Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Interpellasjon nr. 1 (2001-2002)
Om å sørge for at intensjonen med fastlegeordningen blir fulgt, på bakgrunn av spesialisthenvisningspraksisen og dødsfall etter at pasienter verken fikk hjelp av legevakt eller fastlege
Oversendt regjeringen: 06.11.2001
Besvart: 22.11.2001 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Fra 1. juni i år har Norge en fastlegeordning som skulle garantere alle borgere en fast lege med ansvar for hver enkelt. Også legevakttjenester skulle være fastlegens ansvar og reguleres av forskrift. Siden 1. juni har vi allerede sett mange svært alvorlige tilfeller av brudd på disse løftene. Det hevdes at flere personer er avgått ved døden etter at de ikke har fått hjelp hverken hos fastlege eller legevakt. Med fastlegeordningen er det innført en henvisningsplikt som gjør at kronikere og andre pasienter med behov for regelmessig eller hyppig besøk hos spesialist før hvert besøk må hente henvisning hos sin fastlege. Dette fører til misbruk av fastlegens tid og mye ekstra byråkrati.
Vil statsråden sørge for at kommuner og fastleger forholder seg til det som var Stortingets intensjon med fastlegeordningen, og følger opp avtalene som er inngått samt at henvisning kun skal være nødvendig ved første gangs besøk hos spesialist?

Les hele debatten