Interpellasjon fra Eva R. Finstad (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 19 (1992-93)
Datert: 28.01.1993
Besvart: 22.04.1993 av justisminister Grete Faremo

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Er det etter statsrådens mening tilfredsstillende at saker som gjelder norske borgeres sikkerhet i utlandet først blir tatt hånd om av justismyndighetene etter avisskrivning og opinionspress.
Det er reist kritikk blant annet i forbindelse med Ann-Kristin-saken og Coppola-saken. Ann-Kristin-saken ble løst etter stor innsats av foreldre og privat etterforsker. Coppola-saken er til dags dato ennå ikke løst og er blitt sterkt forsinket på grunn av sen innsats fra justismyndighetenes side.
Mener statsråden at retningslinjer, rutiner og forvaltning av ressurser er tilfredsstillende for å sikre norske borgere tilstrekkelig bistand eller vil hun ta initiativ til forbedringer?"