Interpellasjon fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 8 (1997-98)
Om tiltak for å bekjempe narkotika i norske fengsler, f.eks. økte muligheter til å kontrollere innsatte og besøkende
Datert: 16.12.1997
Besvart: 29.01.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): Undersøkelser i alle landets fengsler viser at mellom 40 og 60 % av alle innsatte i norske fengsler bruker narkotika under soning. Av disse er det en stor andel som begynner med narkotikamisbruk under fengselsoppholdet. I Budsjett-innst. S. nr. 4 uttaler en samlet justiskomite at de vil be Regjeringen å vurdere en utvidelse av mulighetene til å kontrollere og undersøke de innsatte og besøkende. Et annet virkemiddel som har hatt gode resultater er økt bruk av kontraktssoning. Når og hvordan vil justisministeren følge opp henstillingen fra justiskomiteen om å vurdere økte muligheter til å kontrollere innsatte og besøkende?
Hvilke tiltak ser justisministeren som hensiktsmessige for å bekjempe narkotika i norske fengsler?