Interpellasjon fra Sylvia Brustad (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 14 (1997-98)
Om bedre utnyttelse særlig av kvinnelig arbeidskraft gjennom flere heltidsstillinger, og om rett for deltidsansatte til mer arbeid hvis virksomheten utvides e.l.
Datert: 28.01.1998
Besvart: 03.03.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Vi står nå overfor en situasjon med mangel på arbeidskraft innenfor mange yrker. Samtidig er det en stor og voksende utfordring at deltidsansatte kvinner ikke får full stilling. Tre fjerdedeler av alle såkalte undersysselsatte er kvinner, og i 3. kvartal 1997 viste tall fra Statistisk sentralbyrå at 88 000 var i denne kategorien. Det er særlig i helsevesenet at kvinner ikke får heltidsstillinger samtidig som personellmangel er et akutt problem i denne sektoren. Men også i andre bransjer er det nå et behov for bedre utnyttelse av arbeidskraften gjennom flere heltidsstillinger.
Hva vil arbeids- og administrasjonsministeren gjøre for at alle som ønsker det skal få jobbe full tid, og vil arbeids- og administrasjonsministeren støtte LOs krav om at deltidsansatte skal ha rett til mer arbeid hvis bedriften eller virksomheten utvides eller det blir ledige stillinger?