Stortinget - Møte fredag den 3. april 2020

Dato: 03.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Møte fredag den 3. april 2020

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Presidenten vil først foreslå at publikumsgalleriet holdes stengt også under dette møtet, av nødvendige smittevernhensyn. – Det anses vedtatt.

Presidenten vil meddele Stortinget det triste budskap at vår gode kollega Astrid Nøklebye Heiberg døde natt til i går.

Presidenten vil komme tilbake til minnetalen, men presidenten ber salen reise seg en kort stund i ærbødighet for Astrid Nøklebye Heiberg.

Representantene reiste seg og ble stående en kort stund.

Presidenten: Takk!

Den tidligere vararepresentanten for Oslo, Camilla Strandskog, har tatt sete som representant for den tid Nikolai Astrup er medlem av regjeringen.

Det foreligger to permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Jan Bøhler i tiden fra og med 3. april og inntil videre

 • fra Rødts stortingsgruppe om omsorgspermisjon for representanten Bjørnar Moxnes 3. april

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter for Oslo innkalles for å møte i permisjonstiden: Zaineb Al-Samarai og Seher Aydar.

Presidenten: Zaineb Al-Samarai og Seher Aydar er til stede og vil ta sete.

Korrigering av vedtak

Presidenten: Presidenten vil be om Stortingets fullmakt til å korrigere et vedtak som ble gjort i Stortinget tirsdag 31. mars ved behandlingen av Innst. 216 S for 2019–2020, om endringer i statsbudsjettet 2020 for flere departementer.

Ved en inkurie ble et beløp på 50 mill. kr bevilget både under kap. 553, post 74 og under kap. 2421, post 50. Det riktige skal være kap. 2421, post 50.

– Slik fullmakt anses gitt. Innstillingen endres i tråd med dette.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at det blir pause i møtet etter behandling av sakene nr. 1–5. Møtet settes igjen kl. 12 for behandling av sak nr. 6.

Sakene nr. 1–5 vil bli behandlet under ett.

Sak nr. 1 [09:03:16]

Stortingets vedtak til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) (Lovvedtak 63 (2019–2020), jf. Innst. 195 L (2019–2020) og Prop. 35 LS (2019–2020))

Sakene nr. 1–5 ble behandlet under ett. Se debatt i sak nr. 5.

Sak nr. 2 [09:03:16]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.) (Lovvedtak 64 (2019–2020), jf. Innst. 210 L (2019–2020) og Prop. 4 L (2019–2020))

Sakene nr. 1–5 ble behandlet under ett. Se debatt i sak nr. 5.

Sak nr. 3 [09:03:16]

Stortingets vedtak til lov om endringer i tvisteloven (verdigrensene) (Lovvedtak 65 (2019–2020), jf. Innst. 207 L (2019–2020) og Prop. 133 L (2018–2019))

Sakene nr. 1–5 ble behandlet under ett. Se debatt i sak nr. 5.

Sak nr. 4 [09:03:16]

Stortingets vedtak til lov om endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) (Lovvedtak 66 (2019–2020), jf. Innst. 213 L (2019–2020) og Prop. 11 LS (2019–2020))

Sakene nr. 1–5 ble behandlet under ett. Se debatt i sak nr. 5.

Sak nr. 5 [09:03:16]

Stortingets vedtak til lov om endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktig tilbud) og lov om endringer i pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling) (Lovvedtak 67 (2019–2020), jf. Innst. 217 L (2019–2020) og Prop. 68 L (2019–2020))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet, og vi går da til votering i sakene nr. 1–5.

Sakene nr. 1–5 er andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtakene 63 til og med 67.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Stortinget tar da en pause, og møtet settes igjen kl. 12.00.

Stortinget tok pause i forhandlingene kl. 09.04.

-----

Stortinget gjenopptok forhandlingene kl. 12.

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Statsråd Knut Arild Hareide overbrakte 13 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Referatsaker

Sak nr. 6 [12:03:45]

Referat

 • 1. (224) Meddelelse fra Statsministerens kontor, datert 1. april 2020, om forskrifter fastsatt etter koronaloven (opphevelse av tidligere fastsatte forskriftsbestemmelser)

 • 2. (225) Meddelelse fra Statsministerens kontor, datert 2. april 2020, om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7–12, jf. beredskapsloven § 3

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (226) Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår) (Prop. 60 L (2019–2020))

 • 4. (227) Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628 (Prop. 61 LS (2019–2020))

 • 5. (228) Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon) (Prop. 71 L (2019–2020))

 • 6. (229) Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.) (Prop. 72 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 3–6 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 7. (230) Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven (om håndtering av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger), skattebetalingsloven, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Prop. 70 LS (2019–2020))

 • 8. (231) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Prop. 73 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes finanskomiteen.

 • 9. (232) Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter) (Prop. 59 L (2019–2020))

 • 10. (233) Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata) (Prop. 63 L (2019–2020))

 • 11. (234) Lov om e-helse (e-helseloven) (Prop. 65 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 12. (235) Melding for året 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter (Dokument 6 (2019–2020))

 • 13. (236) Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.) (Prop. 66 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes justiskomiteen.

 • 14. (237) Endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.) (Prop. 54 L (2019–2020))

 • 15. (238) Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19) (Prop. 69 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 16. (239) Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2019 (Dokument 7:1 (2019–2020))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 17. (240) Forslag til midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19 (Prop. 74 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 18. (241) Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2019 (Dokument 5 (2019–2020))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdig behandlet.

Før møtet heves, vil presidenten opplyse om at neste møte i Stortinget er tirsdag 7. april kl. 12, og at første møte etter påske er tirsdag 14. april kl. 12.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 12.05.