Interpellasjon fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 2 (1990-91)
Datert: 25.01.1990
Besvart: 23.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "I forbindelse med Stortingets behandling av St.meld. nr. 17 for 1987-88 om alkohol og helse, var det brei tilslutning til Verdens Helseorganisasjons anbefaling om en reduksjon i alkoholforbruket med 25% innen år 2000.
Nyere forskning viser en klar sammenheng mellom forbruk av alkohol og alkoholskader. Også alminnelig forbruksnivå i befolkningen er av stor betydning for omfanget av alkoholskader. Det er derfor nødvendig å bringe forbruket ned.
Hvilket tidspunkt og konsum har Regjeringen som utgangspunkt ved vurdering av i hvilken grad en oppnår målsettingen om 25% reduksjon av alkoholkonsum innen år 2000?
Hvilke konkrete planer og tiltak vil Regjeringen iverksette for å nå denne målsettingen?"