Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Interpellasjon nr. 38 (1998-99)
Om å oppnå en bedret geografisk legefordeling
Datert: 17.02.1999
Besvart: 22.03.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Legefordelingen i Norge har vist en foruroligende utvikling gjennom hele 90-tallet, og særlig opplever nå primærhelsetjenesten en stor mangel på nyrekruttering av leger. Mange distriktskommuner må basere legetjenestene på kostbare vikarordninger, mens en rekke stillingshjemler står ubesatte. Blant nyutdannede leger viser det seg også at få ønsker å arbeide innenfor primærhelsetjenesten, mens et flertall ønsker å etablere seg i det sentrale Østlandsområdet. Dermed forsterkes forskjellene i legefordeling, både mellom distriktskommunene og de største byene, samt mellom kommunehelsetjenesten og det spesialiserte sykehusvesenet. Konsekvensen blir at mye av den behandlingen som hadde kunnet finne sted nær befolkningen, i stedet finner sted på spesialistnivå, med uhensiktsmessig ressursbruk som konsekvens.
Hva vil statsråden gjøre som ledd i å oppnå en bedret geografisk legefordeling?

Les hele debatten