Interpellasjon fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 5 (1991-92)
Datert: 05.12.1990
Besvart: 22.10.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Støy er et stadig økende miljø- og samfunnsproblem, samt medvirkende årsak til flere sjukdommer. I 1978 leverte Stortingets kommunal- og miljøvernkomite en innstilling til St.meld. nr. 50 for 1976-77. Innstillingen kom med uvanlig presise og framtids rettede formuleringer og målsettinger for arbeidet med å redusere støyproblemene, og ville kunne bidratt til å redusere så vel støy- som andre miljøproblemer om den hadde blitt realisert. Få av anbefalingene er imidlertid fulgt opp.
En undersøkelse i bladet "Folkevett" viser at mange slike miljømålsettinger vedtatt i Stortinget ikke blir fulgt opp.
Hva vil miljøvernministeren gjøre for å realisere målsettingene i innstillingen om støy, og hva kan gjøres for at miljømålsettinger i framtida følges bedre opp?"