Interpellasjon fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 6 (1990-91)
Datert: 05.04.1990
Besvart: 08.02.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Landsplana for barskogvern er under arbeid. Slik registreringsarbeidet er lagt opp, føler ei heil næring uro. Motsetningane mellom vern og ikkje-vern aukar. Dette skader vernetanken.
Kva retningslinjer vil verte lagt til grunn for barskogvernet, og kor mykje midler vert det stilt til rådvelde?"