Stortinget - Møte onsdag den 16. juni 2021 *

Dato: 16.06.2021
President: Morten Wold

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:00:35]

  Redegjørelse av landbruks- og matministeren om tiltak for å bedre dyrevelferden i norsk svineproduksjon (Det vil bli foreslått debatt umiddelbart etter redegjørelsen)

 • Sak nr. 2 [11:01:04]

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.) –2021), jf. Prop. 200 S (2020–2021))(Innst. 657 S (2020

 • Sak nr. 3 [14:35:26]

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2021/2022) –2021), jf. Prop. 189 S (2020–2021))(Innst. 628 S (2020

 • Sak nr. 4 [14:51:33]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) –2021), jf. Prop. 205 S (2020–2021))(Innst. 655 S (2020

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 15.21.