-Willy Amundsen, Jan Bøhler, Steinar Reiten, Ingjerd Schou, Martin Kolberg, Hanne Dyveke Søttar, Rigmor Aasrud, Stein Erik Lauvås, Svein Roald Hansen, Kårstein Eidem Løvaas, Henrik Asheim, Heidi Greni, Geir Jørgen Bekkevold, Sheida Sangtarash, Erlend Wiborg, Guri Melby, Marianne Haukland, Bjørnar Moxnes, Ingalill Olsen, Solfrid Lerbrekk, Grunde Almeland, Øystein Langholm Hansen, Ruth Grung, Tom-Christer Nilsen, Siri Gåsemyr Staalesen, Karin Andersen, Olemic Thommessen, Tove Welle Haugland, Petter Eide, Morten Stordalen, Tellef Inge Mørland, Per Sverre Kvinlaug, Une Bastholm, Tor André Johnsen, Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård, Dagfinn Henrik Olsen, Morten Ørsal Johansen, André N. Skjelstad, Lene Vågslid, Himanshu Gulati, Ole André Myhrvold, Guro Angell Gimse, Carl-Erik Grimstad, Kirsti Leirtrø, Ingvild Kjerkol, Mudassar Kapur, Sandra Borch, Bengt Rune Strifeldt, Dag Terje Andersen, Maria Aasen-Svensrud, Vetle Wang Soleim, Helge Orten, Erlend Larsen, Aleksander Stokkebø, Masud Gharahkhani, Jon Engen-Helgheim, Solveig Sundbø Abrahamsen, Frida Melvær, Arild Grande.