Interpellasjon fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 1 (2002-2003)
Om at offentlig innsats tilknyttet skjellnæringen svekkes og finansieringen av Skjellprosjektet opphører, og om tiltak for å videreføre fagnettverk for utvikling av nye oppdrettsarter
Oversendt regjeringen: 18.06.2002
Besvart: 22.10.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Sjømatproduksjon bidrar til vesentlige eksportinntekter. I løpet av de neste ti årene forventes en vesentlig vekst i produksjon og verdiskaping på dette området. De positive fremtidsutsiktene er i stor grad knyttet til oppdrett og dyrking av nye arter. Skjelldyrking antas å bli sentral for utviklingen av de marine næringene. En rekke aktører har siden midten av 90-tallet investert mer enn 100 mill. kr for å sikre at skjelldyrking skal utvikles til en lønnsom næringsvirksomhet. Skjellnæringen opplever nå at den offentlige innsatsen svekkes, og at finansieringen til Skjellprosjektet opphører. Fra 2002 var det meningen at Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) skulle overta ansvaret for Skjellprosjektet, men manglende respons på økonomisk støtte til prosjektet har utsatt dette.
Hva vil statsråden gjøre for at de faglige nettverkene for utvikling av nye oppdrettsarter kan videreføres?

Les hele debatten