Stortinget - Møte torsdag den 19. oktober 2017

Dato: 19.10.2017
President: Olemic Thommessen

Møte torsdag den 19. oktober 2017

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Representanten Geir Jørgen Bekkevold vil fremsette et representantforslag.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) []: På vegne av representantene Olaug V. Bollestad, Steinar Reiten og meg selv har jeg gleden av å fremme et representantforslag om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte.

Presidenten: Representanten Martin Henriksen vil fremsette et representantforslag.

Martin Henriksen (A) []: På vegne av representantene Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg, Nina Sandberg og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing.

Presidenten: Representanten Lene Vågslid vil fremsette et representantforslag.

Lene Vågslid (A) []: Eg vil på vegner av representantane Jan Bøhler, Maria-Karine Aasen-Svensrud, Hadia Tajik og meg sjølv setje fram eit representantforslag om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Noreg).

Presidenten: Representanten Une Bastholm vil fremsette et representantforslag.

Une Bastholm (MDG) []: På vegne av meg selv vil jeg framsette et representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Sak nr. 1 [10:02:17]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2018 (Innst. 18 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Voteringer

Votering
Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak
A.

Forslaget til statsbudsjett medregnet folketrygden for terminen 1. januar–31. desember 2018 (Prop. 1 S (2017–2018)) fordeles til stortingskomiteene slik:

ARBEIDS- OG SOSIALKOMITEEN

Rammeområde 7

(Arbeid og sosial)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

600

Arbeids- og sosialdepartementet

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

605

Arbeids- og velferdsetaten

3605

Arbeids- og velferdsetaten

606

Trygderetten

611

Pensjoner av statskassen

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

615

Yrkesskadeforsikring

3615

Yrkesskadeforsikring

616

Gruppelivsforsikring

3616

Gruppelivsforsikring

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

634

Arbeidsmarkedstiltak

3634

Arbeidsmarkedstiltak

635

Ventelønn

3635

Ventelønn mv.

640

Arbeidstilsynet

3640

Arbeidstilsynet

642

Petroleumstilsynet

3642

Petroleumstilsynet

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

649

Treparts bransjeprogrammer

660

Krigspensjon

664

Pensjonstrygden for sjømenn

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

872

Nedsatt funksjonsevne

2470

Statens pensjonskasse

5470

Statens pensjonskasse

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

2541

Dagpenger

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

2620

Stønad til enslig mor eller far

2650

Sykepenger

2651

Arbeidsavklaringspenger

2655

Uførhet

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

2670

Alderdom

2680

Etterlatte

2686

Stønad ved gravferd

5701

Diverse inntekter

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

5705

Refusjon av dagpenger

Øvrige romertall

Arbeids- og sosialdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Omdisponeringsfullmakter

IV

Fullmakt til overskridelse

V

Tilsagnsfullmakter

VI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for gjennomføring av forsøk med velferdsobligasjoner

VII

Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

VIII

Fullmakt til nettobudsjettering

IX

Folketrygdens avkortingsregler ved sluttvederlag

Folketrygden

II

Andre fullmakter

ENERGI- OG MILJØKOMITEEN

Rammeområde 12

(Olje og energi)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

1800

Olje- og energidepartementet

4800

Olje- og energidepartementet

1810

Oljedirektoratet

4810

Oljedirektoratet

1811

Statoil ASA

4811

Statoil ASA

1815

Petoro AS

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

1830

Forskning og næringsutvikling

1840

CO2-håndtering

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

2490

NVE Anlegg

5490

NVE Anlegg

Øvrige romertall

Olje- og energidepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Fullmakt til å overskride

IV

Fullmakt til å overskride

V

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Nr. 1

VI

Tilsagnsfullmakter

VII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser

VIII

Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige driftsrelaterte forpliktelser

IX

Utbyggingsrelaterte forpliktelser

X

Forpliktelser før plan for utbygging og drift og for anlegg og drift er behandlet

XI

Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel

XII

Overføring av eiendomsrett mot bruksrett

XIII

Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser

XIV

Overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser

XV

Overdragelse av andeler i rørledninger mv.

XVI

Omgjøring av betingede lån til tilskudd

Rammeområde 13

(Miljø)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

1400

Klima- og miljødepartementet

4400

Klima- og miljødepartementet

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

1411

Artsdatabanken

1412

Meteorologiformål

1420

Miljødirektoratet

4420

Miljødirektoratet

1422

Miljøvennlig skipsfart

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1424

MAREANO

1425

Vilt- og fisketiltak

1471

Norsk Polarinstitutt

4471

Norsk Polarinstitutt

1472

Svalbard miljøvernfond

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

1481

Klimakvoter

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

Øvrige romertall

Klima- og miljødepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Alle kapitler med unntak av kap. 1429/4429

III

Fullmakt til overskridelser

IV

Kjøp av klimakvoter

V

Bestillingsfullmakter

VI

Tilsagnsfullmakter

Alle kapitler med unntak av kap. 1429

VII

Fullmakt til å inngå forpliktelser

VIII

Utbetaling av tilskudd

IX

Utbetaling til Verdensbankens karbonfond

X

Utbetaling av tilskudd til offentlig-privat samarbeid

XI

Utbetaling av renter på tilskudd

FAMILIE- OG KULTURKOMITEEN

Rammeområde 2

(Familie og forbruker)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

800

Barne- og likestillingsdepartementet

840

Tiltak mot vold og overgrep

841

Samliv og konfliktløsning

842

Familievern

3842

Familievern

843

Adopsjonsstøtte

844

Kontantstøtte

845

Barnetrygd

846

Familie- og oppveksttiltak

847

EUs ungdomsprogram

3847

EUs ungdomsprogram

848

Barneombudet

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

855

Statlig forvaltning av barnevernet

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

860

Forbrukerrådet

862

Positiv miljømerking

865

Forbrukerpolitiske tiltak

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

868

Forbrukertilsynet

870

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

871

Likestilling og ikke-diskriminering

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet

2530

Foreldrepenger

Øvrige romertall

Barne- og likestillingsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Satser for barnetrygd

IV

Satser for kontantstøtte

V

Sats for engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Rammeområde 3

(Kultur mv.)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

300

Kulturdepartementet

3300

Kulturdepartementet

315

Frivillighetsformål

320

Norsk kulturråd

3320

Norsk kulturråd

321

Kunstnerøkonomi

322

Bygg og offentlige rom

3322

Bygg og offentlige rom

323

Musikk og scenekunst

3323

Musikk og scenekunst

325

Allmenne kulturformål

3325

Allmenne kulturformål

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

328

Museum og visuell kunst

329

Arkivformål

3329

Arkivformål

334

Film- og medieformål

3334

Film- og medieformål

335

Mediestøtte

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

340

Den norske kirke

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

342

Kirkebygg og gravplasser

3342

Kirkebygg og gravplasser

1429

Riksantikvaren

4429

Riksantikvaren

1432

Norsk kulturminnefond

Øvrige romertall

Kulturdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Tilsagnsfullmakter

IV

Dekning av forsikringstilfelle

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

VII

Salg av aksjer

Klima- og miljødepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Kap. 1429/4429

VI

Tilsagnsfullmakter

Kap. 1429

FINANSKOMITEEN

Rammeområde 19

(Tilfeldige utgifter og inntekter)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

2309

Tilfeldige utgifter

5309

Tilfeldige inntekter

Rammeområde 20

(Stortinget, finansadministrasjon mv.)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

41

Stortinget

3041

Stortinget

1600

Finansdepartementet

4600

Finansdepartementet

1602

Finanstilsynet

4602

Finanstilsynet

1605

Direktoratet for økonomistyring

4605

Direktoratet for økonomistyring

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

1610

Tolletaten

4610

Tolletaten

1618

Skatteetaten

4618

Skatteetaten

1620

Statistisk sentralbyrå

4620

Statistisk sentralbyrå

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1650

Statsgjeld, renter mv.

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

5341

Avdrag på utestående fordringer

5351

Overføring fra Norges Bank

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

Øvrige romertall

Finansdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Alle kapitler unntatt kap. 21/3021. Nr. 2

IV

Bestillingsfullmakter

V

Fullmakter til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

VI

Garantifullmakter

VII

Fullmakt til fortsatt bobehandling

VIII

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

IX

Nettobudsjetteringsfullmakter

Folketrygden

II

Statstilskudd til finansiering av folketrygden

Rammeområde 21

(Skatter, avgifter og toll)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

5501

Skatter på formue og inntekt

5502

Finansskatt

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

5511

Tollinntekter

5521

Merverdiavgift

5526

Avgift på alkohol

5531

Avgift på tobakksvarer mv.

5536

Avgift på motorvogner mv.

5538

Veibruksavgift på drivstoff

5541

Avgift på elektrisk kraft

5542

Avgift på mineralolje mv.

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

5549

Avgift på utslipp av NOX

5550

Miljøavgift på plantevernmidler

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

5557

Avgift på sukker mv.

5559

Avgift på drikkevareemballasje

5561

Flypassasjeravgift

5562

Totalisatoravgift

5565

Dokumentavgift

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

5700

Folketrygdens inntekter

Rammeområde 22

(Utbytte mv.)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

5611

Aksjer i NSB AS

5616

Kommunalbanken AS

5622

Aksjer i Avinor AS

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

5652

Statskog SF – renter og utbytte

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

5680

Statnett SF

5685

Aksjer i Statoil ASA

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN

Rammeområde 15

(Helse)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

701

E-helse, helseregistre mv.

3701

E-helse, helseregistre mv.

702

Beredskap

703

Internasjonalt samarbeid

3703

Internasjonalt samarbeid

709

Pasient- og brukerombud

710

Vaksiner mv.

3710

Vaksiner mv.

712

Bioteknologirådet

714

Folkehelse

3714

Folkehelse

717

Legemiddeltiltak

732

Regionale helseforetak

3732

Regionale helseforetak

733

Habilitering og rehabilitering

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

740

Helsedirektoratet

3740

Helsedirektoratet

741

Norsk pasientskadeerstatning

3741

Norsk pasientskadeerstatning

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

3742

Nasjonalt klageorgan for helse-tjenesten

744

Direktoratet for e-helse

745

Folkehelseinstituttet

3745

Folkehelseinstituttet

746

Statens legemiddelverk

3746

Statens legemiddelverk

747

Statens strålevern

3747

Statens strålevern

748

Statens helsetilsyn

3748

Statens helsetilsyn

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

761

Omsorgstjeneste

762

Primærhelsetjeneste

765

Psykisk helse og rusarbeid

769

Utredningsvirksomhet mv.

770

Tannhelsetjenester

780

Forskning

781

Forsøk og utvikling mv.

783

Personell

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

2751

Legemidler mv.

2752

Refusjon av egenbetaling

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

2756

Andre helsetjenester

2790

Andre helsetiltak

Øvrige romertall

Helse- og omsorgsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Bestillingsfullmakt

IV

Tilsagnsfullmakter

V

Diverse fullmakter

JUSTISKOMITEEN

Rammeområde 5

(Justis)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

45

Norges nasjonale institusjon for menneskerettig-heter

61

Høyesterett

400

Justis- og beredskapsdepartementet

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

410

Domstolene

3410

Domstolene

414

Forliksråd og andre domsutgifter

430

Kriminalomsorgen

3430

Kriminalomsorgen

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmanns-etaten

442

Politihøgskolen

3442

Politihøgskolen

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

445

Den høyere påtalemyndighet

446

Den militære påtalemyndighet

448

Grensekommissæren

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

452

Sentral krisehåndtering

453

Sivil klareringsmyndighet

454

Redningshelikoptertjenesten

3454

Redningshelikoptertjenesten

455

Redningstjenesten

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon

460

Spesialenheten for politisaker

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

467

Norsk Lovtidend

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

469

Vergemålsordningen

3469

Vergemålsordningen

470

Fri rettshjelp

3470

Fri rettshjelp

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferds-vederlagsordning

473

Statens sivilrettsforvaltning

3473

Statens sivilrettsforvaltning

474

Konfliktråd

3474

Konfliktråd

475

Bobehandling

Øvrige romertall

Justis- og beredskapsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Alle kapitler med unntak av 490/3490, kap. 491/3491 og kap. 495/3495. Nr. 2

III

Bestillingsfullmakter

IV

Tilsagnsfullmakter

Nr. 2

V

Videreføring av bobehandling

VI

Nettobudsjetteringsfullmakt

VII

Stortingets rettferdsvederlagsordning

VIII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

X

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i bygge-prosjekt

KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN

Rammeområde 1

(Statsforvaltning mv.)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

20

Statsministerens kontor

21

Statsrådet

3021

Statsrådet

24

Regjeringsadvokaten

3024

Regjeringsadvokaten

502

Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte avsetninger

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

525

Fylkesmannsembetene

3525

Fylkesmannsembetene

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

531

Eiendommer til kongelige formål

532

Utvikling av Fornebuområdet

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

545

Datatilsynet

546

Personvernnemnda

577

Tilskudd til de politiske partier

2445

Statsbygg

5445

Statsbygg

5446

Salg av eiendom, Fornebu

Øvrige romertall

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Kap. 510/3510, 525/3525, 533/3533 og 540/3540

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

VIII

Tilsagnsfullmakter

Kap. 540

XI

Sikringsprosjekt på de kongelige eiendommer

XII

Fullmakter til overskridelse

XIII

Omdisponeringsfullmakter

XIV

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

XV

Fullmakter som gjelder kurantprosjektordningen

XVI

Diverse fullmakter

Finansdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Kap. 21/3021

III

Fullmakter til overskridelse

Rammeområde 6

(Innvandring, regional utvikling og bolig)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

490

Utlendingsdirektoratet

3490

Utlendingsdirektoratet

491

Utlendingsnemnda

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

3496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

553

Omstillingsdyktige regioner

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

560

Sametinget

561

Tilskudd til samiske formål

563

Internasjonalt reindriftssenter

3563

Internasjonalt reindriftssenter

567

Nasjonale minoriteter

580

Bostøtte

581

Bolig- og bomiljøtiltak

585

Husleietvistutvalget

3585

Husleietvistutvalget

587

Direktoratet for byggkvalitet

3587

Direktoratet for byggkvalitet

590

Planlegging og byutvikling

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

5312

Husbanken

2412

Husbanken

5615

Husbanken

Øvrige romertall

Justis- og beredskapsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Kapitlene 490/3490, 491/3491 og 495/3495

IV

Tilsagnsfullmakter

Nr. 1

IX

Innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Kap. 500/3500, 554/3554, 563/3563, 585/3585, 587/3587, 595/3595 og 2412/5312

IV

Utsatt utgifts- og inntektsføring

V

Samfinansiering

VI

Bestillingsfullmakt

VIII

Tilsagnsfullmakter

Kapitlene 567, 581 og 590

X

Tilskudd uten krav om tilbakebetaling

Rammeområde 18

(Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

571

Rammetilskudd til kommuner

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

573

Kommunereform

575

Ressurskrevende tjenester

578

Valgdirektoratet

579

Valgutgifter

KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEEN

Rammeområde 14

(Kontroll og konstitusjon)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

51

Riksrevisjonen

3051

Riksrevisjonen

NÆRINGSKOMITEEN

Rammeområde 9

(Næring)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

900

Nærings- og fiskeridepartementet

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

902

Justervesenet

3902

Justervesenet

903

Norsk akkreditering

3903

Norsk akkreditering

904

Brønnøysundregistrene

3904

Brønnøysundregistrene

905

Norges geologiske undersøkelse

3905

Norges geologiske undersøkelse

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

910

Sjøfartsdirektoratet

3910

Sjøfartsdirektoratet

911

Konkurransetilsynet

3911

Konkurransetilsynet

912

Klagenemndssekretariatet

3912

Klagenemndssekretariatet

915

Regelrådet

922

Romvirksomhet

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

930

Design og arkitektur Norge

935

Patentstyret

3935

Patentstyret

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

940

Internasjonaliseringstiltak

950

Forvaltning av statlig eierskap

3950

Forvaltning av statlig eierskap

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

1473

Kings Bay AS

5325

Innovasjon Norge

5326

Siva SF

5329

Eksportkreditt Norge AS

2421

Innovasjon Norge

2426

Siva SF

2429

Eksportkreditt Norge AS

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

5613

Renter fra Siva SF

5629

Renter fra eksportkredittordningen

Øvrige romertall

Nærings- og fiskeridepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Kapitlene 900/3900, 902/3902, 903/3903, 904/3904, 905/3905, 910/3910 og 912/3912

IV

Fullmakt til å overskride

Nr. 1, 2 og 4

V

Fullmakt til å utgifts- og inntektsføre uten bevilgning

VI

Tilsagnsfullmakter

Nr. 1: Kap. 2421. Nr. 2

VII

Bestillingsfullmakter

VIII

Garantifullmakter

IX

Garantifullmakt og fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

X

Dekning av forsikringstilfeller

XI

Utlånsfullmakter

XII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

XIII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investering

XIV

Fullmakt til å bortfeste

XV

Fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner

XVI

Endring av statlige eierposter

XVII

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsomkostninger

XVIII

Opprettelse av holdingselskap

Rammeområde 10

(Fiskeri)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

917

Fiskeridirektoratet

3917

Fiskeridirektoratet

919

Diverse fiskeriformål

Øvrige romertall

Nærings- og fiskeridepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Kap. 917/3917. Nr. 2: Kap. 917/919/5574.

Rammeområde 11

(Landbruk)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

1100

Landbruks- og matdepartementet

4100

Landbruks- og matdepartementet

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

1115

Mattilsynet

4115

Mattilsynet

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

1142

Landbruksdirektoratet

4142

Landbruksdirektoratet

1148

Naturskade – erstatninger

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

Øvrige romertall

Landbruks- og matdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Alle kapitler med unntak av kap. 1137. Nr. 2

III

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

IV

Tilsagnsfullmakter

Alle kapitler med unntak av kap. 1137

V

Salg av fast eiendom

VI

Avtale om kjøp

TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJONSKOMITEEN

Rammeområde 17

(Transport og kommunikasjon)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

541

IKT-politikk

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

1300

Samferdselsdepartementet

4300

Samferdselsdepartementet

1301

Forskning og utvikling mv.

1310

Flytransport

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

4312

Avinor AS

1313

Luftfartstilsynet

4313

Luftfartstilsynet

1314

Statens havarikommisjon for transport

1320

Statens vegvesen

4320

Statens vegvesen

1321

Nye Veier AS

4322

Svinesundsforbindelsen AS

1323

Vegtilsynet

1330

Særskilte transporttiltak

4330

Særskilte transporttiltak

4331

Infrastrukturfond

1352

Jernbanedirektoratet

4352

Jernbanedirektoratet

1354

Statens jernbanetilsyn

4354

Statens jernbanetilsyn

1360

Kystverket

4360

Kystverket

1362

Oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen

1370

Posttjenester

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

5619

Renter av lån til Avinor AS

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

Øvrige romertall

Samferdselsdepartementet

VII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider

VIII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

XI

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgradering av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

II

Merinntektsfullmakter

Alle unntatt kap. 1361/4361

III

Fullmakt til overskridelse

IV

Tilsagnsfullmakter

V

Fullmakt til forskuttering

VI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

IX

Fullmakt til å pådra statens forpliktelser for Nye Veier AS

X

Salg og bortfeste av fast eiendom

XII

Opprettelse av post uten bevilgning

XIII

Overføringer til og fra reguleringsfondet

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSKOMITEEN

Rammeområde 16

(Utdanning og forskning)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

200

Kunnskapsdepartementet

220

Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

3220

Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester

3222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester

223

Sametinget

225

Tiltak i grunnopplæringen

3225

Tiltak i grunnopplæringen

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

227

Tilskudd til særskilte skoler

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

229

Norges grønne fagskole – Vea

3229

Norges grønne fagskole – Vea

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

231

Barnehager

240

Fagskoleutdanning

241

Felles tiltak for fagskolesektoren

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

253

Folkehøyskoler

254

Tilskudd til voksenopplæring

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

256

Kompetanse Norge

3256

Kompetanse Norge

257

Kompetansepluss

258

Tiltak for livslang læring

260

Universiteter og høyskoler

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

280

Felles enheter

3280

Felles enheter

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

285

Norges forskningsråd

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

288

Internasjonale samarbeidstiltak

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

920

Norges forskningsråd

923

Havforskningsinstituttet

3923

Havforskningsinstituttet

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

928

Annen marin forskning og utvikling

1137

Forskning og innovasjon

5310

Statens lånekasse for utdanning

2410

Statens lånekasse for utdanning

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

Øvrige romertall

Kunnskapsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Tilsagnsfullmakter

IV

Diverse fullmakter

Nærings- og fiskeridepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Kap. 923/3923 og 926/3926. Nr. 2: Kap. 923/5574

VI

Tilsagnsfullmakter

Nr. 1: Kap. 920

Landbruks- og matdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Kap. 1137/5576

IV

Tilsagnsfullmakter

Kap. 1137

UTENRIKS- OG FORSVARSKOMITEEN

Rammeområde 4

(Utenriks)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

100

Utenriksdepartementet

3100

Utenriksdepartementet

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

115

Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

117

EØS-finansieringsordningene

118

Nordområdetiltak mv.

119

Globale sikkerhetstiltak

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

144

Fredskorpset

150

Bistand til Afrika

151

Bistand til Asia

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

153

Bistand til Latin-Amerika

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

161

Næringsutvikling

162

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

164

Fred, forsoning og demokrati

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

166

Klima, miljø og fornybar energi

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

168

Kvinners rettigheter og likestilling

169

Global helse og utdanning

170

FN-organisasjoner mv.

171

Multilaterale finansinstitusjoner

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

480

Svalbardbudsjettet

1361

Samfunnet Jan Mayen

4361

Samfunnet Jan Mayen

Øvrige romertall

Utenriksdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Omdisponeringsfullmakt

V

Valutatap (disagio) / Valutagevinst (agio)

VI

Bruk av opptjente rentemidler

VII

Tilsagnsfullmakter

VIII

Garantifullmakter

IX

Dekning av forsikringstilfelle

X

Toårige budsjettvedtak

XI

Ettergivelse av fordringer

XII

Utbetaling av tilskudd

XIII

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

XIV

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale banker og fond

Alle unntatt nr. 3

Samferdselsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Kap. 1361/4361

Rammeområde 8

(Forsvar)

I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1700

Forsvarsdepartementet

4700

Forsvarsdepartementet

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

4720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1731

Hæren

4731

Hæren

1732

Sjøforsvaret

4732

Sjøforsvaret

1733

Luftforsvaret

4733

Luftforsvaret

1734

Heimevernet

4734

Heimevernet

1735

Etterretningstjenesten

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1761

Nye kampfly med baseløsning

1790

Kystvakten

4790

Kystvakten

1791

Redningshelikoptertjenesten

4791

Redningshelikoptertjenesten

1792

Norske styrker i utlandet

4792

Norske styrker i utlandet

4799

Militære bøter

Øvrige romertall

Forsvarsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Bestillingsfullmakter

IV

Tilsagnsfullmakt

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

VI

Personell

VII

Investeringsfullmakter

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

X

Andre fullmakter

B.

Prop. 1 LS (2017–2018) Skatter, avgifter og toll 2018 behandles av finanskomiteen, jf. rammeområde 21.

C.

Kap. 2800/5800 Statens pensjonsfond utland, kap. 5999 Statslånemidler, statsbudsjettets 90–99-poster, forslag til vedtak II under Statslån o.a., III under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, III og IV nr. 3 under Nærings- og fiskeridepartementet, V nr. 2 under Olje- og energidepartementet og IV og XIV nr. 3 under Utenriksdepartementet behandles av finanskomiteen utenfor rammeområdene.

D.

Utenriks- og forsvarskomiteen avgir innstilling om svalbardbudsjettet.

Votering:

Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Referatsaker

Sak nr. 2 [10:02:40]

Referat

 • 1. (53) Eksport av norske velferdsytelser (Meld. St. 40 (2016–2017))

 • 2. (54) Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon) (Prop. 151 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (55) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra og Torgeir Knag Fylkesnes om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020 (Dokument 8:16 S (2016–2018))

 • 4. (56) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner (Dokument 8:31 S (2016–2018))

 • 5. (57) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid (Meld. St. 41 (2016–2017))

 • 6. (58) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi (Meld. St. 45 (2016–2017))

  Enst.: Nr. 3–6 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 7. (59) Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) (Prop. 104 L (2016–2017))

 • 8. (60) Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep) (Prop. 167 L (2016–2017))

 • 9. (61) Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen) (Prop. 168 L (2016–2017))

 • 10. (62) Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) (Prop. 169 L (2016–2017))

 • 11. (63) Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening) (Prop. 172 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 7–11 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 12. (64) Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger) (Prop. 158 L (2016–2017))

 • 13. (65) Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) (Prop. 159 L (2016–2017))

 • 14. (66) Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger) (Prop. 160 L (2016–2017))

 • 15. (67) Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker (Prop. 162 S (2016–2017))

 • 16. (68) Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker (Prop. 163 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 12–16 sendes finanskomiteen.

 • 17. (69) Evaluering av bioteknologiloven (Meld. St. 39 (2016–2017))

 • 18. (70) Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) (Prop. 150 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 17 og 18 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 19. (71) IKT-sikkerhet – Et felles ansvar (Meld. St. 38 (2016–2017))

 • 20. (72) Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet) (Prop. 154 L (2016–2017))

 • 21. (73) Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) (Prop. 161 L (2016–2017))

 • 22. (74) Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) (Prop. 165 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 19–22 sendes justiskomiteen.

 • 23. (75) Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket) (Prop. 166 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 24. (76) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud og Tore Hagebakken om at fylkeskommunene Oppland og Hedmark skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region (Dokument 8:38 S (2016–2018))

 • 25. (77) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å gi fylker som ble tvangssammenslått i 2017, rett til å bestå som eget fylke etter søknad (Dokument 8:39 S (2016–2018))

 • 26. (78) Representantforslag frå stortingsrepresentant Ingrid Heggø om omgjering av vedtaket om samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane (Dokument 8:40 S (2016–2018))

 • 27. (79) Sametingets virksomhet 2016 (Meld. St. 42 (2016–2017))

 • 28. (80) Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2016 (Meld. St. 43 (2016–2017))

 • 29. (81) Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.) (Prop. 125 L (2016–2017))

 • 30. (82) Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.) (Prop. 126 L (2016–2017))

 • 31. (83) Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) (Prop. 146 L (2016–2017))

 • 32. (84) Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling) (Prop. 148 L (2016–2017))

 • 33. (85) Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.) (Prop. 149 L (2016–2017))

 • 34. (86) Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.) (Prop. 156 L (2016–2017))

 • 35. (87) Endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg) (Prop. 157 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 24–35 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 36. (88) Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy (Prop. 152 L (2016–2017))

 • 37. (89) Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.) (Prop. 155 L (2016–2017))

 • 38. (90) Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland (Prop. 164 S (2016–2017))

 • 39. (91) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet– Tonsvatnet og Bjørgokrysset–Nedre Øydgarden i Oppland (Prop. 171 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 36–39 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 40. (92) Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse) (Prop. 170 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 41. (93) Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) (Meld. St. 44 (2016–2017))

 • 42. (94) Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) (Prop. 153 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 41 og 42 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke.

Møtet hevet kl. 10.05.