Interpellasjon fra Inge Myrvoll (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 14 (1998-99)
Om å utvikle modellen med offentlige servicekontorer på bred basis
Oversendt regjeringen: 13.11.1998
Besvart: 02.12.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Det har vært gjennomført forsøk med offentlige servicekontor. Statlige, fylkeskommunale og kommunale etater, samt Posten Norge BA har vært involvert. Målsetningen er en effektiv og kundeorientert offentlig sektor. Gjennom tverrsektorielt samarbeid blir det også mulig å opprettholde en god service i distriktene. I juni 1996 vedtok Stortinget at ”Forsøkene med offentlige servicekontor utvides til å prøves på flere områder, med sikte på å etablere permanente samarbeidsformer.” Etter 2 ½ år er dette vedtak ikke fulgt opp. Derimot skjer det en gradvis nedbygging og sentralisering av offentlige tjenester. Regjeringa har gitt positive signaler vedrørende offentlige servicekontor.
Hvordan vil Regjeringa utvikle modellen på bred basis slik at vi får en framtidsretta, kundeorientert offentlig sektor i hele landet?

Les hele debatten