Interpellasjon fra Jon Lilletun (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 9 (1993-94)
Datert: 12.04.1994
Besvart: 10.06.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Den 2. juli 1993 avsa Høyesterett den såkalte Malvikdommen. Denne sier at en psykisk utviklingshemmet kvinne på 27 år hadde fått den undervisning hun hadde rett på etter grunnskoleloven, selv om hun hadde fått færre undervisningstimer enn det minstetimetallet for grunnskolen tilsier. Hittil har det vært et prinsipp at alle elever har rett på samme uketimetall, uavhengig av evner og anlegg. Signaler fra kommunene viser at flere forsøker å kutte ut voksenopplæringstilbudet til mennesker med psykisk utviklingshemming, spesialundervisningen i grunnskolen skjæres ned og det er utstrakt bruk av ufaglærte assistenter i undervisningen.
Vil statsråden ta initiativ til en lovendring som sikrer funksjonshemmede elever en likeverdig opplæring både med hensyn til uketimetall og undervisning gitt av kvalifisert lærer?"