Interpellasjon fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 22 (1998-99)
Om tiltak for å sikre ofre for vold og overgrep nødvendig tilbud og støtte
Datert: 17.12.1998
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 02.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Kampen mot vold og overgrep må være et av de høyest prioriterte områdene innen kriminalpolitikken. Ofre for vold og overgrep har krav på særlig oppmerksomhet. I Offerutvalgets utredning, jf. NOU 1992:16, ble det fremmet konkrete forslag med sikte på å styrke stillingen til kriminalitetsofre. Utredningen ble fulgt opp av Regjeringen Brundtland i form av en egen lovproposisjon til Stortinget, Ot.prp. nr. 33 (1993-94).
Hvordan er Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Ot.prp. nr. 33 (1993-94), jf. Innst. O. nr. 39 (1993-94), fulgt opp i praksis, og hvilke andre tiltak vil statsråden vektlegge for ytterligere å sikre ofre for vold og overgrep nødvendig tilbud og støtte, også uavhengig av anmeldelse?

Les hele debatten