Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 36)
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 36 (2021-2022)

  Datert: 17.01.2022

  Til behandling

  Arbeiderparti–Senterparti-regjeringa har i Hurdalsplattforma varsla opptrapping av studieplassar mellom anna innan medisin- og sjukepleiarutdanningane. Presset på helsevesenet har vore ekstremt høgt dei siste åra, men også før pandemien var rekruttering av legar og sjukepleiarar eit problem fleire stader. Korleis vil statsråden jobbe vidare for å betre rekrutteringa av kritisk helsepersonell i helsetenesta rundt i heile landet?
 • Interpellasjon fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2021-2022)

  Datert: 17.01.2022

  Til behandling

  Regjeringa varslar i Hurdalsplattforma at ein vil følgje opp tilrådingane frå Brandtzæg- og Norman-utvala i NOU 2020: 12 og NOU 2020: 15 om fornying av distriktspolitikken. Utvala peikar på at desentralisering av statlege arbeidsplassar for å skape ein variert arbeidsmarknad også i distriktsregionar utan tunge statlege institusjonar er eit viktig element i ein forsterka distriktspolitikk. Norman-utvalet foreslår å prøve ut fleire desentraliserte, samlokaliserte mindre einingar av statlege verksemder, etter modell av "Statens Hus"-pilotane, og Solberg-regjeringa tok initiativ til å prøve ut "flytterett til eigen jobb" for tilsette i staten. Korleis vil regjeringa følgje opp og forsterke arbeidet med desentralisering av statlege arbeidsplassar, slik at mellom anna fleire statleg tilsette kan få fridom til å ta jobben med seg ut av dei største byane utan at sjølve institusjonane vert flytta?
 • Interpellasjon fra Alfred Jens Bjørlo (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 34 (2021-2022)

  Datert: 16.01.2022

  Til behandling

  Regjeringa varslar i Hurdalsplattformen at ein vil følge opp tilrådingane frå Brandtzæg- og Norman-utvala, jf. NOU 2020: 12 og NOU 2020: 15 om fornying og utvikling av distriktspolitikken. Eit sentralt element i utvala sine tilrådingar er å legge til rette for meir fleksibel, desentralisert fagskule- og høgskuleutdanning for å dekke kompetansebehovet til folk, næringsliv og kommunar i distriktsregionar utan faste studiestadar. Det finst i dag ei rekke ulike studiesenter som mobiliserer til og organiserar desentraliserte utdanningstilbod, med svært variable organiserings- og finansieringsmodellar. Korleis vil statsråden arbeide med å sikre meir heilskapleg organisering av og auka tilgang til fleksibel, desentralisert høgare utdanning i Distrikts-Noreg, til dømes gjennom å bygge på innspel oversendt departementet frå Inviro AS om "Studiehub Nordfjord" i desember 2021?
 • Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2021-2022)

  Datert: 14.01.2022

  Til behandling

  Menneskerettighetene i Kina er under press. Det rapporteres om utstrakt bruk av overvåking, undertrykking, internering og tortur. En rekke aktører omtaler landets behandling av den uiguriske minoriteten som et folkemord. I Hongkong trues presse- og ytringsfriheten. I Tibet pågår ifølge Dalai Lama et kulturelt folkemord. Kinesiske krigsfly utfordrer Taiwans suverenitet. Flere land i verden, herunder Norge, har fått merke konsekvensene av å ta opp helt legitime bekymringer om disse forholdene med Kina. Vil utenriksministeren videreføre dagens politikk hvor Norge ikke tar åpent stilling til forverring av menneskerettighetene i Kina, med de konsekvenser dette på sikt kan ha for den internasjonale orden, eller vil utenriksministeren ta tydelig stilling for undertrykte grupper i Kina og åpne for å si opp normaliseringsavtalen fra 2016 og for å avbryte de pågående frihandelsforhandlingene med Kina?
 • Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2021-2022)

  Datert: 13.01.2022

  Til behandling

  Flere rapporter har dokumentert negative konsekvenser for barn og unges faglige og sosiale utvikling som følge av strenge smitteverntiltak i barnehage, skole og høyere utdanning. Koronakommisjonen trekker bl.a. frem følgende: "-Studier indikerer at læringstapet har vært betydelig for elevene på barne- og mellomtrinnet under perioden med hjemmeundervisning. -Mange elever er bekymret for at de har gått glipp av viktige ting på skolen på grunn av koronapandemien. Motivasjonen og arbeidsinnsatsen har gått noe ned." Situasjonen har vært særlig krevende for sårbare barn og unge. Regjeringen Solberg iverksatte derfor flere tiltak for sårbare barn og unge og for at elever skal kunne ta igjen tapt læring. Hvilken plan har regjeringen Støre for å kartlegge konsekvensene av smitteverntiltakene, og sikre at barn og unge får ta igjen tapt læring, samt sørge for at sårbare elever og studenter får tilstrekkelig oppfølging og hjelp?
 • Interpellasjon fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2021-2022)

  Datert: 11.01.2022

  Til behandling

  Fremover må Norge fortsette å omstille seg for et grønt skifte, sørge for at flere fullfører skolen, bygge infrastruktur, skape flere jobber og inkludere flere. Dette er ikke tiden for reversering og avvikling av viktige reformer. En oppløsning av Viken vil koste fellesskapet nærmere en halv milliard kroner, resultere i svakere kompetansemiljøer og dårligere tjenester og sette utviklingen på pause. Dette kan bli en gjenganger i andre reverseringer også. Høyre ønsker primært to forvaltningsnivåer: stat og kommune. Men når vi først har en fylkeskommune som Viken, ser vi ingen gode grunner til å erstatte den med tre nye fylkeskommuner og tre nye fylkesadministrasjoner. Hva er statsrådens syn på å bruke fellesskapets midler og menneskelige ressurser til å opprette nye fylker når utredningen åpenbart peker på dårligere fylkesøkonomi, dårligere tjenester og at utviklingen settes på pause?
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2021-2022)

  Datert: 06.01.2022

  Til behandling

  Stavanger Aftenblad har i en artikkelserie dokumentert at minst 87 nordmenn har blitt drept i utlandet etter årtusenskiftet, og avdekket at det ikke finnes offentlig statistikk over dette. Antall nordmenn drept i utlandet utgjør 10 pst. av totalt antall drepte, men de er ikke med i statistikken. Det er av allmenn interesse å ha en offisiell oversikt over drap på nordmenn i utlandet. Mange av de pårørende etter slike drap er svært misfornøyde med bistanden fra norske myndigheter og norsk politi. Dette krever nærmere diskusjon. Vi må få på plass systemer for rapportering og registrering av slik informasjon, samt gi pårørende bedre oppfølging og hjelp når deres kjære blir drept i utlandet. Hvordan vil statsråden følge opp denne problemstillingen, slik at vi får bedre oversikt og sikrer bedre oppfølging av pårørende til nordmenn drept i utlandet?
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2021-2022)

  Datert: 23.12.2021

  Besvart: 18.01.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hva det innebærer når regjeringen vil styrke Siva, og hva man tenker om å opprette et nytt program for å utvikle næringsliv og industri i kommuner som trenger en håndsrekning for å kunne tilby nødvendig areal for morgendagens industrieventyr
 • Interpellasjon fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2021-2022)

  Datert: 17.12.2021

  Besvart: 18.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om å redegjøre for status for gjennomføring av eldrereformen Leve hele livet, og hvordan reformen skal følges opp videre
 • Interpellasjon fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2021-2022)

  Datert: 17.12.2021

  Besvart: 11.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om at det i regjeringa si budsjetteinigheit med SV vert lagt til grunn at ein gjennom offentleg innkjøp skal bestille nullutslepp for ferje og hurtigbåtar, og at fylka skal kompenserast for dette, og korleis prosessen og kostnadsutviklinga for dette vil bli
 • Interpellasjon fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2021-2022)

  Datert: 17.12.2021

  Besvart: 11.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om stansingen av den pågående konkurransen om trafikkpakke 4 og 5 for jernbanen på Østlandet, og hvorfor statsråden mener direktetildeling vil gi et bedre togtilbud enn konkurranseutsetting vil gjøre
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2021-2022)

  Datert: 17.12.2021

  Besvart: 11.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om hvorvidt regjeringen ønsker et mangfold i barnehagetilbudet som også omfatter private barnehager, og hvordan det i så fall skal sikres, eller om det er et mål å fase ut slike tilbud
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2021-2022)

  Datert: 17.12.2021

  Besvart: 11.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om tiltak for å legge til rette for at "alle barn og unge skal ha mulighet til å få undervisning på kulturskolen", som regjeringen skriver i Hurdalserklæringen
 • Interpellasjon fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2021-2022)

  Datert: 15.12.2021

  Besvart: 11.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om oppfølging av Solberg-regjeringens satsing for å øke rekrutteringen til yrkesfaglige utdanningsprogrammer og sørge for at flere fullfører med fag- eller svennebrev, og at flere voksne får muligheten til å ta fagbrev på jobb eller et nytt fagbrev
 • Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2021-2022)

  Datert: 07.12.2021

  Besvart: 06.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om hvorvidt statsråden vil akseptere utsettelsen av jernbaneprosjektet Ny rutemodell for Østlandet (Rutemodell 2027) som Bane NOR nylig varslet om, og når prosjektet i så fall vil kunne realiseres
 • Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2021-2022)

  Datert: 02.12.2021

  Besvart: 13.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om hva statsråden gjør for å bidra til gjenåpning av Moss lufthavn Rygge, med henvisning til at dette vanskeliggjøres ved å gjeninnføre flypassasjeravgiften og bygge ned taxfree-ordningen
 • Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2021-2022)

  Datert: 19.11.2021

  Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren

  Besvart: 09.12.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om negativ sosial kontroll og innføring av et forbud mot burka, niqab og andre heldekkende plagg, med henvisning til at Den europeiske menneskerettsdomstolen har kommet frem til at Frankrikes forbud mot plaggene er i overensstemmelse med menneskerettighetene
 • Interpellasjon fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2021-2022)

  Datert: 06.11.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Om mogleg oppretting av eit statleg hydrogenselskap m.a. for å sikre skikkelege arbeidsvilkår, og i kva andre bransjar statsråden meiner arbeidsvilkåra er så dårlege at staten bør opprette nye selskap med den grunngjevinga
 • Interpellasjon fra Nikolai Astrup (H) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2021-2022)

  Datert: 05.11.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Besvart: 18.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om at bærekraftsmålene krever systematisk innsats fra alle statsråder og underliggende etater, og hva statsråden vil gjøre for å øke Norges måloppnåelse når det gjelder de mål og delmål som er særlig relevante for statsrådens portefølje, mv.
 • Interpellasjon fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2021-2022)

  Datert: 05.11.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Besvart: 18.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om at bærekraftsmålene krever systematisk innsats fra alle statsråder og underliggende etater, og hva statsråden vil gjøre for å øke Norges måloppnåelse når det gjelder de mål og delmål som er særlig relevante for statsrådens portefølje, mv.