Interpellasjon fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 10 (1997-98)
Datert: 19.12.1997
Spørsmålet er trukket tilbake

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): En rekke av anleggsprosjektene gjennomført av Statens vegvesen, NSB Gardermobanen AS og Jernbaneverket har medført store budsjettoverskridelser under bygge- og anleggsfasen. Videre har enkelte prosjekter medført betydelige og uforutsette miljøskader. I ettertid fremgår at Stortinget har fattet vedtak på svekkede premisser.
Erfaringene tilsier at offentlige anleggsansvarlige etater og virksomheter har behov for en betydelig styrking av en prosjekterings- og anleggskompetanse gjennom alle faser av prosjektet i et gjennomarbeidet kvalitetssikringssystem.
Hva vil samferdselsministeren gjøre for bedre å utnytte den samlede prosjekterings- og anleggskompetanse som er til stede i landet, og hvilke organiseringstiltak vil samferdselsministeren vurdere i denne sammenheng?