Representantforslag om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge nullutslippsbiler i Nav

Dette dokument

  • Representantforslag 132 S (2020–2021)
  • Fra: Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Arne Nævra og Eirik Faret Sakariassen
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne foreslår å stille miljøkrav til Nav i forbindelse med anbud for leverandører av biler og gjøre det enklere for personer med funksjonsnedsettelser å velge nullutslippsbil ved innkjøp gjennom Nav.

I flere tidligere saker har det fremkommet at det for personer med behov for bil fra Nav er dieselbil som gjelder. Folk som må ha disse bilene, etterlyser selv utslippsfrie alternativer. Regelverket oppleves derfor som diskriminerende for folk med funksjonsnedsettelser som ønsker å kjøre utslippsfritt, men ikke får mulighet til å velge dette.

Hvis man på grunn av en varig funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlige transportmidler til arbeid eller utdanning ut over videregående skole, kan man få et engangsbeløp til å kjøpe en bil selv. Dette kalles gruppe 1-biler. Før 1. januar 2015 kunne også funksjonshemmede som ikke var i arbeid eller utdanning, få støtte til gruppe 1-biler. Om man har behov for kassebil med heis/rampe for håndtering av rullestol, kan man ha rett til bilstønad også for å dekke transportbehov i dagliglivet. Slike biler bestilles av Nav og kalles gruppe 2-biler.

Dagens nullutslippsbiler er hovedsakelig personbiler, hvor fullt tilskudd er 160 507 kroner. I praksis kan dette slå negativt ut for de som ønsker å kjøre utslippsfritt, fordi en elbil som dekker behovene folk med funksjonsnedsettelser har, koster for mye. Dette kan handle om automatikk i løsningene på bilen, rekkevidde og parkeringsassistanse. Stortinget har fastsatt en målsetting om at alle nybiler som selges, skal være elektriske innen 2025, og 2022 for offentlige biler. Men i nytt anbud fra høsten 2021 gjelder ikke dette. Nav er en stor statlig institusjon som dermed også må være forpliktet til å følge opp de tiltak som Stortinget bestemmer i møte med klimakrisen. Målsettingen om nullutslipp bør også gjelde for biler i Nav for mennesker med funksjonsnedsettelser og med behov for bistand til bilinnkjøp. Utviklingen går raskt, og det er viktig at Nav sikrer seg erfaringer med elektriske biler raskt og ikke må vente i flere år.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen sikre at det stilles miljøkrav i alle behov- og kravspesifikasjoner for anbudskonkurranser i Nav om at leverandører må tilby nullutslippsbiler for gruppe 2-bil.

  2. Stortinget ber regjeringen sørge for at tilskudd til kjøp av gruppe 1-bil gjennom Nav dobles ved innkjøp av nullutslippsbiler, og fremme eventuelle nødvendige forslag for å sikre dette.

8. mars 2021

Torgeir Knag Fylkesnes

Lars Haltbrekken

Nicholas Wilkinson

Mona Fagerås

Arne Nævra

Eirik Faret Sakariassen