Interpellasjon fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Interpellasjon nr. 30 (1992-93)
Datert: 10.03.1993
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Mentale lidelser er en av de største sykdomsgrupper vi har. Økning i antall registrerte selvmord tyder på at stadig flere får psykiske problemer. Selv om 28 590 pasienter ble behandlet i psykiatriske institusjoner i 1991, er det grunn til å anta at behovet er mye større. Fra mange fylker får vi signaler om at tvangsinnleggelse er nesten den eneste muligheten til å få tilbud om forsvarlig behandling. Målsettingen med desentraliseringen av ansvaret for det psykiske helsevern ser dermed ikke ut til å være oppfylt.
Når kan vi forvente at psykiatriske pasienter vil få et verdig behandlingstilbud?" (Bortfalt)