Stortinget - Møte tirsdag den 17. oktober 2017

Dato: 17.10.2017
President: Olemic Thommessen

Møte tirsdag den 17. oktober 2017

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Jeg vil gjerne meddele at dette kommer til å bli et svært kort møte, og at det blir votering nokså umiddelbart. Det er greit om dere holder plassene, da kan vi gjøre dette fortere enn hvis vi skulle vente på noen.

Representantene Nils Aage Jegstad, Åsmund Aukrust, Lise Christoffersen, Mudassar Kapur, Sivert Bjørnstad og Ingjerd Schou, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

 • For Akershus fylke: Mani Hussani

 • For Buskerud fylke: Sigrid Simensen Ilsøy

 • For Hordaland fylke: Laila Marie Reiertsen og Sigurd Hille

 • For Rogaland fylke: Julia Wong

 • For Telemark fylke: Emilie Schäffer

Statsråd Jan Tore Sanner overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Presidenten: Representanten Tore Hagebakken vil fremsette et representantforslag.

Tore Hagebakken (A) []: Jeg har sammen med representanten Rigmor Aasrud den store glede å fremme et representantforslag om at fylkeskommunene Oppland og Hedmark skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region.

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: Jeg vil på vegne av representantene Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson og meg sjøl sette fram det prinsipielle forslaget om å gi fylker som ble tvangssammenslått i 2017, rett til å bestå som eget fylke etter søknad.

Presidenten: Representanten Ingrid Heggø vil fremsette et representantforslag.

Ingrid Heggø (A) []: På vegner av meg sjølv har eg gleda av å fremja eit representantforslag om omgjering av vedtaket om samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane.

Presidenten: Representanten Une Bastholm vil fremsette et representantforslag.

Une Bastholm (MDG) []: På vegne av meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Sak nr. 1 [10:03:52]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd (Innst. 19 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Voteringer

Votering
Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år:

Medlemmer:

 1. Martin Kolberg

 2. Ruth Grung

 3. Jorodd Asphjell

 4. Stein Erik Lauvås

 5. Ingalill Olsen

 6. Nina Sandberg

 7. Michael Tetzschner

 8. Bente Stein Mathisen

 9. Norunn Tveiten Benestad

 10. Marianne Synnes

 11. Nils Aage Jegstad

 12. Solveig Sundbø Abrahamsen

 13. Ulf Leirstein

 14. Helge André Njåstad

 15. Hanne Dyveke Søttar

 16. Kjersti Toppe

 17. Heidi Greni

 18. Torgeir Knag Fylkesnes

 19. Ketil Kjenseth

 20. Torhild Bransdal

Varamedlemmer:

For nr. 1–6:

1. Øystein Langholm Hansen

2. Tuva Moflag

3. Masud Gharahkhani

4. Jette F. Christensen

5. Tellef Inge Mørland

6. Siri Gåsemyr Staalesen

For nr. 7–12:

7. Trond Helleland

8. Svein Harberg

9. Marianne Haukland

10. Liv Kari Eskeland

11. Vetle Wang Soleim

12. Olemic Thommessen

For nr. 13–15:

13. Erlend Wiborg

14. Himanshu Gulati

15. Gisle Meininger Saudland

For nr. 16–17:

16. Ole André Myhrvold

17. Åslaug Sem-Jacobsen

For nr. 18:

Solfrid Lerbrekk

For nr. 19:

Trine Skei Grande

For nr. 20:

Tore Storehaug

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Referatsaker

Sak nr. 2 [10:04:32]

Referat

 • 1. (4) Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2016–2017 (Dokument 11 (2016–2017))

 • 2. (5) Innberetning fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer (Innberetning 1 (2017–2018))

 • 3. (6) Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2017 er tildelt The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

  Enst.: Nr.1–3 vedlegges protokollen.

 • 4. (7) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Gunnes og Carl-Erik Grimstad om innføring av lobbyregister (Dokument 8:26 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 5. (8) Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold (Meld. St. 4 (2017–2018))

 • 6. (9) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten (Dokument 8:11 S (2017–2018))

 • 7. (10) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen (Dokument 8:17 LS (2017–2018))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 8. (11) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Tore Storehaug, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Torhild Bransdal om utjamning av nettariffane (Dokument 8:14 S (2017–2018))

 • 9. (12) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel (Dokument 8:27 S (2017–2018))

 • 10. (13) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en nærnaturlov som gir varig vern av bymarker, byfjell og naturen i nærheten av der folk bor (Dokument 8:28 S (2017–2018))

 • 11. (14) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter (Dokument 8:30 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 8–11 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 12. (15) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om å sikre et trygt og stabilt barnevern uten profitt (Dokument 8:19 S (2017–2018))

 • 13. (16) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd (Dokument 8:20 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 12–13 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 14. (17) Nasjonalbudsjettet 2018 (Meld. St. 1 (2017–2018))

 • 15. (18) Skatter, avgifter og toll 2018 (Prop. 1 LS (2017–2018))

 • 16. (19) Statsbudsjettet 2018 (Prop. 1 S (2017–2018))

 • 17. (20) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Terje Breivik om et norsk regelverk for crowdfunding/folkefinansiering (Dokument 8:37 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 14–17 sendes finanskomiteen.

 • 18. (21) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om å styrke finansieringsordningene for etablering av sykehjem, omsorgsboliger og dagaktivitetstilbud (Dokument 8:7 S (2017–2018))

 • 19. (22) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Åslaug Sem-Jacobsen og Marit Knutsdatter Strand om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag (Dokument 8:8 S (2017–2018))

 • 20. (23) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark (Dokument 8:12 S (2017–2018))

 • 21. (24) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige (Dokument 8:29 S (2017–2018))

 • 22. (25) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å sikre åpenhet i helse- og omsorgsinstitusjoner som utfører tjenester i kommunal regi (Dokument 8:32 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 18–22 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 23. (26) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl, Sigbjørn Gjelsvik og Marit Arnstad om styrking av det lokale politiet (Dokument 8:10 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 24. (27) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Sigbjørn Gjelsvik, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund, Siv Mossleth, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner (Dokument 8:2 S (2017–2018))

 • 25. (28) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Åslaug Sem-Jacobsen, Trygve Slagsvold Vedum, Ivar Odnes, Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Sandra Borch og Geir Adelsten Iversen om omgjøring av vedtak angående ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå (Dokument 8:4 S (2017–2018))

 • 26. (29) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Maria-Karine Aasen-Svensrud, Lene Vågslid og Terje Aasland om at fylkeskommunene Vestfold og Telemark skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region (Dokument 8:5 S (2017–2018))

 • 27. (30) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Stein Erik Lauvås, Svein Roald Hansen, Sverre Myrli, Nina Sandberg, Martin Kolberg og Anne Helene Sandum om at fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region (Dokument 8:6 S (2017–2018))

 • 28. (31) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Runar Sjåstad og Ingalill Olsen om at fylkene Finnmark og Troms ikke tvinges til å slå seg sammen til én region (Dokument 8:13 S (2017–2018))

 • 29. (32) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Abid Q. Raja, Carl-Erik Grimstad og André N. Skjelstad om tiltak som gjør det enklere å bevege seg mellom Norge og resten av Europa (Dokument 8:34 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 24–29 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 30. (33) Rapport til Stortinget fra Stortingets granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star (Dokument 18 (2016–2017))

 • 31. (34) Grunnlovsforslag fremsatt på det 159. og 160. storting samt Norges grunnlov (Dokument 12 (2015–2016))

 • 32. (35) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2017

 • 33. (36) Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten (Dokument 3:6 (2016–2017))

 • 34. (37) Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak (Dokument 3:9 (2016–2017))

 • 35. (38) Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning (Dokument 3:10 (2016–2017))

 • 36. (39) Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet (Dokument 3:11 (2016–2017))

  Enst.: Nr. 30–36 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 37. (40) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken og Torgeir Knag Fylkesnes om at det ikke skal gjøres strukturendringer i fiskeriene før etter at Stortinget har gjennomført en helhetlig gjennomgang av strukturpolitikken (Dokument 8:21 S (2017–2018))

 • 38. (41) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om styrket beredskap gjennom et sterkere jordvern og beredskapslagring av matkorn (Dokument 8:33 S (2017–2018))

 • 39. (42) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Terje Breivik, Jon Gunnes og Ketil Kjenseth om å utrede etableringen av et norsk globalt entrepenørskapsprogram (Dokument 8:36 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 37–39 sendes næringskomiteen.

 • 40. (43) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ketil Kjenseth og Carl-Erik Grimstad om forsøk med blokkjeder i det offentlige (Dokument 8:35 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 41. (44) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen og Siv Mossleth om å sikre at lærere som er utdannet før 2014, fortsatt beholder full undervisningskompetanse (Dokument 8:1 S (2017–2018))

 • 42. (45) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Tore Storehaug, Torhild Bransdal og Steinar Reiten om å innføre lærernorm, at nye kompetansekrav ikke gis tilbakevirkende kraft, og endre karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanningen (Dokument 8:15 S (2017–2018))

 • 43. (46) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om profittfri barnehage (Dokument 8:18 S (2017–2018))

 • 44. (47) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Lill Fagerås og Nicholas Wilkinson om flere lærere i skolen –, mer likeverdig og tilpasset opplæring for elevene (Dokument 8:24 S (2017–2018))

 • 45. (48) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Lill Fagerås og Freddy André Øvstegård om kompetansekrav for undervisning uten tilbakevirkende kraft (Dokument 8:25 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 41–45 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 46. (49) Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet – Landmaktproposisjon (Prop. 2 S (2017–2018))

 • 47. (50) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen om nedsetjing av eit offentleg utval som skal føreta ein gjennomgang av konsekvensane av at Storbritannia går ut av EU, og Noreg sine alternativ til EØS-avtalen (Dokument 8:9 S (2017–2018))

 • 48. (51) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Petter Eide om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser (Dokument 8:22 S (2017–2018))

 • 49. (52) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Karin Andersen om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet (Dokument 8:23 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 46–49 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 10.06