Interpellasjon fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 12 (2001-2002)
Om behovet for en kvalitetsreform i eldreomsorgen
Oversendt regjeringen: 30.01.2002
Besvart: 22.03.2002 av sosialminister Ingjerd Schie Schou

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Stortinget vedtok i 1997 en omfattende eldrereform. Der la en særlig vekt på behovet for å bygge en rekke nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser samt bedre tjenester. Regjeringen har signalisert at den vil legge fram en egen sak for Stortinget i løpet av året om sluttføring av eldrereformen av 1997. Eldrereformen av 1997 har ført til en nødvendig opprustning av eldresektoren, og det er viktig at denne sikres en god sluttføring. Fra flere hold pekes det imidlertid nå på behovet for å gå videre med nye reformer i eldreomsorgen, først og fremst rettet mot kvalitet og innhold. Media har i den senere tid bl.a. fokusert på tema som omsorg i livets sluttfase og underernæring blant eldre. Mange eldre føler seg umyndiggjort i sitt møte med omsorgen. Jeg er klar over at det er store variasjoner i forhold til eldreomsorgens innhold og kvalitet.
Mener statsråden det nå er behov for en kvalitetsreform i norsk eldreomsorg?

Les hele debatten