Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om tydeliggjøring av folketrygdlovens regler og forpliktelser til internasjonale avtaler

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Høsten 2019 ble det klart at Norge stod overfor en historisk skandale der folketrygdens regler har vært feilpraktisert i en årrekke. Mange enkeltpersoner har lidd under feilpraktisering, flere har vært fengslet på feilaktig grunnlag og tusenvis har urettmessig måttet betale tilbake til Nav. Konsekvensene for den enkelte har vært svært store. I kjølvannet av den alvorlige saken har det blitt reist spørsmål om hvordan feilpraktiseringen har kunnet pågå systematisk. En av utfordringene har vært at den norske folketrygdloven ikke eksplisitt har referert til forpliktelsene som følger av EØS-avtalen.

Forslagsstillerne mener det er viktig at norsk lovtekst er tydelig på internasjonale forpliktelser om folks rettigheter. Målet må være en lovtekst som gjør at man unngår reelle feilpraktiseringer som bidrar til brudd på menneskers rettigheter.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om lovrevisjoner som tydeliggjør EØS-reglenes og andre internasjonale forpliktelsers betydning for bestemmelser i folketrygdloven.

27. februar 2020

Solfrid Lerbrekk

Freddy André Øvstegård

Karin Andersen