Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Interpellasjon nr. 5 (1999-2000)
Om skadeserstatning etter deltakelse i frivillig helseundersøkelse i regi av Statens institutt for folkehelse
Oversendt regjeringen: 11.10.1999
Besvart: 16.11.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I 1996 ble det i Nord-Trøndelag gjennomført en frivillig helseundersøkelse ledet av dr. Holmen fra Folkehelsen. Det ble vurdert å tegne forsikring, men en konkluderte med at staten var selvassurandør eller at Norsk Pasientskadeerstatning ville sikre deltagerne. En kvinne som deltok fikk etter blodprøvetaking sterke og vedvarende smerter i armen som førte til 100 pst. uførhet. Sosial- og helsedepartementet har ikke villet innrømme objektivt ansvar og således ikke villet utbetale erstatning. Statens helsetilsyn har uttalt i brev til departementet datert 15. desember 1997: "At det er godtgjort at det er sannsynlighetsovervekt for at det foreligger årsakssammenheng mellom blodprøvetakingen og smerteplagene."
Vil statsråden revurdere departementets vedtak om kun å gi en kompensasjon for ekstrautgifter med 10 000 kroner?

Les hele debatten