Interpellasjon fra Lars Rise (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 24 (1999-2000)
Oversendt regjeringen: 01.03.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Lars Rise (KrF)

Spørsmål

Lars Rise (KrF): Oslo har som landets hovedstad en rekke oppgaver å løse i tillegg til de oppgaver kommuner og fylkeskommuner for øvrig står overfor. Oslo har spesielle utfordringer når det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge, sosiale problemer, rusmisbruk, psykiatri og kriminalitet. Oslo har også særskilte utfordringer knyttet til universitet og høgskoler, kollektivsatsing og problemene med å være knutepunkt for trafikk fra hele landet. Disse utfordringer fanges i liten grad opp i gjeldende inntektssystem. Bortfallet av selskapsskatt, samt reduserte skatteinntekter for øvrig, har medført at Oslo i henhold til regnskapstall for 1999 har tapt omkring 1 mrd. kroner.
Hva vil statsråden gjøre for å tilpasse inntektssystemet slik at det bedre fanger opp Oslos særskilte behov?