Representantforslag om å gi offentlig autorisasjon til naprapater, osteopater, paramedisinere og logopeder

Dette dokument

 • Representantforslag 222 L (2020–2021)
 • Fra: Morten Stordalen, Kari Kjønaas Kjos, Hans Andreas Limi og Åshild Bruun-Gundersen
 • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet mottok anmodning fra Delta om autorisasjon for yrkesgruppen med paramedisinutdanning 5. juli 2016, anmodning fra Norsk Logopedlag (NLL) den 21. november 2016 om autorisasjon for logopeder, den 4. desember 2018 en anmodning fra Norsk Osteopatforbund (NOF) om autorisasjon for osteopater og den 6. desember 2018 anmodning fra Norges Naprapatforbund (NNF) om autorisasjon for naprapater.

Hovedformålet med autorisasjonsordningen er å ivareta pasientenes sikkerhet. Autorisasjonsordningen skal sikre at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle, og at det offentlige gjennom tilsyn dermed kan sikre at personell som utsetter pasienters liv og helse for risiko, fratas muligheten til å fortsette med sin risikofylte virksomhet, slik at kvalitet og sikkerhet for pasientene opprettholdes. Formålet med tittelbeskyttelse er også at publikum ikke skal villedes ved at personer bruker titler de ikke er kvalifisert til å inneha.

I dag er 29 personellgrupper autorisert i henhold til helsepersonelloven § 48 første ledd. Autorisasjonen for nye personellgrupper kan gis enten ved lov eller ved forskrift. Forslagsstillerne merker seg at departementet har brukt uforholdsmessig lang tid på vurderingen av de nye anmodningene om autorisasjon.

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 2021 å gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater (vedtak 165). Parallelt med dette vedtaket vedtok Stortinget å fjerne momsfritak for helsetilbydere som ikke har offentlig autorisasjon. Naprapater og osteopater ble i denne forbindelse gitt momsfritak for sine helsetjenester frem til og med juni 2021. Fremskrittspartiet støttet dette under forutsetning av at autorisasjonsordningen ville være på plass innen den tid.

Forslagsstillerne merker seg at Helse- og omsorgsdepartementet nå har sendt ut forslag til lovendring på høring og anbefaler å gi autorisasjon til naprapater, osteopater, paramedisinere og logopeder. Høringsfristen er satt til 4. juni 2021. Det betyr at lovforslag fra regjeringen til Stortinget ikke vil være praktisk mulig å behandle før tidligst i fjerde kvartal 2021, men forslagsstillerne frykter også en ytterlig trenering av dette.

Forslagsstillerne mener dette er et brudd på enigheten mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene og ser det derfor som nødvendig å fremme et lovforslag i Stortinget som sikrer at disse yrkesgruppene gis offentlig autorisasjon innen 1. juli, og legger til grunn høringsnotatet og anbefalingene som er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet, som lovens forarbeid.

På denne bakgrunn foreslår forslagsstillerne å autorisere naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere i henhold til lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven). Dette foreslås fastsatt i helsepersonelloven § 48 første ledd.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
Vedtak til lov

om endringer i helsepersonelloven

I

I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) gjøres følgende endringer:

§ 48 første ledd skal lyde:
Autorisasjonsordningen etter denne lov omfatter følgende grupper helsepersonell:
 • 1. ambulansearbeider

 • 2. apotektekniker

 • 3. audiograf

 • 4. bioingeniør

 • 5. ergoterapeut

 • 6. fotterapeut

 • 7. fysioterapeut

 • 8. helsefagarbeider

 • 9. helsesekretær

 • 10. hjelpepleier

 • 11. jordmor

 • 12. kiropraktor

 • 13. klinisk ernæringsfysiolog

 • 14. lege

 • 15.logoped/helselogoped

 • 16. naprapat

 • 17. omsorgsarbeider

 • 18. optiker

 • 19. ortopediingeniør

 • 20. ortoptist

 • 21.osteopat

 • 22. paramedisiner

 • 23. perfusjonist

 • 24. provisorfarmasøyt

 • 25. psykolog

 • 26. radiograf

 • 27. reseptfarmasøyt

 • 28. sykepleier

 • 29. tannhelsesekretær

 • 30. tannlege

 • 31. tannpleier

 • 32. tanntekniker

 • 33. vernepleier

II

Loven trer i kraft fra 1. juli 2021

8. april 2021

Morten Stordalen

Kari Kjønaas Kjos

Hans Andreas Limi

Åshild Bruun-Gundersen