Stortinget - Møte tirsdag den 24. oktober 2017

Dato: 24.10.2017
President: Olemic Thommessen

Møte tirsdag den 24. oktober 2017

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Representanten Tor André Johnsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 20. oktober 2017:

«Endringer blant statsråder og statssekretærer

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 2017 kl. 1100 under ledelse av H. M. Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

 1. Utenriksminister Børge Brende gis avskjed i nåde.

 2. Statsråd Ine Eriksen Søreide overtar styret av Utenriksdepartementet med unntak av saker knyttet til samordning av EØS-saker og forholdet til EU.

 3. Statssekretær Marit Berger Røsland utnevnes til statsråd og overtar styret av saker knyttet til samordning av EØS-saker og forholdet til EU i Utenriksdepartementet. Røsland bemyndiges til å utøve de særlige folkerettslige funksjoner som ligger til utenriksministeren, herunder til å undertegne folkerettslige dokumenter og utferdige undertegningsfullmakter, når utenriksministeren er fraværende.

 4. Statsråd Frank Bakke-Jensen overtar styret av Forsvarsdepartementet. Bakke-Jensen fortsetter som Norges representant i Nordisk ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål.

 5. Statssekretær Laila Bokhari gis avskjed i nåde.

 6. Statssekretær Tone Skogen gis avskjed i nåde som statssekretær for utenriksminister Børge Brende og utnevnes på nytt til statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 7. Statssekretær Audun Halvorsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Utenriksdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 8. Politisk rådgiver Jens Frølich Holte utnevnes til statssekretær for statsråd Marit Berger Røsland i Utenriksdepartementet.

 9. Statssekretær Øystein Bø gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Ine Eriksen Søreide og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Forsvarsdepartementet.

 10. Selvstendig næringsdrivende Anders Bjørnsen Werp utnevnes til statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet.

 11. Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 20. oktober 2017 kl. 1400.»

Presidenten: Det refererte brevet foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt.

Statsråd Monica Mæland overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Une Bastholm, Bjørnar Moxnes og meg sjøl vil jeg sette fram forslag om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan fram til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene m.m.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Presidenten vil foreslå at sakene nr. 1–4 på dagsordenen behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Sak nr. 1 [10:04:37]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk (Innst. 20 S (2017–2018))

Sak nr. 2 [10:04:50]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling (Innst. 21 S (2017–2018))

Sak nr. 3 [10:04:59]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling (Innst. 22 S (2017–2018))

Sak nr. 4 [10:05:09]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen (Innst. 24 S (2017–2018))

Voteringer

Votering

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 1–4.

Vi går da til votering.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

 • 1. Anniken Huitfeldt

 • 2. Michael Tetzschner

 • 3. Christian Tybring-Gjedde

 • 4. Liv Signe Navarsete

Varamedlemmer:

 • 1. Martin Kolberg

 • 2. Ingjerd Schou

 • 3. Audun Lysbakken

 • 4. Abid Q. Raja

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

 1. Eirik Sivertsen

 2. Marianne Marthinsen

 3. Trond Helleland

 4. Christian Tybring-Gjedde

 5. Liv Signe Navarsete

Varamedlemmer:

 1. Nils Kristen Sandtrøen

 2. Hårek Elvenes

 3. Lene Westgaard-Halle

 4. Erlend Wiborg

 5. Kari Elisabeth Kaski

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

 • 1. Lise Christoffersen

 • 2. Espen Barth Eide

 • 3. Ingjerd Schou

 • 4. Morten Wold

 • 5. Emilie Enger Mehl

Varamedlemmer:

 • 1. Åsunn Lyngedal

 • 2. Vetle Wang Soleim

 • 3. Mudassar Kapur

 • 4. Silje Hjemdal

 • 5. Petter Eide

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

 • 1. Svein Roald Hansen

 • 2. Marianne Marthinsen

 • 3. Heidi Nordby Lunde

 • 4. Ingunn Foss

 • 5. Morten Ørsal Johansen

 • 6. Sigbjørn Gjelsvik

Varamedlemmer:

 • 1. Espen Barth Eide

 • 2. Fredric Holen Bjørdal

 • 3. Cecilie Myrseth

 • 4. Nikolai Astrup

 • 5. Margunn Ebbesen

 • 6. Terje Halleland

 • 7. Per Olaf Lundteigen

 • 8. Freddy André Øvstegård

 • 9. Carl-Erik Grimstad

 • 10. Steinar Reiten

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Referatsaker

Sak nr. 5 [10:05:56]

Referat

 • 1. (95) Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt Erlend Wiborg til leder, Hadia Tajik til første nestleder og Heidi Nordby Lunde til andre nestleder.

 • 2. (96) Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Ola Elvestuen til leder, Espen Barth Eide til første nestleder og Tina Bru til andre nestleder.

 • 3. (97) Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Tone Wilhelmsen Trøen til leder, Anette Trettebergstuen til første nestleder og Geir Jørgen Bekkevold til andre nestleder.

 • 4. (98) Finanskomiteen melder å ha valgt Nikolai Astrup til leder, Trond Giske til første nestleder og Helge André Njåstad til andre nestleder.

 • 5. (99) Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Olaug V. Bollestad til leder, Kjersti Toppe til første nestleder og Sveinung Stensland til andre nestleder.

 • 6. (100) Justiskomiteen melder å ha valgt Lene Vågslid til leder, Jenny Klinge til første nestleder og Peter Frølich til andre nestleder.

 • 7. (101) Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Karin Andersen til leder, Kari Kjønaas Kjos til første nestleder og Rigmor Aasrud til andre nestleder.

 • 8. (102) Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Dag Terje Andersen til leder, Svein Harberg til første nestleder og Nils T. Bjørke til andre nestleder.

 • 9. (103) Næringskomiteen melder å ha valgt Geir Pollestad til leder, Torgeir Knag Fylkesnes til første nestleder og Terje Aasland til andre nestleder.

 • 10. (104) Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Helge Orten til leder, Morten Stordalen til første nestleder og Jon Gunnes til andre nestleder.

 • 11. (105) Utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Roy Steffensen til leder, Kent Gudmundsen til første nestleder og Martin Henriksen til andre nestleder.

 • 12. (106) Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Anniken Huitfeldt til leder, Michael Tetzschner til første nestleder og Christian Tybring-Gjedde til andre nestleder.

  Enst.: Nr. 1–12 vedlegges protokollen.

 • 13. (107) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad og Steinar Reiten om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte (Dokument 8:43 S (2017–2018))

 • 14. (108) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Jan Bøhler, Maria-Karine Aasen-Svensrud og Hadia Tajik om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge) (Dokument 8:45 L (2017–2018))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 15. (109) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torhild Bransdal om andre reaksjonsformer enn utvisning og innreiseforbud ved brudd på utlendingsloven (Dokument 8:42 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 16. (110) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda (Dokument 8:41 S (2017–2018))

 • 17. (111) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen (Dokument 8:46 S (2017–2018))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes næringskomiteen.

 • 18. (112) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing (Dokument 8:44 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 19. (113) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen») (Prop. 3 S (2017–2018))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 10.07.