Interpellasjon fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 25 (1999-2000)
Datert: 01.03.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Økonomien i kommunene er stram. Grunnene til svak kommuneøkonomi varierer fra kommune til kommune ut fra lokale forhold og prioriteringer. Et sparetiltak som hyppig blir brukt av administrasjonene er nedlegging av småskoler og transport av elever til sentralskoler uten tilstrekkelige konsekvensanalyser basert på kommunens kostnader og elevenes ulemper. Senest vedtok "skulekommunen" Volda å legge ned fem skoler og frakte elevene langs meget rasfarlige veier, uten tilstrekkelig sikring av veiene før vedtakene iverksettes. En konsekvens er en meget stor utrygghetsfølelse blant de barn og foreldre som blir berørt, og som føler seg overkjørt av kommunen.
Kan det være rimelig at et kommunestyre skal kunne sende barn ut på svært farlige veier, basert utelukkende på påstander om marginale innsparinger, og bør ikke foreldre gis reell rett til å bli hørt og tatt hensyn til i saker som så sterkt påvirker barnas miljø og læresituasjon?