Interpellasjon fra Marie Lovise Widnes (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 13 (1990-91)
Datert: 03.10.1990
Besvart: 16.04.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Under siste verdskrigen fekk eit stort tal born i Finnmark avbrot i undervisningstida fordi skular vart stengde for kortare eller lenger tid. Især gjekk det utover samisktalende born, fordi dei ikkje hadde noko grunnlag i norsk språk. Den tapte skulegangen gjorde at mange har vore å rekne som analfabetar, med dei handikap dette medfører.
Kva kan Regjeringa gjere for å rette opp forsøminga og bøte på skadeverknader dette har ført med seg for desse menneskja?"