Interpellasjon fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 15 (1997-98)
Om skolefritidsordningene
Oversendt regjeringen: 30.01.1998
Besvart: 24.02.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Skolefritidsordningene som tilbys er av ulik kvalitet og standard, og foreldrebetalingen varierer sterkt fra kommune til kommune. Regjeringen Jagland varslet at den ville legge fram et lovforslag om at alle kommuner skal ha et skolefritidstilbud og at retningslinjer for finansiering og godkjenning av skolefritidsordninger skulle fastsettes i forskrift. Det ble også varslet at krav til bemanning og ledelse skulle vurderes. Det er kjent at det i forslaget til lov- og forskriftsregulering av skolefritidsordningen foreslått av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ikke blir foreslått noen bestemte nasjonalt fastsatte bemanningskrav. Det overlates også til kommunene å bestemme omfanget av tilbudet og hva slags tilbud det skal gis.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle barn som har behov for det får et godt tilbud uavhengig av hvor i landet de bor, og at foreldrebetalingen holdes innenfor akseptable rammer?