Interpellasjon fra Lars Rise (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 37 (1999-2000)
Om å tilpasse inntektssystemet slik at det bedre fanger opp Oslos særskilte behov som landets hovedstad
Datert: 31.03.2000
Besvart: 11.05.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Lars Rise (KrF)

Spørsmål

Lars Rise (KrF): Oslo har som landets hovedstad en rekke oppgaver å løse i tillegg til de oppgaver kommuner og fylkeskommuner for øvrig står overfor. Oslo har spesielle utfordringer når det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge, sosiale problemer, rusmisbruk, psykiatri og kriminalitet. Oslo har også særskilte utfordringer knyttet til universitet og høgskoler, kollektivsatsing og problemene med å være knutepunkt for trafikk fra hele landet. Disse utfordringer fanges i liten grad opp i gjeldende inntektssystem. Bortfallet av selskapsskatt, samt reduserte skatteinntekter for øvrig, har medført at Oslo i henhold til regnskapstall for 1999 har tapt omkring 756 mill. kroner.
Hva vil statsråden gjøre for å tilpasse inntektssystemet slik at det bedre fanger opp Oslos særskilte behov?

Les hele debatten