Interpellasjon fra Theo Koritzinsky (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 23 (1990-91)
Datert: 15.01.1991
Besvart: 16.04.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Læreboksituasjonen i skolen er kritisk. I grunnskolen brukes nå under 1% av driftsutgiftene til lærebøker. Bøkene er ofte for gamle og har foreldet fagstoff og metodisk opplegg. Dermed brytes Mønsterplanens krav og godkjenningsreglene. I videregående skole er det mangel på lærebøker i mange yrkesfag.
Støtteordningene for nynorske lærebøker er for dårlige og utgavene på nynorsk kommer ofte seinere enn bokmålsutgavene.
Hva vil departementet gjøre for at elevene, uavhengig av bosted og skriftspråk, skal få så gode og varierte lærebøker de har krav på ifølge læreplaner og godkjenningsregler?
Hvilke samarbeidsinitiativ overfor kommunene og forlagene vil departementet vurdere for å få til praktiske og økonomiske ordninger som kan forbedre lærebok-situasjonen?"