Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 4 (1997-98)
Om tiltak mot forskjellsbehandling av sosialhjelpsmottakere kommuner imellom, og å sikre en minstestandard for sosialtjenestene og se dem i sammenheng med generelle trygdeytelser
Oversendt regjeringen: 21.11.1997
Besvart: 18.12.1997 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En sosialhjelpsmottager i Førde har fått stanset sosialstønaden etter at han mottok en engangsytelse for tapt skolegang. I noen kommuner regnes barnetrygd inn som del av inntekt ved beregning av sosialstønad. Forskjellig praksis mellom kommuner, og variasjoner i kommunal økonomi, bidrar til store forskjeller for sosialhjelpsmottagere, også med tanke på hvilke muligheter den enkelte har til å komme seg ut av en ofte uverdig situasjon både økonomisk og sosialt. Det bør være et mål å sikre en minstestandard for sosialtjenestene, og se disse i sammenheng med generelle trygdemessige ytelser, som en integrert del av disse.
Vil sosialministeren ta noe initiativ for å gjøre noe med denne forskjellsbehandlingen, eventuelt gjennom at sosialhjelpen integreres som en del av trygdelovgivningen?