Interpellasjon fra Kjellaug Nakkim (H) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 12 (1999-2000)
Om å konkretisere bestandsmålet for ulv, og om oppfølging av de forebyggende tiltakene rovviltmeldingen la vekt på
Datert: 16.12.1999
Besvart: 28.01.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Det er i den senere tid fremkommet mange krav om at rovdyrpolitikken må revideres. Det er skjedd store endringer siden rovviltmeldingen ble drøftet i Stortinget i juni 1997, med etablering av flere nye ulvefamilier også i tett befolkede områder. Konfliktene har vokst raskt, og konsekvensene er blitt mer dramatiske enn hva noen forutså i 1997. Ulvebestanden er raskt voksende. Folk som bor i områdene der ulv finnes opplever ulven som en trussel mot barn og eget liv. Adskilt av behandlingen av forvaltningsplanen vil Regjeringen fastsette soneområder for ulv, også i områder som er svært tett befolket.
Mener statsråden at de forebyggende tiltak det legges vekt på i St.meld. nr. 35 (1996-97) er fulgt opp, og vil statsråden nå konkretisere nærmere bestandsmålet for ulv?

Les hele debatten