Interpellasjon fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 25 (1991-92)
Datert: 11.02.1992
Besvart: 14.05.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Stadig mer alarmerende meldinger når oss om tynnere ozonlag og voksende ozonhull både på den nordlige og sørlige halvkule. Økende forståelse av konsekvensene for vårt immunapparat, for livet i havet og på landjorda av svekket ozonkonsentrasjon i stratosfæren, gir grunn til alvorlig bekymring. Det faktum at ozonødeleggende klorforbindelser, nitrogenoksider og annet har lang "leve"- og diffusjonstid, gjør "føre-var-politikk" på dette området særlig viktig.
Vil statsråden ta initiativ til at internasjonale avtaler reforhandles snarest med sikte på raskere reduksjon og stans i prosesser som medfører utslipp av ozonødeleggende stoffer?
Har statsråden planer om tiltak som kan redusere de norske utslippene raskere enn hva som er tilfellet i dag?"