Interpellasjon fra Harald T. Nesvik (FrP) til justisministeren

Interpellasjon nr. 20 (2000-2001)
Om tiltak for at yrkesskadde får sine rettigheter, da forsikringsselskapet ofte ikke aksepterer skadene og arbeidsgiveren yter liten eller ingen assistanse
Datert: 27.03.2001
Besvart: 02.05.2001 av justisminister Hanne Harlem

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Fra mange arbeidstakere, særlig i omsorgsyrker, har jeg mottatt henvendelser om yrkesskader og om arbeidstakernes problemer med å oppnå sine rettigheter. De fleste hevder at saken går rimelig greit gjennom trygdeverket. Eventuell uførepensjon innvilges og trygdeverket konstaterer at det dreier seg om yrkesskade. Arbeidsgiver er pliktig forsikret mot yrkesskade, men forsikringsselskapene aksepterer ikke skadene. Det tar ofte mange år å komme frem til enighet. Arbeidsgiver, som i disse tilfeller er kommunen, yter ingen eller liten assistanse i kampen mot forsikringsselskapet, og klienten må gjennomføre hele prosessen på egen hånd til tross for at arbeidsgiver er avtalepart overfor forsikringsselskapet. Slik praksis kan ikke aksepteres og jeg mener forsikringsselskapet bør være pliktig til å utbetale forsikringen når trygdeverket har konstatert yrkesskade.
Hva vil statsråden gjøre så yrkesskadde får sine rettigheter?

Les hele debatten