Stortinget - Møte tirsdag den 17. januar 2023 *

Dato: 17.01.2023
President: Svein Harberg

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:06:54]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om skjerpa klimakrav til bygg (Innst. 77 S (2022–2023), jf. Dokument 8:262 S (2021–2022))

 • Sak nr. 2 [10:35:57]

  Redegjørelse av utenriksministeren om Norges medlemskap i FNs Sikkerhetsråd 2022

 • Sak nr. 3 [11:05:12]

  Interpellasjon fra representanten Kari-Anne Jønnes til kunnskapsministeren: «Stortinget har vedtatt en ambisiøs visjon for kulturskolen, men fortsatt deltar for få i kulturskolens aktiviteter. Det er bekymringsfullt med tanke på de kreative fagene, inkludering, sosiale forskjeller og folkehelse. Kulturskolen må jobbe annerledes i framtida og nå flere barn på ulike arenaer. Kulturskolen må samarbeide med andre samfunnsaktører, være relevant for flere og følge opp elevene i overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Hvordan vil statsråden bidra til å gjøre kulturskolen relevant for andre samfunnsaktører?»

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 15.04.