Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Alsaker, Svein (1 - 3 av 3)
 • Interpellasjon fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

  Interpellasjon nr. 25 (1992-93)

  Datert: 17.02.1993

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  "Gjeldende straffeprosesslovgivning skal ivareta hensynet både til en mest mulig effektiv etterforskning av straffbare forhold og behovet for å beskytte borgerne mot ubegrunnede mistanker, siktelser og feilaktige domfellelser. Oppklaring av profesjonelt preget narkotikaomsetning stiller politi og påtalemyndighet overfor vanskelige avveiningsspørsmål blant annet når det gjelder bruken av spesielle etterforskningsmetoder som spaning, infiltrasjon, provokasjonsliknende tiltak, betaling av medhjelpere og eventuelt betaling for opplysninger, telefonavlytting med videre. Hvor går grensen for den lovlige anvendelse av spesielle etterforskningsmetoder i politiet?" (Bortfalt)
 • Interpellasjon fra Svein Alsaker (KrF) til miljøvernministeren

  Interpellasjon nr. 18 (1991-92)

  Datert: 10.10.1991

  Besvart: 19.03.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "Det foregår en utstrakt bruk av atomenergi på Kola-halvøya. Det dreier seg blant annet om kjernekraftverket ved byen Polarny Zori, fra flere isbrytere og fra den militære nordflåten til Sovjet. Det foretas også lagring av radioaktivt avfall flere steder ved den norske grensen, og dumping av radioaktivt avfall i store mengder har funnet sted i Barentshavet. "Atomtrusselen" i nord skaper naturlig frykt i befolkningen. Hvilke tiltak, herunder også samarbeidstiltak med Sovjet og Finland, vil statsråden prøve å iverksette, slik at man kan få bedre varslingsplaner og beredskapsplaner mot eventuelle atomulykker?"
 • Interpellasjon fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

  Interpellasjon nr. 12 (1990-91)

  Datert: 13.09.1990

  Besvart: 12.03.1991 av justisminister Kari Gjesteby

  "Det er grunn til å tro at profesjonelt organisert innsmugling og omsetning av smuglerbrennevin er et tiltagende problem i Norge. I Vinmonpolets årsberetning for 1989 antas det at Vinmonopolet kun har kontroll med ca. halvparten av brennevinsomsetnigen i landet. Dette kan undergrave Vinmonopolets idegrunnlag. Hvilke tiltak vil Regjeringen iverksette for å sikre at brennevinsomsetningen i Norge fortsatt skal skje i lovlige og forsvarlige former?"