Interpellasjon fra Harald Hove (V) til justisministeren

Interpellasjon nr. 42 (1998-99)
Om dagens praksis for utvelgelse av lekdommere, og tiltak for å hindre at bestemte grupper eller partier påvirker dem
Datert: 02.03.1999
Besvart: 13.04.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Harald Hove (V)

Spørsmål

Harald Hove (V): Lekdommere har en meget viktig rolle i rettspleien som meddommere i by-, herreds- og lagmannsrettene. Det er kommunestyrene som velger ut lekdommerne. TV2 har dokumentert at svært mange av lekdommerne er rekruttert fra medlemmer i kommunestyrene, herunder ordførere, og for øvrig fra partienes valglister ved kommunevalgene. Det viser seg også at flere stortingsrepresentanter er på listene over lekdommere. En politisk organisasjon har også tilskrevet de lekdommere de oppfatter som "sine" og oppfordret dem til å dømme strengere i enkelte sakstyper.
Mener statsråden at dagens praksis med hensyn til å velge ut lekdommere er tilfredsstillende, hva kan gjøres for å hindre at bestemte grupper eller partier påvirker lekdommere i en bestemt retning, og er dagens regler om hvem som er utelukket fra å kunne fungere som lekdommere tilfredsstillende?

Les hele debatten