Interpellasjon fra Sverre J. Hoddevik (H) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 3 (1998-99)
Om en snarlig gjennomgang av virkningene av de nye bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og om forenklinger i regelverket
Datert: 19.06.1998
Besvart: 13.10.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Sverre J. Hoddevik (H)

Spørsmål

Sverre J. Hoddevik (H): 1. juli 1997 trådte en rekke nye bestemmelser i plan- og bygningsloven i kraft. Stortingets intensjoner med lovendringen var å redusere kostbare byggefeil ved å bedre kvaliteten på entreprenører og bygg, klargjøre ansvarsforholdene, samt å bedre saksbehandlingen og byggekontrollen. Til tross for den korte tiden de nye bestemmelsene har virket, har det kommet sterke signaler om at lovendringen ikke har bidratt til å oppfylle Stortingets intensjoner, snarere tvert imot. Tilbakemeldingene fra kommunene og byggenæringen varsler om økt saksbehandlingstid, byråkratisering, økt skjemavelde, manglende kapasitet til å godkjenne entreprenører og økte kostnader for kommunene og utbyggere.
Vil statsråden ta initiativ til en snarlig gjennomgang av plan- og bygningslovens virkning og fremme forslag til forenklinger i regelverket?

Les hele debatten