Interpellasjon fra John G. Bernander (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 31 (1992-93)
Datert: 18.03.1993
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

John G. Bernander (H)

Spørsmål

John G. Bernander (H): "Det er konstatert blant annet ved Oslo Politikammer at en uforholdsmessig stor andel av visse typer forbrytelser begås av utlendinger. Dette er en beklagelig utvikling, som kan sette respekten for loven, toleransen og integrasjonsarbeidet på prøve.
Kan statsråden redegjøre nærmere for arten og omfanget av den kriminalitet som begås av utlendinger, og vil statsråden vurdere spesielle tiltak mot dette problemet?
For særskilt grove forbrytelser hjemler utlendingsloven av 1988 utvisning fra Norge.
Kan statsråden redegjøre for den praksis som følges i slike saker?" (Bortfalt)