Interpellasjon fra John Dale (Sp) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 46 (1996-97)
Datert: 24.04.1997
Besvart: 02.06.1997 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

John Dale (Sp)

Spørsmål

John Dale (Sp): Eit fleirtal i Stortinget har lagt til grunn at EØS-avtalen er avgjerande viktig for norsk næringsliv. Difor har Norge, så lenge avtalen gjeld, akseptert å gje avkall på deler av sin suverenitet. På dei område EØS-avtalen gjeld, fungerer Stortinget i praksis einast som eit råds- og kontrollorgan, men med avgrensa tilgang på informasjon.

Kan Regjeringa i lengda forsvare eit slik omfattande tap av demokrati, når det dessutan ikkje kan dokumenterast at næringslivet samla sett tener på avtalen, samanlikna med tilhøva under den tidlegare frihandelsavtalen?

Les hele debatten