Interpellasjon fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 16 (1999-2000)
Om å sikre dei evnerike elevane i norsk skule ei meir tilpassa opplæring og betre oppfølging
Oversendt regjeringen: 19.01.2000
Besvart: 08.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Ei ny gransking, omtalt i Dagsavisen 16. januar 2000, viser at norsk skule gir dei evnerike elevane svært dårleg oppfølging. Med dei sterkt aukande krava til kvalitet og god kunnskap som samfunnet stiller, er denne dårlege oppfølginga svært uheldig både for den einskilde eleven og for samfunnet.
Kva vil statsråden gjere for å sikre desse elevane ei meir tilpassa opplæring og betre oppfølging?

Les hele debatten