Interpellasjon fra Theo Koritzinsky (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 23 (1992-93)
Datert: 12.02.1993
Besvart: 18.03.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Kirke- og undervisningskomiteen har ved flere anledninger understreket at integrering og sammenslåing av høyere utdanningsinstitusjoner er en tidkrevende prosess som krever modningstid, og at omorganisering til ett eller flere høyskolesentra i fylkene må være faglig begrunnet og initieres i regionen. Komiteen har også blant annet understreket at den praktisk-pedagogiske kompetanse og kultur som preger de pedagogiske høyskolene må bevares og videreføres.
På hvilke måter følges disse prinsippene nå opp av departementet når det gjelder forslag og krav om antall høyskolesentra og avdelingsstruktur i fylker der det har vært betydelig uenighet internt eller uenighet mellom lokale myndigheter og departementet?"